*/
 • มะลิซ้อนซ่อนรัก
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • วันที่สร้าง : 2014-05-03
 • จำนวนเรื่อง : 29
 • จำนวนผู้ชม : 6295
 • จำนวนผู้โหวต : 2
 • ส่ง msg :
 • โหวต 2 คน
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by มะลิซ้อนซ่อนรัก , ผู้อ่าน : 305 , 18:29:21 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เปิดอาคารใหม่โชว์สื่อ ครั้งแรก พาเยี่ยมชมกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อเร็วๆนี้  ณ เทคโนธานี, ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมทั้งเปิดบ้านพาสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานชมเทคโนโลยีการดำเนินงานแบบครบ วงจร ชมสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ ทดสอบ และอ่างเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่  ยกระดับการวิจัยและพัฒนา  

 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR ALEC) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย มีเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่าย พร้อมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ ผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ สาหร่ายแก่ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่าย เพื่อเป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

 

กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพื้นฐานด้านสาหร่าย พร้อมทั้งด้าเนินการ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ที่เกี่ยวข้อง กับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน หรือผู้สนใจจาก ภาคส่วนต่างๆ

2. ยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนา การผลิตพลังงาน และผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูงจากสาหร่ายแก่ภาคเอกชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี/ กระบวนการ การอบรม ปฏิบัติงานร่วม (on-the-job training) ทั้งที่ วว. และ ณ สถานที่ของเอกชน ด้วยกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring system)

 3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านการลงทุนวิจัย พัฒนาด้านสาหร่าย และผ่านการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาที่ได้ไปใช้ในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา มีตัวอย่าง ความสำเร็จด้านสาหร่ายของ วว. ดังนี้

–      ด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่ายอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้ง คลังสาหร่าย วว. 
ณ เทคโนธานี เป็นการด้าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity, CBD) ที่ว่าด้วย การอนุรักษ์นอกถิ่นก้ำเนิด (ex situ conservation) และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable utilization)

–      ด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

 –      ด้านงานบริการ (มีลูกค้าขอรับบริการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่าย บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบด้านสาหร่าย และสารพิษจากสาหร่าย (การประปานครหลวง) เป็นต้น

–      งานบริการวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น ร่วมงานบริการวิจัยกับ ปตท. บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาลี สามพราน บางจาก ปตท.สผ. เป็นต้น

           

“ด้วยศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ วว. ในการด้าเนินงานด้านสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กอย่างครบวงจร มีผลงานและ ได้รับความเชื่อถือจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น และการ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายจากศักยภาพที่มีอยู่ ตอบ สนองความต้องการของภาคเอกชน บัดนี้ วว. โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายมี ความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการยกระดับงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย อย่างครบวงจรกับทุกภาคส่วน”  ดร.ชุติมา กล่าวสรุป

 

สำหรับอัตราค่าบริการ มีดังนี้  

 1. จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย   เอกชน 1,500 บาท/1 ตัวอย่าง
 2. จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย  เอกชน 3,000 บาท/1 ตัวอย่าง
 3. จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่ายบริสุทธิ์   หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 4. ตรวจนับจำนวนสาหร่ายทั้งหมด  หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 5. จัดจำแนกสายพันธุ์และตรวจนับจำนวนสาหร่าย หน่วยงานรัฐ 3,000 บาท  / เอกชน 5,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 6. ถ่ายภาพสาหร่าย       400 บาท/1 สายพันธุ์
 7. ตรวจวิเคราะห์สารพิษไมโครซิสติน  หน่วยงานรัฐ  3,000 บาท / เอกชน 4,500 บาท / 1 ตัวอย่าง
 8. บริการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย    15,000 บาท / หลักสูตร /1 คน  
  **ไม่รวมค่าอาหารเพาะเลี้ยง หัวเชื้อสาหร่าย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ
 9. งานบริการวิจัย    พิจารณาเป็นรายกรณี *ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละโครงการ

++++++++++++

ที่อยู่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย-TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02 577 9000 ต่อ 9805  หรือ www.algalexcellentcenter.com

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 10/02/2019 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายไทย
ประสบ ความสำเร็จในด้านดี ทุกๆ ด้าน ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน