• ฅนไทบ้าน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kon_thaiban@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-06
  • จำนวนเรื่อง : 80
  • จำนวนผู้ชม : 185194
  • ส่ง msg :
  • โหวต 41 คน
ฅนไทบ้าน
ฮักเฮือน ฮักฮีต ก่อไทบ้าน สร้างไทเมือง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban
วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2550
Posted by ฅนไทบ้าน , ผู้อ่าน : 1434 , 08:17:39 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สิทธิเสรีภาพ ของ ชาว [ Ok nation ] ใน  บล๊อกไซเบอร์          ภายหลังการล้อมกรอบในโลกไซเบอร์    จนในที่สุด พระราชบัญญัติว่าด้วยความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550   จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 

* 19  กรกฎาคม ศกที่ผ่าน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

   [ * ประกาศ ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้  จึงมีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน  ครบถ้วนแล้ว   ครับท่านฯ]

          คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  โลกเครือข่ายในยุค ไร้พรมแดนนั้น มีบทบาทสำคัญและมีส่วนเกี่ยว ข้องในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรม การติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาความรู้ รวมถึงใช้เป็นฐานกับข้อมูลสำคัญ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโลกาภิวัตน์และอิน เตอร์เน็ตที่ทำให้เกิดสภาวะไร้พรมแดนอันมีผลกระทบต่อประเด็นเขตอำนาจทาง กฎหมายอย่างสำคัญ ซึ่งในประเทศไทยเอง ได้มีการปรับปรุง และเพิ่มบทบัญญัติใหม่ขึ้นมา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ย่อมมีเนื้อหาไม่ครอบ คลุมไปถึงประชาชน โดยเฉพาะการกระทำความ ผิดในทางอาญา หากมีผู้กระทำด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วง รู้ข้อมูล แก้ไขหรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐ

 รวมทั้งความสงบสุข และศีลธรรมอันดีของประชาชน ด้วยระบบกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดฐานความผิดและบทลงโทษ แต่กฎหมายออนไลน์ก็ทำให้เกิดระบบของความ น่าเชื่อถือ ที่จะตามหาผู้กระทำความผิดแล้วลงโทษ


          นับจากนี้ ไม่ว่าจะอย่างไร เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะนำระบบกฎหมายในปัจจุบันไปปรับใช้บนอินเตอร์เน็ต เพราะพฤติกรรมออนไลน์นั้นย่อมส่งผลกระทบได้ทั่วทั้งโลก เนื่องจากเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทั่วโลก การกระทำความผิดด้วยการเผยแพร่สิ่งผิด กฎหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ค่านิยม และแนวคิด รวมทั้งบางกรณี อาจก้าวล่วงไปถึง ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย ความผิดดั้งเดิมแต่ไร้พรมแดนก็เกิดขึ้น กฎหมายเพื่อ กำหนดฐานความผิดแบบใหม่เลยอาจไม่สำคัญเท่ากับกฎหมายที่จะมากำหนดวิธีการสืบ สวน สอบสวน หาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิด และการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก

ดังเช่น : อนุ สัญญาว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ (Convention on Cyber-Crime) ที่ออกโดยคณะมนตรียุโรป  ( Europarat )  หรือกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเรื่องนี้ของสหภาพ ยุโรป (European Union) เป็นต้น ซึ่งวงจรของระบบสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น ในระดับโลกไซเบอร์นี้ มนุษย์ย่อมเป็นผู้สร้างให้เกิดระเบียบสังคมในรูปแบบ การปรับใช้ รวมถึงเป้าหมายและความฃชอบธรรมทางกฎหมายแบบใหม่

          สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  กฎหมายได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น  สามารถเกิดขึ้น ได้  2  ลักษณะ  คือ :-

          1.อาชญากรรมที่กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์  และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ การเข้าไปแทรกแซง  ทำลาย  ทำให้เปลี่ยนแปลง  ทำให้เสียหายในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์

          2.การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรม ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงและขยายวงกว้าง เพราะการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ไม่มีพรมแดนและมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดไปที่อยู่ใน ระบบ

          พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมอย่างมาก

 

          ถ้าพิจารณาถึงเหตุผลในการร่างกฎหมาย เน้นไปใน ทางป้องกัน และปราบปราม การกระทำความผิดต่างๆ บนโลกไซเบอร์หรือโลกที่ไร้พรมแดน  เพื่อกำหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบข้อมูล และระบบเครือข่าย   ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดกำหนดว่าเป็นความผิด

          ทั้งนี้  เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม          แต่ประเด็นในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพ  บนโลกอินเตอร์เน็ตนี้ ดูจะกลายเป็นที่ผู้ร่างกฎหมาย อาจไม่ได้คำนึงถึง โดยเฉพาะในเรื่องของ  อำนาจเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  มีมากจนล้นเกินไปหรือไม่ !  เพราะกฎหมายตัวใหม่นี้ บัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐจัดการกับการกระทำความผิดกับเว็บไซต์ที่ขัดกฎหมายไว้ค่อนข้างกว้างขวาง อีกทั้งตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ์ที่สำคัญ คือ การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนอย่างเต็มที่   ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือทัศนคติกันบนโลกไซเบอร์ 

         ซึ่งปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อทางเลือกสำคัญของประชาชน  เนื่อง จากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงง่ายกว่าสื่ออื่นๆ อีก  ทั้งยังแพร่กระจายได้ในวงกว้างขวาง         ดังนั้น   ถ้ามีการใช้กฎหมายที่มีน้ำหนักไปในทาง  การมุ่ง  เน้นปราบปราม ระงับการกระทำความผิดบนคอมพิวเตอร์ โดยมิได้คำนึงถึงหลักสิทธิเสรี ภาพของประชาชนเลย อาจก่อให้เกิดปัญหาใน เรื่องดังกล่าวได้

          ตัวอย่าง  เช่น :   การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอื่น ซึ่งมีหลักอยู่ใน  มาตรา 14  เป็นอีกมาตราหนึ่ง ที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงกัน หลายครั้งหลายหน

          มาตรา 14  ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          (1).นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อ ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น เป็นของบุคคลที่สามหรือจัดทำโดยบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ บุคคลที่สามนั้นหรือประชาชนเสียหาย

          (2).นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชน

          (3).นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ มั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมาย อาญา และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

          (4).นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันมีลักษณะอันลามก และข้อ มูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

          (5).เผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอม พิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม  (1) (2) (3) หรือ (4)

           ข้อสังเกต :  มาตรา 14  ที่อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ ผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ ต่อไปในอนาคต (อันใกล้) เพราะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก ยิ่งดูประกอบบทบัญญัติการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในโอกาสหน้า เพราะว่า เรื่องอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งจะเห็นปัญหา ลำพังแต่ความคลุมเครือของถ้อยคำ  

          ดังที่นักวิชาการให้ข้อสังเกตไว้ในการสัมมนา    กรณีตื่นตระหนก กับ ความมั่นคงแห่งรัฐ   นี่ก็หนาวๆ  ร้อนๆ แล้ว   เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนชี้วัดได้ว่า อะไรหรือ จึงจะถึงขั้นที่ว่า   การตีความและใช้อำนาจในเบื้องต้น  จึงย่อม อยู่ที่ใครไปไม่ได้เลยจริงๆ นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐ  ผลของ มาตรา 14  อาจจะทำให้คนไทยไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  เพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมาย [ : ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

          ดังนั้น  จึงเท่ากับไร้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหันไปใช้เว็บไซต์ต่างประเทศแทนและเว็บไซต์ในไทย จะต้องปิดตัวลงในที่สุดหรือหนีไปอยู่ต่างประเทศ เป็นต้นฯ

