• หนองแหวน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : infantry21@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-02-02
 • จำนวนเรื่อง : 14
 • จำนวนผู้ชม : 91793
 • ส่ง msg :
 • โหวต 18 คน
เพื่อท้องถิ่นเราในวันพรุ่งนี้
++หนึ่งคน หนึ่งใจ หนึ่งแรง หนึ่งกำลังนี้มั่นคง จะยืน จะยง จะคง มุ่งทำงาน เพื่อบ้านเมือง เหนื่อยแรง เหนื่อยใจ ไม่กลัว สุดตัวไม่เคยจะท้อ จะอดทน ทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ เพื่อเรา ในวันพรุ่งนี้+++
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/localmaesai
วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม 2551
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 5907 , 13:03:26 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รถไฟขบวนเกือบสุดท้าย .....ก็หวังว่าเที่ยวนี้ สำหรับด่านแรกที่พนักงานจ้างจะต้องเข้าทดสอบภาค ก. เพื่ออนาคตที่มั่นคง สำหรับผ่าด่าน ภาค ข. ภาค ค. ต่อไป  หากมีลิงค์ข่าวสารใหม่ ๆ แนวทดสอบต่าง ๆ ที่ค้นหาพบเจอ จะได้นำมาสร้างเป็นลิงค์ไว้ให้ติดตาม.......ขยันทำงาน ขยันติดตาม ขยันอ่าน ขยันทำแบบทดสอบ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับ

ลิงค์หนังสือประกาศรับสมัครฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑....กำลังอบรมคอมฯ ที่กรุงเทพฯ ทดลองทำเรียกน้ำจิ้มไปก่อน
ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
๑.นักเรียนโรงเรียนกุลสตรีวิทยาทุกคนเป็นคนเก่ง และขยัน แอนเป็นนักเรียนโรงเรียนกุลสตรีวิทยา สรุปได้ว่า
๑.แอนเป็นคนเก่ง
๒.แอนเป็นคนขยัน
๓.แอนเป็นคนเก่งและขยัน
๔.แอนอาจเป็นคนเก่งและขยัน
๒.เด็กนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะบางคนเป็นเด็กเกเร อ้วนเป็นนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะ อาจสรุปได้ว่า
๑.อ้วนอาจจะเป็นเด็กดี
๒.อ้วนอาจจะเป็นเด็กเกเร
๓.อ้วนอาจจะเป็นทั้งเด็กเกเร และเด็กดี
๔.ยังไม่สามารถสรุปได้
๓.แดงเป็นพี่ของน้าดำและเป็นน้องของป้าดำ สรุปได้ว่าแดงเป็นอะไรกับดำ
๑.แม่ของพี่ดำ
๒.พี่ของแม่ดำ
๓.แม่ของดำ
๔.สรุปแน่นอนไม่ได้
๔. ? : คอก :: ไก่ : ?
๑. ไก่ : เล้า       ๒.  เป็ด : คอก       ๓.  วัว  :  เล้า     ๔. ม้า  :  ฝูง
๕. ศาสนา : ศรัทธา  :: ปรัชญา : ?
๑. ความเชื่อ      ๒.การกระทำ         ๓.เหตุผล         ๔.ความยุติธรรม
๖. เหนือ :  ข้าวซอย  :: ใต้ : ?
๑.ข้าวหมาก      ๒. ข้าวยำ            ๓. ข้าวหมก           ๔. ข้าวต้ม
๗. ? : ทุเรียน  :: แรด : มะม่วง
๑. ลิง         ๒. บ่าง          ๓. ชะนี          ๔.ฟ้าลั่น
๘.รัฐสภา : พระราชบัญญัติ :: ?
๑.สภากรุงเทพมหานคร : พระราชกฤษฎีกา
๒.สภาเทศบาล : กฎกระทรวง
๓.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ข้อบัญญัติ
๔.สภาเมืองพัทยา : ข้อบังคับ
คำตอบข้อใดที่จัดเข้าพวกไม่ได้กับคำตอบข้ออื่น ๆ
๙.  ๑.ตี         ๒.ตบ         ๓.เตะ          ๔.ทุบ
๑๐. ๑.โต        ๒.จิ๋ว         ๓.นิด          ๔.เล็ก
๑๑. ๑.ฉิ่ง       ๒.ซอ         ๓.ฆ้อง        ๔.กลอง
๑๒.มะยม        ๒.มะปราง   ๓.มะนาว     ๔.มะขาม
คำตอบข้อใดจัดเข้าพวกเดียวกับคำ ๓ คำที่กำหนดให้
๑๓. ทอด เจียว ผัด
๑.ต้ม      ๒.คั่ว       ๓.นึ่ง       ๔.ย่าง
๑๔.ขว้าง ปา โยน
๑.พุ่ง       ๒.รับ      ๓.ดึง       ๔.หลบ
๑๕. ๒๑๖   ๒๓๕   ๒๕๔   ๒๗๓     ..............
๑. ๒๙๒      ๒. ๒๙๙         ๓. ๓๐๓        ๔. ๓๒๙
๑๖. ๑๙๐  ๑๗๐  ๑๔๙  ๑๒๗  ...............
๑. ๑๑๔       ๒. ๑๐๔        ๓. ๙๗        ๔. ๘๗
๑๗. ถ้า ABDUL หมายถึง POTEM
       UBIL  หมายถึงอะไร
๑. EOMIT      ๒. COAX      ๓. MINT       ๔. GUNT
๑๘. ตัวอักษรที่หายไปตรงกับข้อใด A C A D A F A I A...........
๑. K      ๒. L       ๓. M        ๔. N
๑๙.สันติสุข ขับรถไปนครปฐมด้วยความเร็วเฉี่ลย ๙๐ กม./ชม. เที่ยวกลับฝนตกถนนลื่น จึงขับด้วยความเร็วเฉลี่ย ๕๐ กม./ชม.จงหาความเร็วเฉลี่ยรวมทั้งไปและกลับ
๑. ๖๐.๒๙ กม./ชม.       ๒. ๖๒.๒๙ กม./ชม.      ๓. ๖๔.๒๙ กม./ชม.      ๔. ๖๖.๒๙ กม./ชม.
๒๐.บุคคลใดต่อไปนี้ไม่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑.นายบรรหา  ศิลปอาชา
๒.นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน
๓.ร.ต.อ.ปุรชัย  เปี่ยมสมบูรณ์
๔.นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ์
๒๑.ตำแหน่งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑.นายสุชา  ขันแสง  รมว.พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๒.นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
๓.นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รมว.เกษตรและสหกรณ์
๔.นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ รมว.พาณิชย์
๒๒.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๑.ผู้ว่าราชการจังหวัด
๒.นายอำเภอ
