Mystery
เราจะพยายามรวบรวมสิ่งดีๆ ไว้ที่นี่ อัพเดทเพื่อเป็นความรู้คู่คนไทย ตลอดจนความคิดเห็นส่วนตัวต่อเรื่องราวต่างๆ ลองแวะเข้ามาดูบ้างนะครับ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mysteryman
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2552
Posted by ทำวันนี้ให้ดีที่สุด , ผู้อ่าน : 2261 , 10:46:30 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ยังไม่มีสมัยใด ที่ประชาชนชาวไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดความเห็นได้ร้าวลึกเท่ากับช่วงเวลานี้ เป็นความแตกแยกด้านค่านิยม 2 ประการ คือ ความเก่ง” กับ ความดี และ ความร่ำรวย กับ ความพอเพียง เป็นค่านิยมสองประการที่สร้างสับสน ยุ่งเหยิงในด้านความคิด และ การตัดสินใจของประชาชนในการตัดสินใจ เลือกผู้นำประเทศซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองข้างอย่างเห็นได้ชัด และ กำลังนำประเทศไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง 

ประการแรก: ความแตกต่างระหว่างค่านิยม ความเก่ง กับ ความดี” 

ฝ่ายแรก: เห็นว่า ขอให้ได้ผู้นำที่เก่ง สามารถทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องมีคุณธรรมอะไรมากมาย ผู้นำประเทศในอดีตทุกคนต่างก็โกงกินด้วยกันทั้งนั้น คนเหล่านี้เชื่อว่า ผู้นำที่เก่งต้องมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาสูง ยิ่งได้ปริญญาจากเมืองนอกยิ่งดี เป็นคนมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล กล้าได้กล้าเสีย ตัดสินใจรวดเร็ว และ มุ่งผลลัพธ์ คือ มีความร่ำรวย ได้ทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม จึง ดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ได้ผลตอบแทนกลับในเวลารวดเร็ว และ มีกระแสเงินหมุนเวียนไม่ขาดมือ เพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม คือ ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น อยู่ดีกินดี มีบ้านใหญ่โต บ้านเมืองมีตึกระฟ้า มีถนนหลายๆ สาย มีเครื่องอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ โดยไม่สนใจศักดิ์ศรีของชาติ ไม่สนใจใยดีกับการพิทักษ์รักษาความภาคภูมิใจของชาติ เพราะไม่สามารถตีค่าเป็นทรัพย์สินได้

ฝ่ายที่สอง: เห็นว่า ยังไงซะ...คนดีจะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเท่าชีวิต เชื่อว่าคนเก่งอาจ ไม่คิดรักษาผลประโยชน์ศักดิ์ศรี หรือ ความภาคภูมิใจของชาติของแผ่นดิน ผู้ที่ยึดค่านิยมความดี เชื่อว่า ผู้นำต้องเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละความสุขส่วนตน และ ญาติมิตร เพื่อประเทศชาติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง วงศ์ตระกูล และ พวกพ้อง เทิดทูนหวงแหนสมบัติ และ ความภาคภูมิใจในชาติ ไม่ดูหมิ่นดูแคลนคนไทยด้วยกันเอง ไม่เห็นต่างชาติดีกว่าคนไทยด้วยกันเอง ไม่ปล่อยให้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ ประเพณีของไทย ถูกกลบไปด้วยวัฒนธรรมจากต่างชาติ ผู้นำที่ดีจะจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีปิดบัง ไม่มีหมกเม็ด เชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เกรงกลัว และ ละอายบาป ไม่ กล้าเบียดเบียนผู้อื่น สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยเกรงว่า ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ จะกลายเป็นไฟมาเผาผลาญตนเองให้มอดไหม้ในนรก ยิ่งเมื่อตนมาอยู่ในสถานะของผู้นำประเทศก็ย่อมต้องให้ประเทศชาติมากกว่าประชาชนคนอื่นๆ แต่จะรู้สึกขวยเขิน และ ละอายใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อตนได้ทรัพย์สมบัติมากล้นกว่าคนอื่น 

ประการที่สอง: ความแตกต่างระหว่างค่านิยม ความร่ำรวย และ ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

ฝ่ายแรก: ถือว่า ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ หากมีใครสัญญาว่า จะมาช่วยขจัดความยากจน เพิ่มรายได้ ไม่มีหนี้สิน หรือ ทำให้ร่ำรวยได้ ก็จะได้รับการชื่นชมสนับสนุนให้เป็นผู้นำประเทศ แต่จะไม่สนับสนุนผู้นำที่มุ่งเน้นนโยบายการประหยัด การอดออม พวกนี้ถือว่า เงินเป็นพระเจ้า สามารถ ดลบันดาลได้ทุกอย่าง เงินทำให้มีบ้านใหญ่โต ได้ใช้ของดี ราคาแพง เช่น รถราคาคันละหลายสิบล้าน นาฬิการาคาเรือนละแสน ฯลฯ จะห้อมล้อมด้วยญาติมิตร และ บริวาร เงินสามารถนำไปสู่อำนาจรัฐ ซึ่งจะเกื้อหนุนให้ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้น มุ่งกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเอง และ พวกพ้อง

ฝ่ายที่สอง: มุ่งความเป็นอยู่ตามอัตภาพ ไม่ทะยานอยากในอำนาจ ยศ และ ตำแหน่ง ผู้นิยมความพอดี เป็นผลผลิตของเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งดำรงชีวิตเพื่อให้ อยู่เย็นเป็นสุข และ ความพออยู่พอกินมากกว่าอยู่ดีกินดี เพราะคิดว่า ข้าวแกงหนึ่งจาน น้ำเปล่าหนึ่งแก้ว ก็ประคองสังขารให้อยู่ได้ บ้านช่องก็พอประมาณตามฐานะ มีเงินเดือนมากบ้านก็หลังใหญ่ มีรายได้น้อยก็อยู่บ้านหลักเล็ก มีเครื่องอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็น ทำมาหากินโดยสุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อหนี้สิน (หากไม่มีความจำเป็น) มีเงินก็รู้จักเก็บออม ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย จึงไม่จำเป็นต้องฉ้อราษฎร์บังหลวง คดโกง เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติ และ ถือว่า ต้องชดใช้แผ่นดินเกิดที่ตนเองได้อาศัย

ความแตกต่าง และ ความขัดแย้ง ของค่านิยมสองคู่สองประการข้างต้นนั้น กำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการอบรมสั่งสอน และ การจัดการศึกษาของไทยที่มุ่งเน้นเนื้อหาสาระแบบตะวันตกมากเกินไป และ ประชาชนชาวไทยบางกลุ่มที่ขาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกมุมมอง ทำให้ไม่สามารถแยกแยะความถูกจากความผิดได้ ยังคงเพ้อฝ้นกับแสงสีที่เป็นภาพลวงตาว่า รายได้ต่อหัว หรือ ต่อครอบครัวสูงขึ้น จนลืมถามตนเองว่า แล้วหนี้สินต่อหัวล่ะ ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น เงินร้อยบาทเดี๋ยวนี้ มีอำนาจซื้อเท่ากับเมื่อ 4-5 ปีก่อนหรือไม่ ฯลฯ ความขัดแย้งในค่านิยมที่กล่าวมาทั้งหมดอาจเป็นชนวนระเบิดที่ทำให้บ้านเมืองล่มสลายได้ หากชาวไทยยังคอยรับใช้สัญชาตญาณของตัวเอง คือ ความเอาตัวรอดของตนเป็นสำคัญ ไม่ใช้สามัญสำนึก คือ ความรู้ดีรู้ชั่ว รู้ถูก รู้ผิด มาเป็นหางเสือกำหนดทิศทางการตัดสินใจของตนเองในการเลือกผู้นำประเทศ ยุติปรากฏการณ์ “กบเลือกนายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อความอยู่รอดของชาติ...

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด วันที่ : 17/12/2009 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mysteryman

ผมเชื่อเมืองไทย ยังมีคนเก่ง และ ดี อยู่เยอะ แต่คงหายากหน่อย เพราะไม่มีใครอยากจะเอาตัวเข้ามา สงสัยต้องรอนักการเมืองรุ่นนี้ล้มหายตายจากไปหมดซะก่อน...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เกษม วันที่ : 17/12/2009 เวลา : 16.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kasemsan
www.facebook.com/training2goal

สังคมตอนนี้ต้องการคนเก่ง คนดี และมีพลัง(อยาก) เพราะมัวเก่ง แล้วไม่ดี ก็เป็นเหมือนที่หลายคนเจอในเวลานี้ แต่ถ้าดีแล้วไม่เก่งก็เป็นเหมือนที่หลายคนเจออีกเช่นกัน.... แต่เป็นคนเก่ง ดี และอยากทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงสิ ต้องคาราวะ 3 จอก... ถ้าไม่มีคนแบบที่ว่าจริงๆ ก็ขอให้อย่าลืมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงที่ท่านพร่ำบอกลูกๆ ท่านนะครับ รู้จักพอประมาณ มีเหตุผลอธิบาย และรู้จักวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี บนพื้นฐานความรู้ (คนเก่ง) และคุณธรรม (คนดี) ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 17/12/2009 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

ถ้าเป็นไปได้ต้องทั้งเก่งทั้งดี ทั้งมีพอจะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งยังรู้จักพอเพียงด้วยตนเองคะ แต่คงเป็นไปได้ยาก แต่ที่เป็นไปได้แน่ๆ คือ มาส่งข้าวผัดไส้อั่ว 1 ที่แบบอร่อยที่สุดสำหรับคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 17/12/2009 เวลา : 12.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

หนึ่งโหวดค่ะ
สำหรับเอนทรี่นี้ น้อยคนค่ะแยกแยะได้
.
สะบายดีค่ะ

มาเรียนเชิญไปฟังเพลงใหม่ค่ะ
http://www.oknation.net/blog/keepitup/2009/12/16/entry-1

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กัลปาวสาน วันที่ : 17/12/2009 เวลา : 11.23 น.
Bann2PK

โหวตคะ...ถ้าคนไทยสามารถแยกแยะได้ ก้อคงจะดี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน