*/
  • ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : siam_rpk21@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-20
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 41626
  • จำนวนผู้โหวต : 49
  • ส่ง msg :
  • โหวต 49 คน
วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2551
Posted by ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์ , ผู้อ่าน : 15413 , 20:20:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล

ปี พ.ศ. 2550-2551

 

                ารขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดย พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์   นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2549 ได้ให้ความสำคัญของนโยบายทางด้านสังคมในการพัฒนาสังคมโดยองค์รวมเน้นไปที่การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนไทยในชาติ ที่จักปฏิรูปสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา ที่มีกีฬาเป็นพื้นฐานการออกกำลังกาย สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม  ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่ “รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมเข้มแข็งที่คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์              บนพื้นฐานของคุณธรรม” โดยมีนโยบาย ดังนี้

 

                                1.  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ

                                2.  จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่าง

                                3.  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ 

                                4.  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม  และปัญญา

                                5.  ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 

                                6.  สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม 

                                7.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย    ให้เป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืน 

                                8.  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

                                9.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

 

 

 

 

นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.  2550-2551

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้นำนโยบายด้านสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  พัฒนาคน  โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา   และสถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน  เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม  คุณภาพ  สมรรถภาพ  และประสิทธิภาพ กำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมาย ดังนี้

 

1.    เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ สร้างความตระหนักสำนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนำคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

2.    ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 3 ปี

 

3.    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพทางการศึกษาสูงขึ้นทุกระดับและประเภทการศึกษา

 

4.    การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้              เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 

 5.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

 

6.    พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่บูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.  2551

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทบทวนสภาพแวดล้อมขององค์กรจากการนำผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์  ปี 2550 ที่พิจารณาจากเป้าหมาย จุดเน้นของกิจกรรมสำคัญที่ได้ติดตามจากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำมาปรับปรุงงานหลักตามนโยบาย และงานสนองนโยบายให้มีมิติความต่อเนื่อง แก้จุดบกพร่อง และพัฒนา         ให้เกิดความก้าวหน้าส่งผลสู่นโยบายด้านสังคมของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังมีรายละเอียดของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

                                               

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

 

พันธกิจ

 

                ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

 

                1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

                2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

                4.  ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

 

กลยุทธ์

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำผลผลิตจำนวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน โดยมีหน่วยกำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 178 เขตพื้นที่การศึกษา และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาเฉพาะและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ปี 2551 ดังต่อไปนี้

5

 


1.       กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2.       กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

3.       กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

4.       กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

5.       กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

6.       กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

1.     

1

 

กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

       สู่การปฏิบัติ

 


เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ คุณธรรมตามหลักสูตร และคุณธรรมที่คัดสรรโดยคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โดยปี 2551 มีจุดเน้น  ดังนี้

1)   ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ที่นำคุณธรรมที่คัดสรรเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำคัญแก่การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง

2)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

 

1)   สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระต่างๆ และสู่วัฒนธรรมองค์กรในระดับต่างๆ ทั้งนี้ให้ความสำคัญแก่การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเป็นพิเศษ

 

2)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และสนับสนุนให้โรงเรียนต้นแบบเดิมได้พัฒนาต่อยอดและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนอื่น

 

3)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เป็นพิเศษ

 

 

§    กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี   โดยให้สำนักงาน        เขตพื้นที่การศึกษาทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และเน้นการส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ

§       จัดค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่จะจัดทำโครงการที่เน้นการปฏิบัติจริง

§       ปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง

§    พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่นำไปใช้ประกอบการพิจารณาการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

 

4)   เสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียนที่ดำเนินการอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และขยายไปสู่โรงเรียนขยายโอกาส และพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

 

2.     

2

 

     กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ               

           ประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

 

เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยปี 2551 มีจุดเน้น  ดังนี้

1)      ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบข้อมูลที่ใช้วางแผนการศึกษา  และจัดทำแผนการบริการให้ครอบคลุม ทั่วถึง

2)      ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบข้อมูลที่ใช้วางแผนการศึกษา และจัดทำแผนการจัดบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง 

3)      ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มอัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และอัตราการเรียนต่อชั้น ม. 1 และ ม. 4

4)   ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดอัตราออกกลางคัน และนำเด็กตกหล่นเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของจำนวนเด็กที่สำรวจได้

 

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ประกอบด้วย

 

1)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเพิ่มอัตราการเรียนต่อ ลดอัตราการตกหล่น และออกกลางคัน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะปัจจุบันและเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 

2)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบสถิติการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีการวางแผนการให้บริการทางการศึกษาเพื่อเตรียมสถานศึกษาและบริการการศึกษาอื่นๆ ให้สอดคล้องกับสภาพในพื้นที่สนองตอบต่อนโยบาย  และเข้าถึงทุกพื้นที่

 

3)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการตกหล่นและออกกลางคัน และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก

 

4)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและระบบให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส โดย

 

§    การสร้างความตระหนัก การเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังกับเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดสมัชชาให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

§    ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส เพื่อดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และเรียนต่อ 12 ปี

§    จัดทุนการศึกษา ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน และการให้บริการอื่นๆ รวมถึงการศึกษาวิจัยความพอเพียงงบอุดหนุนรายหัว งบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และแนวทางการสนับสนุนที่เป็นธรรมและเสมอภาค

5)   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสริมความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับจังหวัด และศูนย์เขต โรงเรียนแกนนำเรียนร่วมที่จัดตั้งไว้เดิม และขยายโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 และ 4

 

6)  

 

3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการศึกษาทางเลือกให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในช่วงชั้นที่ 4

 

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

 


เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก โดยปี 2551          จะเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สมรรถนะของครู และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีเป้าหมาย   ดังนี้

1)      นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทุกคนอ่านหนังสือคล่อง และเขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ยกเว้นผู้ที่มีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

2)      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น และลดจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในช่วงชั้นที่ 3 และ 4

3)      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้รับการสนับสนุนการมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในเนื้อหาของกลุ่มสาระและการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาสมรรถนะไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้

4)      นักเรียนเรียนร่วมทุกคนผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และขยายโรงเรียนเรียนร่วมในระดับมัธยมศึกษาให้ครบทุกอำเภอ

5)   ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ       ดีมาก โดยไม่มีระดับปรับปรุงและไม่มีโรงเรียนที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาลดลงกว่าเดิม

