• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254943
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 18500 , 05:15:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเขียนโครงร่างงานวิจัย

ตอนที่ 8.3  วิธีการวิจัย (การออกแบบเครื่องมือการวิจัย)

เรียน เพื่อนๆผู้อ่านที่รักครับ

ต่อเลยนะครับ สำหรับวันนี้จะเป็นวิธีการเขียนถึงการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  การออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ต้องเขียนในป๊อบปาเศร้า (ซึ่งจะเป็นเรื่องเศร้ามากๆถ้าเขียนไม่ชัดเจน)  มีองค์ประกอบสำคัญที่ควรเขียนเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ วิธีการเลือกเครื่องมือ การได้มาของเครื่องมือ คุณภาพของเครื่องมือที่ดี และวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย ครับ ลองอ่านดูรายละเอียดจากข้อมูลที่ครูแมนได้ค้นคว้ามานำเสนอ ด้านล่างนี้นะครับ รับรองว่าไม่เศร้าแน่นอนครับ

 

7.2.3  การออกแบบสร้างเครื่องมือการวิจัย

  . วิธีการเลือกเครื่องมือการวิจัย มีอยู่ 5 ประเภท ดังนี้ ครับ

   - แบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นอยู่กับตัวแปร มี 3 ประเภทครับ

      1. ตัวแปรตามประเภท "ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความพึงพอใจ" ใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 หรือ 5 ระดับ

      2. ตัวแปรตามประเภท "เจตคติ" มักนิยมใช้แบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert attitude scale)

      3. ตัวแปรตามประเภท "พฤติกรรม เช่นการบริโภค" นิยมใช้แบบสอบถามประเภท เลือกตอบ (Checklist)

  -  การสัมภาษณ์ (Interview)

  -  มาตราวัดเจตคติ หรือทัศนคติ (Attitude scale)

  -  การสังเกต (Observation)

  -  แบบทดสอบ (Test)

  . การได้มาของเครื่องมือวิจัย มี 3 ช่องทางครับ

   - ผู้วิจัยสร้างเองทั้งหมดตามนิยามศัพท์เฉพาะ เนื่องจากตัวแปรตามที่สนใจศึกษายังไม่มีใครศึกษา

  -  ผู้วิจัยสร้างเองโดยใช้วิธีปรับปรุงจากเครื่องมือของผู้วิจัยอื่น ที่วัดตัวแปรตัวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

  -  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือของผู้วิจัยอื่นทั้งฉบับ เนื่องจากวัดได้ตรงนิยามและมีคุณภาพดี ลักษณะกลุ่มเป้าหมายเป็นลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันมาก

  . คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ดี มี 4 ข้อครับ

   - ความเที่ยงหรือความตรง (Validity) คือ เครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่า 3 คน (เป็นเลขคี่เพื่อการสรุปผล) มีข้อแนะนำ 2 ข้อ ดังนี้ครับ

      1. กำหนดสัดส่วนของความเห็นที่สอดคล้องกัน เช่น 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5

      2. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) IOC ข้อที่ใช้ได้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

   - อำนาจจำแนก (Discrimination)

   - ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้ (Reliability)

   - ความยากง่าย (Difficulty) กรณีแบบทดสอบ

  . วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย มี 8 ขั้นตอนครับ

    1. วิเคราะห์ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่ต้องศึกษา

    2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปรตาม

    3. ให้คำจำกัดความของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตาม ในรูปของนิยามปฏิบัติการ (Operation definition)

    4. เขียนข้อคำถามให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ

    5. หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

    6. ทดลองใช้ (Try-out ครั้งที่ 1 ) เพื่อหาคุณภาพรายข้อ เช่นอำนาจจำแนก

    7. ทดลองใช้ครั้งที่ 2 เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมั่น

    8. ปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ์

 

(ที่มา : เทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัย, ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2549)

 

เอาหละครับ ทีนี้ ลองดูการออกแบบเครื่องมือที่ครูแมนเขียนไว้ใน บว. 53 โครงร่างงานวิจัยที่ส่งบัณฑิตวิทยาลัยดูนะครับเปรียบเทียบกับแนวทางที่ค้นคว้ามานะครับ จะพบว่า ใกล้เคียงกันมากนะครับ

 

7.2.3  การออกแบบสร้างเครื่องมือการวิจัย

7.2.3.1  วิธีการเลือกเครื่องมือการวิจัย

ก.  ตัวแปรตามประเภท "ความคิดเห็น, ทัศนะ" ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

ข.  ตัวแปรตามประเภท "ความพึงพอใจ" ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ

7.2.3.2  การได้มาของเครื่องมือวิจัย

ผู้วิจัยสร้างเองโดยใช้วิธีปรับปรุงจากเครื่องมือของผู้วิจัยอื่น ที่วัดตัวแปรตัวเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

7.2.3.3  คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ดี

ก.  ความเที่ยงหรือความตรง (Validity) คือ เครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด โดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่า 15 คน (เป็นเลขคี่เพื่อการสรุปผล) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ ด้านชุดฝึกอบรม และด้านเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย เป็นต้น

ข.  หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) IOC ข้อที่ใช้ได้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

ค.  อำนาจจำแนก (Discrimination)

ง.  ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้ (Reliability)

จ.  ความยากง่าย (Difficulty) กรณีแบบทดสอบ

7.2.3.4  วิธีสร้างเครื่องมือการวิจัย

ก. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพิจารณาตัวแปรที่ต้องศึกษา

ข.  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ต้องศึกษา โดยเฉพาะตัวแปรตาม

ค. ให้คำจำกัดความของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตาม ในรูปของนิยามปฏิบัติการ (Operation definition)

ง. เขียนข้อคำถามให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ

จ. หาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

ฉ. ทดลองใช้ (Try-out ครั้งที่ 1 ) เพื่อหาคุณภาพรายข้อ เช่นอำนาจจำแนก

ช. ทดลองใช้ครั้งที่ 2 เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมั่น

ซ. ปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ์

งรายละเอียดของขั้นตอนการออกแบบสร้างเครื่องมือ ที่แสดงในภาพที่ 1-7

 

ภาพที่ 1-7  แสดงขั้นตอนการดำเนินการสร้างเครื่องมือศึกษาวิจัย

 

***สำหรับตอนต่อไป จะเป็น ตอนที่ 8.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ครับ ***

 

ครูแมน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Bon วันที่ : 15/10/2007 เวลา : 19.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/impel

ขอบคุณครับ พอได้ลองแล้วสนุกดีครับครู

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สโรต้า วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 20.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srota
SROTA

สวัสดีค่ะครูแมน..เทอมหน้ามีวิจัยเชิงคุณภาพกับวิจัยเชิงปริมาณ จะเลือกเรียนตัวไหนดีค่ะครูแมน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Augustman วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 18.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์


แวะมาทักทาย และ อ่าน การเขียนโครงร่างงานวิจัย ฯลฯ

ละเอียด มีลำดับขั้นตอน ดีจัง ครับ

ขอบคุณที่แวะไปเยือน ครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 18.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ

มาที่นี่เหมือนห้องสมุดเลยค่ะ
แม่สีไฟก็ชักจะลืม ๆ กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
เวลาคอมเมนท์งานเด็ก ป. ตรีไหวอยู่
แต่หากทำวิจัยเองคงต้องทบทวน
ถนัดเชิงคุณภาพมากกว่า
แต่ก็ยากทั้งสองแบบค่ะ

เดี๋ยวต้องกลับมาขอทบทวนแถว ๆนี้ล่ะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
minmint วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 17.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

กราบขอบพระคุณครูแมนมากค่ะ ที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
bloggerมือใหม่หัดคอม ทุกประโยคของครูแม้จะสั้น ๆ แต่มี
ความหมายต่อการทำงานเหลือเกิน รู้สึกไม่ได้เดิน
อยู่เพียงลำพัง minmint แวะเข้ามาเยี่ยมครูบ้างค่ะ
เป็นวิชาการที่เปิดทัศนะอีกด้านซึ่งไม่ค่อยได้แผ้วพาน
เนื้อสารแน่น หนูนับถือจริง ๆ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Lyrics วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lunla
: Fa Me  SinG a SonG :


