• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 518953
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 2358 , 16:11:19 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

๗๒ ปี อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

           ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ นับเป็นนักวิชาการที่ทำงานอยู่กับคนจน  คนด้อยโอกาส หรือคนชายขอบของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพคนจนให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

          เนื่องในวาระครบรอบ ๗๒ ปี อ.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (CESD) ม.เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดเวทีการประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์: อำนาจและความรู้ของคนชายขอบ” เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

          การบรรยาย เรื่อง “ชุมชนปฏิบัติ : การเรียนรู้ การต่อสู้ของคนชายขอบชาติพันธุ์ โดย จอนิ โอโนเชา ปราชญ์ปกาเกอญอ สะท้อนถึงการทำงานของอาจารย์เพื่อสร้างอำนาจความรู้ของชาวบ้านเป็นอย่างดี

การเสวนาเรื่อง “ความรู้ อำนาจและคนชายขอบในบริบทเสรีนิยมใหม่  ประเด็น “วิกฤตทรัพยากรทะเลไทยกับทรัพยากรชายฝั่ง” โดย บรรจง นะแส, “เหมืองแร่และพลังงานในอีสาน” โดย ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, “จาก พ.ร.บ.ป่าชุมชนสู่แผนแม่บทป่าไม้กับพลังอำนาจของท้องถิ่น” โดย ประยงค์ ดอกลำไย, “ทุนข้ามพรมแดน: เขื่อนและวิถีของสายน้ำและผู้คน” โดย นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ทำให้เห็นภาพกว้างของสังคม

การเสวนาเรื่อง “คนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย : คนชายขอบของชายขอบ” ในประเด็น “ไร้รัฐและพลัดถิ่น: ชะตาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถ้ำกระบอก” โดย สันติพงษ์ มูลฟอง, “ผู้ลี้ภัย กับสภาวะการกลายเป็น” โดย มาลี สิทธิเกรียงไกร, “พรมแดน ประชาชนกับความมั่นคงแห่งรัฐ กรณีคนไทยพลัดถิ่น” โดย ภควินท์ แสงคง ทำให้ภาพรวมนโยบายของรัฐต่อการดูแลคนชายขอบ ปัญหาและการเคลื่อนไหวจากอดีตถึงปัจจุบัน

การเสวนาเรื่อง “อธิปไตยทางอาหารกับชุมชนท้องถิ่น” ในประเด็น “สิทธิและประชาธิปไตยทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น” โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ,  “ระบอบอาหาร ทุนนิยมและชาวนา” โดย ศักรินทร์ ณ น่าน, “นิเวศท้องถิ่น: ความรู้และอธิปไตยทางอาหารของชุมชนลุ่มน้ำมูน” โดย สมปอง เวียงจันทร์ ทำให้เห็นรายละเอียดการทำงานที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์เพื่อการกินอิ่มนอนอุ่นในมิติต่างๆ

การนำเสนอ “รายงานสังคมไทย ในประเด็นสังคมแห่งการห่วงใยและการแบ่งปัน สิทธิชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ คณะทำงานทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย รวมไปถึงการอภิปราย เรื่อง ปัญญาชนสาธารณะไทยกับชายขอบ, จักรวรรดินิยมทางปัญญาและสิทธิชุมชนท้องถิ่น, การพัฒนา: วิกฤติสังคมและการเคลื่อนไหวของคนชายขอบ” นั้น ทำให้เราเห็นน้ำหนักการให้ความสำคัญของอาจารย์ในการทำงานกับคนจนอย่างชัดเจน

ผู้เขียน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์เทพศิริ สุขโสภา นักคิดเขียน กัลยาณมิตรคนสำคัญของอาจารย์ชยันต์ กล่าวถึงอาจารย์ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกในการทำงานกับคนจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมว่า

“อาจารย์ชยันต์เป็นคนจุดประกายให้คนทำงาน ให้แสงสว่างกับขบวนการประชาชน ทั้งให้ความใส่ใจทั้งปัญหาสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เป็นมิตร เป็นผู้มีน้ำใจ คิดพูดทำในสิ่งที่ดีงาม”

ในระหว่างที่ผู้เขียนได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ชยันต์ ช่วงการเคลื่อนไหวสมัชชาคนจน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) สมัชชาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และเครือข่ายประชาชนภาคเหนือนั้น

คือ ความอบอุ่นร่มเย็นที่พวกเราได้รับจากอาจารย์ ทั้งการให้กำลังใจ การเสนอแนะ สร้างประเด็นเพื่อหนุนเสริม การเคลื่อนไหวฝึกอบรมสร้างคนรุ่นใหม่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด

อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์กรณีการจับกุมกลุ่มปะหล่องปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตอนหนึ่งว่า

“การจับกุมของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และมิได้ใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ เนื่องเพราะรัฐมองไม่เห็นชาวบ้านในฐานะประชาชนที่มีสิทธิขั้นพื้นฐานและที่สำคัญมองว่าคนเหล่านี้มิได้เป็นสมาชิกในรัฐชาติ แม้กรณีที่เกิดขึ้นมิได้รุนแรงอย่างปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นว่าวิธีคิด วิธีปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยของรัฐมิได้มองปัญหาอย่างเชื่อมโยงและรอบด้าน

ขณะที่การสร้างพื้นที่ของคนชายขอบ อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ “วารสารเสียงชนเผ่า” ตอนหนึ่งว่า

“เพราะฉะนั้น การสร้างพื้นที่ให้กับชนเผ่า ภายใต้สังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าไปสู่โลกาภิวัตน์ ซึ่งในด้านหนึ่งมันอาจจะมีข้อเสีย แต่ในด้านหนึ่งมันจะทำให้เปิดพื้นที่ให้มันมีการรับรู้ถึงมิติของความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่แน่นอนของฝ่ายนักวิชาการที่ต้องทำ แต่ว่าฝ่ายชนเผ่าเองต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ทำอย่างไรถึงจะหันมาทำความเข้าใจกับความหมายของมิติทางวัฒนธรรม ตรวจสอบวัฒนธรรมของตัวเองอย่างรอบคอบอย่างวิพากษ์วิจารณ์นะครับ”

ความประทับใจอีกประการหนึ่งที่รับทราบจากงานเขียนของ ดร.อุทัย ดุลยเกษม ในวาระ “รฦกถึง ชยันต์ วรรธนะภูติ วันเกษียณอายุราชการ” ว่าแม้อาจารย์มีผลงานมากมายแต่ไม่ขอรับตำแหน่งทางวิชาการ

“ผมไม่เคยถามชยันต์ว่า เพราะเหตุใด เธอจึงไม่ขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งๆ ที่ผลงานทางวิชาการของเธอมีมากพอทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าชยันต์ขอตำแหน่งทางวิชาการเธอคงได้รับการแต่งตั้งไม่ตำกว่าระดับรองศาสตราจารย์อย่างแน่นอน ดีไม่ดีอาจถึงระดับศาสตราจารย์ด้วยซ้ำ”

เนื่องในวาระครบหกรอบอาจารย์ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้เขียน ขอบทกวีมากราบคารวะอาจารย์ดังนี้

ชาย ผู้บุกเบิกแผ้วถางกลางป่าลึก               ชาย ผู้นึกถึงคนทุกข์อยู่เสมอ
คนชายขอบของสังคม ยามพบเจอ     อิ่มน้ำมิตรของเธอ ผู้จุดประกาย

สุ เธอฟัง ในเสียงผู้ไร้สิทธิ์               จิ เธอคิด สื่อสารทุกความหมาย
ปุ เธอถาม ประเด็นทั้งมากมาย                    ลิ เธอเขียนอธิบาย ทุกข้อความ

เพื่อสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรม                  คิดพูดทำ สร้างอำนาจ ประกาศถาม
ความเท่าเทียม สันติสุข ทุกนิยาม                เธอต่อเติม ติดตาม ความสมบูรณ์

คือ นักวิชาการเพื่อสังคม                           ทุกสั่งสม ผสานข่าย จัดตั้งศูนย์ฯ
จากดอยสูง สู่อีสานถึง “ปากมูน"                 สานจรูญ ปักษ์ใต้ ได้สนทนา

คือ อาจารย์ชยันต์ของลูกศิษย์                    คือ มิตรของคนทุกข์ อนาถา
คือ ครูผู้ให้กำลังใจชาวนา                คือ ประชา ผู้สร้างสันติธรรม

ชยันตี หกรอบ อาจารย์ชยันต์                     ขอความฝัน อันสุดสูง จรุงล้ำ
สิทธิ์เสรี ความเท่าเทียม คิดพูดทำ               นำอาจารย์ เบิกบาน นิรันดร์เอย.

 

หมายเหตุ พิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ “ชานชาลาประชาชน”

หนังสือแทบลอยด์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 20-26 ธันวาคม 2558

ภาพจาก face book Suriyan Tonghnueid
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 26/12/2015 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ขอบคุณครับ สิงห์นอกระบบ จะเรียนอาจารย์ให่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 25/12/2015 เวลา : 18.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับ งานวิจัยของอาจารย์ทั้งเที่ยงตรงและแม่นยำครับ ในวาระหกรอบอายุของอาจารย์ ขอให้อาจารย์มีความสุขมากมากครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All