• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 518876
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 942 , 09:55:14 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ทำดี ธรรมดา” กับหน้าที่ของพลเมืองไทย

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

“ประเทศไม่ได้อยู่ได้ เพราะประชาธิปไตย ไม่ได้อยู่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ ไม่ได้อยู่ได้ เพราะกฎหมาย แต่ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้ ด้วยกำลังของพลเมืองดี ที่ไม่ดูดายและยอมแพ้ต่อคนชั่วคนทุจริตที่กัดกร่อนทำลายประเทศ พลเมืองดี จึงต้องยืนหยัดรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคง เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไป”

สุนทรพจน์ของวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren อดีตนักวิชาการด้านการเงิน นักการเมืองอเมริกัน

สุนทรพจน์ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของพลเมืองดีในการทำหน้าที่รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของชาติบ้านเมือง สร้างชาติสร้างแผ่นดินให้เจริญยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานคนรุ่นต่อไป

เวปไซต์ www.royin.go.th สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวว่า พลเมืองหมายถึง “คนที่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง  หรือประชาชนที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกัน มักมีวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น ประเทศจะเจริญ หากผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองหรือพลเมืองมีศีลธรรม พลเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแตกต่างไปจากพลเมืองในภาคอื่น ข้าราชการไม่ควรปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยราวกับพวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสอง คนไทยทุกคนควรทำตัวเป็นพลเมืองดี คือ นอกจากตระหนักถึงสิทธิของตนเองแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดด้วย เช่น เสียภาษีให้รัฐ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”

การดำรงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรของราชอาณาจักรไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากนครรัฐโบราณจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ล้วนต้องพึ่งพาความร่วมมือของพลเมืองในชาติทั้งสิ้น

ปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญฉบับที่น่าจะดีพอสมควรที่มีการกำหนดกลไกการปกครองใหม่ ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่และอำนาจขององค์กรต่างๆ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจำเป็นและเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังคำปรารภที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

“การกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจ”

คำปรารภข้างต้น ย่อมให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อรัฐในการบริหารบ้านเมืองร่วมกัน ทั้งหน้าที่ที่มีต่อรัฐในการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศและหน้าที่ต่อตนเอง

ประการสำคัญคำปรารภในรัฐธรรมนูญนี้ กล่าวว่า การจะดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จำต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

ประการต่อมา เรากำลังจะได้รัฐบาลที่น่าจะดีมากจากการการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หากประชาชนหรือพลเมืองได้ร่วมกันทำหน้าที่คัดสรรหาคนดีมีสามารถมารับใช้บ้านเมือง

รัฐธรรมนูญที่ดี หากผ่านการปฏิบัติใช้อย่างมีธรรมาภิบาล ปฏิบัติดี โดยคณะรัฐบาล ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการที่ดี โดยมีพลเมืองดีช่วยกันบริหารประเทศ ย่อมประกันได้ว่าประเทศจะรุ่งเรือง

ลำดับขั้นตอนไปสู่การสร้างประเทศที่เข้มแข็งสังคมที่ดีงาม ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยการตระเตรียมของฝ่ายอำนาจรัฐปัจจุบันที่จะต้องทำให้สถาบันการเมืองพรรคการเมืองสอดคล้องกับเจตจำนงของประเทศ

พรรคการเมืองจะต้องคัดสรรผู้แทนหรือสส.เขต และบัญชีรายชื่อโดยมีเครื่องมือที่ประชาชนสามารถเชื่อได้ว่า จะได้คนดี มีความสามารถ ไว้วางใจให้บริหารประเทศเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย

ควบคู่กับการทำหน้าที่ของพลเมืองในประกอบอาชีพสุจริต เลี้ยงชีพโดยชอบ ลดการเอารัดเอาเปรียบ เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นหูเป็นตาให้กับชาติบ้านเมืองและทำความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศ

 

“โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” ภายใต้มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว คือตัวอย่างหนึ่งในการทำดี โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ผู้อำนวยการโครงการฯ ร่วมกับ คุณชนะ เสวิกุล นักแต่งเพลง และผู้เขียนบท Viral Clip ทำดีธรรมดา นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา และ ดร.สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแถลงข่าว เปิดตัว Viral Campaign “ทำดีธรรมดา แรงบันดาลใจ” ในการทำความดี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ หอศิลป์วังหน้า ถนนราชินี เขตพระนคร ฯ

คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ผู้อำนวยการโครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้น ในการทำสื่อเผยแพร่ เปิดตัว Viral Campaign “ทำดีธรรมดา แรงบันดาลใจ” ว่าเพื่อต้องการสื่อสารให้คนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อสังคมและผืนแผ่นดินที่รักของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้ คือ คำตอบที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ไปสู่สิ่งที่ดีงาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงรอยต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ซึ่งโครงการฯ ได้ผลิตผลงานสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากมุมมองของ คุณชนะ เสวิกุล นักแต่งเพลง และครูอาสา ผู้เชื่อมั่นว่า การทำความดี เป็นเรื่องธรรมดาของสังคม และการทำดีธรรมดา คือ คำตอบชัดเจนในการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าแห่งความดีงาม ให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา

เนื้อหาของ Viral Campaign ทำดีธรรมดาที่ได้จัดทำเผยแพร่ในเวลา 4 นาที คือ การทำความดีของผู้คนในสังคมไทย ในรูปแบบง่ายๆ  เช่น การช่วยผู้อื่น กิจกรรมจิตอาสา และความรู้รับผิดชอบต่อผู้อื่นและส่วนรวม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่า สิ่งดีงามมากมาย การทำดีและคนดีมากมายในสังคมไทย เกิดขึ้นทุกวัน และเกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวันของเรา แค่ทำดีธรรมดา ก็สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคนไทย เพื่อร่วมกันทำถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างไม่ยากลำบากนัก

คลิปนี้ ปัจจุบันได้เผยแพร่ลงใน Social Media แล้ว เพียงแค่ท่านค้นคำว่า “ทำดีธรรมดา” ก็จะพบ

 


 

ผู้เขียนเชื่อว่า ความงดงามของสังคม ความมั่นคงของบ้านเมือง และอนาคตของลูกหลานอยู่ในมือของเราคนที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดความดีทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน

“ทำดี ธรรมดา” สร้างแรงบันดาลใจ ทำความดีแบบง่ายๆ ใครก็ทำได้ คือหน้าที่ของพลเมืองครับ

 

-----------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/suriyan.tonghnueid
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All