• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254942
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 8245 , 00:55:47 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตอนที่ 2 ตอบคุณอับดุลสุโก ดินอะ

เรียน คุณอับดุลสุโก ดินอะ ที่นับถือ

ตามที่ท่านได้นำเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เรื่อง วิถีวัฒนธรรมมุสลิมชายแดนใต้กับการพัฒนาชุมชนสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน  เพื่อให้เพื่อนๆชาวโอเค ได้ศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น  ก่อนอื่นครูแมนต้องออกตัวก่อนนะครับว่า ยังไม่เคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาก่อน ที่ผ่านมาเคยทำแต่งานวิจัยที่ต้องจัดกระทำและควบคุมตัวแปร หรืองานวิจัยเชิงปริมาณนะครับ จึงมิกล้าที่จะชี้แนะอะไรมากได้นะครับ สำหรับท่านผู้รู้ หรือท่านผู้อ่านที่มีข้อชี้แนะประการใดเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ แต่สำหรับครูแมนเอาเป็นว่าครูแมนจะขอทบทวนเปรียบเทียบกับระเบียบวิธีวิจัยตามหัวข้อการเขียนโครงร่างการวิจัยและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดไว้ ก็แล้วกันนะครับ   จากภาพที่ 1-1 แสดงรายละเอียดหัวข้อที่ต้องเขียนในโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ (อันนี้อาจแตกต่างกันไปตามสถาบันการศึกษานะครับ) ซึ่งครูแมนได้คัดลอกมาจากคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย, 2548) ดังนี้ครับ

ภาพที่ 1-1 แสดงรายละเอียดหัวข้อที่ต้องเขียนในโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้

สำหรับภาพที่ 1-2 เป็นรายละเอียดหัวข้อที่ครูแมนใช้สำหรับเขียนโครงร่างการวิจัย (บว. 51) ที่นำเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยครูแมนเพิ่มเติมหัวข้อ กรอบแนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานวิจัย เข้าไปเพื่อความสมบูรณ์ของโครงร่างงานวิจัยครับ

ภาพที่ 1-2 เป็นรายละเอียดหัวข้อที่ครูแมนใช้สำหรับเขียนโครงร่างการวิจัย (บว. 51)

จากภาพที่ 1-2 หัวข้อที่เขียนในโครงร่างงานวิจัย ครูแมนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำราหลายๆ เล่ม เป็นต้นว่า...

ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูล, สุภาพ  ฉัตราภรณ์.  การออกแบบการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ประพนธ์  เจียกูล และคณะ.  การเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.

ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.

______.  เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2549.

 

แล้วครูแมนได้รวบรวมและสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ครับ

 

การเขียนเค้าโครงงานวิจัย เรื่อง...

  1. หัวข้องานวิจัย เขียนโดยให้มีองค์ประกอบ 2 ส่วนครับ

    1.1  ประเด็น/ตัวแปรที่จะศึกษา

      ตัวอย่าง : การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง

    1.2  ประชากรที่จะศึกษา

      ตัวอย่าง : บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

    ตัวอย่างหัวข้อ : การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

  2.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ควรเขียนเป็น 5 ประเด็นครับ

    2.1  ประเด็นความสำคัญของตัวแปรตามที่เลือกมาศึกษา

    2.2  ประเด็นสภาพปัญหา และที่มาของปัญหาที่พบในกลุ่มประชากร

    2.3  ประเด็นแนวทางการวิจัย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

    2.4  ประเด็นคำถามการวิจัยที่ต้องการหาคำตอบ

    2.5  ประเด็นเมื่อได้คำตอบแล้วจะเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ใดกับใครและหน่วยงานใดบ้าง

  3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เขียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะทำอะไร/สอดคล้องกับประโยชน์นะครับ

    3.1  เทคนิคการเขียน คือ เขียนบรรยายเป็นข้อๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ศึกษาเรื่องอะไร กับใคร และในแง่มุมใด

    3.2 หลักการเขียน คือ ต้องสอดคล้องกับคำถามวิจัยหรือประเด็นที่ผู้วิจัยใคร่รู้ ใน 4 ลักษณะ

      . การวิจัยแบบสำรวจ

      .การวิจัยแบบเปรียบเทียบ

      . การวิจัยแบบทดลอง

      . การวิจัยแบบความสัมพันธ์

    3.3  ต้องสอดคล้องกับหัวข้อและส่วนอื่นๆในโครงร่างงานวิจัย

  4. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามีครับ)

