• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 402
  • จำนวนผู้ชม : 329282
  • ส่ง msg :
  • โหวต 189 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2553
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 3464 , 19:03:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาษิตจีนกล่าวว่า

หนทางหมื่นลี้ ก็เริ่มที่ก้าวแรก

บัดนี้ปิยธิดา  เฉียบแหลม  นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ตัวแทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เดินทางสู่เวทีระดับชาติ

ด้วยความสามารถของนักเรียนชนบทที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถมากด้วยทักษะ

ในการใช้ภาษาไทย เธอ..

ประสบความสำเร็จ..คว้าชัยชนะ รางวัลยอดเยี่ยม การพูดสุนทรพจน์

ในหัวข้อ "ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต"ระดับภาค  จัดโดย สนง.วัฒนธรรรมชลบุรี

และขึ้นบันไดแห่งดวงดาวเวทีระดับชาติ  .......ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม ระดับภาค

 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  และ

รับโล่รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 2 โล่รางวัล เป็นเครื่องหมายของคนดี เด็กดี และเยาวชนที่ดีของชาติ

ท่านเกริกชัย   ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ร่วมแสดงความยินดีกับบุตรสาวและปิยธิดา  เฉียบแหลม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เรื่อง  การประกวดเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ และการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดง

ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง”

____________

                                                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนดจัดประกวดเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ และการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดง ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้

                                                ๑. กิจกรรมการประกวด ๓ ประเภท

                                                   ๑.๑ การประกวดเรียงความ แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น ๒ ระดับ คือ

                                                        ๑.๑.๑ ระดับประถมศึกษา

                                                        ๑.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                                   ๑.๒ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ แบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น ๓ ระดับ คือ

                                                        ๑.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                        ๑.๒.๒ ระดับอุดมศึกษา

                                                        ๑.๒.๓ ระดับประชาชนทั่วไป

                                                   ๑.๓. การประกวดการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดง ๔ ภาค คณะการแสดงที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องบันทึกผลงานการแสดงในรูปแบบวีซีดี หรือดีวีดี ส่งให้คณะกรรมการคณะละ ๒ ชุด ไม่เกินคณะละ ๔ นาที/เพลง ส่งผลงานได้คณะละ ๑ เพลง โดยไม่จำกัดบุคคล เพศ อายุ ประเภทของเพลงและการแสดง

                                                ๒. หลักเกณฑ์ในการประกวด

                                                ๒.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ มาจากที่อื่น ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏที่ใดมาก่อน

                                                  ๒.๒ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการส่งเสริมการปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริต และไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น

                                                   ๒.๓ การดำเนินการประกวด

                                                      ๒.๓.๑ การประกวดเรียงความ และการกล่าวสุนทรพจน์ แบ่งเป็นระดับ ดังนี้

                                                                                                ก. ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

                                                                                                ข. ระดับภาค

                                                                                                ค. ระดับประเทศ

                                                          ผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเข้าประกวดในระดับภาค และผู้ชนะการประกวดระดับภาคที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ

                                                          ๒.๓.๒ การประกวดการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดงแบ่งเป็นการประกวดระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับภาค เท่านั้น

                                                ๓. การสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด และระยะเวลาการรับสมัคร

                                                  ๓.๑ ส่วนภูมิภาค ยื่นใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

                                                  ๓.๒ กรุงเทพมหานคร ยื่นใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดที่กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หากส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

                                                  ๓.๓ ผู้สมัครทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดทางเว็บไซต์  http://www.culture.go.th หรือขอรับเอกสารได้จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

                                                  ๓.๔ ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  ในวันและเวลาราชการ

                                                ๔. รางวัลการประกวด

                                                    ๔.๑ ผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภททุกระดับในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเงินรางวัล ดังนี้

                                                                        รางวัลยอดเยี่ยม                                              ,๐๐๐ บาท

                                                                        รางวัลดีเด่น                               ๘๐๐ บาท

                                                                        รางวัลสร้างสรรค์                                              ๕๐๐ บาท   

                                                                        รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  (เฉพาะเกียรติบัตร)

                                                    ๔.๒ ผู้ชนะการประกวดประเภทเรียงความ และการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับภาคของผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ จะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้

                                                                        - รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลดีเด่น เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                                                                        - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                                                    ๔.๓ ผู้ชนะการประกวดประเภทเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประเทศของผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ จะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้

                                                                        - รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรี

                                                                        - รางวัลดีเด่น เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 

                                                                          และโล่เกียรติยศของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่รางวัลของเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                                                    ๔.๔ ผู้ชนะการประกวดการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดงแต่ละภาคจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัล ดังนี้

                                                                        - รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของนายกรัฐมนตรี

                                                                        - รางวัลดีเด่น เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่เกียรติยศของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                                                                        - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

                                                                          และโล่รางวัลของเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                                                ๕. การตัดสิน

                                                   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

                                                ๖. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ชนะการประกวดทุกประเภทไปใช้งาน และมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อไป

                                                ๗. กำหนดการการตัดสิน ประกาศผล และการมอบรางวัล

                                                    ๗.๑ คณะกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการตัดสินการประกวดทุกประเภท ให้แล้วเสร็จ

ระหว่างในวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

                                                    ๗.๒ คณะกรรมการระดับภาคดำเนินการตัดสินการประกวดทุกประเภทให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

                                                    การมอบรางวัลในระดับจังหวัด และระดับภาค ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ทำหน้าที่จัดการประกวดระดับภาค เป็นผู้กำหนดวัน เวลามอบ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติส่งใบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แล้ว

                                                    ๗.๓ คณะกรรมการตัดสินระดับประเทศดำเนินการตัดสินการประกวดทุกประเภทให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

                                                    ๗.๔ จัดพิธีมอบรางวัลระดับภาคและระดับประเทศทุกประเภทการแข่งขัน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

                                                                        ประกาศ    วันที่        มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๓

เอกสารแนบท้ายประกาศ

                                                การประกวดเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ และการแต่งเพลงพื้นบ้านประกอบชุดการแสดง ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับภาค

แบ่งจังหวัดตามภาคได้ ดังนี้

๑. ภาคเหนือ  ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ดังนี้

กำแพงเพชร   เชียงราย    เชียงใหม่    ตาก   นครสวรรค์   น่าน   พะเยา   พิจิตร    พิษณุโลก   เพชรบูรณ์    แพร่    แม่ฮ่องสอน    ลำปาง    ลำพูน    สุโขทัย    อุตรดิตถ์    อุทัยธานี

ส่งผลงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น ๔ 

ถนนโชตนา   ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมืองเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่   ๕๐๓๐๐  โทร. ๐๕๓ ๑๑๒๕๙๕-๖ โทรสาร ๐๕๓ ๑๑๒๕๙๖

๒. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๒๖ จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร    กาญจนบุรี    จันทบุรี    ฉะเชิงเทรา    ชลบุรี    ชัยนาท    ตราด    นครนายก   นครปฐม    นนทบุรี    ปทุมธานี    ประจวบคีรีขันธ์    ปราจีนบุรี    พระนครศรีอยุธยา    เพชรบุรี   ระยอง    ราชบุรี    ลพบุรี    สมุทรปราการ    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร   สระแก้ว   สระบุรี สิงห์บุรี    สุพรรณบุรี    อ่างทอง

ส่งผลงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  ศาลากลางจังหวัดชลบุรี   ถนนมนตเสวี   ตำบลบางปลาสร้อย    อำเภอเมืองชลบุรี    จังหวัดชลบุรี  ๒๐๐๐๐  โทร. ๐๓๘ ๒๗๖๔๐๗   โทรสาร ๐๓๘ ๒๗๗๔๐๗

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ๑๙ จังหวัด ดังนี้

กาฬสินธุ์    ขอนแก่น    ชัยภูมิ    นครพนม    นครราชสีมา    บุรีรัมย์    มหาสารคาม    มุกดาหาร   ยโสธร    ร้อยเอ็ด   เลย    ศรีสะเกษ    สกลนคร    สุรินทร์    หนองคาย    หนองบัวลำภู    อำนาจเจริญ    อุดรธานี    อุบลราชธานี

ส่งผลงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  อาคารราชินุทิศ  เลขที่ ๗/๗  หมู่ที่ ๑  ถนนโพศรี   

ตำบลหมากแข้ง   อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐  โทร. ๐๔๒ ๒๔๗๘๐๒  