๓.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๓.ถ้าประธานสภาาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ยอมเรียกประชุมสภา กฎหมายกำหนดให้ใครมีอำนาจเรียกประชุม
๑.นายอำเภอ
๒.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
๔.ผู้ว่าราชการจังหวัด
๒๔.ชุมชนที่ประชากร ๑ หมื่นคนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๕ หมื่นคน สามารถจัดตั้งเป็นเทศบาลประเภทใด
๑.เทศบาลเมือง
๒.เทศบาลนคร
๓.เทศบาลตำบล
๔.เทศบาลตำบลหรือเมืองก็ได้
๒๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไม่ใช้บังคับกับใคร
๑.พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร.
๓.พนักงานเทศบาล
๔.ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๖.ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.นายกรัฐมนตรี
๒.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔.ถูกทุกข้อ
๒๗.สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการใด
๑.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔.กรมการปกครอง
๒๘.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ รัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นแบบใด
๑. งบประมาณขาดดุล
๒. งบประมาณสมดุล
๓. งบประมาณเกินดุล
๔. งบประมาณแบบผสม
๒๙.องค์ประกอบของรัฐมีอะไรบ้าง
๑. ประชากร อำนาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ อาณาเขต
๒. อาณาเขต รัฐบาล ศาสนา ประชากร
๓. อำนาจอธิปไตย รัฐบาล ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔. อาณาเขต ประชากร อำนาจอธิปไตย รัฐบาล
๓๐.ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุตามข้อใด
๑.อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๓.อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๔.อายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ชุดที่ ๒  ก็จะพยายามหาข้อมูลใหม่บ้าง เก่าบ้าง มาลงให้ทดลองทำกันนะครับ กำลังค้นหาไฟล์เดิมที่เคยลงเว็บไซด์ รุ่นก่อนที่จะมีการสอบที่เชียงราย ประมาณปี 45-46 หรือเปล่า จำไม่ค่อยได้แล้ว.....เดินทางกลับจากอบรมคอมฯที่ กทม.แล้ว จะหาลิงค์เว็บไซด์ทดสอบความรู้ต่าง ๆ ที่เคยผ่านตามาลงให้  แต่ก็หวังว่าพวกเราที่เคยเห็นเว็บไซด์ต่าง ๆ จะกรุณาแจ้งลิงค์ให้ทราบด้วยก็จะดียิ่งนะครับ  จะได้รวบรวมไว้สร้างลิงค์ แห่งเดียวกัน  ช่วยกันเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะเกิดบุญกุศลช่วยให้สอบได้  หรือได้สอบ ก็ค่อยว่ากัน

การจะสอบอะไร ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่สาระสำคัญ ตัวเรา ย่อมรู้ตัวเราดี  คงต้องขยันอ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระมากกว่า ส่วนการทำแนวทดสอบ เป็นการทดสอบความรู้ของเราว่า   พอเห็นหรืออ่านแนวทดสอบ แล้วต้องรู้คำตอบเลย นั่นแหละ ผลของความขยันอ่าน ทำความเข้าใจในเนื้อหา  ส่วนใครยังลังเลไม่แน่ใจในคำตอบ  โดยทั่วไปแล้ว  คำตอบแรกที่เราคิดได้  จะใช่  แต่ก็อย่ามัวแต่ลังเล  ข้อใดทำไม่ได้ ข้ามไปก่อน  หรือก็ติ้ก ในแบบทดสอบว่า ข้อนี้ คำตอบน่าจะใช่ข้อนี้   แล้วย้อนมาทบทวนทำรอบ 2 รอบ 3 ก็จะยิ่งมั่นใจขึ้น

เท่าที่พังบ่น ๆ กัน ภายหลังจากสอบเสร็จแล้ว ก็คือ ไม่มีโอกาสทบทวนคำตอบที่ทำไป  เพราะเวลาไม่พอ.........หรือว่า เราจัดเวลาไม่เป็นมากกว่า ดังนั้น ทำอย่างไรก็ได้ ให้รอบแรก ได้มีโอกาสทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ ส่วนจะทำได้กี่ข้อ เว้นไว้ กี่ข้อ  ค่อยว่ากัน รอบ 2  อย่ามัวแต่เสียดาย  คำถามท้ายๆ อาจเป็นคำถามง่ายๆ แต่เราอ่านไม่ถี่ถ้วน เนื่องจากเวลาหมดแล้ว...........

