• เปียแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kaew4762@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-11-26
  • จำนวนเรื่อง : 133
  • จำนวนผู้ชม : 429475
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
เปิดโลกการเรียนรู้กับครูเปียแก้ว
เวทีการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553
Posted by เปียแก้ว , ผู้อ่าน : 2893 , 21:24:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชื่อเรื่อง    รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด

ผู้ศึกษา    นางศิริพร   จงดี

โรงเรียน    โรงเรียนเมืองปราณบุรี ช่วยราชการโรงเรียน

              เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต  1    

ปีการศึกษา    2551

 

บทคัดย่อ

        จากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ในปีการศึกษา 2549  พบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่   ขาดทักษะด้านการอ่าน และคิดเชิงวิเคราะห์  ในปีการศึกษา  2550  ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะนักเรียนยังไม่สามารถอ่าน และคิดเชิงวิเคราะห์ได้  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ  ที่ใช้แบบแผนการคิด ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 

       1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย   เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

       2)   เพื่อเปรียบเทียบผลการสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย     เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์     ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด   ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 2      และ   

       3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด

      กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2/10  จำนวน 40 คน   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

       1)   แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้บบแผนการคิด  จำนวน 16  แผน 

       2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีค่าความยาก (P)  เท่ากับ 0.57  ถึง 0.69   ค่าอำนาจจำแนก (B)  เท่ากับ  0.24  ถึง  0.59  และค่าความเชื่อมั่น (R)  ทั้งฉบับของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ  0.71 และ

       3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

         ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.     ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  81.06/ 81.56         

     2.  ผลการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยใช้แผน

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนา

          การอ่านเชิงวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ด้วย

          กระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิดอย่างมี

          นัยสำคัญทางสถิติที่ .01

     3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   

         ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ

           พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

         ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ  ที่ใช้แบบแผนการคิด 

         อยู่ในระดับดีมาก

         โดยสรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ที่ใช้แบบแผนการคิด มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

-----------------------------------------------------

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 26/07/2010 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ไม่ทราบว่า อาจารย์ทราบข่าวนี้หรือยังคะ

!! ด่วนที่สุด !!! สำหรับครู

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2010/07/26/entry-5

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 26/07/2010 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

วิจัยหน้าเดียวหรือคะอาจารย์

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
Cat@ วันที่ : 26/07/2010 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

..........................

เชิญ นะคะ่
แม่แคท มาแล้วค่ะ
ไปถือศีล อบรมมา
สอบตก สอบผ่าน ก้อว่ากันไป

เชิญจ๊ะ
วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2553
บวชเณรเข้าพรรษาประจำปี 2010 วัดฮันโนเฟอร์
http://www.oknation.net/blog/Akanittha/2010/07/26/entry-1

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
kruhnoi วันที่ : 25/07/2010 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 21/07/2010 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ครูเปียครับ เรื่องนี้ผมเคยช่วยครูมาแล้ว วิธีการก็คือ ให้นักเรียนอ่านเรื่องสั้นนะครับ หรือนิทานก็ได้ ที่มีมุมมองหลากหลาย แล้วถามความคิดเห็นครับ ให้เด็กแสดงความคิดเห้นมา (อย่าบอกว่าใครผิดใครถูก แต่ให้ทุกคนได้คิดเห็น เด็ก ๆ ก็จะได้มีมุมมมองกว้างขึ้น แถมกล้าแสดงออกด้วย หลังจากนั้นเขาจะเป้นคนรักการอ่านไปเลยครับ เพราะเรื่องที่เราเอามาให้เขาอ่านมันโดนใจ
อย่างผมเคยถามนักเรียนว่า ถ้าเธอไปกดเอทีเอ็มกดเงิน 500บาท เครื่องมันออกมา 5 พันบาท เธอจะทำยังไง(ให้เด็กคิด ก็ตอบกันไปต่าง ๆ นานา
สุดท้ายสรุปครับ
ถ้าเป็นผม ผมจะกดเอทีเอ็มอีกรอบ ฮา
เด็กฮือฮาเลยครับ อาจารย์คิดได้ยังไง
กลังจากนั้นเราก็เอาเรื่องอื่น ๆ มาล่อให้เด็กคิดอีก พอเขาสนุกต่อไปเขาจะไปหาหนังสือสนุก ๆ อ่านของเขาเองแหละครับ การอ่านก็จะดีขึ้น การคิดวิเคราะห์ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับ ผมใช้ได้ผลมาแล้วหลายโรงเรียนเลยครับ
เพราะเรื่องกระตุ้นการอ่านสำคัญมากตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันหมดนั่นคืออยู่ม.2แล้วยังอ่านหนังสือไม่คล่องเลยครับ
ผิดกับสมัยผม ม. 2 นี่ผมอ่านนิยายจีน รามเกียร อิเหนา พระอภัยมณี กับ ผู้ชนะสิบทิศและเพชรพระอุมาจบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ลองเอาไปทำดูก็ได้ไม่เสียค่าลิขสิทะิ์ครับ ยินดีช่วยครูอยู่แล้ว

