• สิงหาคุณ
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sing_2547@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-02-24
 • จำนวนเรื่อง : 408
 • จำนวนผู้ชม : 365756
 • ส่ง msg :
 • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 814 , 12:30:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน kaikhong โหวตเรื่องนี้

บ่ายอ่อนๆของวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ส่งนักเรียนขึ้นรถบัส

เข้ค่ายอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชน จำนวน 5คน ณ รีสอร์ท

ในอำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

หลังจากการอบรมฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ได้มอบเกียรติบัตรประกาศนามยกย่่อง

นางสาวชญานี จันทร์แฟง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

ค้นคว้าลักษณะผู้นำได้ดังนี้..................

 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง"

เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.

10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง 

 1. มีความเป็นผู้นำ (Leadership)

ผู้นำ หมายถึง การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในทีม

และสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

 และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในทีม

                 5 คุณลักษณะพฤติกรรมด้านผู้นำที่ลูกน้องต้องการมีดังต่อไปนี้

                1. อยากเห็นหัวหน้ามีความกล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
                2. อยากเห็นหัวหน้าแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้นของทีม ไม่ใช่โทษแต่ลูกน้อง
                3. อยากเห็นหัวหน้าพูดจริง ทำจริง ไม่เหลาะแหละ
                4. อยากเห็นหัวหน้าปกป้องลูกน้องในเรื่องต่างๆ เช่น กล้าพูด

                     กล้าแสดงความคิดเห็นแทนลูกน้อง กล้าชนกับหน่วยงานอื่น 
               5. อยากเห็นหัวหน้าเป็นที่พึ่งพิง เวลาที่เกิดปัญหา หรือรู้สึกไม่สบายใจ

 2. มีความยุติธรรม (Fair)

ความยุติธรรม หมายถึง ความเสมอภาคในการตัดสินใจ

หรือให้ความสำคัญกับคนใดหรือสิ่งใด โดยที่ไม่เอนเอียง

ไปด้านใด ด้านหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านความยุติธรรม มีดังนี้

 1. อยากเห็นหัวหน้าเป็นคนมีเหตุผล
 2. อยากเห็นหัวหน้ารู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน
 3. อยากเห็นหัวหน้าไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก และรักลูกน้องเท่ากันทุกคน
 4. อยากเห็นหัวหน้ารับฟังความคิดเห็นของตนเองบ้าง
 5. อยากเห็นหัวหน้าตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานเดียวกับพนักงานทุกคน

หัวหน้างานต้องมั่นฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ต้องรู้จักใจแข็ง

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว แยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงาน

ออกจากกัน การฝึกการบริหารด้วยความจริง โดยไม่ใช้

อารมณ์มามีส่วนในการตัดสินใจ และที่สำคัญคือ ให้ความเสมอภาคกับทุกคน

พฤติกรรมในแง่ลบที่ไม่ควรทำ มีดังนี้ ไม่ยุติธรรม ลำเอียง

มักเอาใจใส่แต่คนที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้น ดังนั้น คนที่ใกล้ชิดทำอะไรผิด

ก็รอดตัวเสมอ เล่นพรรคเล่นพวก (เด็กใคร เด็กมัน) สองมาตรฐาน

 ไม่ชอบหน้าใครก็จ้องแต่จะลงโทษคนนั้น หรือชอบใครก็เชียร์แต่คนนั้น

3. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านความยุติธรรม มีดังนี้

1. อยากเห็นหัวหน้าปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
2. อยากเห็นหัวหน้ากล้าที่จะรับผิดชอบผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ดีและไม่ดี
3. อยากเห็นหัวหน้าเอาใจใส่งาน
4. อยากเห็นหัวหน้าไปช่วยเหลือลูกน้องที่รับผิดชอบ
5. อยากเห็นหัวหน้าทำงานอย่างเต็มความสามารถ

4. ทำงานเป็นระบบ (system)

การทำงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง การที่เรากำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน

ได้อย่างเหมาะสม แล้วนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

เช่น ขั้นตอนการทำงาน การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การมอบหมายงาน

การตรวจสอบติดตามงาน เป็นต้น โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆ

 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดความสับสน

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการทำงานอย่างเป็นระบบ มีดังนี้

 1. ทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการสั่งงาน การติดตามงาน

การรายงาน การแก้ไขปัญหา
2. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
3. ทำระบบที่มีในปัจจุบัน ให้ตรงกับความเป็นจริงที่ลูกน้องปฏิบัติ
4. ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานบ่อยเกินไป
5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือรายละเอียดในการทำงาน

    ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบอย่างทันเวลา

หลักการบริหารจัดการ POLC

Planing การวางแผนงาน โดยต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร

 เราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร ขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้าง

และใครต้องมามีส่วนร่วม ระยะเวลา และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากนั้นก็มากำหนดแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ

Organizing การจัดองค์กร โดยจัดลูกน้องให้เหมาะสมกับงานตามกำลัง

ความสามารถ จากนั้นก็กำหนดขั้นตอนวิธีการต่างๆ เช่น การสื่อสาร

การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และที่สำคัญให้สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานของตนเองมากที่สุด เพราะจะทำให้เกิดการยอมรับได้ง่าย

Leading  การเป็นผู้นำ คือ หัวหน้าควรให้อำนาจอย่างเหมาะสม

กับลูกน้องแต่ละคน ไม่ล้วงลูก ไม่จู้จี้ ไม่สับสนตนเอง มอบหมาย

หรือสั่งอะไรกับใคร ก็ต้องจำให้ได้ อย่าไปสับสน หรือเปลี่ยนแปลงอะไรย่อยๆ

เพราะลูกน้องส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

Controling/Evaluaton การควบคุมงาน เมื่อมอบหมายงานอะไร

ให้กับใครแล้ว ก็ควรควบคุมติดตามงานอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป

ตามความยากง่ายของงาน ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะทราบความคืบหน้าของงาน

 และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem solving)

หมายถึงความสามารถในการจัดการกับสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องของสิ่งที่เกิดขึ้น

เพื่อลดความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดตามมา โดยหลักการของการแก้ไขปัญหา

คือ แก้ตรงต้นตอของปัญหา ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด และไม่มีการแก้ไขปัญหาซ้ำ

 และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้จะต้องไม่ไปกระทบทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมา

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

        1. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
        2. เข้าไปช่วยเหลือลูกน้องในการแก้ไขปัญหา
        3. ไม่ปกปิดปัญหา
        4. ควรหาทางป้องกันปัญหา ดีกว่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ไข
        5. ควรรับฟังวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกน้อง และควรแก้ไขปัญหาร่วมกัน

        วิธีการแก้ไขแบบ PDCA

1.Plan คือ การวางแผนโดยเป็นการวิเคราะห์ปัญหาว่า เราต้องการแก้ไขปัญหาอะไร

จากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา แล้วกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา

2. Do คือ การนำแผนงานไปปฏิบัติงานโดยมอบหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่เรา

กำหนดไว้ตามตารางเวลาอย่าเคร่งครัด

3. Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำไปแล้ว

4. Act คือ การกำหนดวิธีการมาตรฐานต่างๆ กรณีที่ปัญหายุติ สามารถแก้ไขได้

ให้นำวิธีการที่เราปฏิบัตินั้นมาสร้างเป็นมาตรฐานการทำงานต่อไป ถ้าหากไม่สำเร็จ

ซึ่งอาจเกิดจากการแก้ไขที่ไม่ถูกวิธี หรือผู้แก้ไขไม่ตั้งใจ ให้กลับไปข้อ 1 เพื่อแก้ไขปัญหากันต่อไป

6. เปิดใจรับฟังความคิดเห็น (Open mind)