    4.1  สมมุติฐาน คือ คำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเนไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล เพื่อตอบความมุ่งหมาย (วัตถุประสงค์) ของการวิจัยที่ตั้งไว้

    4.2  สมมุติฐานการวิจัย มี 2 ชนิด

      . แบบมีทิศทาง

        ถ้าเป็นการวิจัยเปรียบเทียบ จะมีคำว่า "มากว่า", "น้อยกว่า", "สูงกว่า", "ต่ำกว่า" อยู่ในสมมุติฐานนั้น

        ถ้าเป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ จะมีคำว่า "สัมพันธ์กันทางบวก", "สัมพันธ์กันทางลบ"

      . แบบไม่มีทิศทาง

        ถ้าเป็นการวิจัยเปรียบเทียบ จะมีคำว่า "แตกต่างกัน" อยู่ในสมมุติฐานนั้น

        ถ้าเป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ จะมีคำว่า "สัมพันธ์กัน"

    4.3  ลักษณะของงานวิจัยที่ต้องตั้งสมมุติฐาน มี 3 ลักษณะ คือ

      . แบบเปรียบเทียบ

      . แบบหาความสัมพันธ์

      .  แบบทดลอง

  5.  กรอบแนวคิด และรูปแบบของการวิจัย เขียนเพื่อแสดงภาพรวมและกระบวนการวิจัย

    5.1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

      .  ปัจจัยนำเข้า (Input)

      .  กระบวนการ (Process)

      .  ผลผลิต (Output)

    5.2  รูปแบบของการวิจัย (Model Research)

      . เป็นการนำกระบวนการ (Process)ตามกรอบแนวคิด มาขยายเป็นกระบวนการย่อย ที่ใช้ดำเนินงานวิจัย โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามา

  6. ขอบเขตของการวิจัย เขียนเป็น 3 ด้านครับ

    6.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา

    6.2  ขอบเขตด้านพื้นที่

    6.3  ขอบเขตด้านเวลา

  7.  วิธีการวิจัย เขียนเป็น 5 ประเด็นครับ

    7.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

    7.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    7.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    7.4  การจัดกระทำข้อมูล คือการนำข้อมูลมาแจงนับและจัดกระทำเพื่อตอบปัญหาการวิจัย หรือเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้

    7.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  8.  ประโยชน์ของผลการวิจัย เขียนให้สอดคล้องกับวุตุประสงค์

    8.1 เขียนให้ชัดเจนว่าให้ประโยชน์ออกมาในรูปใด และเป็นผลโดยตรงจากเรื่องที่วิจัย เช่น.. ประโยชน์วิจัยแล้วได้อะไร ตกแก่ใคร   นำไปใช้ทำอะไร

    8.2 เขียนบรรยายเป็นข้อๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย(วัตถุประสงค์ของการวิจัย)

    8.3 ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรขยายความสำคัญของผลการวิจัยให้กว้างเกินความเป็นจริง

  9. นิยามศัพท์เฉพาะ เขียนอธิบายตัวแปรต้น และตัวแปรตามที่เราศึกษาครับ

    9.1 เป็นการให้ความหมายของคำที่มีความสำคัญในการวิจัยเรื่องนั้น

    9.2  นิยามโดยอาศัยหลักทฤษฏี, หลักการ, แนวคิดจากผู้รู้, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

    9.3 เขียนในรูปของนิยามปฏิบัติการ (Operation Definition O.D.) ที่เป็นนามธรรมให้เป็นคุณลักษณะพฤติกรรม หรือกิจกรรมที่จะศึกษา ให้อยู่ในรูปที่วัดได้ สังเกตุได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ให้มีความเที่ยงตรง (Validity)

  10.  เอกสารอ้างอิง

    10.1  ภาษาไทย

      . เอกสาร ตำรา

      . งานวิจัย

    10.2 ภาษาอังกฤษ

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตามความคิดเห็นของครูแมน) ครับ

1.        การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ควรปรับเป็น 5 ประเด็น หรือ 5 ย่อหน้า ลองพิจารณาตามหัวข้อย่อยที่ 2.1 ถึง 2.5 นะครับ

2.        การเขียนวัตถุประสงค์ ควรเขียนบรรยายเป็นข้อๆ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ศึกษาเรื่องอะไร กับใคร และในแง่มุมใด ลองพิจารณาตามหัวข้อย่อยที่ 3.1 ครับ