วันนี้ เท่านี้ก่อน .......

๑.ข้อใดสะกดผิด
๑.ประสพการณ์    ๒.สถานการณ์   ๓.รูปการณ์      ๔.สังเกตการณ์
๒.ข้อใดสะกดผิด
๑.เบญจรงค์       ๒.เบญจเพศ       ๓.เบญจพรรณ        ๔.เบญจกัลยาณี
๓.ข้อใดเขียนผิด
๑.คลิ๊ก     ๒. กิ๊ก     ๓. ติ๊ก          ๔. จิ๊ก
๔.ข้อใดเขียนถูก
๑.เมื่อวานนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น
๒.แดงเพิ่งอายุห้าขวบ จึงไม่ประสีประสา
๓.เขาชอบอ่านนิยายปรำปรา
๔.กองกำลังสองฝ่าย ยกพลเข้าประหัดประหารกัน
๕.ข้อใดเขียนผิด
๑.กบฏ      ๒. กฎหมาย      ๓. กฎ        ๔. กงศุล
๖.ประโยคในข้อใดมีคำเขียนผิด
๑.การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารกรณีพิเศษ
๒.ประกาสคณะกรรมการสอบเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
๓.ให้ผู้สอบนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
๔.รายละเอียดตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗.สำนวนที่ว่า แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ มีความหมายตรงกับข้อใด
๑.ทำนอกเหนือคำสั่ง              ๒. เก่งแต่ข้างนอก
๓.การเห็นคุณค่าเมื่อสิ่งนั้นหมดไป       ๔.ทำดีแต่นอกเหนือคำสั่ง
๘.สำนวนข้อใด เหมาะสำหรับใช้กับคนที่มีอาชีพเป็นนักขาย
๑. กลัวดอกพิกุลจะร่วง              ๒. ชักแม่น้ำทั้งห้า
๓. สิบแปดมงกุฎ                       ๔. ชักใบให้เรือเสีย
๙.คนสองคนร้ายพอๆ กัน กล่าวเป็นสำนวนว่าอย่างไร
๑. ขนมผสมน้ำยา ๒. ขิงก็รา ข่าก็แรง
๒. กิ้งก่าได้ทอง           ๔. หัวล้านได้หวี
๑๐. ข้อใดมีความหมายเหมือน ปากสว่าง
๑. ปากเปราะ           ๒. ปากเสีย         ๓. ปากโป้ง      ๔. ปากเบา
๑๑. ข้อใดมีความหมายว่า ดีเด่นเป็นพิเศษ
๑. หัวบวม         ๒. หัวกระทิ        ๓. หัวนอก         ๔. หัวหมอ
๑๒. กรรไกร   เลื่อย  มีด
๑. ขนาด       ๒. ประโยชน์      ๓. น้ำหนัก       ๔. ความคม
๑๓. พลาสติก  กับเหล็ก
๑. การเป็นสนิม      ๒.  ราคา    ๓. น้ำหนัก   ๔. ขนาด
๑๔. กำหนดให้ "ดอกมะลิ" ดอกไม้แห่งความ..........มีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนพระคุณแม่เป็น........ของวันแม่แห่งชาติ
๑. สดชื่น ,ลักษณะ        ๒. บริสุทธิ์ ,ลักษณะ     ๓. บริสุทธิ์ ,สัญลักษณ์     ๔. สวยงาม,สัญลักษณ์
๑๕.ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
๑. ทุกเช้าเตี่ยจะนั่งจิบน้ำชา
๒. สิงโตหมอบคอยเหยื่อ
๓. ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี
๔. กรรมการออกข้อสอบกำลังประชุมในห้องประชุม
๑๖.ข้อใดอยู่ลำดับที่ ๓
๑. เมื่อประมวลเข้าด้วยกันก็มีจำนวนมาก
๒. มนุษย์พัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๓. แต่ละคนมีประสบการณ์ต่าง ๆกัน
๔.ประสบการณ์เหล่านี้
๑๗. นายแดงเป็นข้าราชการระดับ ๒ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท บวกค่าครองชีพอีก ๑,๐๐๐ บาท
ฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นจำนวน ๕ %ของเงินเดือน หลังจากหักเงินออมทรัพย์แล้ว
เขาจะเหลือเงินไว้ใช้จ่ายเดือนละเท่าใด
๑. ๖,๔๐๐ บาท       ๒. ๖,๕๐๐ บาท        ๓. ๖,๖๕๐ บาท      ๔. ๖,๗๐๐ บาท
๑๘. พี่น้อง ๓ คน อายุรวมกัน ๑๘ ปี คนสุดท้ายอ่อนกว่าคนกลาง ๒ ปี คนโตแก่กว่าคนกลาง ๒ ปี คนกลางอายุเท่าไร
๑. ๑๐ ปี    ๒.  ๘ ปี      ๓.  ๖ ปี      ๔.  ๔ ปี
๑๙. ความดีเป็นของทำยาก ความชั่วเป็นของทำง่าย คนทุกคนย่อมีทั้งความดีและความชั่ว สรุปได้ว่า
๑. คนทำดีย่อมมีความชั่วอยู่ด้วย         ๒. คนทำดีมักจะไม่อยากทำชั่ว
๓. คนชั่วมีมากกว่าความดี                  ๔. สรุปไม่ได้
๒๐.สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีได้กี่คน
๑. ๑๒ คน      ๒. ๑๖ คน     ๓. ๒๐ คน    ๔. ๒๔ คน
๒๑.ใครเป็นประธานสภาตำบล
๑. นายอำเภอ    ๒. กำนัน       ๓. ปลัดอำเภอประจำตำบล   ๔. กรรมการที่ได้รับเลือกจากมติของสภาตำบล
๒๒.สมาชิกสภาเทศบาลตำบล มีได้กี่คน
๑. ไม่เกิน ๑๒ คน ๒. ไม่เกิน ๑๖ คน      ๓. ไม่เกิน ๑๘ คน   ๔. ไม่เกิน ๒๔ คน
๒๓.ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ต้องมีอายุขั้นต่ำเท่าใด
๑. ไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๒. ไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๓. ไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๔. ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
๒๔.ตำบลที่มีเพียง ๔ หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กี่คน
๑.  ๖ คน   ๒.  ๗  คน     ๓. ๘ คน       ๔.  ๙ คน
๒๕.ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. นายอำเภอ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๖. หน่วยความจุ ๑ KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
๑.  ๑ ตัวอักษร         ๒. ๑,๐๐๐ ตัวอักษร   ๓. ๑,๐๒๔ ตัวอักษร       ๔. ๑,๐๔๒ ตัวอักษร
คำชี้แจง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ตอบคำถามที่กำหนดให้ (ข้อ ๒๗- ข้อ ๓๐)
สถานีวิทยุแต่ละแห่งจะต้องมีความถี่ห่างกันอย่างน้อย ๑๐ เมกกะเฮิร์ทซ
-สถานี A มีความถี่ต่ำกว่า สถานี B ๑๐ เมกะเฮิร์ทซ
-สถานี B มีความถี่ต่ำกว่า สถานี C ๒๐  เมกะเฮิร์ทซ
-สถานี D มีความถี่สูงกว่า สถานี E ๕๐  เมกะเฮิร์ทซ
-สถานี E มีความถี่สูงกว่า สถานี F ๑๐  เมกะเฮิร์ทซ
-สถานี F มีความถี่ต่ำกว่า สถานี B ๓๐  เมกะเฮิร์ทซ
๒๗. สถานีใดมีความถี่สูงที่สุด
๑. สถานี A      ๒. สถานี B    ๓. สถานี C      ๔. สถานี D
๒๘.สถานีใดมีความถี่ต่ำเป็นอันดับสอง
๑. สถานี C     ๒. สถานี D    ๓. สถานี F      ๔. สถานี E
๒๙.ถ้าสถานี G เป็นสถานีที่ตั้งใหม่ในย่านดังกล่าว ข้อใดเป็นจริง
๑. สถานี G อยู่ระหว่างสถานี A และ B
๒. สถานี G อยู่ระหว่างสถานี B และ C
๓. สถานี G อยู่ระหว่างสถานี C และ D
๔. สถานี G อยู่ระหว่างสถานี E และ F
๓๐.คนงาน ๓๐ คน แจกของขวัญปีใหม่ให้ซึ่งกันและกันทุกคน จะใช้ของขวัญทั้งสิ้นกี่ชิ้น
๑.  ๗๗๐       ๒.  ๘๗๐      ๓.  ๙๗๐        ๔.  ๑,๐๗๐  