การที่จะเปิดใจได้ต้องเกิดจาก การยอมรับและเข้าใจ ซึ่งการยอมรับในที่นี้

คือ การที่เรายอมรับว่าคนเราแต่ละคน ต่างที่มา ต่างการศึกษา เลี้ยงดู

ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป และสองคือ การแสดงความเข้าใจก่อนว่า

คนทุกคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง และสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็น

ของตนเองด้วย การจะคิดได้กว้าง คิดได้ไกลจะต้องอาศัยการระดมสมอง

 (Brain storming) หรือเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง

หรือการแสดงเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยหลายๆ คนช่วยกันคิด

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการเปิดใจรับฟัง มีดังนี้

        1. อยากเห็นหัวหน้าแสดงความจริงใจ
        2. เปิดใจรับฟังเรื่องจริงๆ ทั้งที่ดีและไม่ดี
        3. ไม่อยากให้หัวหน้าเอาเรื่องอดีตมาตัดสินปัจจุบัน โดยไม่ฟังเหตุผลก่อน
        4. อยากให้หัวหน้าเปิดโอกาสกับลูกน้องทุกคนในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
        5. เวลามีปัญหา อยากให้หัวหน้าสอบถามจากเราโดยตรง ไม่ควรไปสอบถามจากคนอื่น

7. การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน (Support)

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน หมายถึง การมีน้ำใจ โอบอ้อมอารี การส่งเสริม

 ให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายหรือพ้นทุกข์ หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

 หัวหน้าต้องแสดงความจริงใจ และไม่หวังสิ่งใดตอบแทน อย่าทำแบบเสียไม่ได้ หรือทำแบบขอไปที

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

1. เสียสละเพื่อลูกน้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกน้องมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
3. ให้กำลังใจลูกน้องเสมอ ทั้งคำพูดและการกระทำ
4. เมื่อมีปัญหาต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ทิ้งกัน
5. มีความใส่ใจในเรื่องที่ลูกน้องร้องขอหรือต้องการ(ในเรื่องที่ถูกต้อง)

8. การพัฒนาสมาชิกในทีม (Team development)

การพัฒนาทีม หมายถึงการที่เราปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ประสบการณ์และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งเพื่อตัวของพนักงานและเพื่อหน่วยงาน

หัวหน้าต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องมีกี่คน แต่ละคนมีนิสัยใจคออย่างไร และแต่ละคน

มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง และที่สำคัญคือ แต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร

 มีความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่

จากนั้นก็รีบพัฒนาลูกน้องแต่ละคนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้เหมาะสม

กับแต่ละคน การพัฒนามีได้หลายวิธี เช่น OJT (On the job training)

การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายงาน (Job assignment)

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการพัฒนาสมาชิกในทีม มีดังนี้

1. อยากเห็นหัวหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาลูกน้อง
2. อยากได้โอกาสในการพัฒนาตนเอง
3. อยากมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. อยากมีความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. อยากเก่งเหมือนกับหัวหน้า

9. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

            ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง การค้นหาวิธีการปฏิบัติงาน

 เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ในทางที่ถูกต้องให้ดีขึ้น

กว่าที่เคยทำมา โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า “วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน และวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”

5 พฤติกรรมที่ผู้ตามคาดหวังจากหัวหน้าด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้

 1. อยากเห็นหัวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาด้านต่างๆ ให้หน่วยงานดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู

 1. อยากเห็นหัวหน้าให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
                 
 2.  อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการหรือสิ่งอื่นๆ ที่ทันสมัยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

4. อยากเห็นหัวหน้าเปิดรับฟัง และเข้าใจในความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อง
5. อยากเห็นหัวหน้าให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ลูกน้องได้คิดสร้างสรรค์

ที่มา http://lib.sskru.ac.th/สืบค้นเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2559

ที่มา ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์. 2553. 10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและ

                        ทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง.  ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2016 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]