ครูแมนค่ะ

นู๋เพลงไม่อยากเรียนต่อ

เพราะกลัวโดนทำวิจัย

คริคริ

นู๋เพลงไม่เก่ง

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูแมน วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit

ตอบท่านที่ ๑
ได้เข้าไปติดตามการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ท่านเขียนไว้ให้แล้วครับ

ตอบท่านที่ ๒
ยินดีครับที่แวะมาเยี่ยมชม

ตอบท่านที่ ๓
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมและศาสนพิธีวันอีดของชาวมุสลิม ที่ท่านให้มาครับ นาสนใจมากอ่านแล้วมีความเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นครับ

ตอบท่านที่ ๔
ป๊อบปาเศร้า คือ Proposal นั่นแหละครับเพียงแต่ครูแมน เขียนกระเซ้าเพื่อนๆที่เรียน DPRD ด้วยกันครับ เพราะช่วงนี้กำลังมรการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifications Test) ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องเตรียม โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ตนเองจะทำ เข้ามาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรท่านพิจารณาด้วยประกอบกับมีการสอบข้อเขียนและปากเปล่าด้วยครับ ดังนั้นถ้าเขียนมาไม่ชัดเจน ก็อาจกลายเป็น "ป๊อบปาเศร้า" ได้นะครับ เนื่องจากว่าหากสอบวัดคุณสมบัตไม่ผ่าน ก็อไม่มีสิทธิ์ยื่นขอสอบหัวข้อได้ครับ และต้องรอไปอีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียนครับ เศร้าจริงๆ ครับทีนี้

ตอบท่านที่ ๕
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันครับ เดี๋ยวครูแมนก็จะเดินสายเยี่ยมเพื่อนๆชาวโอเค ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เสี่ยวป้อ วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/seaugpor
  "เสวนา กับ เสี่ยวป้อ มีสาระบ้าง ไร้สาระบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางอันหลังมากกว่า 555"

ขอบคุณครูแมนนะคับที่แวะมาเยี่ยมบ้านน้อยๆของผม
บล๊อคครูแมนยังเต็มได้ด้วยคุณภาพเหมือนเดิมคับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
nathawat วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 10.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/may

ป๊อบปาเศร้า
ด้วยความเคารพครับ
มันคืออะไรครับ ถ้าเดาคงน่าจะเป็น PROPOSAL ใช่ไหมครับ
ขอเรียนถามว่า งานวิจัยของคุณครูเป็นงานวิจัย เชิงปริมาณหรือคุณภาพครับ
มาตรวัดเป็นจิตวิสัยหรือวัตถุวิสัยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
shukur วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur


ขอบคุณสำหรับงานวิจัย
ขอโทษที่นำไปรวบรวมแต่ไม่สวย
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผมมากเวลาทบทวนจะทำงานวิจัยในปัญหาภาคใต้
แต่ผมจะทำวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมกับการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม
ดังนั้นต้องการคำแนะนำจากท่านมากๆเพื่อนำผลวิจัยแก้ปัญกาใต้
shukur2003@yahoo.co.uk
089-7359279
สุขสวัสดีวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริครับท่าน
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง วันอีดิ้ลฟิตร์ ฮิจญเราะห์ศักราช 1428
ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1428 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นผลปรากฏว่า ไม่มีผู้พบเห็นในวันและเวลาดังกล่าว จึงขอให้ประกาศให้วันที่ 1 เดือนเชาวาล หรือวันอีฎิ้ลฟิตริตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จึงขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ประกอบศาสนกิจตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2550
นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
จุฬาราชมนตรี

http://www.tjanews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2691&Itemid=47&lang=

สุขสวัสดีวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ : วัฒนธรรมและศาสนพิธีวันอีดของชาวมุสลิม
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2007 11:49น.
อ. อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ(อับดุลสุโก ดินอะ)
shukur2003@yahoo.co.uk

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณา ปรานีเสมอขอความสันติสุข จงมีแด่ศาสดามุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามตามท่านและผู้อ่านทุกท่าน
เดือนรอมฎอนอันประเสริฐของชาวมุสลิม ปีนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในหลายพื้นที่ วันสำคัญทางศาสนา (อีฎิ้ลฟิตริ) ไม่ทำให้มุสลิมในพื้นที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ประการใด


