• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 425
  • จำนวนผู้ชม : 416789
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 784 , 12:47:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โลกประกอบด้วยธาตุ

ดิน

น้ำ

ลม

ไฟ

หากเราควบคุมให้ธาตุ ทั้งสี่ อย่างพอดีพอเหมาะจะเกิดคุณอนนัต์

หากไร้การควบคุมก็เกิดโทษมหันต์เช่นกัน

การควบคุมธาตุทั้งสี่น่าจะต้องใช้คุณธรรมเรื่องวินัยเป็นลำดับต้นๆ

ดังนั้ก่อนอบรมต้องจัดแถวเข้าลงทะเบียนก่อนนั่นเอง

คุณธรรม18 ข้อนักเรียนได้จัดทำตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนที่ว่า

.ซื่อสัตย์ 

กตัญญู..

รู้หน้าที่(ความรับผิดชอบ)

มีน้ำใจ (มีจิตอาสา)

อยู่อย่างพอเพียง

....1.ความช์่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดทรยศ

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

ความสุจริตหมายถึง ความประพฤติดี

ประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่

ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึง การประพฤติประฏิบัติตรงต่อความจริงต่อหน้าที่

ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และคำมั่นสัญญาทั้งทางกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น

2.ความขยัน หมายถึง ความตั้งใจ เพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

อดทนไม่ท้อถอยเพื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา

จนเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

3.ความรับผิดชอบ หมายถึงการปฏิบัติด้วยความุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัว

และภารกิจทางสังคม จะต้องกระทำให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมาย

ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจเป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ

ตั้งใต มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

และยอมรับผลการกระทำของตนเอง ทั้งที่ด้านเป็นผลดีและผลเสีย

ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

5.ความุ่งมั่น หมายถึงตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน

ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนให้สำเร็จตามเป้าหมาย

6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตั้งใจเ้พียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปองค์ความรู้

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

8.ความีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม

และยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อตกลง กฏหมาย

และศีลธรรมจารีตประเพณี ทั้งวินัยในตนเอง และวินัยต่อสังคม

เป็นฟฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำคัญ ความเคารพ

และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม

เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเอง

และปฏิบัติตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

9.ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว

ความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือใจกันปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ ดดยปราศจากการทะเลาะวิวาท

ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

10.ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ดดยอาจต้องเสียสละ แรงงาน เวลา และกำลังสติปัญญา

ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

11.ความมีน้ำใจ หมายถึง ความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

มีความสงสารคิดจะช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งการกระทำหรือวาจา

12.ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่และเอ็นดู ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข

มีความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น สามารถแสดงออกได้

โดยการช่วยเหลือทั้งทางการกระทำหรือวาจา

13 ความสุภาพ หมายถึง เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม

มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง

วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทางและวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

14.ความมีสัมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนอบน้อม โดยทางกาย และทางวาจา

15.ความกตัญญู หมายถึง ความรู้สึกสำนึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้อื่น

หรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเอง กตเวที คือการแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ

ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความรุ้บุญคุณแล้วทำตอบแทนบุญคุณให้ปรากฏ

17 การประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม  ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของ

ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักจ่ายในสิ่งที่จำเป็น

พอสมควรกับฐานะ รู้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ

รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

18.มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

 

ที่มา คู่มือวิทยากร การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม.

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ .โดยการสนับสนุน

ของสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. มาตาการพิมพ์.  หน้า 77 -79

สิงหาคุณ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2017 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]