• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254943
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 5238 , 09:53:33 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียนท่านผู้อ่านและเพื่อนๆ DPRD ทุกท่าน

         ผมขอนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย ให้กับบุคลากร ตามโครงการ ความร่วมมือพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550  หากท่านผู้อ่านมีข้อแนะนำประการใด กรุณาชี้แนะด้วยครับ ขอขอบคุณมาล่วงหน้า ณ.โอกาสนี้

                                                                                 ครูแมน

บทความทางวิชาการ

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยให้กับบุคลากร

กรณีศึกษา เรื่อง

การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตประจำปีการศึกษา 2550

 

นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

e-mail : manrit1121@thaimail.com

รศ.ดร.ธีระพล  เมธีกุล และผศ.ดร.สมภพ  ตลับแก้ว  ที่ปรึกษางานวิจัย

 

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย ให้กับบุคลากร ตามโครงการ ความร่วมมือพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต  ประจำปีการศึกษา 2550  โดยมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมเนื้อหา 2  เรื่อง คือ ศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ    โดยได้ผ่านการประเมินจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินงาน  อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่า  โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว  มีความเป็นไปได้ในระดับสูง ที่จะมีการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

1.  บทนำ

    ผลจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่อาศัยความรู้เป็นฐานในการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องมีการปรับตัว และมีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้ขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มเครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูงขึ้น และเป็นเครื่องจักรกลการผลิตที่มีระบบการทำงานความซับซ้อน มีความละเอียดสูง พนักงานผู้ใช้เครื่องจักร จึงเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ที่ตนเองเป็นผู้ใช้  รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถสำหรับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในระยะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐที่เน้นการพัฒนาในเชิงตั้งรับ จึงทำให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายตามสาขาอาชีพได้  คำตอบที่ได้จากการวิจัย คือ ความเป็นไปได้ ของรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต จะเป็นประโยชน์กับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัด และดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร สำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่อง ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย สนองต่อนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต และบริการสาขาอื่นๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป

 

2.        หลักการออกแบบ

การดำเนินงานวิจัย  เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การออกแบบร่างกรอบแนวคิด รูปแบบ และเครื่องมือวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การดำเนินการนำเสนอและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

2.1     ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย การ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย

2.2     การออกแบบร่างกรอบแนวคิด รูปแบบ และเครื่องมือวิจัย

การร่างกรอบแนวคิด รูปแบบการดำเนินงานและเครื่องมือวิจัย เพื่อนำเสนอทำความเข้าใจ และเก็บข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย กับกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินการศึกษาวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ คือ

ตอนที่ 1.  สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 2.  ความต้องการ   ในการพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากร ใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

ตอนที่ 3.  ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเป็นไปได้ของ รูปแบบการการดำเนินงานพัฒนาขีดความสามารถ สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ตอนที่ 4.  ข้อเสนอแนะ 

2.3     กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย    คือ     กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต  ได้แก่บุคลากรของสถานศึกษา และสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง  จำนวน 42 คน 

2.4     ดำเนินการนำเสนอและเก็บข้อมูล

วิธีดำเนินการนำเสนอและเก็บข้อมูล โดยการเข้าพบกลุ่มเป้าหมายแต่ละแห่ง ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายล่วงหน้า แล้วนำเสนอข้อมูลที่เป็นร่างกรอบแนวคิด และรูปแบบการดำเนินงาน  การตอบข้อซักถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ

2.5     การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน

ก.  ร้อยละ

ข.  ค่าเฉลี่ย

ค.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

3.        ผลของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามลำดับดังนี้

-  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน

-  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้     จากความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินงานโครงการวิจัย

3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   ของสถานประกอบการ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการดำเนินงาน พัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง  ปรากฏผลดังภาพ 2

ภาพที่ 2  ความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง

                จากภาพที่ 2  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงานอยู่ระหว่าง 51-200 คน คิดเป็นร้อยละ 51 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 201 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29 และ เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สถานประกอบการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงานอยู่ระหว่าง 51-200 คน

         3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  จากความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย ด้านการดำเนินงาน และด้านการสนับสนุนโครงการ ปรากฏผลดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3  ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย

                จากภาพที่ 3  พบว่าความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของโครงการ วิจัย ด้านการดำเนินงาน มีค่า 4.27 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.68  ด้านการสนับสนุนโครงการ มีค่า 4.32 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.55    และค่าเฉลี่ยรวม 4.29 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61    เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  สรุปว่า โครงการศึกษาวิจัยมีความเป็นไปได้อย่างสูงมาก ที่การดำเนินงานต่อไปจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

4.        บทสรุป

                ผลการศึกษาความเป็นไปได้ ของงานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ประจำปีการศึกษา 2550 มีผลสรุป ดังนี้

4.1  สถานประกอบการ ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลาง ที่มีจำนวนของพนักงานอยู่ระหว่าง 51-200 คน และเป็นสถานประกอบการ ที่สถานศึกษาควรจัดให้มีการดำเนินโครงการร่วมกัน ต่อไป

       4.2  ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย  ด้านการดำเนินงาน และด้านการสนับสนุนโครงการ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า โครงการศึกษา วิจัยมีความเป็นไปได้อย่างสูงมาก ที่การดำเนินงานต่อไปจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์            สรุปได้ว่า   การศึกษาความเป็นไปได้ของ งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบ การ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต ประจำปีการศึกษา 2550  ที่ผู้วิจัยศึกษานี้ มีความเป็นไปได้ในระดับสูงมากที่สถานศึกษา และสถานประกอบการจะร่วมมือกัน ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรผู้ใช้เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต  จนบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สนองต่อนโยบายของทั้งสองหน่วยงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมหลัก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไป

 

เอกสารอ้างอิง

ธีระพล  เมธีกุล. เอกสารการฝึกอบรมวิทยากร.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ สถาบันไทย-เยอรมัน, 2550

สุราษฎร์  พรหมจันทร์.  หลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้นิเทศการสอนสายช่างอุตสาหกรรม.  ภาควิชาเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.

เสาวลักษณ์  มิ่งขวัญ.  วิธีการพัฒนา Competency.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด, 2550.

ธานี  อ่วมอ้อ.  การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทพีค บูลส์ จำกัด, 2546.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
minmint วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

กราบขอบพระคุณครูแมนมากค่ะ ที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
bloggerมือใหม่หัดคอม ทุกประโยคของครูแม้จะสั้น ๆ แต่มี
ความหมายต่อการทำงานเหลือเกิน รู้สึกไม่ได้เดิน
อยู่เพียงลำพัง minmint แวะเข้ามาเยี่ยมครูบ้างค่ะ
เป็นวิชาการที่เปิดทัศนะอีกด้านซึ่งไม่ค่อยได้แผ้วพาน
เนื้อสารแน่น หนูนับถือจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Goojoe วันที่ : 08/09/2007 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Goojoeแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]