ก่อนวันอีด(ฮารีรายอ)1 สัปดาห์มุสลิมจำนวนมากออกไปจ่ายตลาดซื้อเสื้อผ้า ทองและอาหารและคาดว่าฮารีรายอปีนี้จะ ยังมีมุสลิมทุกเพศทุกวัยคลาคร่ำมัสยิดหรือสถานที่ละหมาดพร้อมเสื้อผ้าที่สวยสดตั้งแต่เช้าเหมือนเดิม(ปีที่ผ่านมา) รวมถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนญาติมิตรทั้งใกล้และไกลยังดำเนินเป็นปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ปีนี้สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศแจ้งให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล (อีฎิ้ลฟิตริ) ปีฮิจเราะห์ศักราช 1428 ในวันพฤหัสสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2550 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น

หากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าว วันอีด(ฮารีรายอ)จะเป็นวันที่ 12 /10/50 แต่ถ้าไม่เห็นก็จะเป็นวันถัดไป (13/10/50)
อันเนื่องมาจาก เป็นคำสั่งของ ท่านศาสดาได้กล่าวไว้ความว่า..

"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا"

"พวกเจ้าจงถือศีลอดเมื่อเห็นมัน(จันทร์ของเดือนใหม่) และจงละศีลอดเมื่อเห็นมัน(สิ้นสุดการถือศีลอดวันสุดท้าย) แต่ถ้าว่าพวกเจ้าถูกเมฆหมอกบัง(จนไม่สามารถมองเห็นมันได้)ก็จงนับให้ครับ 30 วัน"
แต่จาก ตามหลักหลักการคำนวณทางดาราศาสตร์นั้นวันอีด ของปีนี้ จะตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2550 อันเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้

• เดือนนี้จันทร์ดับหรือจันทร์ใหม่(Newnoon) หรือตามหลักดาราศาสตร์อิสลามเรียกว่า อิจติมาอฺ คือการพบกันระหว่างดวงกับดวงจันทร์(ตามที่เรามองเห็นไม่ได้พบกันจริง แนวโคจรของทั้งสองดวงมันพบกันพอดี) ในวันที่ 11 เวลา 12:01:50 นาฬิกา
• วันที่ 11 ตุลาคม ปีนี้ ดวงอาทิตย์ตกดิน(Sunset) เวลา 18:02:28 นาฬิกา ดังนั้นเวลาดวงอาทิตย์ตกดิน ดวงจันทร์ใหม่มีอายุ 6 ชั่วโมง 2 นาที แม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่คิดว่าพอสำหรับนักดูฮิลาล(จันทร์เสี้ยว)ที่จะมองเห็นได้
• แต่ ในวันที่ 11 ตุลามคมนี้ ดวงจันทรลับขอบฟ้า (Moonset) เวลา 18:01:29 นาฬิกา นั่นหมายถึงตกก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน 1 นาที 5 วินาที

ถ้าเป็นลักษณะนี้ แม้ว่าจันทร์จะดับตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่การเดินทางก็ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ยังเท่าๆกัน จนกระทั่งดวงจันทร์ยังตกก่อนดวงอาทิตย์อยู่หนึ่งนาที จะทำให้ในค่ำคืนวันนั้น ชาวไทยและชาวประเทศอื่นที่อยู่ในแถบนี้ไม่สามาถมองเห็นจันทร์ใหม่ได้ เดือนรอมฎอนปีนี้ก็ต้องมี 30 วัน (โปรดดู อิบรอฮีม หะยีสะอิ ในhttp://gotoknow.org/blog/ibm401/130399 )
สิ่งทีควรรู้เกี่ยวกับวันอีด