โทรสาร ๐๔๒ ๒๑๒๕๓๘

๔. ภาคใต้ ประกอบด้วย ๑๔ จังหวัด ดังนี้

กระบี่    ชุมพร    ตรัง    นครศรีธรรมราช    นราธิวาส    ปัตตานี    พังงา     พัทลุง    ภูเก็ต    ยะลา    ระนอง    สงขลา    สตูล    สุราษฎร์ธานี

ส่งผลงานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา   ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาเฉลิมพระเกียรติ 

ถนนราชดำเนิน     ตำบลบ่อยาง    อำเภอเมืองสงขลา    จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐  โทร.๐๗๔ ๓๒๗๑๔๗  

ภาษิตต่างชาติ

หนึ่งพันห้าร้อยไมล์ ก็เริ่มที่ก้าวแรก

ภาษิตไทย

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

พี่นบดุลย์ นิลใบ นั่งรออยู่แล้วเมื่อผมเลี้ยวรถคู่ใจเข้าประตูโรงเรียน

คุณครูพิเชษ  สายน้ำผึ้ง  คุณครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี

 ตื่นแต่เช้า มาส่งลูกสาว น้ำผึ้ง ..เด็กหญิงชนกชนม์  สายน้ำผึ้ง

ผมได้สนทนากับคุณครูพิเชษ สักครู คุณพ่อพจนะ  เฉียบแหลม

และคุณแม่พะเยาว์  เฉียบแหลม

น้ำหวาน  ปิยธิดา  เฉียบแหลม เดินทางมาพร้อมเดินทาง....

วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 04.10 น.

ล้อหมุนจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ถึง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ.วัฒนธรรม กทม.  หกโมงเช้า

เดินชมประกาศ เดินชมภาพที่ประกวด ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น

จุดมุ่งหมายการเดินทางในวันนี้เพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ

”การเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ : ทางออกของวิกฤติสังคมไทย”

และร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตามโครงการไทยโปร่งใส

ไทยเข้มแข็ง และวัฒนธรรมความปลอดภัย

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คุณพ่อพจนะ เฉียบแหลม กับลูกสาว

(น้ำผึ้งกับน้ำหวาน)........

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เรื่องการประกวดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต” 

นางสาวปิยธิดา  เฉียบแหลม  ได้รับโล่รางวัลดีเด่น  ระดับประเทศ  

พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท

หนังสือราชการด่วนที่สุด  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553

แจ้งว่า เวลา 10.40-11.15 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ

 กล่าวสุนทรพจน์  ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น  วาดภาพ

 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

.....

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต” 

นางสาวปิยธิดา  เฉียบแหลม  ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม  ระดับภาค  

พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

.....

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต” 

นางสาวปิยธิดา  เฉียบแหลม  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด  

พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต”

ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ
๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒ หลักเกณฑ์การประกวด
๒.๑  เนื้อหาสามารถบรรยายถึงการเสริมสร้างประชาธิปไตย

ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน/สังคม
๒.๒ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีเวลาในการพูด ๕ นาที

ในการพูดแต่ละครั้ง จะพูดเกินหรือขาดจากเวลาที่
กำหนดไว้ได้เพียง ๑ นาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดคะแนน

จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เปิดโดอกาศให้กับเยาวชนในจังหวัดกเพชรบุรี

ได้แสดงความสามารถ

ยืนอยู่แนวหน้าระดับประเทศ

ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนยเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

กราบขอบพระคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นำหวานที่ดูแลทุกครั้งที่มีการประกวด

ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สิงหาคุณ วันที่ : 22/08/2010 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha

สวัสดีประจิ้มประเจ๋อ
ไปแวะชมทองกบ..มาด้วยแหละ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สิงหาคุณ วันที่ : 22/08/2010 เวลา : 17.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha

ขอขอบคุณ
คนใส่แว่น ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ประจิ้มประเจ๋อ วันที่ : 21/08/2010 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yuiboc
สะเปะสะเปือยเรื่อยเปื่อยอยู่เรื่อยไป & รัก"ทองกบ"ที่โลกในสุดเลย! โอ้เย่เย๊เย่  ฮ่าๆๆและ+อีก28.75ฮ่า...จิ้มมียิ้มสุข...ยิ้มสุขส่งให้ด้วยใจเปี่ยมสุข สวัสดีครับผม

สวัสดีค่ะ แสดงความยินดีด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนใส่แว่น วันที่ : 21/08/2010 เวลา : 20.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chattrg

ดีใจด้วย ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2010 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]