• dr.nakamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dnakamon@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-06-11
  • จำนวนเรื่อง : 225
  • จำนวนผู้ชม : 159025
  • ส่ง msg :
  • โหวต 269 คน
ชมรมรักและศรัทธา ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนในโลกสมัยใหม่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nakamonTH
วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562
Posted by dr.nakamon , ผู้อ่าน : 128 , 12:05:47 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผศ.ดร.ณกมล ปุญขเขตต์ทิกุล  กับผลงานวิจัยสร้างสรรค์และวิจัยพัฒนาท้องถิ่น

5.2  ผลงานวิจัย

5.2.1 ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล. (2554). ลักษณะและรูปแบบการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามหลักทศธรรมและพระสงฆ์ไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.2 ______. (2555). การคลี่คลายโครงสร้างและจารีตการเขียนงานวรรณกรรมจักรวาลวิทยาทางพระพุทธศาสนาเถรวาท.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.3______. (2556).คติชนวิทยา: ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วยพืชสมุนไพรของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทย–ลาวบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.4______. (2557). ไพบูลย์ บุตรขันกับภูมิปัญญาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุ่งไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.5 ______.(2559).การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี Applying Sufficient Economy Philosophy for Homestay Tourism A Case study of Pathumthani Province

5.2.6 ______.(2560).พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชาวตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.7 ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล. (2561) ภูมิปัญญาการจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ผ้าบาติกของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี(นารีรัตน์ สิงบริคัณ) รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.8 ______.(2561) การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี(นพรุจน์ สงกรานต์) รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.9 ______.(2561)ความต้องการศูนย์บริบาลของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบางตลาดพัฒนา1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี(ปิยะวุฒิ จันทาบัว) รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.10 ______.(2561) ความต้องการรถโดยสารประจำทางของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี(ประสิทธิ์ เย็นมี) รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.11 ______.(2561)รำมอญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนมอญเกาะเกร็ด อำเภอปากเเกร็ดจังหวัดนนบุรี(จุฬารักษ์ เคร่งจริง)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.12 ______.(2561) การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอเกาะเกร็ด  อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนบุรี(นพรุจน์ สงกรานต์) รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.13 ______.(2561) การศึกษาความต้องการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุของเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนบุรี(ปิยะวุฒิ จันทาบัว)  รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.14 ______.(2561) การศึกษาความต้องการรถโดยสารประจำทางผู้สูงอายุในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนบุรี(ประสิทธิ์ เย็นมี)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

5.2.15 ______.(2561) การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับชุมชนประชานิเวศน์2 ระยะ3 ตำบลบางตลาด อำเภอเกาะเกร็ด จังหวัดนนบุรี(ชนิดา จันทรสิตางกูร)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.15 ______.(2559) ความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร (ณัฐดนัย อิสารพายุ)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.16 ______.(2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนดอนเมืองวิลล่า เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร(บรรณต พรหมเกิด)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.17 ______.(2557) ความพึงพอใจการเข้าใช้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลบึงคำพร้อย.อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี.(สลินรัตน์ ศิริโต)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.18 ______.(2557) ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมืองคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.(ศิรินารถ ชูสังข์)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.19 ______.(2557) กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจด้านหัตถศิลป์ทำเสื้อยืดเพ้นท์มือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.(ชิดชนก รักษา)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.20 ______.(2557) ความพึงพอใจในของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี.(จิราภรณ์ หวังชม)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.2.21 ______.(2557) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.(เบญจมาศ โพธิ์เจริญ)รายงานวิจัยศิลปศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น