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 18/07/2010 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

แวะมาเยี่ยม
อย่าถามว่าผมหายไปไหนมา ไปขี่เครื่องบินเล่นมา เพราะค่าเครื่องบินถูก จากนครศรีไปกรุงเทพสุวรรณภูมิ 699 บาทเอง บินไปกับพวกเสื้อแดงทั้งลำ ขนาดเครื่องบินยังแดงเลย ฮา ข่าวว่าเครื่องลำนี้บินรับผุ้โดยสารเที่ยวแรหด้วยของแอร์เอเชีย(แอร์โฮสเตสก็เสื้อแดงครับ เพราะสีประจำของแอร์เอเชีย)ค่าเครื่องบินถูก เลยไปนั่งเล่นซะหน่อย ตอนนี้ได้กลับมาอัพบล็อกซะที

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Cat@ วันที่ : 17/07/2010 เวลา : 02.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ส่งเสริม ให้เมืองไทย พัฒนา

............

ปิดเทอมนะค่ะเลยหายไป
เล่น เน็ตน้อยลง

แต่ก้อยัง แว๊บๆๆ มาเล่นฟราม์วิล
ฟราม์ออนไลน์ ทำให้เราไม่คิดถึงเมืองไทย
ลดความ หว้าวุ่นไป
เชิญ นะคะ่
แม่แคท ลงเรือง
ตอน

* เมนู ทำอย่างไร กับ ไส้กรอกเก่าๆ เมนูใข่กวนกับเศษไส้กรอก ( Cat@ )

ก่อนไปถือศีล เจ็ดวัน ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สิงหาคุณ วันที่ : 16/07/2010 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha

แผนการสอน ใช้แบบแผนการคิด
หากนักเรียนได้คิดเองปฏิบัติทักษะเอง
ก็เยี่ยมยุทธ์ขอรับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
หน่อผุด วันที่ : 14/07/2010 เวลา : 07.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

อยากให้ประเทศไทยมีคุณครูขยันเอาใจใส่เด็กแบบคุณครูเปียแก้วมากๆ

ยิ่งเด็กในชนบทจำนวนไม่น้อยเลย ที่ยังอ่านเขียนคำไทยง่ายๆไม่ได้เลยค่ะ
เด็กบางคนมีปัญหามาก รัฐบาลถึงกับจ้างครูพิเศษสอนให้เฉพาะตัวเลย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 14/07/2010 เวลา : 00.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ต้องดูฉบับเต็มๆ ครับ จึงจะวิจารณ์ได้ขอรับกะผม..ครูเปีย

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย..งานวิจัย..

เอาใจช่วยครับ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 13/07/2010 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia

เยี่ยมมากค่ะครูศิริพร

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Toitoi วันที่ : 13/07/2010 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toitoi

เวิร์คชอป เป็นกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกัน อาจจะเป็นแนวทางให้นักเรียนเห็น คิด และจำ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 13/07/2010 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

อืมมมมม
คร้าบ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]