• ฺBuddhistPA
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2018-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 11
  • จำนวนผู้ชม : 11492
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mcukkpa
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562
Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 302 , 16:28:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓)

รายวิชา ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร

(Buddha Dhamma and Administration)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัยสงฆ์/ภาควิชา/สาขาวิชา    สังคมศาสตร์/ขอนแก่น/รัฐศาสตร์/หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป

๑.รหัสและชื่อรายวิชา  

   ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร  (Buddha Dhamma and Administration)

๒.จำนวนหน่วยกิต                

     ๒ หน่วยกิต (๒-๐-๔)

๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร , อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.นิเทศ  สนั่นนารี

    อาจารย์ผู้สอน

      ดร.นิเทศ  สนั่นนารี พธ.บ. (ปรัชญา), M.A. (Public Administration)

                               D.P.A. (Doctor of Public Administration)

๕.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน

     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๓  ภาคปกติ

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

    -ไม่มี-

๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

    -ไม่มี-

๘. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

-ไม่ได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้

๙.สถานที่เรียน          

     อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ อาจ อาสภมหาเถร  

    วันพฤหัสบดี เวลา  ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๓๐๕  

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

    ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

     มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารงานภาครัฐด้วยหลักพุทธธรรมแก่นิสิต

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

         เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง และนำไปพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วยพุทธวิธีการบริหาร พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาความหมายและขอบข่ายของการบริหาร บทบาทด้านการบริหารของพระพุทธเจ้า วิเคราะห์พุทธธรรมเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร การประยุกต์พุทธวิธีบริหารเพื่อใช้ในการบริหาร

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  ๓๒  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

 

สอนเสริมตามความต้องการของนิสิตเฉพาะราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล

     -อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ ๑ ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

                                                   

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต(จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

(๑) ด้านบุคลิกภาพ

มีการสอดแทรกเรื่อง การสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา

(๒) ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบตลอดจนวินัยในตนเอง

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

(๓) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีการให้ความรู้แก่นิสิตในการนำเอาความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการทำงานที่จะทำให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้

 

๔.๒ การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (จาก มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

 

 

๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๑) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม

๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น

๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน

๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน

๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา

๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน

๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน

๒) ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

๓) ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

         

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒.๒ ความรู้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

๑) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

๑) บรรยาย

๒) ปฏิบัติการ

๓) ฝึกปฏิบัติ

๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) สอบ

๒) รายงาน

๓) แฟ้มสะสมงาน

๔) การสังเกตพฤติกรรม

๒) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๑) บรรยาย

๒) ปฏิบัติการ

๓) ฝึกปฏิบัติ

๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) สอบ

๒) รายงาน

๓) แฟ้มสะสมงาน

๔) การสังเกตพฤติกรรม

๓) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๑) บรรยาย

๒) ปฏิบัติการ

๓) ฝึกปฏิบัติ

๔) กิจกรรมในชั้นเรียน

๑) สอบ

๒) รายงาน

๓) แฟ้มสะสมงาน

๔) การสังเกตพฤติกรรม

 

          ๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม

๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนำเสนอ

๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง

ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการ นำความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล

         

 

 

 

 

 

 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(๑) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์

๓) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม

๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม

๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น

๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และการทางานร่วมกับเพื่อน

๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย

          

๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

๒) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๓) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ

๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๑) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์

๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ

๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑.แผนการสอน

สัปดาห์ที่

ว/ด/ป

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน

การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

 

แนะนำเนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา

บทที่ ๑  บทนำ

๑.๑ ความเป็นมาของพุทธธรรม

๑.๒ ความเป็นมาของการบริหาร

๑.๓ ความหมายของพุทธธรรม

๑.๔ ความหมายของการบริหาร

๑.๕ หลักการสำคัญของพุทธธรรม

๑.๖ หลักการสำคัญของการบริหาร

๑.๗ องค์ประกอบของพุทธธรรม

๑.๘ องค์ประกอบของการบริหาร

๑.๙ กระบวนการของพุทธธรรม

๑.๑๐ กระบวนการของการบริหาร

๑.๑๑ การประยุกต์ใช้พุทธธรรม

๑.๑๒ การประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อการบริหาร

๑.๑๓ สรุป

วิธีการสอน

-สอดแทรกคุณธรรม(TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน(TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