1. ความหมายวันอีด
วันอีด หมายถึง วันฉลองการรื่นเริง คำว่า "อีด" นี้ ในหนังสือ อัลมุญัม อัลวะสีด เล่ม2 ( โปรดดู Anis. Ibrahim Dr. at el. n.d. 635) ได้ให้ความหมายว่า " กลับมา เวียนมา" นั่นคือ วันที่เวียนมาเพื่อฉลองรื่นเริง ในศาสนาอิสลามมี 2 วาระ คือ วันอีฎิ้ลฟิตริ และอีฎิ้ลอัฎฮา สำหรับวันอีฎิ้ลฟิตรินั้นตรงกับวันที่ 1 เดือนเชาวาลอันเป็นเดือนที่ 10 ต่อจากเดือนรอมฎอนเป็นวันที่กลับมาสู่การเว้นจากการถือศีลอด นั่นคือ การกลับมาสู่สภาพเดิม มุสลิมทุกคนจะฉลองกันอย่างสนุกสนาน(ต้องอยู่ภายบทบัญญัติอิสลาม)หลังจากที่ถือศีลอดนาน 1 เดือนเต็ม
ในสำเนียงมลายูท้องถิ่น 3 จังหวัดภาคใต้เรียก “วันฮารีรายอปอซอ” และ “ฮารีรายา” ในสำเนียงภาษาใต้ตอนบน รวมทั้ง “วันอีด” หรือ“วันออกบวช” ในความหมายของมุสลิมภาคกลางนั้นล้วนหมายถึงวันอีฎิ้ลฟิตริในภาษาอาหรับ อันเป็นหนึ่งในวันสำคัญของอิสลาม เทียบกับ “วันตรุษ” หรือจะเป็น “วันออกพรรษา” ของชาวไทยพุทธ นั่นเอง

2. วัฒนธรรมและศาสนพิธีวันอีด
ในจังหวัดชายแดนใต้วันอีดหรือฮารีรายอ เป็นวันที่อิสลามสนับสนุนให้มีการเฉลิมฉลองรื่นเริง งานนี้เด็กๆ จะสนุกสนานเต็มที่ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ มักให้เงินซื้อขนม ซื้อของที่อยากได้มานานวัน ส่วนผู้ใหญ่จะ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดและใหม่อย่าง เรียบร้อยตามแบบมลายูหรืออาหรับ มีการ จัดเตรียมอาหารทั้งคาวหวานรองรับแขกผู้มาเยือน เช่น ปูโละ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ตูปะ (เหนียวรูปสามเหลี่ยม), ,มะตะบะ,ขนมจีน, รอเญาะ , กูแวฮางิ คล้ายๆ คัสตาร์ด ส่วนละแซ จะคล้ายขนมจีน, นาซิดาแฆ หรือข้าวแกงท้องถิ่น หรือสะเต๊ะกินกับข้าวปั้นและอาหารอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนั้นยังมีการบริจาคทานและจ่ายซะกาต(ทานบังคับ) ละหมาดร่วมกันที่มัสยิดกลางชุมชนหรือสนามกลางแจ้งของชุมชน และฟังคุฎบะฮ์ (คำเทศนาซึ่งผู้อ่านสามารถเอาตัวอย่าง คุตบะห์เพื่อความสมานฉันท์ขอบมอบแด่ทุกมัสยิดในนำไปเผยแผ่และไม่มีเวลาจะเขียนเอง ทั้งภาษาไทยและมลายูใน
http://www.oknation.net/blog/shukur/2007/10/08/entry-1 และ http://www.oknation.net/blog/shukur/2007/10/08/entry-2 ) อันสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ฟังยึดมั่นในหลักการของอิสลาม รวมทั้งการเยี่ยมสุสานเพื่อรำลึกถึงผู้จากไปและรำลึกถึงความตาย

สำหรับรายละเดียดการจ่าย ซะกาต (ศาสนทาน) มีดังนี้

หลักการซะกาต (ศาสนทาน) เป็นโครงสร้างสำคัญ 1 ใน 5 ของหลักปฏิบัติอิสลาม

ท่านญิบรีล(เทวทูตของพระเจ้า) ได้มาถามท่านศาสดา ว่าอิสลามคืออะไร ท่านนบี ศ็อลฯ ตอบว่า "อิสลามคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และมุฮัมมัดเป็นศาสดา แห่งอัลลอฮ การดำรงนมาซ การบริจากซะกาต การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และการทำฮัจย์" รายงานโดย อิหม่ามบุคอรี-มุสลิม

ซะกาตที่มุสลิมจะจ่ายช่วงวันอีดนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท
1. สำหรับทุกคน(ส่วนใหญ่) คือ ซะกาตฟิตเราะห์

ซะกาตฟิตเราะฮฺ คือ ซะกาตที่จำเป็นจะต้องจ่ายอันเนื่องจากหมดภาระถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งจำเป็น (วาญิบ) แก่มุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ เพศชาย หรือหญิง แต่ผู้ที่จะเป็นผู้จ่ายนั้น จะ เป็นหัวหน้าครอบครัว และผู้อุปการะผู้อื่นโดย จ่ายเพื่อตัวเขา และเพื่อคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคน และคนที่ต้องรับผิดชอบด้วย

สำหรับปริมาณที่ต้องจ่าย คนละ 1 ศออฺ (ในภาษาอาหรับ)หรือประมาณเกือบ 4 ลิตรของอาหารหลักในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ในประเทศไทยคือข้าวสาร เป็นต้นโดยจะจ่ายให้คนยากจน หรือให้เจ้าหน้าที่เก็บซะกาตของมัสญิดก็ได้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตต่อไป

2. สำหรับคนรวยหรือมีเงื่อนไขครบ ซะกาตที่ต้องจ่าย มีดังนี้

1. เงินแท่งทองแท่ง
2. รายได้จากปศุสัตว์
3. รวยได้จากพืชผล
4. รายได้จากการค้า
5. ขุมทรัพย์
อัตราจ่าย ซะกาต อูฐ แพะ แกะ และวัวควาย มีดังนี้
อัตราจ่ายซะกาต อูฐ
จำนวนอูฐ จ่ายซะกาต
อูฐ 5 ตัว ถึง 9 ตัว แกะ 1 ตัว
อูฐ 10 ตัว ถึง 14 ตัว แกะ 2 ตัว
อูฐ 15 ตัว ถึง 19 ตัว แกะ 3 ตัว
อูฐ 20 ตัว ถึง 24 ตัว แกะ 4 ตัว
อูฐ 24 ตัว ถึง 35 ตัว ลูกอูฐตัวเมียอายุย่างเข้า 2 ขวบ 1 ตัว
วัวและควาย
จำนวนวัว จ่ายซะกาต
30 ตัว ลูกวัวอายุ 1 ขวบ 1 ตัว
40 ตัว ลูกวัวอายุ 1 ขวบ 1 ตัว
60 ตัว ลูกวัวอายุ 1 ขวบ 2 ตัว
70 ตัว ลูกวัวอายุ 1 ขวบ 1 ตัว กับอีก 2 ขวบ 1 ตัว
80 ตัว ลูกวัวอายุ 2 ขวบ 2 ตัว
90 ตัว ลูกวัวอายุ 1 ขวบ 3 ตัว
100 ตัว ลูกวัวอายุ 2 ขวบ 1 ตัว กับอีก 1 ขวบ 2 ตัว
แพะแกะ
จำนวนแพะหรือแกะ จ่ายซะกาต
40 ถึง 120 ตัว 1 ตัว
121 ถึง 200 ตัว 2 ตัว
211 ถึง 399 ตัว 3 ตัว
400 ถึง 499 ตัว 4 ตัว
500 ถึง 599 ตัว 5 ตัว
มีเกินกว่านี้ จ่าย 1 ตัว ต่อ 100 ตัว

อัตราจ่ายซะกาตสำหรับเงิน (ที่ใช้จ่าย) ทองคำและเงินแท่ง
จำนวนเงินครบอัตราจ่ายเป็นซะกาต
เท่ากับราคาทองคำซึ่งหนัก = 20 ดีนาร (หรือมิษกอล)
หรือ = 85 กรัม
หรือ = 5.6667 บาท (น้ำหนักทองคำ)
อัตราจ่ายซะกาต = 2.5 %
ทองคำครบ 20 ดีนาร = 5.6667 บาท
จ่ายเป็นซะกาต = 0.5 ดีนาร
หรือ = 2.125 กรัม
หรือ = 0.14167 น.น.ทองคำ
เงินแท่งครบ 200 ดิรฮัม จ่ายเป็นซะกาต = 5 ดิรฮัม
หรือเท่ากับทองคำซึ่งหนัก = 3.5 ดีนาร
หรือ = 14.875 กรัม
หรือ = 0.99167 บาท
หมายเหตุ
ดินาร หรือมิษกอล เป็นมาตราชั่งน้ำหนักทองคำ
ดิรฮัม เป็นมาตราชั่งน้ำหนักเงิน