          นอกจากนี้แล้วในบทบัญญัติ มาตรา 14 (5)  นั้น  กฎหมายยังมุ่งประสงค์จะเอาผิดต่อผู้เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตามอนุมาตรา 1,2,3 และ 4 อีกทั้งอนุมาตรา 5  ถือเป็นอีกมาตราหนึ่ง ที่หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว อาจมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ประเภทชอบส่ง ต่อ (Forward) จำนวนมาก กลายเป็นผู้กระทำ ความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่สำคัญมีเรื่องที่ควรต้องสังเกตอย่างยิ่งด้วยว่า เพดานโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนี้ สูงกว่า การ การเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในมาตรา 5 และ มาตรา 7  หรือ  การดักข้อมูลใน มาตรา8 พูดง่ายๆ ก็คือ...ใครที่ชอบฟอเวิร์ดเมล์จะมีโทษหนักกว่าพวก แฮกเกอร์
เสียอีก !!

       นอกจากผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับคอม พิวเตอร์ ตาม หลัก มาตรา 14

 ที่จะต้องรับผิดและโทษตามกฎหมายแล้ว ใน มาตรา 15  กฎ หมายยังมุ่งเอาผิดกับผู้ให้บริการที่จงใจสนับสนุน หรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกันกับผู้กระทำ ความผิดตามมาตรา 14  ซึ่งผู้ให้บริการที่จะเป็นผู้มีความผิดตามมาตรา 15 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ให้บริการ  ตามนิยามศัพท์  มาตรา 3  ซึ่งผู้ให้บริการหมายถึง ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตหรือ ให้สามารถติดต่อ ถึงกันโดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์

          ทั้งนี้   ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และยังหมายความรวม ถึงผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วย


          ผู้ให้บริการ  จึงหมายถึงเจ้าของ หรือผู้ควบคุม  ดูแลเว็บไซต์ต่างๆ ยังต้องรับผิดเสมือนกับเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง โทษฐานที่ไม่รู้จักไปดูแลเว็บไซต์์ของตัวเองให้ดีๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้คนเข้าไปตั้งประเด็นปัญหา คำถามต่างๆ และจะมีคนเข้ามาตอบ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ดูแล เว็บไซต์ จะต้องทำหน้าที่คอยสอดส่องควบคุม  ข้อความที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ปัญหาก็คือ ในเว็บไซต์ที่มีบอร์ดสาธารณะนั้น  มักจะแบ่งห้องการสนทนาเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายและเกิดความสะดวกสำหรับผู้ใช้ บริการ ผู้ดูแลหรือ เจ้าของเว็บ จะตรวจตราดูแลได้ทั่วถึงหรือไม่ เพราะไม่งั้น อาจมีสิทธิติดคุกได้ง่ายๆ เพราะว่าผู้ให้บริการ  หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้น จะต้องรับผิดและรับโทษเหมือนกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14

          ดังนั้น   ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการ บางราย จึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลม  ด้วยการ ปิดห้อง สนทนา  ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดได้          การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

          โดยหลักเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้  และมีอัตราโทษค่อนข้างสูง  พ.ร.บ. ฉบับนี้   ควรจะเป็นการสร้างเครื่องมือที่จะติดตามและจัดการเท่านั้น  คือกระบวนการที่เกี่ยวกับคดีความผิดต่างๆ นั้น    มีกฎหมายรับรองอยู่แล้ว เราควรสร้างเครื่องมือให้สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่          สิทธิเสรีภาพ  ในการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็น สิทธิขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราจะใช้มาตรฐานใด มาวัดว่า การกระทำ หรือ ข้อความ ใด เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นการทำให้ประชาชน ตื่นตระหนก เพียงแค่มี ความคิดเห็น หรือ อุดมการณ์ ที่ไม่เหมือนหรือไม่ตรงกับ ฝ่ายที่มีอำนาจเท่านั้นหรือ จึงเป็นภัยต่อความมั่นคง? ถึงขนาดที่ทำให้ประชาชนผู้ที่ (ไม่เคย) หรือ (เคย) มีอำนาจนั้น ต้องถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ให้สาธารณะรับรู้ ในอีกแง่มุมหนึ่ง

          จริงอยู่ที่การ  แสดงความคิดเห็นจะต้องกระทำอยู่ภายในขอบเขต แต่ในทางกลับกัน การจำกัดเสรี ภาพแบบไร้ขอบเขต และล้ำเขต แดน แห่ง สิทธิของประชาชน นั่นต่างหาก  ที่ไม่อาจรับได้เช่นกัน !

" เราจึงควรรู้กติกาเสียก่อน   ... เพื่อหลีกเลี่ยงด้วยความเหมาะสม .."

ขอได้รับความขอบคุณโดยทั่วกัน  และ ...

" ..โปรดอ่านอีก  สักครั้งหนึ่ง .. "


อ้างอิงข้อมูล

            1.] สยามธุรกิจ [ ฉบับที่ 810 ประจำวันที่ 14-7-2007 ถึง 17-7-2007]

            2.] สัมนาเครือข่ายทนายไทบ้าน  

 

กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์   2550


 

เพลง กำลังใจ - โฮปแฟมิลี่
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
กู่ วันที่ : 07/08/2007 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

ฮาโหล ๆ ๆ ๆ
เห็นทำงานคร่ำเคร่ง เลยมาชวนไปเที่ยวเกาะ
เกาะเข่าคุยกับคนแก่ๆ ขี้เมาคนหนึ่งน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
อธิฏฐาน วันที่ : 05/08/2007 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sandstone
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ค่ะ ควรจะตระหนักถึงคำว่า พอดี หรือ เดินสายกลางกันบ้าง บางครั้งก็เล่นกันแรงเกินไป
........................

แวะมาทักทาย แลเสพกวี !

[ ข้าวไม่กินแล้ว ๕๕๕. ]

" โลกสุขสมเมื่อมีคนดีเคียง ... [ ใคร ?]
[ ] รบ [ ] ครม [ ] คมช [ ] ปชช [ ] ทุกข้อผิด
๕๕๕ !!!

คำตอบ คือผิดทุกข้อค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 05/08/2007 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

บางสิ่งบางอย่าง....ไม่มีความสำคัญ
คนบางคน......ไม่สำคัญที่จะนึกถึง

บางสิ่งบางอย่าง .....ถูกลืมหายกับกาลเวลา
คนบางคน......ไม่มีค่า ไม่สำคัญพอให้ได้นึกถึง

บางสิ่งบางอย่าง......ถูกทอดทิ้งเหมือนเศษหญ้าฟาง
แต่คนบางคน.....ยังคงให้ความสำคัญกับเศษหญ้าฟางนั้น
สม่ำเสมอและเหมือนเดิม


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
กู่ วันที่ : 05/08/2007 เวลา : 11.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

จำได้ว่าครั้งแรกที่มาเยี่ยมบ้าน "คนไทบ้าน"
เคยบอกว่า เราน่าจะเป็นคุ้นเคยกันนะ เพราะคุ้น"กลิ่น"
เห็นมะ...เดินทับรอยเท้ากันไปมานี่แหละ

เข้าน้ำเงาครั้งสุดท้าย...อาศัยยืมรถยนต์ จาก"บ้านเด็กไร้สัญชาติ" นั่นแหละค่ะ จึงจะไปถึงได้
บ่อยครั้งที่ใช้ที่นั่นเป็นที่แวะพักระหว่างทาง

งานวันเด็กคงจะสนุกนะคะ ได้ข่าวว่าจัดทุกปี
ไม่คิดจะเล่าในบล็กในบ้างเหรอ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ฅนไทบ้าน วันที่ : 05/08/2007 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban

ก้าวย่างสู่มหานคร .. เกือบเพลาเช้าของเมื่อวานซืน
ด้วยการเดินทาง .. ร่วม ๒๐ ชั่วโมง ..
[ มีพักบ้าง ตามรายทาง ] ตามประสา ฅนใช้บริการว่าด้วยบริษัทขนส่ง จำกัด ฯ เหนื่อย นะครับ !

