• เปียแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kaew4762@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-11-26
  • จำนวนเรื่อง : 133
  • จำนวนผู้ชม : 429743
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
เปิดโลกการเรียนรู้กับครูเปียแก้ว
เวทีการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553
Posted by เปียแก้ว , ผู้อ่าน : 13427 , 18:57:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

1

บทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ        

วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

www.watthummuangna.com

หลวงตาม้า หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

(ให้สวดเวลา 20.30 น. ของทุกวัน)

คำอัญเชิญภพภูมิ 

     ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขอ

อาราธนาเมตตาบารมีรวม

หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอหลวงปู่ได้โปรดมี

เมตตา อาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตั้งแต่องค์ปฐม

จนถึงองค์ปัจจุบัน  บรมมหาจักรพรรดิทุกๆ

พระองค์  บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระ

โพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้ง

หลาย โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ

อนาคต  บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่

ท่านอันเป็นที่สุด บารมีรวมหลวงตาม้าเป็น

ต้น  ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำ

ภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดน

โลกธาตุ  อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น

พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุก  ชั้นฟ้า

มหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎิจักรวาล

เทพพรหมเทวา

ที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตา

ม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับ

ข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ 

อนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าว

จตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วย

บริวารทั้งหมด  พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆ

พระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอย

ปกป้อง รักษาแผ่นดินสยาม      โอปาติกะ

ทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาล

เจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้องเมือง

พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี

แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิงพระ

พาย พระพิรุณ พญาครุฑ พญานาคพร้อม

ด้วยบริวาร คนธรรณ์ ชาวเมืองลับแลและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่

ข้าพเจ้าเคยได้ไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้

โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลาย มาร่วม

สวดบทพระมหาจักรพรรดิ  เพื่อเพิ่มกำลัง

พร้อมกันกับข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วย

เถิด

2

บทบูชาพระ

พุทธัง   ชีวิตตัง  เม  ปูเชมิ

ธัมมัง  ชีวิตตัง  เม  ปูเชมิ        สังฆัง   ชีวิตตัง  เม  ปูเชมิ 

3

กราบพระ 6  ครั้ง 

พุทธัง  วันทามิ (กราบ)

ธัมมัง  วันทามิ (กราบ)

สังฆัง  วันทามิ (กราบ)

ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง  วันทามิ (กราบ)

มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)

พระไตรสิกขาคุณัง  วันทามิ (กราบ)

4

บทไตรสรณคมณ์ บทสมาทานศีล 5

.....ตั้งนะโม 3 จบ.....

พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ

ธัมมัง  สรณัง  คัจฉามิ

สังฆัง  สรณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  พุทธัง  สรณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  ธัมมัง สรณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ  สังฆัง  สรณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  พุทธัง สรณัง  คัจฉามิ 

ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สรณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ  สังฆัง  สรณัง  คัจฉามิ

ปานาติปาตา  เวรมณี  สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อทินนาทานา  เวรมณี  สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อพรัมจริยา  เวรมณี  สิกขาปะทังสมาธิยามิ

มุสาวาทา  เวรมณี  สิกขาปะทังสมาธิยามิ

สุราเมรยะ มัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี  สิกขาปะทังสมาธิยามิ

อิมานิ  ปัญจสิกขา ปทานิ  สมาธิยามิ 

( 3 ครั้ง )

สีเลนะ  สุคะติง  ยันติ          สีเลนะ  โภคะ

สัมปทา

สีเลนะ  นิพพุติง  ยันติ         ตัสมาสีลัง 

วิโส  ธะเย

5

บทอาราธนาพระ

....ตั้งนะโม 3 จบ....

พุทธัง  อาราธนานัง  กะโรมิ

ธัมมัง  อาราธนา  กะโรมิ     สังฆัง  อาราธนานัง  กะโรมิ

6

คาถาหลวงปู่ทวด 

(ให้น้อมรำลึกถึงหลวงปู่ทวด แล้วว่าคาถา ดังนี้)

นะโม  โพธิสัตโต  อาคันติมายะ  อิติภะคะวา ( 3 ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่

(ให้น้อมรำลึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้วว่าคาถา ดังนี้)

นะโม  โพธิสัตโต  พรหมปัญโญ ( 3 ครั้ง )

7

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส  โมหะจิตเต  นะพุทธัสมิง  ปาปะกะโต  มะยา  ขะมะถะเม

กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสันตุ

โยโทโส  โมหะจิตเต  นะธัมมัสมิง  ปาปะกะโต  มะยา  ขะมะถะเม

กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสันตุ

โยโทโส  โมหะจิตเต  นะสังฆัสมิง  ปาปะกะโต  มะยา  ขะมะถะเม

กะตัง  โทสัง  สัพพะปาปัง  วินัสสันตุ

8

บทสวดมหาจักรพรรดิ

....ตั้งนะโม 3 จบ....

สวดตามกำลังวัน เช่น  สวดวันอาทิตย์ ให้สวด  6 จบ 

วันจันทร์ 15 จบ  วันอังคาร  8 จบ  วันพุธ 17 จบ

วันพฤหัสบดี 19 จบ  วันศุกร์ 21 จบ  วันเสาร์ 10 จบ

นะโมพุทธายะ  พระพุทธไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์  สีสะหัสสะ  สุธรรมา

พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา  ธัมมะบูชา  สังฆะบูชา

อัคคีธานัง  วะรังคันธัง  สีวลีจะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ  ทูระโต  อะหังวันทามิ  ธาตุโย

อะหังวันทามิ  สัพพะโส  พุทธะ  ธัมมะ  สังฆะ  ปูเชมิ


9

บทอัญเชิญพระเข้าตัว


(แผ่เมตตา)

  

สัพเพพุทธา  สัพเพธัมมา  สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา  ปัจเจกานัญ  จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ  สัพพะโส ( 5 จบ )

*พุทธัง  อธิษฐามิ  ธัมมัง  อธิฐามิ  สังฆัง  อธิษบามิ*(ให้อธิษฐานเอา)

10

คำอธิษฐานฝึกจิตเร่งสมาธินิมิต 

            ข้าพเจ้า.....(นาม)..ผู้เป็นข้ารับใช้

แห่งพระพุทธองค์  ขอนอบน้อมและน้อมนำ

บารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ พระโพธิสัตว์และ

พระบรมมหาจักรพรรดิตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน

และอนาคต  ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกัน

มา โดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญ

โญเป็นที่สุด  ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า

ขึ้นสู่สภาวะพระกรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปิติ

ทั้ง 5 และวิปัสสนาญาณทั้ง 9 จงมาบังเกิด

ปรากฏในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร

ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่สภาวะ

เมฆจิต  สามารถกำหนดจิต รู้ภาวการณ์

ต่างๆทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน

ได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้  เมื่อรู้แล้วขอ

ให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และ

พยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการ 

เหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้

ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยมิต้องกำหนดจิตแม้

แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

            ...แล้วกล่าวคำอัญเชิญพระเข้าตัว  สัพเพพุทธา....

11

คำอธิษฐานรวมบุญ 

                        ด้วยอำนาจบารมีแห่งพระ

มหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีต

  ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีบารมีแห่งองค์

พระสมเด็จองค์ปฐม บรมมหา-จักรพรรดิ

เป็นประธาน มีบารมีรวมพระมหาจักรพรรดิ

ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอได้

โปรดรวมกองบุญของข้าพเจ้า..(นาม)..เพื่อ

เบิกมาใช้ให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่อง 

อันใดติดขัดขอให้คล่อง ดั่งน้ำที่ไหลออก

จากคนโท ที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ  อันใด

คล่องตัวอยู่แล้ว ขอให้คล่องตัวยิ่งๆขึ้น  โดย

ขึ้นชื่อว่า ความอด ความอยาก ความยาก

ความไม่มี  จงอย่าได้บังเกิดมีในขัพเจ้า 

ผู้เป็นผู้รับใช้แห่งพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่

กาลบัดเดี๋ยวนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระ

นิพนานด้วยเถิดและโดยเฉพาะกาลนี้ขอให้

มีความคล่องตัวในเรื่อง...(อธิษฐานพิเศษ

เอาเอง)..

            ...แล้วกล่าวคำอัญเชิญพระเข้าตัว 

สัพเพพุทธา....