แนวข้อสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ เว็บไซต์ "ฅนลุงดอทคอม" http://www.khonlung.com

 • มีลิงค์ ทดลองทำข้อสอบฟรีด้วย......และหากสมัครใจเสียเงิน ก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด ตัดสินใจเองนะครับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แนะนำ  จัดหาลิงค์ให้บริการเพียงอย่างเดียว
  ลิงค์ทดลองทำ ชุดที่ 1 http://www.khonlung.com/clients_test/question1.php#section01
  ชุดที่ 2 http://www.khonlung.com/clients_test/question2.php#section01
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์  จากลิงค์ของเว็บไซด์ วิชาการดอทคอม  อีกหนึ่งเว็บไซด์ มีข้อสอบวิชาภาษาไทย แต่อาจจะเป็นระดับ เอนทรานซ์ แต่ก็มีเฉลย ทดลองทำเพื่อความชำนาญ  ตามลิงค์นี้นะครับ http://www.vcharkarn.com/vexam/index.php/sets/newest/232

ก้อปปี้มาฝากจากเว็บไซด์   http://www.actcorner.com/forum/forum_posts.asp?TID=208&PN=3&TPN=1
เข้าไปดูเฉลย กันเองนะจ๊ะ

คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626
ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71
ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17 2. 19 3. 25 4. 27
ข้อ 5. 33 67 136 275 554 ......
1. 1113 2. 1442 3. 1667 4. 1699

