• ปิรันญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : lovethailand@live.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 742
  • จำนวนผู้ชม : 1348435
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1261 คน
NaNaฮาเฮ "รู้ทันภัยพิบัติ" กับ ปิรันญ่า
หลากหลายลีลา นานาสาระ เสริมความรู้ ดูคู่มือทำblog มามองโลก มาช่วยหาทางออกให้บ้านเมือง ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กลุ่ม "DR: DisastersReady เตือนภัยให้เตรียมพร้อม" รับมือภัยพิบัติ!
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nanahahe
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2551
Posted by ปิรันญ่า , ผู้อ่าน : 3120 , 20:17:59 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพราะเหตุการณ์ในวันนี้ที่มีคณะบุคคลอ้างตัวเองเป็นผู้นำกล่มผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า "กลุ่มใต้ดินภาคใต้รวม" มีนายลุกมาน บินลีมา อ้างตัวเป็นผู้นำกลุ่ม ตามที่

มีการรายงานไปแล้วใน
...... Manager เปิดโปงเบื้องลึกแกนนำกลุ่มใต้ดินภาคใต้รวม
...... ดู Clip+ถอดคำพูด หัวหน้ากลุ่มใต้ดินภาคใต้รวม ประกาศหยุดยิงตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2551
นั้น ทางภาคใต้ ปรากฎว่าเหตุการณ์ปะทะ ซุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีวี่แววจะหยุด ดังที่กลุ่มนี้สั่งแต่ประการใด ทางการไทยมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไม่เว้นวันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ทำให้หลายฝ่าย พากันวิเคราะห์ วิจารณ์ แล้วบางฝ่ายก็เริ่มเดาทางของฝ่ายที่ออกมาเคบื่อนไหวในเรื่องนี้ ว่ามีเบื้องหน้า เบื้องหลัง แรงจูงใจอะไรแอบแฝงอยู่ หรือว่าการแสดงปาหี่ครั้งนี้จะหลอก

ต้มคนดูเพื่ออะไรกันแน่

อย่างไรก็ดี เพื่อนสนิททางภาคใต้ได้มาถามหา พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เลยทำให้คิดว่า ไหนๆก็หามาแล้ว เอามาโพสไว้เป็นที่อางอิงเพื่อคนอื่นจะได้

เอาไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเตรียมใจ หรือใช้เดาทาง เกมการเมืองระดับประเทศครั้งนี้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณที่มาอ่าน และแสดงความคิดเห็นค่ะ

ปิรันญ่า
17 กรกฎาคม 2551

พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

          พระราชบัญญัติ นี้ มีบทบัญญั ติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑”

          มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

          “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อป้องกันควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

          “ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

          “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

          “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

          “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้อํานวยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

          “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร

          “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
--------------------

          มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.” ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ ภายใต้ การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากําลังให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อวา “ผอ.รมน.” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อํานวยการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อํานวยการจากข้าราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในของ กอ.รมน.
ให้ เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ กอ.รมน. มีหน้าที่รับผิดชอบงานอํานวยการและธุรการของ กอ.รมน. รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างใน กอ.รมน. รองจากผู้อํานวยการและมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่ผู้อํานวยการกําหนดให้ ผู้อํานวยการมีอํานาจทํานิติกรรม ฟ้องคดี ถูกฟ้องคดี และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ทั้งนี้ โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้รองผู้อํานวยการเป็นผู้ปฏิบัติหรือใช้อํานาจแทนก็ได้

          มาตรา ๖ ให้ กอ.รมน. เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

          มาตรา ๗ ให้ กอ.รมน. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

          (๒) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอํานาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

          (๓) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (๒) ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดด้วยก็ได้

          (๔) เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคี ของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

          (๕) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญั ติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๘ นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว บรรดาอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้ ผอ.รมน.ภาค
ผอ.รมน.จังหวัด หรือผู้อํานวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นปฏิบัติแทนก็ได้

          มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.ตามที่ ผู้อํานวยการร้องขอและให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีอํานาจหน้าที่ทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐนั้น จัดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ยัง กอ.รมน. มีอัตรากําลังแทนตามความจําเป็นแต่ไม่เกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดส่งไป

          มาตรา ๑๐ ให มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ และเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งข้าราชการใน กอ.รมน. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กํากับ ให้คําปรึกษาและเสนอแนะต่อ กอ.รมน. ในการปฏิบัติงานในอํานาจหน้าที่ของ กอ.รมน. รวมตลอดทั้งอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

          (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด

          (๓) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการทรัพย์สินของ กอ.รมน.

          (๔) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยให้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ ด้านรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การรักษาความมั่นคงของรัฐ สื่อมวลชนและมี หน้าที่ในการเสนอแนะการแกไขปัญหา หรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น และให้คําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ

          (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

          (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

          มาตรา ๑๑ เมื่อมีกรณีจําเป็นในอันที่ จะรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในพื้นที่ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผู้อํานวยการจะมีมติให้กองทัพภาคนั้นจัดให้มีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.ภาค” ก็ไดให กอ.รมน.ภาค เป็นหน่วยงานขึ้นตรงตอ กอ.รมน. โดยมีแม่ทัพภาคเป็นผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยย่อว่า “ผอ.รมน.ภาค” มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค ใหผู้อํานวยการมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพภาค รวมตลอดทั้งข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเป็นครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาค ได้ตามที่ ผอ.รมน.ภาค เสนอ ผอ.รมน.ภาค เป็นผูบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานและอํานาจหน้าที่ อัตรากําลัง และการบริ หารงานของส่วนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนดตามข้อเสนอของ ผอ.รมน. ภาค ใหกอ.รมน. และกองทัพภาคพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค ร้องขอ และให้นําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ด้วยโดยอนุโลม

          มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการมี จํานวนไม่เกินห้าสิบคนโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน มีหน้าที่ ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น และให้คําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.ภาค ร้องขอ

          มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนช่วยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของกอ.รมน.ภาค ตามมาตรา ๑๑ ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้อํานวยการจะตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.จังหวัด” ขึ้นในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ กอ.รมน.ภาค ก็ได โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย และใหผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ผอ.รมน.จังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหน้าที่ อัตรากําลัง และการบริ หารงานของส่วนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด ใหกอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด ร้องขอ และให้นําความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ด้วยโดยอนุโลม

          มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จังหวัด  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไม่เกินสามสิบคนโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน มีหน้าที่ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น และให้คําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด ร้องขอ

หมวด ๒
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
-------------------

          มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ ปรากฏเหตุการณอันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยูต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอํานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายใหกอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนดได ทั้งนี้ ใหประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแก้ไขไดตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามปกติ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหน้าที่ของ กอ.รมน.ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และให้นายกรัฐมนตรีรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว

          มาตรา ๑๖ ในการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๕ ให กอ.รมน. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

          (๑) ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๑๕

          (๒) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (๑) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ

          (๓) กํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องใหดําเนินการหรือบูรณาการในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนตาม (๒)

          (๔) สั่ งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนดในการจัดทําแผนตาม (๒) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย และในการนี้ให้จัดทําแผนเผชิญเหตุในแต่ละสถานการณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีคําสั่งตาม (๔) แล้ว ใหกอ.รมน. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไดรับคําสั่งให้ออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัวยังหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว ในการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดดําเนินการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามที่ กำหนดไวในคำสั่งดังกล่าวเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจําเป็นที่ กอ.รมน.ต้องใชอํานาจหรือหน้าที่ตามกฎหมายใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ใน กอ.รมน.เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น หรือมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการด้วยภายในพื้นที่ และระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ต้องกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใช้อํานาจนั้นไว้ด้วย

          มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ในมาตรา ๑๖ ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ให้ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนย์อํานวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะก็ไดโครงสร้างอัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหน้าที่ การกํากับติดตามหรือบังคับบัญชาศูนย์อํานวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้นําความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับศูนยหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม โดยให้อํานาจของผู้อํานวยการเป็นอํานาจของผู้อํานวยการศูนยหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น

          มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตามมาตรา ๑๕ ใหผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้

          (๑) ใหเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

          (๒) ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ ที่กําหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ เว้นแตได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

          (๓) ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด

          (๔) ห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน

          (๕) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

          (๖) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

          ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขที่ กําหนดไว้ด้วยก็ไดทั้งนี้ การกําหนดดังกล่าวต้องไมก่อความเดือดร้อนแกประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

          มาตรา ๑๙ ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ (๑) ใหผู้อํานวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญและร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

          มาตรา ๒๐ ในการใชอํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา ๑๖ (๑) ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต ใหกอ.รมน. จัดให้ผู้นั้นได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามควรแก่กรณีตามหลักเกณท์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

          มาตรา ๒๑ ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนิ นการตามมาตรา ๑๕ หากปรากฏว่าผู้ใดต้องหาว่าไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แต่กลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้นั้นได้กระทําไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณและการเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนการสอบสวนของผู้ต้องหานั้นพร้อมทั้งความเห็นของพนักงานสอบสวนไปให้ผู้อํานวยการ

          ในกรณีที่ผู้อํานวยการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนให้ส่งสํานวนพร้อมความเห็นของผู้อํานวยการให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคําร้องต่อศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหานั้นให้ผู้อํานวยการเพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถานที่ ที่กําหนดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกําหนดด้วยก็ได

          การดําเนินการตามวรรคสอง ให้ศาลสั่งได้ต่อเมื่อผู้ต้องหานั้นยินยอมเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อผู้ต้องหาได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังกล่าวแล้วสิทธินําคดีอาญามาฟ้องผู้ต้องหานั้นเป็นอันระงับไป

          มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ อาจไดรับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งผู้ใดเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ มีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

          มาตรา ๒๓ บรรดาข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไม่อยูในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดําเนินคดีใด ๆ อันเนื่องมาจากข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ ให้อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี ให้ศาลเรียกเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง หรือกระทําการนั้นมาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกล่าวด้วย

หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
--------------------

          มาตรา ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
-------------------

          มาตรา ๒๕ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มาเป็นของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา ๒๖ ใหศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๗/๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นศูนย์อํานวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
   พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
 นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีความสลับซับซ้อน จนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ และเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงสมควรกําหนดใหมีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบดําเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาความมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแตในยามปกติ และในยามที่เกิดถานการณอันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และกําหนดใหมีมาตรการและกลไกควบคุมการใชอํานาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
มะอึก วันที่ : 02/09/2008 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ติดตามรายละเอียดร่วมกันครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

อิอิ --
อย่างนี้ต้องขอรางวัลนะปิรันญ่า
หอมฟ๊อดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส

พระกรณียกิจ รัชกาลที่ ๕ - ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๑๖

View All
<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]