6)      ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารระบบจัดการความรู้ที่ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นรายโรง สามารถจำแนกและพัฒนาครูตามระดับการพัฒนาของกลุ่มสาระได้ทุกคน

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย

 

1)      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

§    ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เพื่อเสริมจากการประเมินโดยสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่จะประเมินในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

§    ขยายการรณรงค์เรื่องการอ่านคล่องเขียนคล่องไปยังนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนในเรื่องเทคนิคการสอนอ่านเขียน การสอนภาษา การสอนเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ และประมวลเทคนิคการสอนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

§    ส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ โดยพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  และการบูรณาการการคิดวิเคราะห์ใน         การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

 

§    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จะสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาครู  และสื่อ

§    สานต่อการนำหลักการเรียนรู้บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสมองจากศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และประถมศึกษาปีที่  2

§       พัฒนาโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพพิเศษ  ให้สามารถพัฒนา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้เต็มตามศักยภาพให้มีเครือข่ายเพื่อพัฒนาร่วมกันและเป็นศูนย์การพัฒนาให้กับโรงเรียนอื่น และพัฒนาครูทุกโรงเรียนให้สามารถในการคัดแยกและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

§    สำรวจและวางระบบจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้   โดยขยายไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างน้อย  ร้อยละ  25

§    ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลในห้องเรียนที่นักเรียนมีระดับความรู้ความสามารถแตกต่างกันอย่างมาก

§    สนับสนุนให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมและมหกรรมวิชาการในทุกจังหวัด   เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานโดยจะจัดงานระดับภูมิภาค  ในภาคเรียนที่  2  ของปีการศึกษา  2552

 

2)      พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก   ได้แก่

§    โรงเรียนที่อยู่เกณฑ์ปรับปรุงในการประเมินรอบแรกและโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองในรอบที่สองจะพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน

§    โรงเรียนขนาดเล็กจะวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และในปี 2551 จะเริ่มพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 10 - 20 ตามความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

§    พัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพดี  ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศตามกลุ่มสาระ  อย่างน้อย  1  ศูนย์ ในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

§    พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างสมบูรณ์

§    โรงเรียนทั่วไปจะพัฒนาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

§    จัดทำแผนแม่บทในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3)      การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย

§     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นแกนกลาง        ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเริ่มดำเนินการ  ปี  2551

 

4)      ยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร

§    กระจายอำนาจการพัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเน้นการดำเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย การพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อให้เพิ่มพูนสมรรถนะเป็นพิเศษ

§    บรรจุเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิรูปการเรียนการสอน การประเมินผลในชั้นเรียนและจัดให้มีการประเมินผลหลังการอบรม

§       พัฒนาต่อเนื่องควบคู่กับการปฏิบัติจริงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียน

§       จัดทำแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูลรายบุคคล

§       เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู

§       พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

4

 


 กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

 


                เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยทำการจัดระบบการกระจายอำนาจและระบบเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมของสถานศึกษา โดยปี 2551 มีจุดเน้น  ดังนี้

1)   สถานศึกษาประเภทที่ 1 เดิมจำนวน 609 โรง และใหม่  อย่างน้อย 1,110 โรง    มีผลการประเมินคุณภาพดี หรือดีมากทุกมาตรฐานในรอบ 1 หรือ รอบ 2       โดยมีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน

2)   สถานศึกษาประเภทที่ 2 พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน โดยยกระดับจากเดิมร้อยละ 25 และใหม่ร้อยละ 30 ให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 ซึ่งต้องมีผลประเมินคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี

3)      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีผลการประเมินผลการดำเนินงานสูงขึ้น

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย

 

1)   ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางบริหารทั่วไป งบประมาณ วิชาการ           และบุคคล ไปยังสถานศึกษาและกำหนดมาตรฐานที่แสดงถึงความเข้มแข็งของสถานศึกษา

 

§    สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาประเภท 1 และประเภท 2 เรื่องกฎกระทรวง และประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ

§    พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ของสถานศึกษาประเภทที่ 1 กลุ่ม 2  

§    ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาประเภทที่ 1 กลุ่ม 1  และ กลุ่ม 2

§       ในกรณีที่สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่  1

แต่ต่อมาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองจะกำหนดให้จัดทำแผนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพภายใน  1  ปีการศึกษา

§    จัดทำแนวทางและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของส่วนกลาง                 ให้สอดคล้องกับบทบาทการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ที่เข้มแข็ง สถานศึกษาประเภทที่ 1 และสถานศึกษาประเภทที่ 2

 

2)      ปรับศักยภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

§    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดมาตรฐานความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยพิจารณาถึงการตอบสนองและพัฒนานโยบายประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและธรรมาภิบาล  เพื่อให้มีข้อมูล     เป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

§    จากผลการประเมินจะจัดสรรงบประมาณและให้ความคล่องตัวในการบริหารตามความจำเป็น ความพร้อม  และระดับการพัฒนา

§    ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาทีมงานบริหารของสำนักงาน        เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้บริหาร      มืออาชีพ  และการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

§    เร่งพัฒนาระบบบริหาร  ระบบบริการ  ระบบติดตามประเมินผล  และระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

3)   ส่งเสริมการจัดกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจ

 

§    พัฒนาและประสานการทำงานของกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐานภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด

§    ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเภทที่ 2 ทำงานร่วมกันแบบกลุ่มเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจ

 

 

 


5

        กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน

                        และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

 


เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น โดยปรับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือขายผู้ปกครอง ชมรม สมาคม องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมสถานศึกษาขององค์คณะบุคคล โดยปี 2551 มีจุดเน้น   ดังนี้

1)      ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถกำกับ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2)   ทุกสถานศึกษาปรับและพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ส่งเสริม

      สนับสนุนการจัดการศึกษาของเครือข่ายผู้ปกครอง  ชมรมครู  สมาคม  และ

      องค์กรนักเรียน

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

 

1)   เสริมความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นกลไกการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

 

§       เสริมความเข้มแข็งขององค์คณะบุคคลในเขตพื้นที่ทั้ง  3  คณะ

ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อประกันโอกาส  คุณภาพ

ประสิทธิภาพ  และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

§    เสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และติดตามดูแลสถานศึกษา

 

 

                        2)    พัฒนาองค์กรนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กรชุมชนให้มี

                                ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  และช่วยเหลือครูและนักเรียน

§    สนับสนุนการพัฒนาสภานักเรียน  ที่ประกอบด้วยผู้นำนักเรียนต่างสังกัด  และส่งเสริมให้สถานศึกษาสนับสนุนกรรมการนักเรียน  และองค์กรนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

§       ส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครอง  ตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

§       ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมลด  “พื้นที่เสี่ยง”  เพิ่ม  “พื้นที่ดี”  และจัดระบบส่งเสริมตามประพฤตินักเรียน

 

 

                        3)  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      

§    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสริมความพร้อมให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจที่ดี  ตลอดจนแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน

§    ส่งเสริมให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  และมีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก  และการพัฒนาโรงเรียน ในรูปแบบสหกิจ

§       จัดการถ่ายโอนสถานศึกษาตามเกณฑ์ความพร้อมและความสมัครใจ    ในจำนวนและช่วงชั้นที่เหมาะสม

 

6

 


กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่บูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยปี 2551 มีจุดเน้น   ดังนี้

1)      เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อ

ในช่วงชั้นที่  4

2)      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3)      ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

กิจกรรมสำคัญที่เป็นจุดเน้นกลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย

 

1)  วางมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยให้แก่ครู  นักเรียน  และสถานศึกษา

§       ส่งเสริมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  และชุมชน

ทุกรูปแบบ

 

§       วางระบบรักษาความปลอดภัยแก่ครู  ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

§       เสริมสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในการดูแลรักษาความปลอดภัย

§       เร่งรัดมาตรการเยียวยา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครู

 

2)  ประกันโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

§       ส่งเสริมการขยายการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง

§       เร่งพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จัดสรรใหม่  5  แห่ง               ให้สามารถรองรับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

§       วางมาตรการสนับสนุนทุนการศึกษา  และปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่เรียนดี

3)  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนบนพื้นฐานความหลากหลายทาง

      วัฒนธรรม

§       ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย

§       ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทย  และสนับสนุนการขยายรูปแบบ

การสอนสองภาษาในพื้นที่ที่มีความจำเป็น

§       ขยายการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ  อย่างน้อย   ร้อยละ  25   

§       เร่งพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ  และครูผู้สอนศาสนาให้มี

พื้นฐานความรู้  เทคนิคการเรียนการสอน  และสามารถนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับปรุงประสิทธิภาพ

§       ส่งเสริมให้โรงเรียนตาดีกา  และโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ

จัดการเรียนการสอนที่เกื้อหนุนกัน  และใช้ทรัพยากรร่วมกัน

§       ให้ความสำคัญเป็นพิเศษแก่การเรียนการสอน  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ศาสนสัมพันธ์  และสันติศึกษา

 

4)  เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ  ให้เข้าสู่มาตรฐานชาติ

        และจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา

 

5)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่

§       เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่

3  แห่ง

§       จัดให้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ

ในทุกอำเภอ  พร้อมศูนย์ประสานงาน

§       วางระบบที่จะติดตามดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเอกชน

อย่างมีประสิทธิภาพ

6)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเป็นไทยข้ามเขตพื้นที่

การศึกษา

 

7)  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนล่องแพวิทยา

ประวัติโรงเรียนล่องแพวิทยา

 

                โรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยคณะกรรมการ ห้วยมะน้ำ หมู่ที่6 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำ  โดยมี    นางสาวขวัญเมือง   ตะก้อง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ในการก่อตั้งครั้งแรกทางการไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้  คณะครูและชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลังและโรงเรียนสามารถเปิดรับนักเรียนได้แบบปีเว้นปีเนื่องจากขาดครู

                ในปี พ.ศ. 2532  ราษฎรบ้านห้วยมะน้ำเกิดการแบ่งกลุ่มเนื่องจากความเชื่อและแนวปฏิบัติทางศาสนา ระหว่างผู้นับถือลัทธิผีกับผู้นับถือศาสนาพุทธ  และผู้นำกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธได้รวบรวมกันตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่บริเวณที่แม่น้ำโขงมาบรรจบแม่น้ำเงา  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาไทยว่าบ้านสบโขงและชื่อภาษากะเหรี่ยงว่าบ้านแม่คะทู  ซึ่งหมู่บ้านสบโขงมีประชากรมากกว่าบ้านห้วยมะน้ำ  โรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำจึงถูกย้ายมาตั้งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเงาบริเวณบ้านสบโขง  ซึ่งในการสำรวจที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกคณะผู้สำรวจต้องเดินทางด้วยแพเนื่องจากไม่มีถนนเข้าหมู่บ้าน  สำนักงานการประถมอำเภอสบเมยจึงตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า โรงเรียนล่องแพวิทยา สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

                ต่อมาในวันที่  20  กรกฎาคม  2547  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีภูเขาถล่มและน้ำป่าพัดพาต้นไม้ ดิน ทรายเข้าทำลายโรงเรียน  บ้านพักครู  อาคารเรียน  โรงเรือนเกษตร  ถูกน้ำพัดไปทั้งหลังเหลืออาคารเรียนเพียง 2 หลัง ซึ่งสภาพไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป  นักเรียนจึงได้ทำการย้ายโรงเรียนอีกเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปอยู่บริเวณเนินเขาท้ายหมู่บ้าน  ในเวลานั้นนักเรียนต้องนั่งเรียนใต้ถุนวัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  ครูและชาวบ้านได้ทำการบูรณะฟื้นฟูโรงเรียนจนสามารถใช้การได้และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนล่องแพวิทยา

 

                โรงเรียนล่องแพวิทยา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่อ่องสอนเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2527  เปิดสอน 3 ช่วงชั้น  คือระดับก่อนประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่1 (ป.1- 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และเปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่3 (ม.1-3)

 

ข้อมูลครูและบุคลากร

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

 วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

สามัญ

วิชาชีพ

 

นายสยาม   เรืองสุกใสย์

ผู้อำนวยการ

7

ม.6

กศ.ม

หลักสูตรฯ

 

นายสิรภพ  ฟูคำมี

ครูคศ.1

5

ม.6

กศ.ม

เคมี

 

นายอภิชัย  ธนบุญเรือง

ครูคศ.1

3

ม.6

วท.บ

คณิตศาสตร์

 

นายบุญชัย  ธรรมขันธ์

ครูคศ.1

3

ม.6

ค.บ

ภาษาไทย

 

นางโสภิญ  รัตนะ

ครูคศ.1

3

ม.6

ค.บ

ปฐมวัย

 

นายอุกฤษฎ์  ไชยมาลี

พนักงานราชการ

-

ม.6

ค.บ

ภาษาไทย

 

