• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254695
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 3201 , 11:41:14 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียน ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

       ผมนำเสนอข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องในอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งได้ทำการสำรวจ และศึกษาความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัยนี้ เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ต่อไป  หากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อคิดเห็นประการใด โปรดกรุณาชี้แนะด้วยครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ.โอกาสนี้ครับ

                                                                       ขอแสดงความนับถือยิ่ง

                                                                                 ครูแมน

 

 

 

 

 

รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้

ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร

กรณีศึกษา

เรื่อง

การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา

และสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต 

ประจำปีการศึกษา 2550

 

 

นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ชื่อ                                     :  นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

ชื่องานวิจัย                       :  การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับ

                                              หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับ

                                              บุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

                                              ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถ

                                              เฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

                                              ประจำปีการศึกษา 2550

ที่ปรึกษางานวิจัย            :  รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล  เมธีกุล

                                              ดร. สมภพ  ตลับแก้ว

ปีที่ศึกษา                           :  2550

 

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550  โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนื้อหา 2  เรื่อง คือ ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และการสนับสนุนโครงการ    โดยได้ผ่านการประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงาน  แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลด้วยการหาสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  กิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร ดังกล่าว  มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

(งานวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 37 หน้า)

 

 

 

 

___________________________________________ประธานกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

             รายงานผลการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตประจำปีการศึกษา 2550  ฉบับนี้  สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของรองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล  เมธีกุล และดร.สมภพ  ตลับแก้ว ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดต่างๆ   ของการดำเนินงานมาโดยตลอด    และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และบุคลากรของสถานประกอบการ  จำนวน 17 แห่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดสระบุรีทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยดีมาตลอด  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

                ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว  ซึ่งได้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเสมอมา

 

นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ

4

กิตติกรรมประกาศ

5

สารบัญ

6

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

7

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

10

3.  ขอบเขตการวิจัย

11

4.  ข้อตกลงเบื้องต้น

11

5.  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

11

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12

7.  วิธีดำเนินการวิจัย

12

8.  ผลการวิจัย

15

9.  สรุปและอภิปรายผล

18

10.  ข้อเสนอแนะ

20

บรรณานุกรม

21

ภาคผนวก

23

ประวัติผู้วิจัย

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ     นำไปสู่การกำหนดกติกา การค้า การลงทุน และการรวมกลุ่มทางธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและอาศัยความรู้เป็นฐานในการพัฒนา ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบ กลไก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถปรับตัวก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเท่าทัน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างขีดความสามารถ และการแข่งขันของประเทศ    ภาคการผลิตนับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการจ้างงานและด้านผลผลิต  มีการจ้างแรงงานสูงถึง 7.43 ล้านคน ณ.สิ้นปี 2546   นอกจากนี้ผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต ยังมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547) อุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องมีการปรับตัวและมีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ      ดังนั้นสถานประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมมการผลิต ดังกล่าวจึงได้ขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มเครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัยมีกำลังการผลิตสูงขึ้น และเป็นเครื่องจักรกลการผลิตที่มีระบบการทำงานความซับซ้อน มีความละเอียดสูง ประกอบด้วย ระบบส่งกำลังเครื่องกล ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบนิวแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ระบบหล่อลื่น และระบบควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีผู้ใช้เครื่องที่มีความชำนาญในการใช้งานอย่างถูกต้องตามวิธีการที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกำหนด และต้องได้รับดูแลด้วยระบบการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้น พนักงานผู้ใช้เครื่องจักร จึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีปริมาณผลิตสูง สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า    ซึ่งระบบการบำรุงรักษาโดยทั่วไป มีแนวคิดและจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการให้ผู้ใช้เครื่องมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง เนื่องจากผู้ใช้เครื่องจะเป็นผู้ที่พบเห็นความผิดปกติของเครื่องจักร เช่น การทำงานที่บกพร่องของเครื่องจักร ความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินค้าที่ผลิต และความเสื่อมของเครื่องจักรก่อนใคร รวมทั้งได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการที่เครื่องจักรเสียหายหรือหยุดทำงาน  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสามารถดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามวิธีการที่ผู้ผลิตเครื่องกำหนด สถานประกอบการจึงต้องมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการบำรุงรักษากับผู้ใช้เครื่อง อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของผู้มีงานทำ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปีพุทธศักราช  2548 ถึง 2550 ดังที่ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.1