แต่ .. ก็ ทำให้ประเทศไทยของเราแคบลงทุกชั่วโมง ..
เปิดประตูเข้าบ้านอ่านความเห็นเพื่อนพ้อง น้องๆ พี่ๆ แลสหาย ตลอดถึง .... การเพิ่มเติมกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น ของ ท่าน เจ้าของหมู่บ้านฯ OKnation ๕๕๕ !!! ซึ่งในส่วนของความคาดหมาย ของ " ฅนไทบ้าน " ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับ ..
เป็นความกรุณาของ ท่านฯเจ้าของหมู่บ้านฯ OKnation ด้วยซ้ำที่ยังให้เสรีในการแสดงความคิดเห็น .. และยังเป็นเจ้าภาพเพื่อการสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อกฎกติกาใน ข้อที่ ๑) - ๖) อีกด้วย
ขออนุโมทนาด้วย จริง สาธุ ..

สำหรับบางบล๊อก บก. เขาไม่ได้ให้ออกความเห็นด้วยซ้ำ ..
ขอเราทั้งหลายได้โปรดเข้าใจ


และรู้กติกาเสียก่อน ... เพื่อหลีกเลี่ยงด้วยความเหมาะสม .."*******************************

ย่ำเช้ามหานคร , หลังหลับสลับไปครึ่งค่อนวันฯ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
โกศล วันที่ : 05/08/2007 เวลา : 04.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kosol
  เชิญแวะเยี่ยมบ้านของกระผมครับ www.kosolanusim.org 

ได้ความรู้เพียบ

ขอบคุณหลายเด้อคนไทบ้าน

ที่จริงผมก็คนไทบ้าน ไทบ้านอุบลฯ

ตอนนี้เป็นไทยกรุงเทพฯ

ฮักแพงเด้อ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 03/08/2007 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

มากวาดบ้านรับการกลับมาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 02/08/2007 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

เปลี่ยนหน้าได้แล้ว เพ่

เรื่องเลี้ยงหมู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ไปถึงไหนแล้วววววววววว

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 02/08/2007 เวลา : 01.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

คิ่ดฮอดหลายน้ำตาไหลนองแก้ม
นำกำลังใจมาให้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 30/07/2007 เวลา : 16.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

ยังคงมาเยี่ยมเยียนเช่นเดิม
กรุงเทพฝนตกเกือบทุกวัน
อิสานมีฝนบ้างไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 28/07/2007 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

ยังแวะมาเยี่ยมเยียน
กลับมาเร็ว ๆ นะคะ

ฝากความระลึกนึกถึงมาเสมอค่ะ

(((เฝ้าบ้านให้นะ)))

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Freedomheart วันที่ : 27/07/2007 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Freedomheart


... ขอบคุณ ๆ ๆ ๆ ...ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ฅนไทบ้าน วันที่ : 25/07/2007 เวลา : 20.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konthaiban

ส่งสาร์น ถึง พี่น้องของ ฅนไทบ้าน

อภัยไม่อยู่บ้าน หลายวัน นะครับ
คืนวันที่ ๒๒ ที่ผ่านมาต้องแบกเป้
[ ไม่ต้องหลบม๊อบ ! แต่อย่างใด] !
มาเยือนพี่น้องที่ชายขอบทุ่งกุลา อีกคราวครั้ง .. ตามกติกามารยาทที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน รธน แต่อย่างใดไม่
เพื่อติดตามการงานที่ทำกับไทบ้าน
ก็เพราะหัวใจ มันสั่งมา ฮือ ฮือ .. ฮ้อ ! ** ๕๕๕


และวันเดินทางได้แต่ดูข่าว ทางทีวี ... !


" การแสดงความรัก ณ อาณาจักรเมืองมหานคร ฯ .. "
คงมีหลายฅนพูดถึงไปแล้ว .. จะไม่ขอกล่าวถึง

และก็จะขออนุญาต ... บอกกล่าวถึงเฉพาะมิตรอันเป็นที่รักยิ่ง ของข้าพเจ้า ที่เข้ามาแวะทักทาย ..

....เส้นที่นี่ไกล .. การคมนาคมไม่สะดวก !
ยังระลึกถึง มั่นคง เคียงข้างเช่นเดิมครับ


***************************

ย่ำค่ำอาทิตย์หลับ .. ตะเวนทัศนาตลาดเทศบาลนครร้อยเอ็ด


** เพื่อนร่วมทางกำลังส่งเสียงเรียก .. " กลับเถอะ . . เดี๋ยวพี่น้อง เขาจะรอกลับแกล้ม .. นาน . นาคร๊าบ !


------------------------------------------------------
และต้องไปแล้ว ........

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 


มีโทษถึงประหารชีวิตมั้ยคร๊า


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ขอบคุณครับ ท่านทนาย

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ประชาชน2535 วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 01.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prachachon

รัฐบาลตีสองหน้า สสร.เขียนรัฐธรรมนูญไว้สวยหรู ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่หมกเม็ดซ่อนไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้รัฐบาลรีบทำคลอดกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมาย วันนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสาธารณะเรื่องรัฐธรรมนูญ เชิญอ่านได้ที่ link ข้างล่างค่ะ
http://www.oknation.net/blog/prachachon/2007/07/23/entry-2

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
กู่ วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

คงประสาทกินกันพอสมควร กับกม.ฉบับนี้
ขนาดไม่กำหนดยิบย่อย
ผู้ดูแลเว็บ ก็เกร็งจนจะแย่แล้ว
...
เอาเหอะนะ พี่นะ...ว่ากันไป อึดอัดนัก ระเบิดปุ๋งๆๆ มาเองแหละ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
นายขี้เมา วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tham
"นายขี้เมา"

ความคิดเห็นที่ 31
ฅนไทบ้าน วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 09.15 น.
http://www.oknation.net/blog/konthaiban
ip : 58.8.184.147


ข้าฯ ไม่ชมชอบการเสพสุรา หรอก นะ
แต่ชมชอบบรรกาศในการเสพสุรา .. เอ๊อก (แฮง .. ฮา )

...ในไหนก็เหงาได้ ถ้าไม่มีเธอ สักฅน ...

******
พีใหญ่ ฯ เข้าพรรษาเราเลือกเหล้าพันนะษา
กัน ม๊ายคร๊าบ ! ..เอื๊อก
..........

ตกลงเราเลิกเหล้าเข้าพรรษา - แล้วออกพรรษาละ?

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ขอบคุณและขออภัยทุกท่านด้วยครับ
พอดีว่าเมื่อวานมีปัญหาระบบของที่ทำงาน
เลยเข้ามาตอบมาเยี่ยมเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้
ยังไงวันนี้ผทจะพยายามเข้าไปเยี่ยมทุกท่านให้ได้มากที่สุดครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ....ด้วยรัก
นายสิบหมื่น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 14.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

ขอบคุณครับ ที่นำเสนอ และมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อ ชุมชน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

ขอบคุณที่กรุณาแวะไปเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
feng_shui วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มารับ ความรู้ ที่คงต้องเกี่ยวกับเราในโลกไซเบอร์แน่ๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำค้างบนยอดหญ้า วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kungja

ดีค่ะได้ความรู้มากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chao-oa วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 08.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao-oa

ต่อไปก็ต้องระแวดระวังมากขึ้น
กลัว...

แวะมาสวัสดีสายๆวันอาทิตย์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อิศรา วันที่ : 22/07/2007 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phakri

ขอบคุณค่ะที่นำความรู้มาฝากกัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]