นางสิริพร  จงจิตเสรี

พนักงานราชการ

-

ม.6

ค.บ

พละศึกษา

 

นายสนั่น  เชียงแก้ว

ครูอัตราจ้าง

-

ม.6

ค.บ

พละศึกษา

 

นางสาววันเพ็ญ  วนาอนันต์โชค

ลูกจ้างชั่วคราว

-

ม.3

-

 

 

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนดังนี้

1.       นักเรียนในปีการศึกษา 2551  มีนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา(โรงเรียนหลัก)รวมทังสิ้น  155  เป็นนักเรียนชาย   83 คน  นักเรียนหญิง  72 คน

2.       นักเรียนในปีการศึกษา 2551  มีนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา(สาขาบ้านอุมโล๊ะ)รวมทั้งสิ้น  128 คน เป็นนักเรียนชาย   40 คน  นักเรียนหญิง  88 คน

รวมทั้งสิ้น      283   คน

ข้อมูลนักเรียนพักนอน  ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่อ่องสอน

ข้อมูลนักเรียนพักนอน  จำแนกตามภูมิลำเนาของนักเรียน

ที่

ภูมิลำเนา

จำนวนนักเรียน(คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยมะน้ำ  หมู่ 10 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

2

บ้านแม่ฉฮด หมู่ 6 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

3

บ้านจือทะ หมู่10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

 

4

บ้านผาแดง หมู่ 12 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

 

5

บ้านคะเนจือคี หมู่ 10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

 

 

6

บ้านอีวีโจ หมู่ 8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

 

 

รวม

 

 

84

ข้อมูลด้านอาคารเรียน

 

ที่

อาคาร

ปีที่สร้าง

จำนวนห้อง

ที่มา

หมายเหตุ

1

อาคารเรียนแบบ สปช.103/26

2548

3         ห้องเรียน

สพฐ.

 

2

อาคารเรียนแบบ สปจ.มส.5

2548

1  ห้องเรียน

สพฐ.

 

3

อาคารเรียนแบบสร้างเอง

2548

3  ห้องเรียน

สร้างเอง

ชำรุดปลวกกินเนื่องจากใช้ไม้โรงเรียนเก่าที่ถูกน้ำท่วม

รวมจำนวนห้องเรียน

7 ห้องเรียน

 

 

 

หมายเหตุ             จำนวนชั้นเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น  11  ห้องเรียนยังขาดห้องเรียนอีก 4  ห้องเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาให้นักเรียนเรียนรวมชั้นโดยดำเนินการดังนี้

                ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล2  เรียนรวมชั้น

                ชั้นป.1 และป.2 เรียนรวมชั้น

                ชั้นป.3และป.4 เรียนรวมชั้น

                ชั้นม. 2 และ ม.3 เรียนรวมชั้น

ข้อมูลการเดินทาง

 

                                การเดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ไปสู่โรงเรียนล่องแพวิทยา  ในปัจจุบัน  สามารถเดินทางได้  3  วิธี  คือ

1.  การเดินทางทางน้ำ    โดยนั่งรถจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ไปถึงท่าเรือบ้านแม่เงา  แล้วนั่งเรือทวนแม่น้ำเงา เป็นเวลา  3 ชั่วโมงครึ่ง(ค่าเดินทางขาขึ้น  180  บาท  ขาลง  150  บาท  ต่อคน)  ถึงหมู่บ้านสบโขง  เดินเท้าต่ออีก 500 เมตรจึงถึงโรงเรียน   การเดินทางวิธีนี้ใช้ได้ในฤดูน้ำหลาก คือ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2.    การเดินทางด้วยรถยนต์    โดยนั่งรถยนต์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มาตามทางสายแม่สะเรียง-แม่สอด  ระยะทาง  47  กิโลเมตร ถึงปากทางอุทยานแห่งชาติแม่เงา    เดินทางบนถนนคอนกรีตระยะทาง  12  กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านแม่หลุย  แล้วเดินทางด้วยทาง ลูกรังผ่านบ้านสบแม่แพ  บ้านนาดอย อีก 18 กิโลเมตรถึงบ้านอุมโละ   เดินทางด้วยทางลำลอง ผ่านบ้านอุมโละเหนือ  บ้านแม่หาด บ้านห้วยมะน้ำ  จนถึงโรงเรียนล่องแพวิทยา  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร    การเดินทางวิธีนี้  ใช้ได้ในฤดูแล้ง  คือ  ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

3.  การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์บวกกับการเดินเท้า   เป็นการเดินทางมาตามเส้นทางเดียวกันกับการเดินทางด้วยรถยนต์แต่จะนำรถมาจอดไว้ที่บ้านอุมโละ  แล้วเดินทางด้วยการเดินเท้าเลาะตามลำน้ำเงาเป็นระยะทาง  9  กิโลเมตร หรือ  2  ชั่วโมงโดยประมาณ  การเดินทางโดยวิธีนี้มักจำเป็นต้องใช้ในช่วงการเปลี่ยนฤดู  คือ  เดือนธันวาคม – มกราคม  และเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  เนื่องจากถนนเสียหายเพราะฝนตก   และถนนยังไม่ได้รับการซ่อมแซม

4.  การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์     เป็นการเดินทางตามเส้นทางเดียวกันกับการเดินทางด้วยรถยนต์มาจนถึงบ้านอุมโละ  แล้วขับมาตามเส้นทางลำลองที่ชาวบ้านขุดเป็นทางเดินเลาะตามข้างแม่น้ำเงาซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกันกับการเดินด้วยเท้า  ระยะทาง  9  กิโลเมตร     การเดินทางด้วยวิธีนี้   มีข้อจำกัดคือ   ทุกปีต้องรอให้ชาวบ้านว่างจากงานเกษตรแล้วมาช่วยซ่อมแซมทางให้ใช้การได้ก่อน  ช่วงเวลาที่ใช้วิธีการเดินทางแบบนี้คือ  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  ของทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของโรงเรียน

 

 

1.       ยานพาหนะสำหรับการขนส่งอาหารและวัสดุการศึกษา

2.       อาคารเรียน  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนแบบแยกชั้นเรียนไม่เกิดการรบกวนด้านเนื้อหาวิชาที่เรียนส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.       อาคารพักนอนนักเรียน  ซึ่งจะให้บริการนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไกลจากโรงเรียนซึ่งไม่สามารถเดินทางไป- กลับได้โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีนักเรียนมาพักนอนมากกว่าปกติซึ่งอาคารพักนอนที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับการให้บริการ