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพที่ 1-1 แสดงผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่มีงานทำ ในปีพุทธศักราช 2548 ถึง 2550

จากภาพที่ 1-1 เห็นได้ว่า ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่มีงานทำ ในปีพุทธศักราช 2548 ถึง 2550 มีจำนวนของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำนวน 8.0  ล้านคน  5.9 ล้านคน และ 6.4 ล้านคน ตามลำดับ มีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ร้อยละ 28 ร้อยละ 27.7 และ ร้อยละ 27  รองลงมาคือ หลักสูตรคหกรรม หลักสูตรเกษตรกรรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์ และอื่นๆตามลำดับ

รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐที่เน้นการพัฒนาในเชิงตั้งรับ และด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากร เช่นบุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ  จึงทำให้การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายตามสาขาอาชีพได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548)   สอดคล้องกับรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม โดยมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2547) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภาคการผลิตนับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต คือ ด้านกำลังคน หรือกำลังแรงงานทั้งคุณภาพและปริมาณ  การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่เป็นแรงงานใช้ฝีมือ หรือมุ่งเน้นการพัฒนาแรงงาน ให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะทางเป็นสำคัญ

แนวทางการวิจัยที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย การศึกษาค้นคว้าเอกสารในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้นว่า การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Self Maintenance SM)  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM)   และการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance TPM)  นั้น จะเป็นการบำรุงรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำรุงรักษา โดยเฉพาะการดูแลรักษาเครื่องจักรที่ตนเองใช้ ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายซ่อมบำรุงแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังคำกล่าวของ ธานี (2548: 141) ซึ่งกล่าวไว้ว่า

. . . การบำรุงรักษาด้วยตนเอง   เป็นการทำกิจกรรมบำรุงรักษาในลักษณะของกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องจักรของตนเอง ภายใต้ความคิดที่ว่า ไม่มีใครเข้าใจเครื่องจักรได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง ไม่มีใครคอยสังเกตสิ่งผิดปกติได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง ไม่มีใครคอยดูแลรักษาเครื่องจักรได้ดีเท่ากับผู้ใช้เครื่อง และที่สำคัญหากเครื่องจักรเกิดความเสียหายขึ้น ไม่มีใครได้รับผลกระทบมากเท่ากับผู้ใช้เครื่อง . . .

และการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีหลายวิธีการด้วยกันตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Class Room Training) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) กิจกรรมจับคู่เพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำ (Buddy) และกิจกรรมพี่เลี้ยง (Coaching) เป็นต้น (เสาวลักษณ์, 2550) 

            ประเด็นคำถามการผู้วิจัยที่ต้องการหาคำตอบ คือ การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการดำเนินงาน กรอบแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากร หลักสูตร วัสดุการฝึกอบรม แบบประเมิน ตลอดจน ที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบำรุงรักษา   สำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีลักษณะการดำเนินการในเชิงรุก   สามารถจัดดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบด้วยศักยภาพของสถานประกอบการเอง   ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง  สำหรับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม และมีความยั่งยืนต่อไป

คำตอบที่ได้จากการวิจัย คือ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต จะเป็นประโยชน์กับ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำไปใช้สำหรับการตัดสินใจในการจัดและดำเนินกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องจักร สำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีรูปแบปการดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย สนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป

 2.      วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง    สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

2.2  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระบุรี

 3.      ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งนี้ ครอบคลุมความเป็นไปได้ตามกรอบแนวคิดและกระบวนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการร่วมกันวางแผน ร่วมกันดำเนินงาน ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง ในการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาวิจัยนี้ จะดำเนินการศึกษากับสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการผลิต ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีระยะ เวลาในการศึกษาวิจัย 2 เดือน  เริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550