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
1. 6 2. 7 3. 9 4. 11
ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก.
อายุเท่าไร
1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี
ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18%
ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ
ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%
ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
1. 20% 2. 36% 3. 44% 4. 64%
ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
1. 3 ข้อ 2. 4 ข้อ 3. 5 ข้อ 4. 6 ข้อ
ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
1. 32% 2. 33.5% 3. 35% 4. 38%
ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
1. 94 กม./ชม. 2. 96 กม./ชม. 3. 100 กม./ชม. 4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
1. 30 บ่อ 2. 32 บ่อ 3.35 บ่อ 4. 40 บ่อ
ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
1. 21 ตัว 2. 23 ตัว 3. 24 ตัว 4. 26 ตัว
ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
1. 452 2. 574 3. 629 4. 742
ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
1. 20 2. 22 3. 24 4. 26
ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
1. 63.5 คะแนน 2. 64 คะแนน 3. 65 คะแนน 4. 66.5 คะแนน
ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
1. 26 ครั้ง 2. 29 ครั้ง 3. 30 ครั้ง 4. 31 ครั้ง

คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)
ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542
1. ภาคเหนือ 142,111 130,148 154,987
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198,470 169,401 240,084
3. ภาคกลาง 427,356 401,928 480,757
4. ภาคใต้ 126,598 141,026 176,213

ข้อ 21. โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด
1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง 4. ภาคใต้
ข้อ 22. ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภา คใต้ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 27 2. ร้อยละ 30 3. ร้อยละ 37 4. ร้อยละ 45
ข้อ 23. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์
1. 20% 2. 25% 3. 30% 4. 35%
ข้อ 24. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด
1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 150 3. ร้อยละ 240 4. ร้อยละ 270
ข้อ 25. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน
2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด
3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540 ยกเว้นภาคใต้


คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
หน่วย : ตัน
พืช ปี 2541/42 ปี 2542/43 ปี 2543/44 ค่าเฉลี่ย
ข้าว 494,147 439,074 584,561 505,927
- ข้าวนาปี 340,055 269,621 ? ?
- ข้าวนาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927
อ้อย 140,101 123,730 138,851 ?
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645
พืชไร่ 20,067 18,743 26,547 21,786
ผักต่างๆ 101,413 98,565 126,229 108,735
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872
ปาล์มน้ำมัน 17,444 19,122 ? 21,698
ผลไม้และพืชยืนต้น 25,610 28,165 32,642 28,805
รวมทั้งสิ้น ? ? 1,052,041 929,695

ข้อ 26. ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่า ใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด
1. 50.74 2. 54.42 3. 60.18 4. 64.78
ข้อ 27. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5
1. ปี 2541/42 2. ปี 2542/43 3. ปี 2543/44 4. ถูกทั้ง 3 ปี
ข้อ 28. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 24 2. ร้อยละ 27 3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 36
ข้อ 29 ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 18 2. ร้อยละ 22 3. ร้อยละ 26 4. ร้อยละ 30
ข้อ 30. ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน
1. 25,136 ตัน 2. 27,636 ตัน 3. 28,528 ตัน 4. 29,274 ตัน


คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้
= หมายถึง เท่ากับ  หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
> หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า
> หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
หลักในการตอบคำถาม
ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข ถ้า A > B < C = 2N > M
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1 A > M
ข้อสรุปที่ 2 A = E
ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1 B = N
ข้อสรุปที่ 2 C > T
ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2 E < S
ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1 P > M
ข้อสรุปที่ 2 C < S
ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1 C < S
ข้อสรุปที่ 2 5N > 2T
เงื่อนไข
- มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน
- สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์
- มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน
- มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง
- ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร
- ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์
- คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง
- คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
- มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ
ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง
ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว
ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด
ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร
คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความ สัมพันธ์เช่นเดียวกัน
ข้อ 41. ขลุ่ย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน 2. ขิม : กลอง 3. จะเข้ : ระนาด 4. ปี่ : ฆ้อง
ข้อ 42. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ?
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ 2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย 4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ
ข้อ 43. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค 2. เกียวโต : ปารีส 3. มะนิลา : เจนีวา 4. เจนีวา : ซิดนีย์
ข้อ 44. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ 2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า 3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด 4. เกวียน : รถยนต์
ข้อ 45. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ?
1. ปักษ์ : เดือน 2. ศอก : วา 3. คืบ : เมตร 4. เดือน : ปี


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 46. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ 2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี 4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน
ข้อ 47. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส 2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม 4. รูปนี้เป็นทรงกลม
ข้อ 48. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน 2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์ 4. สรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 49. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด สรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว ่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม เหลวในการพัฒนาประเทศ
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ ร็จของการพัฒนาประเทศ
ข้อ 50. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ


คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจค วามถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
1. เสบียง 2. ผลิตผล 3. อาหารเสริม 4. ผลพลอยได้
ข้อ 52. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..
1. หลักการ 2. คุณภาพ 3. มาตรฐาน 4. ประสิทธิภาพ
ข้อ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพั ฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
1. คุณภาพ เพราะ 2. ศักยภาพ แต่ 3. สมรรถภาพ ทว่า 4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น
ข้อ 54. ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
1. เชื่อม 2. ประชิด 3. ประกบ 4. ต่อเนื่อง
ข้อ 55. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ
1. รักษา ศึกษา 2. ดูแล ปรับปรุง 3. อนุรักษ์ พัฒนา 4. ควบคุม ส่งเสริม
ข้อ 56. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
1. โดยทั่วถึง 2. โดยสม่ำเสมอ 3. โดยเกี่ยวข้อง 4. โดยกว้างขวาง
ข้อ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดำรง 2. เกี่ยวข้อง ของ 3. สัมพันธ์ ดำเนิน 4. เกี่ยวพัน พัฒนา
ข้อ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์
1. ผัด ผลัด 2. ผลัด ผัด 3. ผัด ผัด 4. ผลัด ผลัด
ข้อ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเด ินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด 2. กีดขวาง ขัดข้อง 3. ขัดขวาง ขัดข้อง 4. กีดขวาง ติดขัด
ข้อ 60. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
1. ถึง ก็ 2. หาก จึง 3. แม้ แต่ก็ 4. แม้ว่า แต่ก็ไม่

คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 61. 1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก
3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล
4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข
ข้อ 62. 1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่
3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน
ข้อ 63. 1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น ความสำคัญกับประชาชน
3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา
ข้อ 64. 1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให ้เข้มงวด
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง
ข้อ 65. 1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง
2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว
4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน
ข้อ 66. 1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส
2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน
4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ข้อ 67. 1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ
2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหว
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร
4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก


ข้อ 68. 1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ
2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย
3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี
ข้อ 69. 1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น
2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์
4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก
ข้อ 70. 1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ
3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม
4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธร รม
คำสั่ง ในแต่ละข้อให้พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร ก, ข หรือ ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 2. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 3. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 4. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 71. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบา ยการปรับโครงสร้างการผลิตทาง
ก ข
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2534

ข้อ 72. ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด-
ก ข
เชียงราย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เป็นต้น

ข้อ 73. รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการธนาค ารอิสลามให้สามารถทำ

ธุรกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับการธนาคารระหว่าง
ข ค
ประเทศด้วย

ข้อ 74. เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12 ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกับกลุ่มประเทศ

สมาคมการค้าเสรียุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าเพียงตลา ดเดียว

เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

ข้อ 75. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งปัจจัยภายนอกในกลุ่มประชากร

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี

ผลโดยตรงกับขนาดของประชากร

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้
ข้อ 76. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า
ข้อ 77. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ
2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน
ข้อ 78. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม 2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด
3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน 4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ข้อ 79. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท
2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพ ร่องต่างๆ
4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
ข้อ 80. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย
3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน
4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ข้อ 81. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป 4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
ข้อ 82. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการท ูต
4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า
ข้อ 83. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
3. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ข้อ 84. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. กำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจน
2. มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา
3. การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี
4. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา
ข้อ 85. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม


คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมา
ข้อ 86. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี ้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับค วามต้องการในประเทศ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ปริมาณน้ำมันพืชในอนาคตจะลดลง
2. ความต้องการน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลน
4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช
ข้อ 87. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปอ อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน ิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้
3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผู้แทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา
ข้อ 88. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เ กิดนิ่วได้
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
3. สาเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ
ข้อ 89. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง


ข้อ 90. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด ยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
2. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
3. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ข้อ 91. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ
ข้อ 92. ในภาษาไทยมีคำว่า “บัณฑิตย์” อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. บัณฑิตย์มักใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่
2. บัณฑิต และบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายแตกต่างกัน
3. คำที่อ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับคำอื่นในรูปของคำสมาส
4. บัณฑิตใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดไม่ได้
ข้อ 93. อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพ าะ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น


ข้อ 94. ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการกำจัดแต่ไม่เป็นผล ทำให้สภาพน้ำในคลองต่างๆ เน่าเสียเพราะน้ำไม่ไหลถ่ายเท
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองไม่สามารถกำจัดได้
2. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองเป็นสาเหตุทำให้สภาพน้ำเน่าเสีย
3. ผักตบชวามีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดได้
4. รัฐบาลไม่สามารถหาวิธีกำจัดผักตบชวา
ข้อ 95. ปรอทวัดไข้จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เ ก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู ่กระเปาะได้อีกเมื่อถูกความเย็น นับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัด อุณหภูมิอื่นๆ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่ได้ใช้ปรอท
2. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีกระเปาะเก็บปรอท
3. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีรอยคอดที่หลอดแก้วซึ่งอยู ่เหนือกระเปาะ
4. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิปรอทจะไม่กลับเข้าสู่กระเปาะเม ื่อถูกความร้อน
คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมา
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย คือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติ ถ้าปีใดฝนตกน้อยหรือมากไป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะลดน้อยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2518 เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกันที่ชาวบ้านตำบลบ้านวัดตาล (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางเสด็จ) อำเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518
ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงดำริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวใ ห้แก่กลุ่มแม่บ้าน ให้ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ท่านได้ส่งอาจารย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาสอนที่วัด สระแก้ว สอนสัปดาห์ละ 2 วัน แต่เรียนได้เพียง 3 สัปดาห์ ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเพราะการปั้นตุ๊กตาชาววังถือเป็นศิลปะช ั้นสูง ถ้าเรียนโดยไม่มีการทำพิธียกครูอาจไม่เป็นมงคล ประกอบกับในช่วงเวลานั้นมีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บป่วยบ่อยๆ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทำพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงคล ายความกังวลลงได้
กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพื่อให้ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ ดินที่ได้มานั้นต้องนำมาละลายน้ำและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาปั้นได้
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเต อร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ลงท้ายด้วยการระบายสี ที่ต้องมีการรองพื้นด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ำมันขาวอี กที ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ทำให้เสียเวลามาก คนทำต้องอดทนและใจเย็น
ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะทำตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้ จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็จะไม่มีการหล่อพิมพ์ แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกว่ามาก
ข้อ 96. คำว่า “ราชินูปถัมภ์” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
1. ราชินีทรงเกื้อหนุน 2. พระราชทานโดยพระราชินี
3. ราชินีทรงห่วงใย 4. ความกังวลของราชินี
ข้อ 97. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือ
1. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์ 2. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
3. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง 4. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม
ข้อ 98. ขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั ้นตอน
1. 2 ขั้นตอน 2. 3 ขั้นตอน 3. 4 ขั้นตอน 4. 5 ขั้นตอน
ข้อ 99. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีการจำหน่ายมากขึ้ นควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
1. วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา 2. เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
3. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น 4. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 100. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความสำเร็จในการทำนา
2. การทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซื้อดินจากหน่วยราชการ
3. ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จสามารถจำหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาช าววังที่อื่นๆ
4. การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA

@@๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑@@ หายไประยะหนึ่ง   ยังระบายงานออกมาไม่ได้เท่าที่ควร ค่อยๆ ทะยอยข้อมูลให้น้องๆ แว้บเข้ามาอ่านทดสอบความรู้ กันเล่น ๆ

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
วิชาความสามารถทั่วไป
1.พระแก้วมรกต : วัดพระศรีรัตนะศาสดาราม :: หลวงปู่ทวด :?
 1.วัดเบญจมบพิตร 2.วัดช้างไห้
 3.วัดชนะสงคราม 4.วัดพุทธโสธร
2.รส : ลิ้น :: ? : กายสัมผัส
 1.นิ้ว 2.ความรู้สึก 3.ตา 4.ความร้อน
3.ตำรวจ : ผู้ร้าย :: ? : ?
 1.ลิ้น : ฟัน 2.น้ำ : ไฟ 3.เจ็บ : ตาย  4.เกิด : แก่
4.มัธยม : อุดมศึกษา :: ? : ?
 1.ธรรม : ความดี    2.ปีจอ : ปีกุน   3.น้ำเย็น : น้ำอุ่น 4.ฆราวาส : พระ
5.ทองแดง : ทองเหลือง :: เงิน : ?
 1.บาท 2.เหล็ก 3.นาค 4.ธาตุโลหะ
6.หยวน : เยน :: ริงกิต : ?
 1.ปอนด์ 2.ฟรังค์ 3.รูเปีย 4.ดอลลาร์
คำชี้แจง ให้พิจารณาว่าข้อความที่กำหนดมาให้ สามารถสรุปได้ว่าอย่างไร (ข้อ 7-ข้อ 11)
7.คนที่มีความเมตตาทุกคน มีความสุข พรทิพย์เป็นคนมีเมตตา สรุปได้ว่า
 1.พรทิพย์มีความสุข 2.พรทิพย์ไม่มีความสุข
 3.คนเมตตามีความสุข 4.สรุปไม่ได้
8.สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นที่เลี้ยงลูกด้วยนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น สรุปได้ว่า
 1.ช้างเลื้ยงลูกด้วยนม 2.ช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนม
 3.ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุด 4.ช้างเล็กกว่าปลาวาฬ
9.เลข 9 ตัวเดียวเท่านั้นที่หาร 50 ลงตัว A หาร 50 ลงตัว สรุปได้ว่า
 1.Aหารด้วย 50ลงตัว 2.9 หารด้วย Aลงตัว
 3.A คือเลข9 4.สรุปแน่นอนไม่ได้
10.A ตั้งฉากกับ B C ตั้งฉากกับ B สรุปได้ว่า
 1.A ขนานกับ C 2.A และ B ตั้งฉากกับ C
 3.B ตั้งฉากกับ A 4.สรุปแน่นอนไม่ได้
11.ความดีเป็นของทำยาก ความชั่วเป็นของทำง่าย คนทุกคนย่อมมีทั้งความดีและความชั่ว สรุปได้ว่า
 1.คนทำดีย่อมมีความชั่วอยู่ด้วย 2.คนทำดีมักจะไม่ยากทำชั่ว
 3.คนชั่วมีมากกว่าความดี 4.สรุปไม่ได้
12.1 2 2 4 8 32 .....
 1.40 2.128 3.220 4.256
13.4 5 3 12 20 35 .....
 1.47 2.55 3.67 4.89
14.5 10 20 35 ......
 1.45 2.50 3.55 4.60
15.1 3 4 7 11 18 ......
 1.15 2.18 3.19 4.22
16.7 14 50 25 10 20 100 ......
 1.25 2.35 3.40 4.50
17.พี่น้อง 3 คน อายุรวมกัน 18 ปี คนสุดท้ายอ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี คนโตแก่กว่าคนกลาง 2 ปี คนกลางอายุเท่าไร
 1.10 ปี 2.8 ปี 3.6 ปี 4.4 ปี
18.เมื่อแปดปีก่อน พ่ออายุมากกว่าแม่ 5 ปี แม่มีอายุเป็น 3 เท่าของลูก และอีก 7 ปี ลูกจะอายุครบ 2 รอบ ปัจจุบันพ่อมีอายุเท่าไร
 1.53 ปี 2.54 ปี 3.55 ปี 4.56 ปี
19.พ่อค้าปิดราคาเสื้อไว้ตัวละ 550 บาท ถ้าซื้อเงินสดให้ส่วนลด 10% ถ้าซื้อ 2 ตัวขึ้นไป ลดให้อีก 5% ถ้าแดงซื้อเสื้อ 2 ตัว จะต้องจ่ายเงินค่าเสื้อกี่บาท
 1.735 บาท 2.830 บาท 3.850 บาท 4.935 บาท
20.นก 10 ตัว มีขาเท่ากับวัวจำนวนหนึ่ง ถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนไก่ทั้งหมด อยากทราบว่าไก่มีทั้งหมดกี่ขา
 1.160 ขา 2.120 ขา 3.80 ขา 4.40 ขา
21.พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่%
 1.30% 2.25% 3.20% 4.18%
22.นายสมศักดิ์ขับรถจากกรุงเทพ ไปสระบุรี และขับรถจากสระบุรีกลับกรุงเทพ โดยขาไปด้วยความเร็ว 55 กม./ชม. และขากลับขับด้วยความเร็ว 110กม./ชม.
   อยากทราบว่านายสมศักดิ์ขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง (กำหนดให้ระยะทางไปกลับกรุงเทพสระบุรีเท่ากั 110 กม.) 
 1.73 กม./ชม. 2.74 กม./ชม. 3.75 กม./ชม. 4.76 กม./ชม.
คำชี้แจง พิจารณาเลือกข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น (ข้อ 23-ข้อ 27)
23. 1.เป็ดล่อน 2.ปลาดุกฟู 3.หอยเชลล์เม็ดมะม่วง 4.แหนมคอหมู
24. 1.มือไว 2.มือมืด 3.มือมีด 4.มือบอน
25. 1.เขตบางรัก 2.เขตบางซื่อ 3.เขตบางนา 4.เขตบางกะปิ
26. 1.การบูร 2.สังกะสี 3.กำมะถัน 4.ไอโอดีน
27. 1.สภาเขต 2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.สภาจังหวัด 4.สภาผู้แทนราษฎร
28.ใครเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์
 1.ไอลีน แมรี คอลลินส์ 2.นีลแอลเดน อาร์มสตรอง
 3.เฟ่ยจวิ้นหลง  4.ยูริ อะเลคเสเยวิช กาการิน
29.ประเทศใดต่อไปนี้มีพื้นที่มากเป็นอันดับสาม
 1.ลาว 2.กัมพูชา 3.สิงคโปร์ 4.บูรไน
30.กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงใด
 1.กระทรวงมหาดไทย 2.กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
 3.สำนักนายกรัฐมนตรี 4.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31.ประเทศใดเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO ประเทศหลังสุด
 1.กัมพูชา 2.จีน 3.เวียดนาม 4.ลาว
32.ปรากฎการณ์ Ei Nino ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรมากที่สุดต่อประเทศไทย ในปัจจุบัน
 1.แห้งแล้ง 2.อากาศหนาวจัด 3.อากาศร้อนจัด 4.ฝนตกหนักน้ำท่วม
33.Green house effect เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
 1.อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 2.อากาศชั้นโอโซนถูกทำลาย
 3.เกิดจากการสะสมของสาร ซี เอฟ ซี 4.มลพิษทางอากาศสูงอยู่ในระดับอันตราย
34.ข้อใดเป็นเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
35.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อวันต่อคนในปัจจุบันคือเท่าใด
36.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
37.ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
38.ชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 1 หมื่นคน สามารถจัดตั้งเป็นเทศบาลประเภทใด
39.จังหวัดที่มีประชากรเกิน 5 แสนคนแต่ไม่เกิน 1 ล้านคน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้กี่คน
40.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมีได้กี่คน
41.ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ต้องมีอายุขั้นต่ำเท่าใด
42.จำนวนสมาชิกสภาตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งข้อใดถูกต้อง
43.ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
44.สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สังกัดส่วนราชการใด
45.ใครเป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46.สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีได้กี่คน
47.ปลัดเมืองพัทยา มีที่มาจากทางใด
48.ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันนานเท่าใด
49.ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องการลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
50.ใครเป็นประธานสภาตำบล

ไปเห็นลิงค์ รวมข้อสอบ แบบทดลองความรู้ของภาค ข เห็นมีข้อมูลในเว็บบอร์ดอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการทดสอบความรู้ของตนเอง  เข้าไปค้นหาเองตามลิงค์นี้นะครับ http://www.thailocalmeet.com/index.php?board=9.0
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หนองแหวน วันที่ : 24/05/2008 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localmaesai

เข้าใจว่า เวลาจะนำไปพิมพ์ หรือให้อ่านได้ง่าย ลองกดคลิ้ก เข้าไปที่ คำว่า" พิมพ์หน้านี้" ด้านบนของบทความ จะช่วยให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=260911

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]