-เอกสารประวัติผู้สอน หรือ Model (TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map(TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

 

บทที่ ๑  บทนำ

วิธีการสอน

-ตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา

 (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสภาพจริง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- Modelตัวอย่าง(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map(TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

บทที่ ๒  คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน

 (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสภาพจริง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ส่วนงาน/กลุ่มงานในมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map(TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

บทที่ ๒  คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร

วิธีการสอน

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสภาพจริง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ส่วนงาน/กลุ่มงานในมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map(TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-ใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

 

1 สิงหาคม 2562 ไปประชุมสภาวิชาการ 7/2562

 

มอบ ดร.ภูษิต  ปุลันรัมย์ บรรยาย

-มอบ mindjet mindmanager เรื่องบทที่ ๒  คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร ให้นำเสนอนิสิต

-แนะนำนิสิตลงโปรแกรม mindjet mindmanager เพื่อวางแผนการเรียนในสัปดาห์ต่อไป

 

บทที่ ๓  พุทธธรรมกับการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร

วิธีการสอน

-มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน (TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสภาพจริง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ส่วนงาน/กลุ่มงานในมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map(TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

8 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

 

 

บทที่ ๔  พุทธธรรมกับการวางแผน

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน (TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-การทำกิจกรรมกลุ่ม(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- หน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายไปศึกษาองค์กรภายใน/นอก (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

 

22 สิงหาคม 2562

บทที่ ๕  พุทธธรรมกับการจัดองค์กร

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน (TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-การทำกิจกรรมกลุ่ม(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนอโครงสร้างองค์กรภายใน/นอก (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

22 สิงหาคม 2562

 

สอบกลางภาค

-ชี้แจงกติกาการสอบ(TQF1)

-ทำข้อสอบกลางภาค ((TQF2-3)

-เตรียมอุปกรณ์สอบ รักษามารยาทในการสอบ(TQF4)

-ปิด-เก็บเครื่องมือสื่อสาร(TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

บทที่ ๖  พุทธธรรมกับบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิธีการสอน

-เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา(TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-การทำกิจกรรมกลุ่ม(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนอกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

22 สิงหาคม 2562

 

๑๐

บทที่ ๗  พุทธธรรมกับการตัดสินใจ

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน(TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-การทำกิจกรรมกลุ่ม(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างโครงสร้างกระบวนการวินิจฉัยสั่งการของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

29 สิงหาคม 2562

ตรงกับวันพระ

เลื่อนไป  5  กันยายน

2562

 

๑๑

บทที่ ๘  พุทธธรรมกับการอำนวยการ

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน(TQF1)

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF2)

-ศึกษาจากกรณีศึกษา(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการอำนวยการของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

5 กันยายน 2562

 

๑๒

บทที่ ๙  พุทธธรรมกับการประสานงาน

 วิธีการสอน

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ฝึกปฏิบัติการประสานงาน(TQF2)

-ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการประสานงานของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

12 กันยายน 2562

 

๑๓

บทที่ ๑๐  พุทธธรรมกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

-การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ฝึกปฏิบัติการประสานงาน(TQF2)

-ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการประสานงานของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

19 กันยายน 2562

 

๑๔

บทที่ ๑๑ พุทธธรรมกับการบริหารงบประมาณ

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน (TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ(TQF2)

-ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

19 กันยายน 2562

 

๑๕

บทที่ ๑๒ พุทธธรรมกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน (TQF1)

-สอดแทรกคุณธรรม(TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

26 กันยายน 2562

 

๑๖

บทที่ ๑๒ พุทธธรรมกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีการสอน

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน (TQF1)

-สอดแทรกคุณธรรม(TQF1)

-บรรยาย(TQF2)

-ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง(TQF3)

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF3-4)

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น(TQF4)

-การเลือกใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีสื่อสาร (TQF5)

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

สื่อการสอน

- ตัวอย่างรูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย(TQF1)