 4.      ข้อตกลงเบื้องต้น

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างภาครัฐและเอกชน   เพื่อใช้พัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง  สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  โดยในการเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด ใช้สถิติพื้นฐาน เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 5.      นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

5.1  รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง  แบบแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย   กรอบแนวคิด  กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ   ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของบุคลากร และ วัสดุการฝึกอบรม     ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

5.2  ผู้เข้ารับการพัฒนา   หมายถึง พนักงานผู้ที่ทำหน้าที่ใช้เครื่องจักรของสถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง

 5.3  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงาน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ ครูอาจารย์ วิทยากร คณะทำงานของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้เข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

 6.      เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง    พบว่ารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต มี 3 รูปแบบ ดังนี้

6.1.1  รูปแบบการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอก 

6.1.2  รูปแบบการพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรภายใน 

6.1.3  รูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

รูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   ที่ประกอบด้วย ความร่วมมือกันในการวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุง จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

6.2  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  คือ งานวิจัยเรื่อง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม  โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ผลการวิจัยพบว่า ต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตและบริการ    ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก ในอีก 5 ปี (2548-2552)  เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

 7.      วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งนี้  จะดำเนินการศึกษาสาระสำคัญ ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการศึกษาวิจัย ดังรายละเอียดที่ ต่อไปนี้

 7.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

7.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย    คือ     กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ได้แก่บุคลากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสระบุรี

7.1.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 42 คน

7.2  เครื่องมือวิจัย

7.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา

7.2.1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ

ตอนที่ 1.  สถานะภาพของผู้ตอบแบสอบถาม (Checklist)

ตอนที่ 2.  ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ตอนที่ 3.  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  

(Rating Scale/Questionnaire)

ตอนที่ 4.  ข้อเสนอแนะ

7.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการนำเสนอและเก็บข้อมูล   ผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยเริ่มต้นด้วยการขอหนังสือนำจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำไปยังสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอเข้าพบกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินโครงการวิจัย โดยได้นำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเปิดให้ซักถามปัญหาก่อนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

7.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.4.1  สถิติพื้นฐาน

ก.  ร้อยละ

ข.  ค่าเฉลี่ย

ค.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7.4.2  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  ใช้การหาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้ IOC

8.      ผลการวิจัย

จากการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถาม  ดำเนินการนำเสนอและเก็บรวบรวมข้อมูล   จากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ คือ

8.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามในด้านกลุ่มบุคลากร ปรากฏผลดังภาพที่ 1-3

   

ภาพที่ 1-3  สถานภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามกลุ่มอาชีพ

จากภาพที่ 1-3  พบว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ  79   และเป็นบุคลากรทางการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 21

8.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามในด้านประสบการณ์การทำงาน ปรากฏผลดังภาพที่ 1-4

 

ภาพที่ 1-4  สถานภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์

จากภาพที่ 1-4  พบว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ  55    น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ  24    และมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ  21  ตามลำดับ

8.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจเกี่ยวกับ จำนวนของบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ปรากฏผลดังภาพที่ 1-5

ภาพที่ 1-5  จำนวนของบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษา

จากภาพที่ 1-5  พบว่าจำนวนของบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ส่วนใหญ่ มีต้องการประมาณ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51  ระหว่าง 200-500 คน คิดเป็นร้อยละ  29    และมากกว่า 500 คน คิดเป็นร้อยละ  20  ตามลำดับ

8.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจเกี่ยวกับ จำนวนของบุคลากรระดับหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นวิทยากรภายใน ปรากฏผลดังภาพที่ 1-6

ภาพที่ 1-6  จำนวนของบุคลากรระดับหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาเป็นวิทยากรภายใน

จากภาพที่ 1-6  พบว่าจำนวนของบุคลากรระดับหัวหน้างาน ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นวิทยากรภายใน ส่วนใหญ่มีต้องการประมาณ 5 คน คิดเป็นร้อยละ  37  มากกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ  34    และระหว่าง 5-10 คน คิดเป็นร้อยละ  29  ตามลำดับ

8.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 ปรากฏผลดังภาพที่ 1-7

ภาพที่ 1-7  การศึกษาความเป็นไปได้ เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 

จากภาพที่ 1-7  พบว่า การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกับการดำเนินงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.27 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68  เห็นด้วยกับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.29 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61

9.      สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย เริ่มด้วยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบเครื่องมือ การนำเสนอและเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปอภิปรายผล โดยมีผลสรุปของการวิจัย ดังนี้ คือ

9.1 ผลการสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม   ของจังหวัดสระบุรี ผลการสำรวจพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่องจักร ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรที่เป็นพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรมีจำนวน อย่างน้อย 200 คนต่อสถานประกอบการ หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนสถานประกอบการที่สำรวจ 17 แห่ง และมีจำนวนความต้องการพัฒนาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายในอย่างน้อยสถานประกอบการละ 5 คน

9.2  ผลการศึกษาความเป็นไปได้   ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินโครงการ ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการต่อไปบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550 มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะดำเนินการตามกรอบแนวคิด และขั้นตอนจนบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้  และสถานประกอบการมีความยินดีที่จะสนับสนุนและพร้อมเข้าร่วมโครงการต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย  เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านระยะเวลา และการประสานงานกับสถานประกอบการ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนัดหมายเข้าพบ เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดและขอข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง  จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถติดตามข้อมูลจากสถานประกอบการบางแห่งได้ แต่ผู้วิจัยได้ดำเนินการแก้ไขโดยประสานงานและขอข้อมูลกับสถานประกอบการแห่งใหม่แทน

10.  ข้อเสนอแนะ

10.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป  จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปี การศึกษา 2550  ที่มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะดำเนินการตามกรอบแนวคิด หลักการ และขั้นตอนจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ และสถานประกอบการมีความยินดีที่จะสนับสนุนและพร้อมเข้าร่วมโครงการต่อไป  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จึงสมควรที่จะจัดทำโครงการเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร เพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย และสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต่อไป

10.2  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อเนื่องในด้านการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรด้านอื่นๆ ของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยไว้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548  เพื่อใช้ปรับปรุงกลยุทธ์ และช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป

 

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

ธีระพล  เมธีกุล. เอกสารการฝึกอบรมวิทยากร.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน, 2550

สุราษฎร์  พรหมจันทร์.  หลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้นิเทศการสอนสายช่างอุตสาหกรรม.  ภาควิชาเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

นนทวัฒน์  สุขผล.  เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธีระป้อมวรรณกรรม, 2543.

________.  คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธีระป้อมวรรณกรรม, 2543.

 เสาวลักษณ์  มิ่งขวัญ.  วิธีการพัฒนา Competency.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส ซี จี ซิเมนต์ไทย จำกัด, 2550.

ธานี  อ่วมอ้อ.  การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทพีค บูลส์ จำกัด, 2546. 

________.  การบำรุงรักษาด้วยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทพีค บูลส์ จำกัด, 2547. 

ฟุคุนางะ  อิจิโระ.  เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน.  แปลโดย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์

                และคนอื่น ๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.

ปรีชา  ทิมทอง.  ชิ้นส่วนเครื่องกล.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จิตรวัฒน์, 2543.

อำพน  กิตติอำพน.  ทิศทางการลงทุนภาครัฐและเอกชน ปี 2550.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.

กลุ่มสถิติแรงงาน.  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2548.  งานวิจัยเชิงสำรวจ สำนักสถิติและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.

________.  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2549.  งานวิจัยเชิงสำรวจ สำนักสถิติและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.

________.  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2550.  งานวิจัยเชิงสำรวจ สำนักสถิติและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก.  โครงการศึกษาวิจัยสถานะของกำลังแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.  โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547.