3.        การเขียนขอบเขต ควรเขียนเป็น 3 ด้าน ดังนี้ครับ ขอบเขตด้านเนื้องหา  ขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านเวลา ลองพิจารณาตามหัวข้อย่อยที่ 6 ครับ

4.        ควรเขียน กรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่าน หรือเจ้าของผู้ให้ทุนการวิจัยเห็นภาพรวมของแนวคิดและกระบวนการของรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครับ ลองพิจารณาตามหัวข้อย่อยที่ 5 ครับ

5.        ควรเขียนประโยชน์ของผลการวิจัย ให้ชัดเจนว่าวิจัยแล้วได้อะไร ตกแก่ใคร   นำไปใช้ทำอะไร ครับ ลองพิจารณาตามหัวข้อย่อยที่ 8 ครับ

 

ขอแสดงความนับถือครับ

ครูแมน

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ครูเจี๊ยบ วันที่ : 30/10/2007 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/baan-koo-kai
หัวใจ...ของฉัน..เป็นนักเดินทาง..อักษรของฉัน...เป็นนักเดินทาง หัวใจของฉัน...ไร้ซึ่งพันธนาการอักษรของฉันถูกพันธนาการด้วยหัวใจฉันเอง

มารายงานตัวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Yai_Nid วันที่ : 22/10/2007 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/YaiNid
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะhttp://www.oknation.net/blog/konlangkow

มาติดตามศึกษาเป็นระยะๆ ค่ะ ได้ประโยชน์มากค่ะ
ความเห็นของผู้มาเยือนก็ดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
Bon วันที่ : 22/10/2007 เวลา : 15.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/impel

มาทักทายในวันใหม่ครับครู สบายดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Hudjung วันที่ : 22/10/2007 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Hudjung

เสริมอีกนิดว่า น่าจะนำหัวข้อที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมาวิจัย ส่วนงานวิจัยอีกประเภทคือศึกษาของผู้อื่นแล้วเลือกประเด็นที่เขายังไม่ได้ทำมาทำหรือขยายซึ่งปกติทำกันอยู่แล้ว ทำให้เป็นปัญหาเหมือนเป็นการคัดลอก น่าจะใช้เป็นแนวทางคาดว่าจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคต ประเภทตั้งสมมติฐาน หาทางแก้ปัญหาเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีวิจัยประเภทนี้รึยัง ไม่ทราบจริง ๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ครูควนฮาย วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 16.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chimdee
อุดมพร  ฉิมดี *วชรกานท์  * http://www.thaipoem.com/forever/my_poem.php?mid=27814

ผมกำลังจะทำในหัวข้อเรื่อง...การอ่านออกเขียนได้ของรักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียน.....
-ความสำคัญของปัญหา จากการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่1 ปีที่ 3 พบว่า มีนักเรียนจำนวน...คน ที่ไม่สามารถอ่านออกได้ตามระดับชั้น และสัมพันธ์กับการเขียนไม่ได้.....
-วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเชียนไม่ได้
-ขอบเขต นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ที่ไม่ผ่าน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้การอ่านและการเขียนจำนวน....คน
-วิธีวิจัย ใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ และใช้แบบนวัตกรรมประสม
-ประโยชน์ของการวิจัย นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนอื่นได้อย่างมีความสุข
-เอกสารอ้างอิง.......
.....ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ....

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ToeflThailand วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 15.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

ความคิดเห็นที่ 3
ครูแมน วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 12.34 น.
http://www.oknation.net/blog/manrit
แวะมาอ่านเรื่องของท่านและขอบคุณที่ช่วยวิพากษ์งานวิจัยให้เพื่อนชาวโอเคที่บล็อคของครูแมนครับ
============================

ด้วยความยินดีครับ แต่คาดว่าความคิดที่เสนอนั้น
เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ

ขอบพระคุณครับที่นึกถึงกันครับ :)

==========================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
วิตามินบี วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ไม่มีความรู้เรื่องงานวิจัยเลยค่ะ
ไม่กล้าวิจารณ์

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

แวะเข้ามาชมดูครับ อ่านของครูแมนแล้วนึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองไม่ได้ทำวิจัยมาสัก 5 ปีแล้ว ต้องรื้อฟื้นพื้นฐานซะหน่อยแล้ว เดี๋ยวเด็กถามต้องดำน้ำหนี

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ToeflThailand วันที่ : 21/10/2007 เวลา : 08.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

ความคิดเห็นที่ 6
ครูแมน วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 22.08 น.
http://www.oknation.net/blog/manrit
ครูแมนมาเรียนเชิญเพื่อนๆทุกท่านช่วยกัน "วิพากษ์" งานวิจัยของคุณ Shukur กันครับ ครูแมนเองมีประสบการณ์จากการนำเอาโครงร่างงานวิจัยไปให้เพื่อนนักวิจัยช่วยกันวิพากษ์ที่เวทีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าได้ผลครับมีผู้ชี้ทางสว่างให้มากมาย จนครูแมนได้แนวคิดมาจัดทำรูปแบบงานวิจัย และนำเสนอหัวข้อจนผ่านได้ ดังนั้นหากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ เรียนเชิญครับช่วยกันครับนักวิจัยที่น่ารักทุกท่าน
================================

ครูแมน,
1. ขอบคุณที่ไม่มาชวนให้ทำกิจกรรมครับ
2. ผมได้มีโอกาสอ่านดูเรื่องราวในข้อเขียนซึ่งอยู่ใน link ที่ Blog
ของครูแมนแล้วครับ
3. สำหรับกระบวนการเขียนและขั้นตอนในการวิจัยดูเรียบร้อยนะครับ หากแต่รายละเอียดของเนื้อหานี้ผมไม่ชำนาญพอที่จะแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประเด็นเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว
4. การทำการวิจัยทางสังคมส่วนใหญ่นั้นผู้ที่ทำวิจัยมักจะประสบปัญหากับขั้น
ตอนของการเก็บข้อมูลหรือ Data Gathering หากแต่จุดสำคัญที่ผม
มักจะเห็นคือเรามักไม่สามารถนำเรื่องราวมาสู่ผลได้ ซึ่งในกรณีนี้นำมาสู่ Public Policy นะครับ

แล้วคุยกันอีกครับ :)


==========================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เคิร์ก วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 22.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kherk

สวัสดีครับ..

จะติดตามอ่านครับ..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
เคิร์ก วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 22.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kherk

สวัสดีครับ..

จะติดตามอ่านครับ..

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ครูแมน วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit

ครูแมนขอขอบคุณที่เพื่อนๆทุกท่านช่วยกัน "วิพากษ์" งานวิจัยของคุณ Shukur ครูแมนเองมีประสบการณ์จากการนำเอาโครงร่างงานวิจัยไปให้เพื่อนนักวิจัยช่วยกันวิพากษ์ที่เวทีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ ที่เมืองกาญจ์ ปรากฏว่าได้ผลครับมีผู้ชี้ทางสว่างให้มากมาย จนครูแมนได้แนวคิดมาจัดทำรูปแบบงานวิจัย และนำเสนอหัวข้อจนผ่านได้โดยไม่ยากเย็นนัก (ช้ำไม่มากครับ ...ไม่ได้โม้) ดังนั้นหากท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เรียนเชิญครับช่วยกันครับนักวิจัยที่น่ารักทุกท่าน

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
shukur วันที่ : 20/10/2007 เวลา : 14.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur

ขอบคุณทุกความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting


มาแจมนิดหน่อยก่อนนะคะ
พอดีว่ามีอะไรด่วน ๆ ทำก่อนชีพจรลงเท้าน่ะค่ะ

ไม่ว่าการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแม่สีไฟก็ห่างหายไปนานค่ะ ตอนนี้ได้รับการรื้อฟื้นโดยอัตโนมัติเพราะต้องแบ่งกันเป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์...อย่างเครื่องมือพวกโปรแกรมวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น SPSS/ PC + เวอร์ชั่นใหม่ ๆ แม่สีไฟก็ต้องมาศึกษาเหมือนกันค่ะ มีอาการลืม

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ...ต้องขอบอกเป็นภาษาชาวบ้านว่าเป็นการศึกษาที่ผู้ศึกษาจะสวยใสไร้สติไม่ได้เลยค่ะ ทั้งในขั้นเตรียมการ ช่วงศึกษาจริง การวิเคราะห์และเขียนรายงาน...การวิจัยเชิงคุณภาพนี่ การปรับพื้นฐานทัศนคติสำคัญ ทำอย่างไรจะลด"อคติ" ที่เรียกว่า Ethnocentrism (แนวโน้มที่จะเห็นตนเองดีกว่าคนอื่น) พูดง่าย ๆ คือ การเอาเกณฑ์ของตัวเองไปวัดคนอื่นของผู้ศึกษาน่ะค่ะ ...สำคัญไปกว่านั้น ต้องตระหนักว่าตนเองคือผู้ศึกษา (นักเรียน) ผู้ให้ข้อมูลคือครูเสมอ...การเคารพ นอบน้อมและให้เกียรติแหล่งข้อมูล (ด้วยความจริงใจ) จึงสำคัญและเป็นคุณสมบัติที่นักวิจัยควรมียิ่ง