 12

 

 

คำอธิษฐานถอนคำสาปแช่งต่อปัจจุบันชาติ-อดีตชาติ

ตั้งนะโม 3 จบ 

อิมัง มิจฉาอธิษฐานัง ปัจจุทรามิฯ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉาอธิษฐานัง ปัจจุทรามิฯ

ตติยัมปิ อิมัง มิจฉาอธิษฐานัง ปัจจุทรามิฯ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่

ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมแล้วด้วยกิเลส

ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ

ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ  เป็นไป

เพื่อความพยาบาท เบียดเบียน สร้างเวรสร้าง

กรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม  ไม่ประกอบด้วย

วินัย  ไม่ประกอบด้วยกุศล  ไม่ประกอบด้วย

ปัญญา  ไม่ประกอบด้วยบารมี  ที่ข้าพเจ้าได้

อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้  ในอดีตชาติก็ดี 

ปัจจุบันชาติก็ดี  ระลึกได้ก็ดี  ระลึกไม่ได้ก็ดี 

ทั้งหมดทั้งสิ้น  ข้าพเจ้าขอน้อมเอาพระ

พุทธเจ้า  พระธรรมเจ้า  พระสังฆเจ้า 

แม่พระธรณี พระคงคา พระเพลิง พระพาย

และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็นพยานว่า 

ข้าพเจ้าขอถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่ง

เหล่านั้น ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญฯ

นะถอน  โมถอน  พุทถอน  ธาถอน  ยะถอน 

นะคลอน  โมคลอน  พุทคลอน  ธาคลอน 

ยะคลอน  ถอนด้วย นะโมพุทธายะ
 

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย

ความบกพร่อง ผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้ง

หลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิต ทุกวิญญาณ

ทุกที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อทอญฯ

หากผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตั้งแต่

อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติก็ดี และคนรัก

ชอบข้าพเจ้าก็ดี  หากมีผู้หนึ่งผู้ใดคิดร้ายกับ

ข้าพเจ้าและสาปแช่งข้าพเจ้าไว้ทั้งทางลับ

ทางแจ้ง  ขอให้สิ่งนั้นอย่าเป็นโทษ เป็นกรรม

แก่กันและกันเลย  หากมีสิ่งใดอยู่ในตัว

ข้าพเจ้า สังขารข้าพเจ้า  ขอให้ออกไป 

ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย สาธุ สาธุ

สาธุ และขอให้กุศลที่ข้าพเจ้าถอนคำสาปแช่ง

นี้ ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกลับมาให้ชีวิต

ข้าพเจ้ามีความสงบ ความสว่าง  ความสุข

และเจริญ   รุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

สมความปรารถนาทุกประการ นับตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไปเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

(จากหนังสือรวมคาถามหามงคลของพระ

พุทธเจ้าฉบับสมบูรณ์)

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ฟ้าน่าน วันที่ : 28/12/2010 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NamnanFanan

สวัสดีครับ แวะมาแอ่ว และแวะมาอ่านของดีๆบ้านเฮา
สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Patui วันที่ : 26/12/2010 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparatครูเปียแก้วขา...
จุดใต้ตำตอแล้วค่ะ...
ว่าง ๆ ลองคลิกดูตามเอนทรี่นี้นะคะ....

http://www.oknation.net/blog/aparat/2010/06/20/entry-2

รักนะ...จุ๊บ...จุ๊บ...


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
kruhnoi วันที่ : 25/12/2010 เวลา : 22.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


ขอบคุณค่ะ

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 24/12/2010 เวลา : 15.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 24/12/2010 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

สวดมนต์ ทำให้ใจสงบ
ขอบคุณครับ :)

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 23/12/2010 เวลา : 22.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

ขอบคุณครับครู...
จ่าจะเอาไปปฎิบัติ..
ได้บ้างไมได้บ้าง..
ก็ยังดีใช่ไหมครับผม..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 23/12/2010 เวลา : 19.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia

วันหนึ่ง...น้องสาวนำบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิมาให้แล้วบอกว่าให้สวดเป็นประจำนะ แล้วจะดี...ว่าแล้วเธอก็สวดให้ฟังเป็นตัวอย่าง....และต่อมา น้องสาวคนเดิมก็นำคำอธิษฐานถอนคำสาปแช่งมาให้อีก...อ่านแล้วเห็นว่า ดีจริง....เพราะเมื่ออ่านแล้วรู้สึกโล่ง...ประหนึ่งว่าช่วยถอนความโกรธ ความเคียดแค้น ความอาฆาตออกจากตัวเรา..ดีจริงๆค่ะเพื่อน...ตอนที่ได้เอกสารมาตัวเล็กมาก จึงนำมาพิมพ์ใหม่และตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆที่โรงเรียน
....ประเดี๋ยวจะต้องตามไปแก้ตัวหนังสือ...เพราะตัวมันใหญ่เท่าหม้อแกง....ครั้งจะใส่เพลง ก็ลืมหมดแล้วววว
อีกหน่อยคงลืมวิธีการอัพบล็อกแน่เลย555
ขอให้เพื่อนๆมีความสุขตลอดไปนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]