หากซะกาตเหล่านี้สู่มือผู้ยากไร้มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งของสูตรแก้ปัญหาความยากจน ในสังคมเบื้องต้น ทำให้คนจนมีหลักประกันชีวิต สังคมรักสมัครสมานกันระหว่างคนรวยกับคนจน เห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือกัน อันนำไปสู่ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต ความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดจะจางหายไป จากสังคม (อินชาอัลลอฮฺ)

..ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น....ตลอดเดือนรอมฎอนที่ทุกคนได้ขวนขวายเพื่อกระทำการจงรักภักดีในทุกรูปแบบและละเว้นความชั่ว ด้วยความอดทน บรรดาบรรพชนของมุสลิม (สะละฟุศศอและฮฺ) พวกเขาได้วิงวอนขอพรต่ออัลลอฮฺ ศุบฮานะฮูว่าตะอาลา เป็นเดือนๆ เพื่อทรงรับการถือศีลอดของพวกเขา ให้ได้พบกับเดือนรอมฎอนในปีต่อไป

หวังว่า พฤติกรรมที่ดีๆในเดือนรอมฎอน จะส่งผลต่อพฤติกรรมในเดือนถัดไป อย่าให้เหมือนชายคนหนึ่งที่ท่านศาสดาเคยกล่าวไว้ว่า ความว่า "ความพินาศจงประสบแก่ชายคนหนึ่ง เมื่อเดือนรอมฎอนได้มาหาเขา แล้วมันได้ผ่านพ้นไปก่อนที่เขาจะได้รับการอภัยโทษ (คืออยู่ในสภาพที่ขาดทุน) " (บันทึกโดย :อิหม่าม อะหมัด อัตติรมิซีย์ และอิบนฺฮิบบาน ในหนังสือศ่อเฮี้ยะฮฺของท่าน)

จงเป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นผู้ศรัทธาตลอดไปอย่างมั่นคงเพราะว่าการศรัทธานั้นคือชีวิตของมุสลิมที่ดี อัลลอฮฺ ศุบฮานะฮูว่าตะอาลา ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ 122

ความว่า - และผู้ที่ตายแล้ว แล้วเราได้ให้เขามีชีวิตขึ้น และเราได้ให้แสงสว่าง แก่เขา ซึ่งเขาใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มนุษย์นั้น จะเหมือนกับผู้ที่อุปมาของเขาซึ่งอยู่ในบรรดาความมืดโดยที่มิใช่เป็นผู้ที่จะออกมาจากบรรดาความมืดเหล่านั้นได้กระนั้นหรือ ในทำนองนั้นแหละได้ถูกประดับให้สวยงาม แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกันอยู่

สุดท้ายนี้ขอดุอาอ์(พร)จากอัลลอฮ ซุบฮานะฮุ วะ ตะอาลาโปรดทรงรวมพลังของพวกเราทุกคนในชาติให้อยู่บนทางนำ และรวมหัวใจของพวกเราอยู่บนความรักฉันท์พี่น้อง และความมุ่งมั่นของพวกเราอยู่บนการงานที่ดีและขอทรงทำให้ วันนี้ของพวกเราดีกว่าเมื่อวาน และให้ พรุ่งนี้ของพวกเราดีกว่าวันนี้ แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินและทรงอยู่ใกล้ และที่สำคัญที่สุดคือนำความสงบสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้และประเทศชาติทั้งมวลด้วยเทอญ สุขสวัสดีวันตรุษอีดฎิ้ลฟิตริ 1428 อามีน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Jui วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jui880

ขอบคุณครูแมนที่แวะมาเยี่ยมครับ และมาหาความรู้ต่อเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 12/10/2007 เวลา : 06.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

สวัสดีตอนเช้าครับ ครูแมน
สำหรับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก คงต้องค่อย ๆ ดำเนินการไป โดยให้มีความต่อเนื่อง เชื่อว่าในอนาคตจะแก้ปัญหาได้ครับ ขอบคุณครับ ที่ให้กำลังใจครูไทย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]