• Monchai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : monchai83@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-08-07
  • จำนวนเรื่อง : 1116
  • จำนวนผู้ชม : 3380445
  • ส่ง msg :
  • โหวต 331 คน
การตลาด แบบธรรมชาติ
การสร้างแบรนด์, การตลาด, การบริหารงานขาย, Trade Marketing, Leadership, General Knowledge
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/monchai83
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562
Posted by Monchai , ผู้อ่าน : 3142 , 09:18:46 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

1. การตลาด คือ . . .

กระบวนการ ทางสังคม

ซึ่งผู้บริโภค จะได้รับสิ่งที่ต้องการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน

 

2. กระบวนการ การตลาด = Analysis, Planning and Control

Analysis คือ การวิเคราะห์ว่า ใครควรจะเป็น กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) และเขามีความต้องการ (Need) อะไร มีปัญหา (Pain Point) อะไร และจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้น ให้ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร (How)

Planning คือ การวางแผน เครื่องมือการตลาด (4Ps) เพื่อไปตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายให้ดีกว่า คู่แข่ง

Control คือ การควบคุม กิจกรรม และกระบวนการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ > AIDA >>> ยอดขาย + กำไร

 

3. องค์ประกอบ ของการตลาด

3.1. Need, Want, Demand

Need คือ ความจำเป็น, สิ่งที่จำเป็นในการดำดงชีวิต เช่น อาหาร, ที่อยู่, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรค (Maslow’s Hierarchy of Need)

Want คือ ความต้องการ, สินค้า หรือ บริการ ที่สามารถไปตอบสนอง Need

Demand คือ ความต้องการซื้อ, ความสามารถในการหาซื้อ (มีเงิน ที่จะซื้อได้ – กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย)

3.2. Product คือ การสร้างสินค้า (ประโยชน์) ที่จะไปตอบสนอง Need

3.3 Exchange คือกระบวนการ ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเช่น การกำหนดราคา, การสร้างช่องทางจัดจำหน่าย, การสื่อสาร, การส่งเสริมการขาย ฯลฯ >>> ยอดขาย + กำไร

 

4. แผนการตลาด คือ

กระบวนการ

แสวงหา และเรียนรู้ความต้องการของ ผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Market)

สร้างสินค้า/บริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ดีกว่า ให้ประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง (Superior Customer Value)

โดยการ แสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้น

สร้างความได้เปรียบ จากจุดแข็งของตัวเอง (Strength)

>>> ทำให้ลูกค้า รู้จัก ชอบ ไว้ใจ ทดลองซื้อ ซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่ม และ บอกต่อ

 

5. องค์ประกอบ ของแผนการตลาด

1. บทนำ และความเป็นมา

2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) อาทิ วัตถุประสงค์, วิธีการ, ผลลัพธ์ และการวัดผล (ทำ ตอนสุดท้าย)

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Market Analysis) เช่น สภาพแวดล้อม (PEST, 5Forces, Supply Chain) การวิเคราะห์ตลาด (Market Size, Trend) การแข่งขัน (Competitor) คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มเป้าหมาย

4. พิจารณาโอกาสและความเสี่ยงในการเข้าไปในธุรกิจ (Opportunities & Threats Analysis)

5. พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths & Weakness Analysis) >>> SWOT, TOWS

6. สมมุติฐานในการวางแผนการตลาด (Assumption) โดยสอดคล้องกับ สภาพตลาดจริง เช่น สภาพ การเมือง เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี (PEST)

7. กำหนดวัตถุประสงค์

8. การวิเคราะห์ทางเลือก (Alternatives) ที่เหมาะสมที่สุด (Business Scope > กลยุทธ์ = ทางชนะ คู่แข่ง) >>> STP

9. การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) >>> 4Ps

10. งบกำไรชาดทุนโดยประมาณ

11. การควบคุม

12. แผนสำรอง (Contingency Plan)

 

6. ประเภทของแผนการตลาด

1. แผนกลยุทธ์การตลาด (Strategic Marketing Plan) (จาก ขั้นตอนที่ 3 - 8 ในข้อ 5)

2. แผนการตลาดประจำปี (Calendar Plan) คือ แผนกิจกรรมที่จะทำ ในแต่ละเดือน (จาก ขั้นตอนที่ 9, 10 ในข้อ 5)

3. แผนปฏิบัติการทางการตลาด (Action Plan) คือ ในแต่ละ แผนกิจกรรมที่จะทำ ใคร, ทำอะไร, เมื่อไร, เสร็จเมื่อไร, ส่งต่อให้ใคร, งบประมาณเท่าไร เพื่อให้กิจกรรมนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ (จาก ขั้นตอนที่ 11, 12 ในข้อ 5)

 

7. เครื่องมือ ที่ใช้วาง กลยุทธ์ = STP (จาก ขั้นตอนที่ 1 ในข้อ 6)

Segment คือ การแบ่งผู้บริโภคที่มีอยู่เป็นกลุ่มๆ ด้วยปัจจัย ภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์, พฤติกรรม และจิตวิทยา

Target คือ การเลือกกลุ่ม ที่คาดว่าจะชอบสินค้าของเรา มากที่สุด เป็นกลุ่มเป้าหมาย

Positioning คือ การกำหนด จุดขาย ที่ชัดเจน ที่สามารถ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ (ชอบ)

 

8. กลยุทธ์การตลาด ทั่วไป (แนวทางในการชนะคู่แข่ง) (จาก ขั้นตอนที่ 1 ในข้อ 6) >>> Position

1. Cost leadership คือ ต้นทุนรวม ถูกที่สุด จึงตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่ง โดยที่กำไร/หน่วย เท่ากับ หรือมากกว่า คู่แข่ง

2. Differentiation คือ ต้นทุนสู้ไม่ได้ จึงต้องสร้างสินค้าที่แตกต่าง และดีกว่า (ซึ่งราคาสูงกว่า) แต่มีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งต้องการ

3. Focus คือ ต้นทุนสู้ไม่ได้ สินค้าที่แตกต่างในวงกว้างไม่ได้ จึงต้องลดขนาดลงไปเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มเล็กๆ

 

9. แนวความคิด การตลาด (Marketing Concept) (จาก ขั้นตอนที่ 1 ในข้อ 6) >>> Position

แนวความคิดมุ่งการผลิต (Production Concept) คือ การผลิตในจำนวนที่มากพอ ที่จะทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด จึงตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่ง (ของถูก เป็นที่ต้องการ)

แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ (Product Concept) คือ การสร้างสินค้าที่แตกต่าง และดีกว่า เพื่อตอบสนองความต้องหารของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (ของดี มีคนหาซื้อ)

แนวความคิดมุ่งการขาย (Selling Concept) คือผู้บริโภค ต้องการความสะดวกต้อง (มีคนมาเสนอขาย, หาซื้อง่าย จึงต้องการ)

แนวความคิดมุ่งการตลาด (Marketing Concept) คือ การเลือก กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการ แล้วจึงผลิตสินค้า ไปตอบสนองความต้องการนั้น (ของถูกใจ มีคนซื้อ)

แนวความคิดมุ่งการตลาดเพื่อสังคม (Societal marketing Concept) คือ สินค้าดีแล้ว ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย (ของดี และผู้ผลิตดี มีคนรัก)

 

10. เครื่องมือ ที่ใช้วางแผนตลาด = 4Ps, 7Ps, 52Ps

Product คือ การสร้างสินค้า ตามข้อ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Price คือ การตั้งราคาขายสินคค้า ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อ 3, 7, 8, 9

Place คือ การสร้างช่องทางจัดจำหน่าย ไปยังสถานที่ ที่กลุ่มเป้าหมาย จะไปหาซื้อ >>> Geographic Coverage, Channel, Online ฯลฯ

Promotion คือ การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ ทำให้ รู้จัก ชอบ ไว้ใจ ทดลองซื้อ ด้วยเครื่องมือ >>> IMC

การโฆษณา (Advertising) >>> Big Idea, Theme, Story, Promise, RTB, Social Media, Media Plan etc.

การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) >>> การสรรหา, การฝึกอบรม, การมอบหมายงาน, การวัดผล, การพัฒนา ฯลฯ

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) >>> ลด, แลก, แจก, แถม, ชิงโชค, คูปอง, Event, Display etc.

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) >>> PR, CSR, CSV etc.

การตลาดทางตรง (Direct Marketing – Digital Marketing – E-Commerce)

 

https://www.facebook.com/blockdit/posts/892041984506824

 

 

สรุปการตลาด 10 บท

http://nisakornbeer.blogspot.com/2015/10/blog-post_6.html

 

MARKETING MODELS

สรุปบทเรียน บทที่ 1 – บทที่ 10

http://punnaphadba.blogspot.com/2015/10/1-10.html
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]


เมื่อคุณอายุ 60 ปี คุณมีเป้าหมาย อะไร
มีเงินเก็บ มากกว่า 1 ล้านบาท
167 คน
มีตำแหน่ง เทียบเท่า หรือสูงกว่าผู้จัดการ
16 คน
เป็นที่รู้จัก ของประชาชน
13 คน
มีความสุข อยู่กับครอบครัว
541 คน
มีสุขภาพแข็งแรง
761 คน

  โหวต 1498 คน