• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 816
  • จำนวนผู้ชม : 1874399
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2556
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 2242 , 23:09:36 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน พญาสุขุม โหวตเรื่องนี้

                                                               สร้างวัดที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่ออะไร ?

               ตามที่ได้เสนอแนวคิดโครงการ สร้างวัดสุวรรณภูมิ ในนามของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาลไปแล้วนั้น
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้น ณ บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยมองเห็นประโยชน์และอานิสงส์ต่างมากมายในการสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้นมา
ความจริงการสร้างวัดสุวรรณภูมิ ควรมีการสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มสร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว แต่กลับมีการย้ายวัดและยุบวัดหลายแห่งออกจากเขตสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์หลัก ๆ ในการสร้างวัดสุวรรณภูมิดังนี้

๑. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาและร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้จะเดินทางไกล ด้านเสนาสนะ ภัตตาหาร (อาคันตุกภัตร – คมิกภัตร) รวมถึงด้านพาหนะรับ – ส่ง จากสนามบิน
๓. เพื่อเป็นสถานที่รับสังกัดดูแลพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในกรณีกลับเมืองไทยแล้วไม่มีวัดสังกัดเป็นหลักแหล่ง และสังกัดพระสงฆ์นานาชาติง่ายต่อการควบคุมดูแล
๔. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ติดต่อ ประสานงานพระสงฆ์สายต่างประเทศก่อนการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ ส่งเสริมงานส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย
๕. เพื่อเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ ผลงานการ ปฏิบัติหน้าที่ประกาศพระศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ สามเณร ผู้เดินทางไปต่างประเทศปีละกว่าหมื่นรูป
๖. เพื่อรองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ระดับ AEC. ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมงานคณะสงฆ์มหาถรสมาคม, งานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก
๗. เพื่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองเท่าขนาดจริง รวมสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ให้เป็นสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิ สู่ แผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พุทธบริษัทผู้ไม่มีโอกาสเดินทางไปถึงแดนพุทธภูมิได้มาสักการะบูชา ณ สถานที่แห่งนี้

๘. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวนานาชาติให้ต่างชาติได้เห็นแวะชมสักการะพุทธสถานใกล้สนามบินสุุวรรณภูมิ


           จะเห็นได้ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์การสร้างวัดที่สำคัญอันเป็นแนวความคิดเชิงสัญญลักษณ์คือการสร้าง “ เจดีย์พุทธคยา ” เพราะ เจดีย์พุทธคยา คือสื่อศรัทธาอันต่อเนื่องมาจากสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งแต่สมัยหลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ กว่าปี พระองค์คือ เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ได้สร้างถาวรวัตถุ เจดีย์ น้อยใหญ่ มากมายทั่วทั้งชมพูทวีป นับจำนวนได้ถึง ๘๔๐๐๐ แห่ง ปัจจุบันสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตคือ เจดีย์พุทธคยา เป็นถาวรวัตถุค่อนข้างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในแผ่นดินพุทธภูมิ ส่วนที่เหลือนอกนั้นถูกทำลายบ้าง ผุพังไปตามกาลเวลาบ้าง ถูกทอดทิ้งเพราะไม่ได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์บ้าง จากเจดีย์ ๘๔๐๐๐ องค์จึงเหลือให้เห็นเพียงเจดีย์พุทธคยาเท่านั้น
             พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทรงอุปภัมภ์การจัดสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ ๓ ได้ขจัดเหล่าบรรดาเดียรถีย์ปลอมบวชชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ พร้อมส่งพระสมณทูตออกประกาศพระศาสนายังต่างแดนเป็นครั้งถึง ๙ สาย และส่งพระโสณะและพระอุตตระ มาประกาศพระพุทธศาสนา ณ แดนสุวรรณภูมิตั้งแต่บัดนั้น
             สนามบินสุวรรณภูมิ คือ ประตูแห่งแผ่นดินสุวรรณภูมิ ( The Gateway of Suvannabhumi) ฉะนั้นสิ่งที่จักยังความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ควบคู่สนามบินสุวรรณภูมิ ก็คือการสร้างสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ คือ เจดีย์พุทธคยา
สุวรรณภูมิแดนสยามประเทศนามว่าไทย ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักให้ดีว่า เรามีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันได้ ก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าของแผ่นดินสยามทุก ๆ พระองค์ ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์

                        ดังพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรี ว่า 
                           " อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา
                              ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา แด่ศาสนาสมณะพุทธโคดม
                              ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี สมณะพราหมฌ์ชีปฏิบัติให้พอสม
                              เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม ถวายบังคมแทบบาทพระศาสดา
                              คิดถึงพ่อ พ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่ คู่พระศาสนา
                              พระพุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน "

                                                     ปฐมบรมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์
                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชตรัสไว้ว่า

         “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี”

                                      พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              ภูมิพลอดุลเดชมหาราช ตรัสพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า
   “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”                                                    
                       พระเจ้าอโศกมหาราชเจ้าแห่งอินเดีย มีพระราชปณิธานการถวายอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไร พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้น


                   “…..การสร้างวัดสุวรรณภูมิ พุทธชยันตี จะสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเท่าของจริง ให้โดดเด่น เป็นสง่า งดงาม สัญญลักษณ์สื่อที่บอกได้ในทันทีว่า นี่คือแผ่นดินสุวรรณภูมิ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ความภาคภูมิใจของไทย แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้ปรากฎ ในยามแรกเห็นเมื่อเหยียบย่างเข้าเขตสุวรรณภูมิ......”


                     พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ได้ทำหน้าที่นำพระพุทธศาสนากลับคืนสู่แดนพุทธภูมิ ตามโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ ตามโครงการของรัฐบาลและคณะสงฆ์ไทยมาตั้งแต่คราวฉลองพุทธชยันตี ๒๕๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ได้มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิให้ฟื้นคืนชีพกลับลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งหนึ่ง พระธรรมทูตอินเดียรวม ๔ สมัยต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานถึง ๕๖ ปี แม้การปฏิบัติหน้าที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดก็ตาม แต่อย่างน้อย ๆ การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียก็ได้ฟื้นฟูศรัทธาของชาวพุทธไทยผู้เดินทางไปสักการะ พุทธสถาน ณ แผ่นดินพุทธภูมิ ซึ่งต่างก็มีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อพระสงฆ์ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบัติตนของพระสงฆ์บางรูปในประเทศไทย ให้กลับฟื้นคืนมีกำลังศรัทธาต่อพระสงฆ์ และปฏิบัติหน้าที่เป็นชาวพุทธที่ดี มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากลับคืนมาอีกครั้งได้เป็นผลสำเร็จอย่างน่ายินดี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียได้มาปลูกและฟื้นศรัทธาแก่ชาวพุทธ ณ ต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มาบัดนี้ผลได้หล่นกลับคืนให้แก่แผ่นดินสุวรรณภูมิด้วยศรัทธาปรากฎในการที่จักร่วมสร้างวัดสุวรรณภูมิขึ้นให้สำเร็จนั้น

                    มาบัดนี้ถึงวาระแห่งมหาศรัทธาวโรกาส ๒๖๐๐ปี การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย จักนำสัญญลักษณ์หนึ่งเดียวที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากแดนพุทธภูมิคือเจดีย์พุทธคยา ณ แดนตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับสู่สุวรรณภูมิแดนสยามอีกครั้งด้วยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนไทยผู้ได้ไปแสวงบุญไหว้พระ ณ แผ่นดินพุทธสังเวชนียสถานอินเดีย – เนปาล


                   การสร้างวัดสุวรรณภูมิ จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย -เนปาล แผ่นดินถิ่นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา มีเจตนาแน่วแน่หนึ่งเดียวคือการนำสัญญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาจากพุทธภูมิ ให้ปรากฏยามแรกเห็นเมื่อเข้ามาสู่ประตูแห่งสุวรรณภูมิ ต่อยอดแห่งศรัทธาของพระเจ้าอโศกมหาราช ถึงยอดแห่งศรัทธของบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าและบรรพบุรุษของชาวไทยที่ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ไม่พียงแต่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นเพียงสมบัติของชาวไทยเท่านั้น แต่ยังรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นสมบัติของชาวโลก คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดุจแสงทองส่องทางความหวังแห่งสันติภาพให้แก่มนุษย์ผู้อยู่บนโลกใบนี้ท่ามกลางเหตุทะเลาะความขัดแย้งกันที่รุนแรง การก่อการร้าย การเบียดเบียนกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยอย่างที่ปรากฏเห็นทั่วไปบนโลกนี้นั้น

                  ถึงปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดสากลของสหประชาชาติและวันสำคัญของชาวโลกอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธไทยทั้งชาติที่ทำนุบำรุงรักษา ปฏิบัติ สืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ได้.

 

                                                         พระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์)
                                                      โฆษกพระธรรมทูต -สายประเทศอินเดีย
                                                                   ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
                                                                    ...............................

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 ท่านคมสรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 23/09/2013 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

สาธุ เจ้าค่ะ
ขอให้การสร้างบุญมารมีของพระอาจารย์ ในครั้งนี้จงสำเร็จ นะเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ท่านคมสรณ์ วันที่ : 23/09/2013 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork

เจริญพร ครูแดง ไปแอบฟังตอนไหน ไม่เห็นมีเสียงกระแอมกระไอให้ได้ยินเดีย...ท่านคมสรณ์

ความคิดเห็นที่ 1 ท่านคมสรณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ครูแดง วันที่ : 23/09/2013 เวลา : 07.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

กราบนมัสการเจ้าค่ะท่านคมสรณ์(พระครูปริยัติโพธิวิเทศ)
-กราบอนุโมทนา สาธุๆๆ กับการสร้างบุญบารมี ด้วยจิตที่มุ่งมั่น
ของท่าน...
-หากมีบุญคงได้ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านโดยตรง..ยังประทับใจที่ได้(แอบ)ฟังท่านเทศน์ให้กลุ่มอาจารย์ซ้งที่ลุมพินี...เจ้าค่ะ...รอโอกาสที่เหมาะสม...สาธุๆๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
93 คน

  โหวต 151 คน