4.       อุปกรณ์  สื่อ  วัสดุการเรียนการสอน  ซึ่งไม่เพียงพอได้แก่ สมุด  หนังสือเรียนและโดยเฉพาะสื่อด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถทำให้นักเรียนได้ใช้ในการค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนถูกน้ำท่วม

ขณะที่น้ำท่วม  นักเรียนและครู วิ่งขึ้นไปอยู่บนภูเขา

สภาพหลังจากน้ำลดลง

 

 


 

 

 


 

 

 

 


บ้านพักครู  และหอพักนักรียนหายไปทั้งหลัง

อาคารเรียนที่เหลือก็ใช้การต่อไม่ได้อีก

ซากต้นไม้ถูกน้ำพัดถมอาคารเรียน

 

 


 

 


 

 

 

 

 


โรงเรียนแห่งใหม่  ที่ได้ด้วยหยาดเหงื่อ  และหยดน้ำตา  ของครูและนักเรียน

ครูและนักเรียน  ต้องช่วยกันขุดดินเพื่อสร้างอาคาร

การเดินทางไปโรงเรียน  ต้องเดินไป

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


การวิเคราะห์สภาพองค์กรโดยใช้ผลการประเมิน สมศ.

การวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียนล่องแพวิทยานั้น  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา  ผลสำเร็จตลอดจนถึงข้อเด่นและข้อควรปรับปรุงของโรงเรียนจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะต้องจัดบริการทางการศึกษาให้แก่ชุมชนในพื้นที่บริการรวมถึงนอกพื้นที่บริการบางส่วนที่ประชากรไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสถานศึกษาซึ่งอยู่ห่างไกลได้    และเมื่อปี พ.ศ.2548  โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานภายนอกนั่นคือ สำนักรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)ซึ่งเป็นองค์การมหาชน   ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียนล่องแพวิทยานั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินในคราวแรกมาวิเคราะห์แทนที่จะใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพองค์กรที่นิยมใช้โดยทั่วไปนั่นคือ SWOT  Analysis  โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้

 

มาตรฐานการศึกษาด้าน

จุดเด่น

จุดด้อย

ด้านบริหารจัดการศึกษา

มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม

มีระบบ กลไกและกิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์ 

-          ระบบการบริหารงานขาดความครอบคลุม

-          ความโปร่งใสในการบริหารด้านงบประมาณ (หลักธรรมาภิบาล)

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วุฒิการศึกษา และความถนัด

 

- การพัฒนาครูและบุคลากร (ขวัญ กำลังใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน)

- กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์.....)

- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพค่านิยมที่พึงประสงค์และประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-    การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

-    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน

-    การแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง

-    กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

-    การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงทักษะความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและประชาธิปไตยในโรงเรียนขาดความชัดเจน

-    ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

-    กิจกรรมดนตรี ศิลปะ กีฬา (สุนทรียภาพ) ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

-    วิธีการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน

-    ความกระตือรือร้นในการเรียน

-    ความรักสถานศึกษา (ยังไม่น่าพอใจ)

-    สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้

- การได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน

- ไม่ตรงวิชาเอก

- ขาดแคลนครู

ด้านผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม

สุขภาพจิต ร่าเริง แจ่มใส

-   ขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

-   ขาดทักษะการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง

-    ขาดสุนทรียภาพดนตรี ศิลปะ กีฬา 

-   ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน

- ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกับชุมชน

     - มีกิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

   - ความคาดหวังด้านคุณภาพร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

               - ชุมชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านแรงงาน

- ขาดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

มุมมองของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา

-         มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายผู้บริหารและบุลากร ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ

-         การอุทิศเวลาในการสอนของครู

-         ขาดแบบอย่างที่ดีของรุ่นพี่กลุ่มวัยรุ่น

-         ปรับปรุงอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์เอื้อการเรียนการสอน

-         โรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม

-         จัดการเรียนการสอนเน้นอาชีพ สนับสนุนภาวะโภชนาการของนักเรียน

-         สร้างรายได้ระหว่างเรียน  และส่งเสริมคุณธรรมด้านการประหยัดอดออม

-         ครูขาดการดำเนินการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-         โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน เช่นด้านงบประมาณ ฯลฯ

-         การบริหารไม่โปร่งใส

-         ขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนพักนอน

จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกดังกล่าวโรงเรียนล่องแพวิทยาจึงได้ระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง   นักเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงนโยบายรัฐบาลและของหน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  เพื่อกำหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนกรอบประมาณการงบประมาณระยะปานกลาง MTEF  รวมถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนดังกล่าวโดยกำหนดเป็นรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนล่องแพวิทยา

 

โรงเรียนล่องแพวิทยา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นคุณธรรมนำความรู้  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

 

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง

2.พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.จัดการศึกษาเน้นคุณธรรมนำความรู้

4.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

6.ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์

 

1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพและสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา

5. ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

6. นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข

 

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง โดยใช้มาตรการเชิงรุก

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้

4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้อยู่ดี  มีสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประมาณการงบประมาณระยะปานกลางโรงเรียนล่องแพวิทยา

(Medium  Term  Expenditure  Framework)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ประเภทเงิน

ผลผลิต สพฐ.ที่

ประมาณงบประมาณระยะปานกลาง

ปีงบฯ2551

ปีงบฯ2552

ปีงบฯ2553

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

1.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว)

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

12,075

59,421

48,503

13,600

77,900

73,500

15,984

65,280

67,436

17,000

71,250

112,000

17,000

7,1250

112,000

17,000

60,800

101,500

รวม

119,999

 

165,000

148,700

200,250

200,250

179,300

รวมตลอดปีงบประมาณ

                284,999

348,950

379,550

2.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

6,440

15,000

 

 

13,110

6,250

 

6,440

15,000

 

13,110

6,250

 

6,440

15,000

 

13,110

6,250

3.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนพักนอน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

174,900

 

 

 

218,400

 

185,500

 

185,500

 

185,500

 

185,500

4.อุดหนุนอาหารกลางวัน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

75,250

 

 

75,250

 

75,250

 

75,250

 

75,250

 

75,250

รวม

391,589

418,210

430,890

480,360

482,440

459,410

รวมตลอดปีงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการงบประมาณระยะปานกลางโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโล๊ะ

(Medium  Term  Expenditure  Framework)

ประเภทเงิน

ผลผลิต สพฐ.ที่

ประมาณงบประมาณระยะปานกลาง

ปีงบฯ2551

ปีงบฯ2552

ปีงบฯ2553

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

ภาคเรียน2

ภาคเรียน1

1.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว)

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

16,905

42,346

-

12,075

56,006

2700

12,075

56,006

-

9,660

59,421

-

9,660

59,421

-

9,660

58,738

-

รวม

59,252

(49,032)

70,781

68,081

69,081

69,081

68,398

รวมตลอดปีงบประมาณ

127,333  (117,113)

137,162

137,479 

2.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนยากจน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

4,600

(9,430)

 

4,830

 

48,30

 

4,830

 

4,830

 

4,830

3.อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนพักนอน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(มัธยมฯ)

 

21,200

        (2,400)

 

 

21,200

 

21,200

 

21,200

 

21,200

 

21,200

4.อุดหนุนอาหารกลางวัน

ผลผลิตที่1  ก่อนประถมฯ

ผลผลิตที่2  ภาคบังคับ(ประถมฯ)

 

35,000

(46,000)

 

41,000

 

41,000

 

43,000

 

43,000

 

43,000

รวม

 

 

135,111

138,111

138,111

137,428

รวมตลอดปีงบประมาณ

 

273,222

275,539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการค่าใช้จ่ายอา หารนักเรียนและนักเรียนพักนอน

โรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโล๊ะ

ระยะเวลาตั้งแต่  15  พฤษภาคม  -  30  กันยายน  2551  (ภาคเรียนที่ 1 / 2551)

ที่

ประเภทงบประมาณ

จำนวนนักเรียน

ราคาอาหารต่อมื้อ/คน

จำนวนมื้อ/วัน

จำนวนวัน

15 พ.ค. – 30 ก.ย. 2551

รวมเป็นเงิน

(บาท)

โรงเรียนล่องแพวิทยา

1

อุดหนุนอาหารนักเรียนพักนอน

84

10

2

137(ทุกวันรวมเสาร์  -  อาทิตย์)

230,160

2

อุดหนุนอาหารกลางวัน(งบฯ อ.บ.ต)

155

10

1

100(เฉพาะจันทร์ – ศุกร์)

155,000

รวมเป็นเงิน

385,160

โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโล๊ะ

1

อุดหนุนอาหารนักเรียนพักนอน

12

10

2

137(ทุกวันรวมเสาร์  -  อาทิตย์)

32,880

2

อุดหนุนอาหารกลางวัน(งบฯ อ.บ.ต)

97

10

1

100(เฉพาะจันทร์ – ศุกร์)

97,000

รวมเป็นเงิน

129,880

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,160+129,880

515,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงเงินรายได้อื่นของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2

 

รายการที่

ประเภทเงินรายได้

จำนวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ

1

เงินโครงการพิเศษ(โครงการต่อเนื่องตามนโยบาย สพฐ.  สพท.)

4,749

 

2

เงินบริจาคอุทกภัย

707.87

 

3

รายได้สถานศึกษา

879.25

 

4

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

2,000

 

5

อุดหนุนอื่น

148.09

 

รวม

8,484.21

 

 

 

 

 


การบริหารจัดการงบประมาณตามรูปแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB)

ประจำปีงบประมาณ2551 ครึ่งงบประมาณหลัง 1 เม.ย – 30 ก.ย. 2551

ดำเนินการจัดแบ่งงบประมาณเป็น  4  ส่วนใหญ่ดังนี้

1.       งบรายจ่ายประจำ

2.       งบประมาณกลางและงบสำรองจ่ายภาวะฉุกเฉิน

3.       งบประมาณการไปราชการ

4.       งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์

 

1.งบประมาณรายจ่ายประจำ 20 % ของงบฯอุดหนุนรายหัวแบ่งออกเป็น  6  ส่วนดังนี้

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนหลัก   165,000 * 20% =33,000

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนสาขา   96,600 * 20% = 19,320

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน(ล่องแพ)

จำนวนเงิน(อุมโล้ะ)

1

ซ่อมบำรุงไฟฟ้า

2,000

-

2

โทรศัพท์

1,000

-

3

ไปรษณีย์และซองจดหมาย

1,000

-

4

เชื้อเพลิง(เรือ  ,เครื่องปั่นไฟ)

10,000

5,000

5

เวชภัณฑ์ยา

3,000

2,000

6

บำรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

6,000

6,320

7

ค่ายานพาหนะและขนส่ง

10,000

6,000

รวม

33,000

19,320

2.งบประมาณกลางและงบสำรองจ่ายภาวะฉุกเฉิน.....10%....

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนหลัก   165,000 * 10% = 11,500

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนสาขา   96,600 * 10% = 9,660

3.งบประมาณการไปราชการจำนวน....10%....

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนหลัก   165,000 * 10% = 16,500

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนสาขา   96,600 * 10% = 9,660

4.งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์จำนวน.....60%......

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนหลัก   165,000 * 60% = 99,000

                งบประมาณอุดหนุนรายหัวโรงเรียนสาขา   96,600 * 60% = 57,960

                                            

งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์  (จำแนกตามกลุ่มบริหารงาน)

                งบประมาณพัฒนาตามยุทธศาสตร์โรงเรียนหลัก     99,000 บาท

                งบประมาณพัฒนาตามยุทธศาสตร์โรงเรียนสาขา      57,960 บาท

 

ลำดับที่

กลุ่มงาน

จำนวนเงินพัฒนาโรงเรียนหลัก

จำนวนเงินพัฒนาโรงเรียนสาขา

1

กลุ่มบริหารงานวิชาการ65%

64,350

40,572

2

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ2.5%

2,475

-

3

กลุ่มบริหารงานทั่วไป30%

29,700

17,388

4

กลุ่มบริหารงานบุคคล2.5%

2,475

-

รวม

99,000

57,960

 

เงินรายจ่ายสถานศึกษาอื่น

 

ลำดับที่

กลุ่มงาน

บาท/เดือน

จำนวนเดือน

รวม(บาท)

1

ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนหลัก

3,000

6

18,000

2

ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาขา

3,000

6

18,000

3

ค่าจ้างภารโรง

3,000

6

18,000

รวม

54,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ2551 - 2553

โรงเรียนล่องแพวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์

ประจำปีงบประมาณ 2551 - 2553

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง โดยใช้มาตรการเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

2551

2552

2553

1. กิจกรรมสำรวจประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียนเข้าเรียน

-

-

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตบริการ

-

-

 

 

 

 

วิชาการ

3.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

-

-

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

4.งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

-

-

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

5.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

บริหารทั่วไป

6.งานการบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

-

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

บริหารแผนงบประมาณ

 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

 1.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

- การทำวิจัยชั้นเรียน

- การจัดทำแผนฯที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

- การสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระคณิต

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระวิทย์

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระภาษาไทย

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระสังคม

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระกอท.