-เอกสารในระบบ e-Learning (TQF2)

-powerpoint(TQF2-3)

-บทความวิจัย/วิชาการ(TQF2-3)

-โปรแกรม Mind Map และอื่น ๆ (TQF4-5)

การประเมิน

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน (TQF1)

-ในบันทึกการนำเสนองานของนิสิต (TQF2)

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2-3)

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4

-การแสดงความคิดเห็นผ่าน e-testing/facebook (TQF5)

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

26 กันยายน 2562

 

๑๗

สรุปรายละเอียดวิชา

-สรุปประเด็น

-ถาม-ตอบ

ดร.นิเทศ สนั่นนารี

 

 

 

 

 

 

๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ที่

 

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม

๔.๒.๑(๒)

๒) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น

 

-ใบเช็คเวลาเรียน(TQF1)

-ประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา (TQF1)

 

 

๑-๑๖

๒,๕

 

 

 

 

 

๕  คะแนน 

๕   คะแนน

 

 

 

 

 

ความรู้

๔.๒.๒(ไม่มีจุดเน้น แต่ก็อยู่ในกระบวนการเรียนการสอน)

 

-แฟ้มสะสมใบงานย่อย (TQF2)

 

๑-๑๖

 

๑๐  คะแนน

 

ทักษะทางปัญญา 

๔.๒.๓(๑,๒)

๑) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

๒) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

-กิจกรรมนำเสนอในชั้นเรียน(TQF3)

-การสอบกลางภาค  (TQF3)

-การสอบปลายภาค(TQF3)

 

๔-๗,๙,๑๐

๑๗

 

๑๐   คะแนน

๒๐   คะแนน

๔๐  คะแนน

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๒.๔ (๒)

๒) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์

 

 

 

-ใบบันทึกสังเกตการมีส่วนร่วมของนิสิต(TQF4)

-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เช่น HOMEROOM ระดับหลักสูตร

-อภิปราย ถาม-ตอบ(TQF4)

 

 

ตลอดภาคการศึกษา

๕ คะแนน

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๒.๕ (๑)

๑) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้และการนาเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

-การส่งงานผ่านกิจกรรม e-learning/e-testing (TQF5)

-การใช้โปรแกรม Mind Map(TQF5)

 

 

ตลอดภาคการศึกษา

๕  คะแนน

 

 

 

 

รวม ๑๐๐ คะแนน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑.เอกสารและตำราหลัก

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).พุทธธรรมกับการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒,พะเยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

             กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา,๒๕๕๘.

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) .พุทธวิธีการบริหาร.พิมพ์พิเศษ,กรุงเทพฯ :

            โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙.

มานิตย์  อรรคชาติ.พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

วีระ อำพันสุข.พุทธธรรมกับการบริหารงานบุคคล.กรุงเทพฯ: เอรวัณการพิมพ์,๒๕๒๖.(ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

            (ศาลแขวงพระนครเหนือ)

๓.เอกสารและข้อมูลแนะนำ

การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

http://www.buddhism4.com/web/index.php/9-1/4-2017-10-21-19-13-40

การนำหลักสัปปุริสธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบริหาร

https://www.slideshare.net/pentanino/ss-27631253

ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี.หลักพุทธธรรมกับการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์.

https://www.gotoknow.org/posts/582135

พระไพศาล วิสาโล.ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ.

https://thaipublica.org/2018/02/finanacial-literacy-buddhist-style/

ธรรมกับการบริหาร(ฉบับเต็ม)-ศาสตราจารย์.ดร.พระพรหมบัณฑิตhttps://www.youtube.com/watch?v=TqHblhVaszc

https://www.youtube.com/watch?v=jMTMbolATQw

พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/73090

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้     - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

          - ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา

          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน

          - ขอเสนอแนะผ่าน facebook และ Line ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต

          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน

          - ผลการสอบ

         -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

๓. การปรับปรุงการสอน

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้

          - แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน         

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของนิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์

          - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

(อ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี)                                                                          (ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี)

  อาจารย์ประจำวิชา                                                                                   ประธานหลักสูตร
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน