• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 816
  • จำนวนผู้ชม : 1874404
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 5295 , 18:47:39 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สมชัย โหวตเรื่องนี้

                  ช่วงระหว่างนี้ บ้านเมืองเรากำลังปรับสู่ยุค แห่งความปรองดอง สามัคคี สมานฉันท์ นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กำลังดำการจัดรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ  และการปฏิรูป ประเทศให้กลับเข้าสู่ความสงบร่มเย็น คืนความสุขให้แก่ชาวไทย มีความเจริญเดินหน้าต่อไป หลังจากที่เกิดความขัดแย้ง ไม่ลงรอย มีความเห็นที่แตกต่างกันมานับสิบปี หากจะว่าตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้บ้านเมืองเราในฐานะที่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ มีหลักธรรมที่จักส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชาวไทยนำความสุขกลับคืนมาเหมือนเดิม

           ทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลักธรรมอยู่ ๖ข้อ ที่จะทำให้ปฏิบัติเพื่อคืนความสุขให้แก่กันและกัน คือ สาราณียธรรม ๖ ประการ  หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันและกันหกข้อเพื่อปฏิบัติดังนี้

๑. เมตตามโนกรรม 
          หมายถึง  เป็นความรู้สึกในจิตใจที่มีแต่ความคิดดี ๆ  การมองกันในเรื่องดี มีความหวังดีและปรารถนาดีรักและเมตตาต่อกัน คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ มองด้านบวกต่อกัน  ไม่มีความอิจฉา ริษยา ไม่คิดอคติลำเอียง ก่อความพยาบาท สร้างความโกรธแค้นเคืองกัน  ให้โอกาสและให้อภัยต่อกันทุกเรื่องไม่ว่าจะหนักจะเบาแค่ไหน ความคิดปราถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข และเข้าใจผู้อื่นไม่เอาความรู้สึกนึกคิดของตนเป็นใหญ่อย่างเดียว มีน้ำใจต่อบุคคลอื่น เมตตามโนกรรมนี้รวมไปถึงความอดทนอดกลั้นต่อความอาฆาตมาดร้ายบุคคลอื่นที่มีต่อตนเองด้วย

๒. เมตตาวจีกรรม
           หมายถึง การใช้คำพูด ๆ ออกมาแต่คำพูดที่ดีงาม ด้วยความรักความปรารถนาดี  รู้จักการพูดให้กำลังใจกันและกัน ในยามที่ต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆ ไม่พูดจาซ้ำเติมกันถากถางในยามที่มีใคร โดยเฉพาะคู่อริ ฝ่ายตรงข้ามต้องหกล้มลง ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  แนะนำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ พูดด้วยความจริงใจต่อบุคคลอื่น ไม่พูดส่อเสียดบุคคลอื่นให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจ ไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่าตนเองและไม่พูดให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดจนทะเลาะกันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้น

๓. เมตตากายกรรม 
           หมายถึง การทำแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน ช่วยเหลือส่งเสริมกันทางด้านกำลังกายมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน  ไม่ทำร้ายให้ได้รับความทุกขเวทนา ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่เสมอ ๆ  มีความเสียสละต่อผู้อื่น ช่วยเหลือขวนขวายการงานในสิ่งที่ตนเองจะสามารถกระทำได้ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ทุกอย่าง รู้จักปกป้องและช่วยเหลือบุคคลอื่นเมื่อประสบภัย ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีความสำรวมระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทั้งหลายทางกาย และไม่ใช้กำลังเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ

                                                       ภาพจาก ASTVผู้จัดการ

๔. สาธารณโภคี 
              หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน   และมีความเสมอภาคต่อกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละปรโยชน์ส่วนตนเพื่อปรโยชน์ส่วนรวม เพื่อความผาสุขของคนหมู่มากในประเทศ

๕. สีลสามัญญตา 
          หมายถึง การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน  ไม่อ้างอำนาของตนข่มเหงรังแกผู้อื่น ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวง มีความเคารพต่อกฏหมาย ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน ไม่ทำกระทำการล่วงละเมิดสิทธิอันเป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ๆ ก็ตาม

                                                                 ภาพจากบล๊อกเกอร์ อะหนึ่ง

๖. ทิฏฐิสามัญญตา 
           หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองที่ต่างกลับมาให้ตรงกันด้วยการยอมรับในเหตุผล พูดจาหาข้อสรุปตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่แต่เพียงฝ่ายเดียว ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจะทำอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู้ที่อยูร่วมกันใช้เหตุและผลร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง

              ธรรมทั้งหกประการเหล่านี้ เป็นธรรมภาคปฏิบัติเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทั้งหลายให้เกิดวามสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน จะคืนมาซึ่งความสุขมาสู่สังคมไทยเราอย่างแท้จริงได้

 

ท่านคมสรณ์ – พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมชัย วันที่ : 28/07/2014 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political1

" ธรรมทั้งหกประการเหล่านี้ เป็นธรรมภาคปฏิบัติเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทั้งหลายให้เกิดวามสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน จะคืนมาซึ่งความสุขมาสู่สังคมไทยเราอย่างแท้จริงได้"
นมัสการพระคุณเจ้า ขอน้อมรับเพื่อปฏิบัติครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
93 คน

  โหวต 151 คน