อเนก  เทียนบูชา.  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน.  งานวิจัยสาขาวิชาเครื่องกล คณะครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.

ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล, สุภาพ  ฉัตราภรณ์.  การออกแบบการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ประพนธ์  เจียกูล และคณะ.  การเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.

ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

________.  เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2549.

ระพินทร์  โพธิ์ศรี.  สถิติเพื่อการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ภาษาอังกฤษ

Tsubakimoto Chain Co. Ltd.  Power Transmission Products.  Japan : Tsubaki, c2003.

ภาคผนวก

สำเนาหนังสือนำเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย

ตารางกำหนดเวลานัดหมาย

เอกสารนำเสนอกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบแนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

แบบสอบถาม

ข้อมูลทางสถิติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่ ศธ ๐๕๒๕.๓ (๑) /                                                                                                                                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                                                                                                                                                                ๑๕๑๘ ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้นักศึกษาเข้าพบและขอข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรใน

                                อุตสาหกรรมการผลิต

๒.     แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย

ด้วยนายแมนฤทธิ์  บุญเย็น   รหัสประจำตัว ๔๙-๒๐๑๙-๐๐๕-๗  นักศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้เสนอหัวข้อโครงการวิจัยและพัฒนา     เรื่อง     “รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบที่มีความเหมาะสม ที่จะใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง  สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต     ให้มีความสามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร   ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรม   และมีความยั่งยืนต่อไป    คณะครุศาสตร์ฯ.   พิจารณาแล้วเห็นว่า   บุคลากรในหน่วยงานของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   และมีประสบการณ์ทางด้านนี้

จึงขอความอนุเคราะห์โปรดอนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าว     เข้าพบ และขอข้อมูลจากบุคลากรฝ่ายการบุคคล ฝ่ายผลิต และฝ่ายซ่อมบำรุงของท่าน   เพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น     ตามวันและเวลาที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความกรุณาจากท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรหมจันทร์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

โทร. ๐๒-๙๑๓๒๕๐๐ ต่อ ๓๒๐๗

โทรสาร ๐๒-๕๘๗๘๒๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายชื่อสถานประกอบการ และวัน-เวลานัดหมายเพื่อขอข้อมูล

ชื่อสถานประกอบการ

วันที่เข้าพบ

ช่วงเวลา

โทรศัพท์

๑. บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด

๑ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๐๘-๖๗๗๘-๘๖๑๔

๒. บริษัทเดอะสยามเซรามิคกรุ๊ป อินดัสตรี จำกัด

๑ สค. ๕๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๐๘-๑๖๔๙-๕๗๒๕

๓. บริษัทกุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด

๑ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๐๘-๑๓๐๘-๓๕๔๐

๔. บริษัทนวโลหะไทย จำกัด

๒ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

 

๕. บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานท่าหลวง)

๑๕ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

 

๖. บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

๒ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๐๘-๑๗๗๒-๑๒๕๘

๗. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

๓ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๐๓๖-๒๘๑-๒๙๕

๘. บริษัทศิลาเลิศจิต จำกัด

๑๔ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

 

๙. บริษัทมากอตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

๑๔ สค. ๕๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

 

๑๐. บริษัทซัลแวลเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

๑๔ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๐๓๖-๓๓๔-๙๐๐

๑๑. บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซัลไฟทส์ดิวิชั่น)

๑๕ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๐๘-๑๗๙๕-๑๘๖๓

๑๒. บริษัทไทยอะคลีลิกไฟเบอร์ จำกัด

๑๕ สค. ๕๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๐๓๖-๒๔๐-๑๐๐

๑๓. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัด

๑๖ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๐๘-๑๘๘๓-๕๑๒๔

๑๔. บริษัทเอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (โรงงานแก่งคอย)

๒๒ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

 

๑๕. บริษัทเอสซีไอ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (โรงงานท่าหลวง)

