• ณ.เมืองลุง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kongplod.blog@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-30
  • จำนวนเรื่อง : 216
  • จำนวนผู้ชม : 711547
  • ส่ง msg :
  • โหวต 128 คน
มุมมอง การเมือง
ขอเป็นหนึ่งแสงสว่าง นำทางสังคม.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kongplod
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559
Posted by ณ.เมืองลุง , ผู้อ่าน : 1064 , 07:11:26 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน กำหนัน , สิงห์นอกระบบ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

                           

              ก่อนอื่น ต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าการเขียนครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นการให้ความรู้ และความเข้าใจใน ร่าง รธน.ปี ๕๙  มิได้ชี้นำเพื่อให้ท่าน มุ่งไปในทางใดทางหนึ่ง ในการจะลงประชามติ หากท่านมีความเข้าใจ เชื่อว่า ท่านสามารถ ตัดสินใจ ด้วยตัวเองได้ ว่าจะลงมติ ไปในแนวทางไหน

              เริ่มกันเลยนะครับ เอาส่วนที่สนใจกันมาก คือในส่วนของนักการเมือง เกี่ยวกับ ส.ส. ส.ว. และ รมต. และนายกฯ

                                             ส่วนแรกคือที่มาของนายกฯ

                     รธน.ปี๕๐    นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. โดยการเลือกจาก ส.ส. ในสภาฯ

                     รธน. ปี๕๙ พรรคการเมือง เสนอชื่อมา ๓ ชื่อ (ม.๘๓)  และ ส.ส. ๑ใน๑๐ รับรองชื่อเพื่อเสนอชื่อนายกฯ และจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. มากกว่าครึ่งหนึ่ง ส.ส.(ม.๑๕๔) ทั้งสภา จึงจะเป็นนายกฯ ได้

                           คุณสมบัติคนที่จะเป็นนายกฯ

                         (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

                         (๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี

                         (๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

                         (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

                         (๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

                         (๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๓

                         (๗) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

                        (๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๑ หรือมาตรา ๑๘๒ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

                                ## แล้วกรณีที่บอกว่า นายกฯมาจากคนนอกได้เป็นอย่างไร?

                  รธน. ฉบับนี้ไม่ได้บังคับไว้ ว่านายกฯ ต้องมา จาก ส.ส. เท่านั้น(เหมือน รธน. ปี๕๐)   แต่ใครก็ได้ ที่พรรคการเมือง คัดเลือกมา ให้ประชนชนได้ รับรู้ก่อน และ ส.ส. จะเป็นผู้เลือกอีกครั้งหนึ่ง  มิใช่ว่าใครก็ได้ ที่จะมาเป็นนายกฯ ได้  หาก ส.ส. เหล่านั้นไม่เลือกมา ก็เป็นไม่ได้เช่นกัน

                                 ส่วนต่อมาคือคนที่จะมาเป็นรมต.

                           รมต. นายกฯ แต่งตั้งขึ้น ๓๕ คน(เหมือนเดิม) จะมาจาก ส.ส. หรือ ไม่ใช่ ส.ส. ก็ได้      

                    แต่ที่เพิ่มจากเดิมเกี่ยวกับ รัฐมนตรี  มาตรา๑๓๗   รัฐมนตรี รวมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม พรบ.งบประประมาณ ที่พิจารณามาแล้วไม่ได้ หากมีการกระทำผิด  ส.ส.หรือ ส.ว. ๑ใน๑๐ ยื่นร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญได้ และ ศาลจะต้องตัดสินให้เสร็จภายในวัน และหากมีความผิด รมต.จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ทั้งคณะ และเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง และต้องชดใช้ ค่าเสียหายด้วย

                      ซึ่งถือว่าเป็น ยาแรง สำหรับ ส.ส. และ รมต. หากจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเพื่อประโยชน์ เพื่อ พรรคพวกตัวเอง

                                 ส่วนต่อมาคือส่วนที่เกียวกับ .

                       รฐน.ปี๕๐    เดิม ส.ส. มีได้ ทั้งหมด ๔๘๐ คน มาจาก เขต ๓๐๐ และบัญชีรายชื่อ ๑๘๐ คน 

                       ร่างรฐน.ปี๕๙  ให้มี ส.ส. ได้ ๕๐๐ คน จากเขต ๓๕๐ คน และรายชื่อ ๑๕๐ คน (มาตรา๗๘)

                                        คุณสมบัติผู้สมัคร.เหมือนกับคุณสมบัติ คุณสมบัติ นายกฯ

                                          ข้อห้าม คนที่จะสมัคร ส.ส.   และ  คนที่จะเป็นนายกฯ (ตามมาตรา ๙๓)

                               (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ

                              (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

                              (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

                              (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) (๒) หรือ (๔)

                             (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามคาพิพากษาหรือตามคาวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ

                             (๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

                             (๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

                              (๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

                       (๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

                            (๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

                            (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง

                            (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                           (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี

                            (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

                            (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ

                             (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

                                   มีหลายข้อ ที่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม  เช่น

                         ข้อ(๗) เดิมห้ามผู้ที่ เคยติดคุก มาแต่ยังไม่เกิน ๕ ปี ห้ามสมัคร  ครั้งนี้  แก้ใหม่เป็นผู้ที่เคยติดคุก มาและยังไม่เกิน ๑๐ ปีห้ามสมัคร ส.ส.   เพราะฉะนั้น คนที่ติดคุก และเพิ่งออกจากคุกที่ยังไม่ถึง ๑๐ปี  ทั้งหลาย ก็หมดสิทธิ์ ที่ จะมาสมัคร เป็น ส.ส.

                         และคนที่เคย กระทำผิด เกี่ยวกับการทุจริตมา ทั้งหลาย  แม้จะรอลงอาญา ก็หมดสิทธิ  ที่จะสมัคร เป็น ส.ส. ด้วย เช่นกัน

                                แต่มี หนึ่ง ข้อที่ถูกตัดออก จาก  รฐน.เดิม คือ

                       คนที่เคย ถูก ส.ว. ถอนถอน ออกจากตำแหน่ง   รฐน.ปี ๕๐  ระบุ  ห้าม สมัคร ส.ส.    แต่ร่าง รธน. ปี ๕๙  ไม่ได้ ห้าม ข้อนี้ ไว้ ซึ่งในส่วนนี้  คงจะมี แต่ "คุณยิ่งลักษณ์" คนเดียวที่เคยถูก ส.ว. ถอดถอน ออกจาก ตำแหน่ง ในตอนนั้น

                   ยาแรง ของ รฐน. ฉบับนี้ สำหรับ คนคนที่จะทุจริต คือ มาตรา ๒๓๐,๒๓๑   ที่ให้อำนาจ ปปช. ตรจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง หากมีการทำผิด หรือทุจริต อาจจะต้องถูกยึดทรัพย์ และถูกถอนสิทธิ์ ตลอดชิวิต เลยก็ได้  

                                            ส่วนต่อมา คือ ส.ว.

                   เดิมรธน.ปี ๕๐  ให้มี ส.ว. มีจำนวน ๑๕๐ คน มาจาก ตัวแทนจังหวัด ละ ๑ คน และมาจากการ สรรหา ตามกลุ่ม อาชีพ          

                  ร่าง รธน.ปี ๕๙  มาตรา ๑๐๒ ให้มี ส.ว. มีจำนวน ๒๐๐ คน มาจากการเลือก จากกลุ่ม อาชีพ ต่างๆ

                                          และให้ มีวาระ ๕ ปี

                            แต่ลักษณะ ข้อห้าม คนที่จะมาเป็น ส.ว. ตามาตรา ๑๐๓  คือ จะต้องไม่เคยเป็นนักการเมือง มา อย่างน้อย ๑๐ ปี และจะต้อง ไม่ มีพ่อ แม่ พี่น้องและลูก เป็น ส.ส. หรือ รมต.  เพื่อป้องกัน ไม่ให้ ฝักใฝ่ กับพรรคการเมือง

                     อีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจ การแก้ไข รฐน.  จะแก้ รฐน. ฉบับนี้ จะกระทำได้ไหม๊?  ยากง่ายอย่างไร?

                  ตอบคือ    หนึ่ง    ได้ระบุไว้ ในมาตรา ๒๕๒ คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะห้ามมีการแก้ไข

                                  สอง      การแก้ไข ส่วนอื่น กระทำได้ โดยจาก ครม. เป็นผู้เสนอแก้

                                  โดยมาจากเสียง  ส.ส. หรือ  ส.ว.๑ใน๕ หรือ ประชนชน ๕ หมื่นชื่อ ขอเสนอแก้

                                  โดยวิธีการ พิจารณาในสภา  ผ่านสภา ๓ วาระ 

                                 และจะต้อง “ได้รับความเห็นชอบจากทุกพรรคการเมือง” ที่มี ส.ส.ในสภามากกว่า ๑๐ คน  อย่างน้อย ๑๐ % ขอสมาชิกของแต่ละพรรค

                                และจำนวน ส.ว. ๑ใน๑๐ ของสมาชิก ที่มีอยู่

                                ทั้งนี้ หากจะแก้ใน หมวด ๑ เกี่ยวกับ รูปแบบการปกครอง  หมวด๒ พระมหากษัตริย์  หมวด ๑๕ การแก้ รฐน. และ คุณสมบัติและข้อห้ามของนักการเมือง  จะต้องมีการ ทำประชามติ  ก่อนที่จะ แก้ไข ได้  และจะต้องไม่มีใคร คัดค้าน ก่อนขึ้นทูลเกล้า 

                        จะเห็นได้ ว่า หากนักการเมือง คิดจะมาแก้ ทีหลัง ก็คงจะไม่ง่ายนัก 

                       เหล่านี้ คือ บางส่วน ที่เกี่ยวกับนักการเมือง ที่กำหนดไว้ ใน ร่าง รฐน. ฉบับใหม่ ที่มีความเข้มข้น มากกว่าเดิม ส่วนหากต้องการอยากรู้ อย่างละเอียด ก็เข้าไป อ่านฉบับเต็มได้ ผมเพียง สรุปบางส่วน ที่น่าสนใจ มาให้อ่านกันคร่าวๆ หน้าที่ของท่าน คือ ตัด สินใจ ว่า จะรับ หรือ ไม่รับ ในวันลงประชามติ 

                     ครั้งหน้า หากมีเวลา ผมจะลอง คำนวณ ส.ส. แต่ละพรรค จะได้ กันสักกี่คน โดย เอาจากคะแนน การเลือกตั้ง ครั้ง ที่แล้ว มาคำนวณ ....

                                      ณ.เมืองลุง

                               ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
กำหนัน วันที่ : 24/05/2016 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ เรามีวิธีการอย่างไรบ้างครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดีดีแบบนี้ครับเพื่อให้กระจ่างแจ้งอย่าคนโกงมีที่หาดินในสภาไทยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่หมี วันที่ : 23/05/2016 เวลา : 13.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

How deep is your love

love

View All
<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]