• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 430
  • จำนวนผู้ชม : 425886
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1451 , 06:27:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

 

คุณธรรม [คุนนะ-] น. สภาพคุณงามความดี.

โครงการ น. แผนหรือเค้าโครงตามที่กะกำหนดไว้.

ต้นแบบ น. แบบดั้งเดิมแบบที่มีมาแต่แรก, แบบที่ทำขึ้นไว้แต่แรก,สิ่งที่สร้างเป็นแบบฉบับ

ใช้เป็นต้นเค้าสำหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน.

ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖

 ปลายเดือนสิงหาคม

ผมมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยา จังหวัดพิจิตร

วันนี้ผอ.แต่งชุดผู้กำกับนักศึกษาพิเศษ เนื่องจากที่แห่งนี้สร้างสรรค์คุณธรรม

เกี่ยวกับวินัย  ผูอำนวยการเองแต่งกายถูกต้อวงตามระเบียบเป็นผล.ต้นแบบได้ดีมาก

สำหรับนักเรียน เกริ่นต้อนรับ ด้วยการแหล่ เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

ใครสนใจก็ลองเปิดยูทูบรับชมรับฟังได้นะครับ

หลังจากนันก็แบ่งคณะดูงานเป็นหลายคณะ  มีครธครูนำชม

ผมเองเลือกไปทางตึกวิทยาศาตร์ก่อน

พบว่า....

นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 

คณะครูและนักรียนลงมาช่วยต้อนรับคณะดูงาน ๕ คณะ

มีน้ำสุมนไพรเช่น น้ำขิง น้ำอัญชัน ใสแก้เล็กๆเพื่อให้ได้จิบพอคล่องคอ

ผมขอนำเสนอตัวอย่างรูปแบบ โครงการ  เพื่อนำไปปรับใช้เป็นโครงงานคุณธรรม...ดังนี้....

ชื่อโครงการ                       โครงการขยะรีไซเคิล

กิจกรรม                            5 R พากันทำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาว.......  และคณะครูโรงเรียน.

ลักษณะโครงการ                 เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก  สร้างความเคยชิน  และเล็งเห็นคุณค่าของขยะ

                                      รีไซเคิล  

1. หลักการและเหตุผล

              โรงเรียน...............­มีนักเรียน จำนวน ...คน มีปริมาณขยะที­เกิดขึ้นจากกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

ทางโรงเรียนฯ ได้จัดตั้งภาชนะถังขยะรองรับตามจุด  โดยให้นักการเป็นผู้จัดเก็บ                   

ส่วนขยะจากพื้นที่อื่น ๆ โดยรอบโรงเรียนให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเก็บมารวบรวมเพื่อไปกำจัดทิ้ง

และในการทิ้งขยะภายในโรงเรียนทั้งที­ยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที­ชัดเจนแต่อย่างใด

ทำให้ปริมาณขยะที­ต้องนำไปกำจัดมีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะ

และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักนักเรียน

ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ลดปริมาณขยะ

และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด
อยู่ 5 R คือ 

1.Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ  

2.Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆครั้ง

3.Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากเช่นแก้ว,กระดาษ,โลหะ,พลาสติก

ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่

4.Repair                   นำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้  

5.Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาขัดพื้น

หรือสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น  ซึ่งในการจัดทำโครงการขยะ        

รีไซเคิล จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อ­ให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที­ดีต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะ  และการจัดการให้กับนักเรียน

2.2 เพื่อ­สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม

2.4 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบการจัดการขยะในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

และนำหลัก 5 R  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

3. เป้าหมายโครงการ

-นักเรียนทุกโรงเรียน...... มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

4. วิธีดำเนินการ

          4.1 แต่งตั้งคณะทำงาน

          4.2 คณะทำงานมีการประชุม

          4.3 สำรวจพื้นที่­และจัดเตรียมสถานที­ในการรวบรวมขยะ

          4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ

          4.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

          4.6 การประเมินผลกิจกรรม

5. ระยะเวลาดำเนินการ

     - ปีการศึกษา  2560

6. การดำเนินกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน/งบประมาณ

ก.ค. 2560ประชุมชี้แจง

ก.ค. 2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

                  ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดทำถัง/โรงเก็บขยะ

                  แบ่งเขตรับผิดชอบ/ดำเนินการตามแผน

มี.ค. 2561   ประเมินผลกิจกรรม

7. งบประมาณ      -  2,000  บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  นักเรียนเกิดแนวที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย  และเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ

เกี่ยวกับวัสดุบางประเภท  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง  หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้

     2. ได้แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                                        

                         

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ

       (............................................)

 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ

           (………………………)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน...

 

 

...สิงหาคุณ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]