• ฺBuddhistPA
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2018-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 11492
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mcukkpa
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 201 , 21:40:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำว่า "ความรับผิดชอบ" และคำว่า "สำนึกรับผิดชอบ" มีความแตกต่างกันโดยนัยยะเพียงเล็กน้อย คำว่าความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Responsibility ส่วนคำว่า ความสำนึกรับผิดชอบใช้คำว่า Accountability  ซึ่งในภาษาอังกฤษ 2 คำนี้มีความต่างกัน  คือ responsibility  มาจากคำว่า response แปลว่าตอบสนอง ส่วนคำว่า ability แปลว่าความสามารถ ดังนั้น responsibility จึงแปลว่าความรับผิดชอบที่เป็นการตอบสนองต่อคำสั่งของผู้บังคั....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562
Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 374 , 17:19:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร   ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) (2540: 14) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จให....

อ่านต่อ

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 2394 , 16:32:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทที่ ๑  บทนำ  พุทธธรรมกับการบริหาร ๑.๑ ความเป็นมาของพุทธธรรม        ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจาก ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะหรือเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเ....

อ่านต่อ

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 302 , 16:28:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) รายวิชา ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร (Buddha Dhamma and Administration)   ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัยสงฆ์/ภาควิชา/สาขาวิชา    สังคมศาสตร์/ขอนแก่น/รัฐศาสตร์/หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป ๑.รหัสและชื่อรายวิชา      ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร....

อ่านต่อ

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 245 , 16:20:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มอบนิสิตทำกิจกรรม โดยบันทึกเป็น VDO Clip  ละ 3 นาที่ รวม 4 คลิป  4 เฟรม  โดยให้นิสิตส่งทาง messenger หรือ line ก้ได้ ภายในวันจันทร์ที่  9  กันยายน  2562  ....

อ่านต่อ


/3