• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254943
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 1474 , 10:50:20 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


 

เอกสารนำเสนอกับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย

 

เรื่อง

การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

 

โดย

นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

 

 

การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 


หัวข้องานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

1.       ประเด็นปัญหาของงานวิจัย

รูปที่ 1.1  แสดงปัญหางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต”


ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การกำหนดกติกาการค้า การลงทุน และการรวมกลุ่มทางธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและอาศัยความรู้เป็นฐานในการพัฒนา ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบ กลไก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถปรับตัวก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างขีดความสามารถ และการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับแนวทางการลงทุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ โดยมีทิศทางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ใช้ และบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในโรงงานอุตสาหกรรม  แรงงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว นับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หรือมีความชำนาญงานเฉพาะทาง ยิ่งจะเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐที่เน้นการพัฒนาในเชิงตั้งรับ และด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากร เช่นบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ  จึงทำให้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบในเชิงตั้งรับ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายตามสาขาอาชีพ และในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  และการแข่งขันของประเทศได้

 

2.      วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  ศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเข้ารับการพัฒนา ของผู้เข้ารับการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

3.  หาประสิทธิภาพโดยรวม ของรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

4.  ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

 

3.      ทำวิจัยจบแล้วได้อะไรบ้าง        

1.         ผลผลิต (Output) ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม เช่น            รูปแบบการดำเนินงานที่ประกอบด้วย กรอบแนวคิด กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และวัสดุการฝึกอบรม ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

2.         ผลการวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน และนำไปใช้ปรับปรุงวัสดุการฝึกอบรม (Course Materials) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.         ผลพลอยได้จากการวิจัย (Outcome) ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

 

4.      กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะมีส่วนร่วม และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร

4.1     สถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการจัดตั้งหน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

4.2     สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ มีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก และส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต เช่นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายใน และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา และให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมตามสมควร

 

5.      ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับจากการร่วมโครงการวิจัย

5.1     สถานศึกษา ได้รูปแบบการดำเนินงาน วัสดุการฝึกอบรม (Course Material) เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต และเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาในสาขาอื่นๆต่อไป

5.2     ผลการวิจัยที่ได้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น

5.3     สถานประกอบการ ได้วิทยากรภายใน ที่ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถ ในการออกแบบสร้างชุดฝึกอบรม และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทักษะในการการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้กับพนักงานผู้ใช้เครื่องจักร ได้อย่างประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

5.4     สถานประกอบการ ได้พนักงานผู้ใช้เครื่องจักร ที่ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางใน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างประสิทธิภาพ

5.5     ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]