๑๖ สค. ๕๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๐๘-๗๐๐๔-๙๙๔๙

๑๖. บริษัทโมล์ดเมท จำกัด

๑๖ สค. ๕๐

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐

๐๓๖-๒๘๑-๓๐๐

๑๗. บริษัทปทต. จำกัด (มหาชน)

๒๒ สค. ๕๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๐๓๖-๓๓๓-๕๐๐-๓

๑๘. บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (โรงงานสระบุรี)

๒๒ สค. ๕๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๐๓๖-๒๒๒๐๔๐-๖

 


                                                                Statistics

 

กลุ่ม

ประสบการณ์

จำนวนผู้ใช้เครื่องที่ต้องพัฒนา

จำนวนผู้ที่จะพัฒนาเป็นวิทยากร

N

Valid

42

42

35

35

 

Missing

0

0

7

7

                                                                                    กลุ่ม

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

บุคลากรทางการศึกษา

9

21.4

21.4

21.4

 

บุคลากรสถานประกอบการ

33

78.6

78.6

100.0

 

Total

42

100.0

100.0

 

                                                                    ประสบการณ์

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

น้อยกว่า ๑๐ ปี

10

23.8

23.8

23.8

 

๑๑-๒๐ ปี

23

54.8

54.8

78.6

 

มากกว่า ๒๐ ปี

9

21.4

21.4

100.0

 

Total

42

100.0

100.0

 

                                                       จำนวนผู้ใช้เครื่องที่ต้องพัฒนา

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

น้อยกว่า ๒๐๐ คน

18

42.9

51.4

51.4

 

๒๐๐-๕๐๐ คน

10

23.8

28.6

80.0

 

มากกว่า ๕๐๐ คน

7

16.7

20.0

100.0

 

Total

35

83.3

100.0

 

Missing

9

7

16.7

 

 

Total

42

100.0

 

 

                                                                                

จำนวนผู้ที่จะพัฒนาเป็นวิทยากร

 

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

น้อยกว่า ๕ คน

13

31.0

37.1

37.1

 

๕-๑๐ คน

10

23.8

28.6

65.7

 

มากว่า ๑๐ คน

12

28.6

34.3

100.0

 

Total

35

83.3

100.0

 

Missing

9

7

16.7

 

 

Total

42

100.0

 

 

                                                                      Descriptive Statistics

 

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

วิทยากรภานนอกเหมาะกับเนื้อหาใหม่ๆ

42

3

5

4.14

.647

วิทยากรภายในพัฒนาทักษะเฉพาะทางได้ตรง

42

2

5

4.19

.773

เนื้อหา/สื่อแบบ A ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการบำรุงรักษา

42

2

5

3.95

.825

การพัฒนาขีดความสามารถควรเป็นแบบเฉพาะทาง

42

2

5

4.24

.790

วิทยากรภายในทำหน้าที่อื่นได้อีก เช่น พี่เลี้ยง

42

3

5

4.55

.550

รูปแบบ B พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

42

3

5

4.31

.604

รูปแบบที่วิจัยสามารถนำไปขยายผล/เป็นต้นแบบได้

42

3

5

4.52

.552

การเข้าร่วมโครงการวิจัยจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน

42

3

5

4.36

.533

โครงการวิจัยสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

42

3

5

4.33

.570

หน่วยงานควรเข้าร่วมกับโครงการวิจัยนี้

42

3

5

4.26

.544

Valid N (listwise)

42

 

 

 

 

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ                          :  นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

ชื่องานวิจัย                   :  การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร กรณีศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความ สามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต 

ประจำปีการศึกษา 2550

ประวัติ

          ประวัติส่วนตัว   เกิดวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2502       ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่อยู่ปัจจุบัน  282  หมู่ 8  ตำบลบ้านครัว  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  18270

                ประวัติการศึกษา  ปี พ.ศ. 2546  สำเร็จการศึกษา    ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                ประวัติการทำงาน  ปี พ.ศ. 2524  บรรจุเข้ารับราชการครู   ในตำแหน่ง ครู 2  ระดับ 2  ประจำแผนกช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูคศ. 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]