• drdan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kriengsak@kriengsak.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 552
  • จำนวนผู้ชม : 593003
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1866 คน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ขอคิดอย่างสร้างสรรค์ กับ ความรู้ ความคิด ไมตรีจิต ความดี ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
วันอาทิตย์ ที่ 6 เมษายน 2551
Posted by drdan , ผู้อ่าน : 1495 , 23:18:27 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน* ที่มาของภาพ -  http://www.thaigov.go.th/Sitedirectory/452/1794/0_13202_1_2393.jpg
 
                ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในความสนใจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานคือ ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา  กรุงเทพมหานครฯ ได้ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เช่น การติดตั้งหลอดไฟ บริเวณถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางเดิน การจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เป็นสายตรวจชุมชน ทำหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยภายในชุมชนทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่สำคัญ ๆ ในเขตตัวเมืองชั้นในและที่สาธารณะที่คนพลุกพล่าน หรือโครงการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร
 
               อย่างไรก็ตาม แม้โครงการเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังเป็นโครงการในลักษณะที่ภาครัฐเป็นผู้จัดการดูแลและดำเนินการเองเสียเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่ขาดหายไปคือมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการให้ประชาชนมีบทบาทในการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกัน  
 
            แนวคิดเรื่องการที่ภาครัฐทำงานร่วมกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชุมชนนี้ ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยการจัดให้มี “อาสาสมัครลาดตระเวนชุมชน” ช่วยทำหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนของตนเอง การให้ประชาชนร่วมสำรวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชน และการให้ความรู้กับกลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อการระวังภัยในพื้นที่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีผลทำให้อัตราการเกิดอาชญากรรมในเมืองโตเกียวลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แนวทางนี้นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของการนำเอาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
 
            สิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครควรริเริ่มใช้ ไม่เพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน แต่ยังช่วยในการป้องกันระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่นคือ การจัดตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวังภัยชุมชน” ตามชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชนทั้ง 50 เขต
 
               ศูนย์เฝ้าระวังภัยชุมชนเหล่านี้ประกอบด้วยอาสาสมัครจำนวนหนึ่งที่ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกกันเอง โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือกรรมการชุมชนก็ได้ มาทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจตราพื้นที่ในขอบเขตของชุมชนเป็นระยะ ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ว่ามีจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมหรืออัคคีภัย เพื่อทำหน้าที่ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครมาแก้ไข
 
               นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวังฯ ยังมีหน้าที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ และทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข เช่น สถานีดับเพลิง ศูนย์อนามัย ตำรวจ สมาชิกสภาเขต ฯลฯ นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวังยังสามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องความปลอดภัย อาชญากรรม ภัยพิบัติ โรคระบาดต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ และปรับตัวเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที ยิ่งกว่านั้น ศูนย์เฝ้าระวังยังสามารถจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องที่เป็นปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ หรือปัญหาเร่งด่วน เช่น วิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในชุมชน การป้องกันตนเองจากโรคระบาดในช่วงฤดูต่าง ๆ ฯลฯ
 
            ในส่วนของงบประมาณดำเนินการนั้น ทาง กรุงเทพมหานครสามารถจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครของศูนย์ฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และการฝึกอบรม แต่ทางกรุงเทพมหานครควรจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยโดยการระดมทุนสมทบบางส่วนจากคนในชุมชน เช่น การบริจาคเงินเป็นค่าอาหารและน้ำสำหรับอาสาสมัคร หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่หากทางกรุงเทพมหานครจะประสานงานกับธุรกิจเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ให้เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการทำงานก็สามารถทำได้เช่นกัน
 
               การทำงานในลักษณะของการเชื่อมประสานระหว่างกรุงเทพมหานคร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีดับเพลิง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน สำนักงานเขต องค์กรพัฒนาเอกชน วิทยุชุมชน ฯลฯ จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลปัญหาในชุมชนของตนเองในลักษณะโครงการที่ทำโดยชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ และเพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง
 
               กล่าวโดยสรุปก็คือ แนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความคิดที่ว่า การมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความปลอดภัยและการดูแลตนเองนั้น ควรใช้กลไกของภาครัฐควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมนั้น ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการเลือกใช้เพียงแค่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
drdan วันที่ : 09/04/2008 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
Prof.Kriengsak Chareonwongsak

จะรับประเด็นมาพิจารณาเพื่อหาวิธีการบูรณาการครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เที่ยวไปตามคะวัน วันที่ : 06/04/2008 เวลา : 23.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/garmo
เพลงหนึ่งเพลงช่วยให้โลกนี้มีสีสรรจริงๆๆชีวิต..ขาดรสหวาน..แวะมาที่นี่..หวานหวาน..มีให้เติม...เที่ยวไปตามตะวัน..เหนื่อยนัก..แวะพัก..เพื่อเจอสาว..ที่รู้ใจสักคน.. 

โครงการในอดีตที่น่ารื้อฟื้นอย่างบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็ดี
หรือโครงการลูกเสือชาวบ้านก็ดี
ถ้านำกลับมาอัพเกรดใหม่
ปรับปรุงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะดีมาก
ลูกเสือชาวบ้านบวกบรรเทาสาธารณภัย
แค่นี้ก็ประยัดงบประณไปได้มากแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

“คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" 30.03.2552

จุดประกายความคิด พร้อมเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่แตกต่าง แต่ทำได้ ในรายการวิทยุ “คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 – 06.45 น.ทาง FM 102 Working Station คลื่นคนทำงาน ดำเนินรายการโด

View All
<< เมษายน 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]