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระศิลปะ

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา

- พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

- พัฒนาการเรียนการสอนเน้นทักษะการอ่าน เขียนนักเรียนช่วงชั้น 1

-

 

 

-

-

 

-

 

 

5,000

 

7,000

 

4,000

 

3,000

 

5,000

 

3,000

 

3,000

 

2,000

 

4,000

 

4,000

 

 

-

-

 

-

 

 

5,000

 

7,000

 

4,000

 

3,000

 

5,000

 

3,000

 

3,000

 

2,000

 

4,000

 

4,000

 

 

-

-

 

-

 

 

5,000

 

7,000

 

4,000

 

3,000

 

5,000

 

3,000

 

3,000

 

2,000

 

4,000

 

4,000

 

 

-

-

 

-

 

 

5,000

 

7,000

 

4,000

 

3,000

 

5,000

 

3,000

 

3,000

 

2,000

 

4,000

 

4,000

 

 

-

-

 

-

 

 

5,000

 

7,000

 

4,000

 

3,000

 

5,000

 

3,000

 

3,000

 

2,000

 

4,000

 

4,000

 วิชาการ

2.โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

- การรณรงค์การอ่านหนังสือ

-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด

-กิจกรรมห้องสมุด ict

-

งบสพท.

20,000

งบสพท.

20,000

งบสพท.

20,000

งบสพท.

20,000

งบสพท.

20,000

วิชาการ

3.โครงการลดภาวะโลกร้อน

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

-กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

-กิจกรรมปลูกต้นไม้

-

4,700

4,700

4,700

4,700

4,700

บริหารทั่วไป

4.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

-การนิเทศการศึกษา

-การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครู

-

2,475

2,475

2,475

2,475

2,475

บุคลากร

5.โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

-การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

-การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน

-การอบรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 

-

500

500

500

500

500

วิชาการ

6.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-การจัดทำแผนกลยุทธ์

-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-การสรุปและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ

-การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

-

500

500

500

500

500

 

บริหารทั่วไป

แผนและงบประมาณ

 

 

บริหารทั่วไป

 

บริหารทั่วไป

แผนและงบประมาณ

 

บริหารทั่วไป

7.โครงการธนาคารขยะ

-กิจกรรมรับฝากขยะเพื่อรีไซเคิล

-

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

แผนและงบประมาณ

8.งานตกแต่งบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

-

4,000

(8ห้อง)

4,000

(8ห้อง)

4,000

(8ห้อง)

4,000

(8ห้อง)

4,000

(8ห้อง)

วิชาการ

9.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน

-กิจกรรมกลุ่มสี

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

วิชาการ

 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

-การตรวจสอบสถิติการมาเรียนและตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน

-ตรวจสอบสถิติการเข้าเรียน

-การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

-การประกวดมารยาท

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันไหว้ครู

-กิจกรรมวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

 วิชาการ

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

-กิจกรรมดุริยางค์

-กิจกรรมดนตรีสากล

-กิจกรรมนาฎศิลป์และการแสดงพื้นบ้าน

-การแต่งกายชุดประจำเผ่า

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

วิชาการ

4.โครงการเพื่อนใจวัยเรียน

-กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

-กิจกรรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

-กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อนเตือนเพื่อน

-

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

วิชาการ

 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

1.โครงการส่งเสริมงานอาชีพและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนและสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ด

-ส่งเสริมการทำขนมไทย

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาดุก – กบ

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ

-ส่งเสริมการผลิตน้ำเต้าหู้

-ส่งเสริมการทอผ้ากะเหรี่ยง

-ส่งเสริมกิจกรรมตัดผม

-

2,850

 

2,850

 

2,850

 

2,850

 

2,850

 

วิชาการ

 

กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้อยู่ดี  มีสุข

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

1.โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและแหล่งเรียนรู้

- การจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน

- การจัดป้ายนิเทศนอกห้องเรียน

-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

บริหารทั่วไป/วิชาการ

2.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

-การคัดกรองนักเรียน

-การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

-การส่งเสริมและพัฒนา

-

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

วิชาการ

3.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า

-การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

-การตรวจสุขภาพนักเรียน

-กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร

-กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

-งานอนามัยโรงเรียน

-งานโภชนาการ

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

วิชาการ

 

 

 

 


แบบแสดงรายการแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2551

(ครึ่งปีงบประมาณหลัง  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2551)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

กลุ่มงาน.......บริหารงานวิชาการ.....

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียน

1

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตบริการ

ภาคเรียนที่1/2551

-

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

2

 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

- การทำวิจัยชั้นเรียน

- การจัดทำแผนฯที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

- การสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระคณิต

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระวิทย์

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระภาษาไทย

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระสังคม

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระกอท.

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระศิลปะ

- พัฒนาการเรียนฯกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา

- พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

- พัฒนาการเรียนการสอนเน้นทักษะการอ่าน เขียนนักเรียนช่วงชั้น 1

ภาคเรียนที่1/2551

 

 

-

-

-

5,000

7,000

4,000

3,000

5,000

3,000

3,000

2,000

4,000

4,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

3

โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

- การรณรงค์การอ่านหนังสือ

-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด

-กิจกรรมห้องสมุด ict

ภาคเรียนที่1/2551

งบ

สพท.

20,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

4

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

-การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

-การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน

-การอบรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 

ภาคเรียนที่1/2551

500

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

5

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน

-กิจกรรมกลุ่มสี

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

 

 

ภาคเรียนที่1/2551

500

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

6

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

-การตรวจสอบสถิติการมาเรียนและตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน

-ตรวจสอบสถิติการเข้าเรียน

-การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

-การประกวดมารยาท

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันไหว้ครู

-กิจกรรมวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ภาคเรียนที่1/2551

5,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

-กิจกรรมดุริยางค์

-กิจกรรมดนตรีสากล

-กิจกรรมนาฎศิลป์และการแสดงพื้นบ้าน

-การแต่งกายชุดประจำเผ่า

 

 

 

ภาคเรียนที่1/2551

5,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

8

โครงการเพื่อนใจวัยเรียน

-กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

-กิจกรรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

-กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อนเตือนเพื่อน

ภาคเรียนที่1/2551

1,500

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

9

โครงการส่งเสริมงานอาชีพและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนและสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ด

-ส่งเสริมการทำขนมไทย

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาดุก – กบ

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ

-ส่งเสริมการผลิตน้ำเต้าหู้

-ส่งเสริมการทอผ้ากะเหรี่ยง

-ส่งเสริมกิจกรรมตัดผม

ภาคเรียนที่1/2551

2,850

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

10

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

-การคัดกรองนักเรียน

-การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม

-การส่งเสริมและพัฒนา

 

ภาคเรียนที่1/2551

1,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

11

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-กิจกรรมกายบริหารตอนเช้า

-การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

-การตรวจสุขภาพนักเรียน

-กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหาร

-กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

-งานอนามัยโรงเรียน

-งานโภชนาการ

ภาคเรียนที่1/2551

5,000

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

12

งานตกแต่งบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

 

ภาคเรียนที่1/2551

4,000

(8ห้องเรียน)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม  ....12.......โครงการ

รวมจำนวนเงินทั้ง  ..........65,350............บาท  (……………………………………………….)

 

 

 

 

แบบแสดงรายการแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2551

(ครึ่งปีงบประมาณหลัง  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2551)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

 

 

กลุ่มบริหารงาน.....แผนงานและงบประมาณ...........

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียน

1

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-การสรุปและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ

ภาคเรียนที่1/2551

500

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

 

2

โครงการธนาคารขยะ

-กิจกรรมรับฝากขยะเพื่อรีไซเคิล

ภาคเรียนที่1/2551

2,000

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

 

3

งานการบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ภาคเรียนที่1/2551

2,475

กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

 

 

รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม  .....3.....โครงการ

รวมจำนวนเงินทั้ง  ..............4,975..............บาท  (...........................................................................)

 

 

แบบแสดงรายการแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2551

(ครึ่งปีงบประมาณหลัง  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2551)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

 

กลุ่มบริหารงาน.......บริหารงานทั่วไป.....

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียน

1

กิจกรรมสำรวจประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียนเข้าเรียน

ภาคเรียนที่1/2551

-

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

2

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ภาคเรียนที่1/2551

-

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

3

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ

ภาคเรียนที่1/2551

5,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

4

โครงการลดภาวะโลกร้อน

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

-กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

-กิจกรรมปลูกต้นไม้

ภาคเรียนที่1/2551

4,700

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

5

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-การจัดทำแผนกลยุทธ์

-การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่1/2551

-

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

6

โครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและแหล่งเรียนรู้

-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การพัฒนาสภาพแวดล้อม

ภาคเรียนที่ 1/2551

20,000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม  .....6....โครงการ

รวมจำนวนเงินทั้ง  ....................29,700............บาท  (.......................................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ  2551

(ครึ่งปีงบประมาณหลัง  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2551)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

กลุ่มบริหารงาน.......บุคคล.....

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียน

1

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

-การนิเทศการศึกษา

-การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครู

ภาคเรียนที่ 1/2551

2,475

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

รวมจำนวนโครงการ/กิจกรรม  ......1.....โครงการ

รวมจำนวนเงินทั้ง  ...............2,475..............บาท  (...........................................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการงบพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ2551ครึ่งงบประมาณหลัง1 เม.ย- 30 ก.ย.2551

โรงเรียนล่องแพวิทยา(สาขาบ้านอุมโล๊ะ)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนล่องแพวิทยา(สาขาบ้านอุมโล๊ะ)

ระยะเวลา  ครึ่งปีหลัง  1 เม.ย. 51 – 30 ก.ย. 51  ภาคเรียนที่ 1/2551

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง โดยใช้มาตรการเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

2551

2552

2553

1. กิจกรรมสำรวจประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียนเข้าเรียน

-

-

-

-

-

-

บริหารทั่วไป

2.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในเขตบริการ

-

-

-

-

-

-

วิชาการ

3.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

-

-

-

-

-

-

บริหารทั่วไป

4.งานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

-

-

-

-

-

-

บริหารทั่วไป

5.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ

-

 

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

6.งานการบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

-

 

 

 

 

 

บริหารแผนงบประมาณ

 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

 1.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

- การทำวิจัยชั้นเรียน

- การจัดทำแผนฯที่เน้นทักษะกระบวนการคิด

- การสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน

- พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

- พัฒนาการเรียนการสอนช่วงชั้น 1

-พัฒนาการเรียนการสอนช่วงชั้น 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000

 

10,000

 

10,000

 

 

 

 

 

 วิชาการ

2.โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

- การรณรงค์การอ่านหนังสือ

-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด

-กิจกรรมห้องสมุด ict

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

3.โครงการลดภาวะโลกร้อน

-กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

-กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

-กิจกรรมปลูกต้นไม้

-

 

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

4.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

-การนิเทศการศึกษา

-การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครู

-

 

 

 

 

 

บุคลากร

5.โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้

-การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

-การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

-การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน

-การอบรมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

 

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

6.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

-การจัดทำแผนกลยุทธ์

-การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

-การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

-การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-การสรุปและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ

-การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา

-

 

 

 

 

 

 

บริหารทั่วไป

แผนและงบประมาณ

 

 

บริหารทั่วไป

 

บริหารทั่วไป

แผนและงบประมาณ

 

บริหารทั่วไป

7.โครงการธนาคารขยะ

-กิจกรรมรับฝากขยะเพื่อรีไซเคิล

-

 

 

 

 

 

แผนและงบประมาณ

8.งานตกแต่งบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

9.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

-กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน

-กิจกรรมกลุ่มสี

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

-กิจกรรมนักเรียนพักนอน

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุ่มงานรับผิดชอบ

 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

-การตรวจสอบสถิติการมาเรียนและตรวจความเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน

-ตรวจสอบสถิติการเข้าเรียน

-การอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำสัปดาห์

-การประกวดมารยาท

-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-กิจกรรมวันไหว้ครู

-กิจกรรมวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

-

 

 

 

 

 

 วิชาการ

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

-กิจกรรมดุริยางค์

-กิจกรรมดนตรีสากล

-กิจกรรมนาฎศิลป์และการแสดงพื้นบ้าน

-การแต่งกายชุดประจำเผ่า

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

4.โครงการเพื่อนใจวัยเรียน

-กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด

-กิจกรรมค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

-กิจกรรมเสียงตามสายเพื่อนเตือนเพื่อน

-

 

 

 

 

 

วิชาการ

 

 

 

กลยุทธ์ที่