พอดีว่าแม่สีไฟนั้น สมัยเรียนถูกฝึกให้ใช้ได้แบบอัตโนมัติโดยการลงพื้นที่ประกอบการเรียนเข้มข้นค่ะ โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา ....องค์ประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญของการศึกษา (ยกตัวอย่างการศึกษาชุมชนนะคะจะชัด)ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ+สังคม และ วัฒนธรรม ทุกส่วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมด (วิธีจำแบบเข้าใจให้นึกถึงว่า...เหมือนใยแมงมุม) เพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ก็จะเชื่อมโยงกันด้วยเหตุและผล เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาแบบวิจัยด้วย ...คราวนี้หากจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้น คงต้องไปทำความเข้าใจคำว่า "วัฒนธรรม" ให้ชัดเจนค่ะ วัฒนธรรมจึงไม่ใช่นิยามที่บอกว่า สิ่งดี ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแค่นั้น แต่เป็น วัฒนธรรมในความหมายของ สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐาน ทั้งทั้งแง่รูปธรรมและนามธรรม อันก่อให้เกิดระบบวัฒนธรรมหลายระบบ เช่น ระบบครอบครัว ระบบการเมืองการปกครอง ระบบความเชื่อ(ศาสนา) ระบบสาธารณสุข ระบบนันทนาการ ฯลฯ (ถ้าสนใจรบกวนหาอ่านกันนะคะ)

สำคัญที่สุดว่า...แม้ปัจจุบันเทคโนโลยจะก้าวไกล แต่อาวุธสำคัญ คือทักษะส่วนบุคคลในการจดบันทึกข้อมูลของผุ้ศึกษาค่ะ การศึกษาเชิงคุณภาพจึงต้องใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสูง และปัจจุบันการศึกษาเชิงคุณภาพไม่จำกัดอยู่เฉพาะศึกษาชุมชนเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้วสัมพันธ์อย่างแยกไม่ออกกับการศึกษาในแง่โครงสร้างของสังคม การวิเคราะห์สังคม เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา โดยการวิจัยทั้งแบบเชิงปริมาณ และคุณภาพค่ะ

...
วันนี้คงว่ากันแค่นี้ก่อนนะคะ
แม่สีไฟชักจะมึน ๆ เองซะแล้วสิคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูไหว วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 21.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/school

แวะมาเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Bon วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 17.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/impel

การเก็บข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานที่ต้องเอาใจใส่ และระมัดระวังในเรื่องทัศนคติเป็นอย่างมากครับ ไม่ว่าคนเก็บจะเป็นคนนอกหรือคนใน อย่างว่ามันไม่สามารถนับและคำนวณวิเคราะได้แบบงานวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนั้นการเข้าถึง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน
...
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของครูแมนคับผม ถ้าวางกรอบชัดเจน ก็จะลดความยุ่งยากในการทำงาน และลดการสูญเสียเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ครับผม

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สโรต้า วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/srota
SROTA

สวัสดีค่ะครูแมน...ขอบคุณค่ะครูแมนได้ความรู้มาก ๆ เลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 07.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

ครูแมนอัพบล็อกไปแล้ว 2 เอนทรี่
แม่สีไฟยังแช่บล็อกอยู่เลยค่ะ

ไปทำงานก่อนนะคะ
แล้วค่อยมาแจมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อนงค์ วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 06.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anong

คำแนะนำดีมากค่ะ ได้ประโยชน์กับหลาย ๆ คนที่อ่าน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 01.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 

เจเจยังไม่ได้ส่งการบ้านวิจัยเลย

รอทำบทที่ 5 ค่ะ

ต้องส่งวันที่ 24

ตอนนี้ก็เลยหัวฟูเยย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลานเทวา วันที่ : 19/10/2007 เวลา : 01.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

สวัสดีจ้า วันนี้วันพระ

ตื่นแต่เช้าไปวัดทำบุญใส่บาตร กันนะครับผม
http://www.oknation.net/blog/phutanow/2007/10/19/entry-1

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2007 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]