• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 430
  • จำนวนผู้ชม : 425885
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 839 , 21:03:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

โครงงานคุณธรรม

 “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “

วัถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เพื่อปลูกฝัง ความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ โดยขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง

4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็นผู้นำ ร่วมคิด ร่วมลงมือทำและแสดงออกอย่างมีระบบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนสมาชิกสภานักเรียน 120 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีคุณธรรม และพฤติกรรมเชิงบวก

 

หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ คำสอน

"การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

1.1ความรู้ความเข้าใจ ต่อชาติ บ้านเมือง

1.2 ยึดมั่นในศาสนา

1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์

1.4มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง -มีคุณธรรม

2.1รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ / ชั่ว- ดี

2.2ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม

2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

3.มีงานทำ-มีอาชีพ

3.1การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา

ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนกว่าสำเร็จ

3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุกมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น

และมีงานทำในที่สุด

3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร้จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว

4.เป็นพลเมืองดี 

4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน

4.2 ครอบครัว -สถานสึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ

         เช่นงานอาสาสมัคร งานบำเพ็บประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอื้ออาทร

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

สรุป การระดมความคิด เชิงประชาธิปไตย ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการชั่งหัวมัน    อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ปัญหาที่พบ

1.ปัญหาดินเปรี้ยว  ดินเสื่อมโทรม

2. ปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่แห้งแล้ง

3. ปัญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า

 วิธีการแก้ปัญหา

1. เติมปูนขาวลงในพื้นดิน แล้วไถพรวน  ปลูกพืชหมุนเวียน หลายๆชนิด  ปลูกพืชคลุมดิน  ปลูกมันเทศชนิดต่างๆ

สร้างร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่

2. จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

3.จัดทำกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลที่ได้รับ

ดินอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มขึ้น ได้ผลิตผล มากขึ้น เป็นที่น่าพอใจ เช่น สับปะรดเพชรบุรี

 ข้าว กข 43 ข้าวโพด  มะนาว ฯลฯ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นโครงการตัวอย่าง

มีผลผลิตวางจำหน่ายที่ร้านของโครงการ  ปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพิ่มปริมาณน้ำในการเพาะปลูก ในพื้นที่โครงการ

3. เพื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการ หากเหลือใช้ก็จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คำศัพท์

ชั่ง น. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๒๐ ตำลึงหรือ ๘๐ บาท เป็น ๑ ชั่ง;

          ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณีแบบไทย  ๑ชั้่ง มีน้ำหนัก  เท่ากับ ๑,๒๐๐ กรัม

          ๖๐๐ กรัมเป็นครึ่งชั่ง

     ก. กระทำให้รู้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่งหรือตราขู เป็นต้น

ดี ๒ ว. มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ  น่าปรารถนา น่าพอใจ

          ใช้ในความหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะบางอย่างแล้วแต่กรณี คือตรงข้ามกับชั่ว เช่น คนดี ความดี,

ตรงข้ามกับร้าย เช่น โชคดี เคราะห์ดี

ดำริ [-หฺริ] ก. คิด, ไตร่ตรอง.(แผลงมาจากตริ)

พลเมือง [พนละ-] น. ประชาชน, ราษฎร,ชาวประเทศ.

พลังาน (วิทยา) น.ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้.(อ. Energy).

ไฟฟ้า น. พลังานรูปหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตรอน

หรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอำนาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตรอน ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่น

เช่นความร้อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่

มัน ๑ น. ชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุล ในหลายวงศ์ที่หัวใช้เป็นอาหารได้.

ยั่งยืน

ลมทะเล น. ลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวันเนื่องจากกลางวันพื้นดินร้อนกว่าพื้นน้ำ

ทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นดินลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากทะเลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงเข้ามาแทนที่

ลมบก น. ลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดิน

หัว ๑ น. ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์ ;

           ส่วนของพืชพันธุ์บางอย่างตอนที่อยู่ใต้ดิน เช่น หัวหอม หัวมัน, ส่วนที่อยู่ใต้ดินของพืชบางชนิด

           เป็นที่เกิดต้นอ่อน; ส่วนเริ่มต้นที่เป็นวงของตัวหนังสือ;

           ส่วนแห่งสิ่งของบางอย่างที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างต้น หรือแรกเริ่ม เรียกว่า หัวของสิ่งนั้น เช่น หัวเรือ หัวถนน.

อาชีพ, อาชีว- , อาชีวะ น. การเลี้ยงชีพ ,การทำมาหากิน; งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ. (ป., ส.)

 

 

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.๒๕๔๖.

 สิงหาคุณ

220561

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2018 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]