• drdan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kriengsak@kriengsak.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 552
  • จำนวนผู้ชม : 641241
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1866 คน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ขอคิดอย่างสร้างสรรค์ กับ ความรู้ ความคิด ไมตรีจิต ความดี ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2559
Posted by drdan , ผู้อ่าน : 1094 , 15:35:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     หลายบทความก่อนนี้ ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ด อันมีผลนำการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชุมชนท้องถิ่น อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ ศิลปะ เป็นต้น การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารฮาร์วาร์ดต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อันสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของฮาร์วาร์ดด้วยอีกทางหนึ่ง 

     การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้รวมถึงการให้บริการเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มเด็กนักเรียนท้องถิ่น โดยฮาร์วาร์ดจะเป็นดังขุมทรัพย์ที่เปิดให้เด็กนักเรียนท้องถิ่นเข้ามาเรียนรู้ แสวงหา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนท้องถิ่นก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
     กิจกรรมการให้บริการแก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ดได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ละปีมีเด็กนักเรียนท้องถิ่นเข้าใช้บริการดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนมาก อาทิ กิจกรรมการจ้างงานช่วงฤดูร้อน กิจกรรมการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเรียน กิจกรรมพาท่องเที่ยวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เป็นต้น
กิจกรรมที่ฮาร์วาร์ดให้บริการแก่กลุ่มเด็กนักเรียนท้องถิ่นมีหลายกิจกรรม ผมวิเคราะห์ว่า กิจกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่น ดังนี้  
     เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน การเพียงแต่ศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องเพิ่มเติมประสบการณ์หลากหลาย กว้างขวาง และรอบด้านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการให้บริการแก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ด เป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดให้แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งหาไม่ได้จากในชั้นเรียน อาทิ กิจกรรมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญของฮาร์วาร์ด นอกจากเด็กนักเรียนท้องถิ่นจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับสาระความรู้และเรียนรู้บรรยากาศการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง 
     พัฒนาสู่การค้นพบตนเอง กิจกรรมของฮาร์วาร์ดหลายกิจกรรม ช่วยให้เด็กนักเรียนท้องถิ่นได้เรียนรู้ค้นพบตนเอง รู้ถึงศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับรุ่นพี่นักศึกษาฮาร์วาร์ดร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนการเรียนต่อมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนท้องถิ่นในการตัดสินใจเลือกเส้นทางด้านการศึกษา การทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคตของตน 
     เพิ่มโอกาสการมีงานทำ ผ่านกิจกรรมการจ้างงาน เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนท้องถิ่นได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะและลักษณะชีวิตที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา การมีความอดทน การมีความรับผิดชอบ เป็นต้น กิจกรรมการจ้างงานดังกล่าวนี้เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการทดลองแห่งชีวิตที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนท้องถิ่นได้เรียนรู้เตรียมพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต
     กิจกรรมที่ฮาร์วาร์ดให้บริการแก่กลุ่มเด็กนักเรียนท้องถิ่นดังกล่าว นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเตรียมเด็กนักเรียนท้องถิ่นให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อและการเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต ช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอันทรงคุณค่าให้แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่นเหล่านี้ในอีกทางหนึ่ง 
     ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย
     ปัจจุบันเด็กนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเรายังประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ การขาดความรู้ถึงความถนัด ความต้องการของตนเอง และทิศทางความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ เป็นสาเหตุนำสู่ปัญหาแรงงานล้นตลาด ว่างงาน กำลังแรงงานขาดและเกินบางสาขา จบออกมาทำงานไม่ตรงสาขา ฯลฯ 
     ผมเห็นว่า มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมจัดการปัญหาความท้าทายดังกล่าวนี้ อาทิ
     วัดความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการของตนเอง เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัดสินใจเรียนต่อหรือทำงานในอนาคต ลดปัญหาความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นในระบบการศึกษา อันเนื่องมาจากการทำงานไม่ตรงสาขา หรือการอยู่ในภาวะว่างงานของบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำวิจัยระยะยาวคาดการณ์ความต้องการกำลังแรงงานแต่ละสาขาทุก 5 - 10 ปี พร้อมกับประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรองรับกลุ่มผู้เรียนดังกล่าวเหล่านี้ เพื่อเป็นฐานการพิจารณารับเด็กนักเรียนเข้าเรียนต่อ 
     พัฒนาบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้มีส่วนเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเปิดโอกาสหรือพัฒนาช่องทางใหม่ ๆ ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้บรรยากาศและรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทางด้านการเรียน 
     ผมเห็นว่า แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เป็นประโยชน์เฉพาะต่อตัวเด็กนักเรียนเองเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและประเทศชาติสังคมในระยะยาวด้วยอีกทางหนึ่งครับ

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 63 ฉบับที่ 35 วันที่ ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
หล่งมาของภาพ : http://ezmeiguo.com/staticweb/secondPage/images/mingxiao.jpg
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

“คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" 30.03.2552

จุดประกายความคิด พร้อมเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่แตกต่าง แต่ทำได้ ในรายการวิทยุ “คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 – 06.45 น.ทาง FM 102 Working Station คลื่นคนทำงาน ดำเนินรายการโด

View All
<< พฤษภาคม 2016 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]