• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 450532
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 2621 , 10:56:05 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         “เรื่องที่ดินงอก ตามประมวลกฎหมายมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่ครับ คงต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งให้ชัดเจน”

               นายอรรถสิทธิ์ ณ พัทลุง นักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ให้ข้อสังเกตและตั้งสมมติฐาน โดยยกข้อความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหัวข้อเรื่อง 'การออกโฉนดที่ดินที่งอกริมตลิ่ง' ว่า

                ความตามมาตรา ๑๓๐๘ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ไว้ว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น” โดยที่งอกริมตลิ่งหมายถึงที่ดินซึ่งงอกไปจากตลิ่ง และเวลาน้ำขึ้นตามปกติท่วมไม่ถึง ทั้งต้องเป็นที่งอกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วย ที่ดินซึ่งถมลงไปในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ย่อมมิใช่ที่งอกริมตลิ่ง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔/๒๕๐๑) หรือลำคลองที่ถมเป็นถนน ไม่เรียกว่าเป็นที่งอกริมตลิ่ง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๔/๒๔๕๕)

               ทั้งนี้ ที่ดินที่จะถือว่าเป็นที่งอกริมตลิ่งนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ ๑.ต้องงอกไปจากริมตลิ่ง ไม่ใช่งอกจากกลางแม่น้ำมาสู่ที่ดินของเจ้าของที่ดิน ๒.ต้องเป็นการงอกตามธรรมชาติ ไม่ใช่งอกโดยการถม ๓.น้ำท่วมไม่ถึง ๔.ต้องไม่มีอะไรคั่น

               นอกจากนี้ในหัวข้อ 'กรรมสิทธิ์ : การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์' ยังระบุในมาตรา ๑๓๐๖ ว่า ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดิน ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

นายอรรถสิทธิ์ ณ พัทลุง นักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี กำลังอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 

หากเจ้าของที่ดินซึ่งชาวบ้านเช่ามาทำนาเกลือ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพิสูจน์ได้ว่าที่ดินด้านหน้าติดทะเลเป็นแผ่นดินงอกจริง ก็จะมีสิทธิ์ในที่ดินงอก ไม่ใช่ชาวบ้าน ๓๗ ครอบครัวที่ปลูกสร้างบ้านอยู่บนที่ดินแห่งนี้ 

สภาพชุมชนซึ่งค่อนข้างอัตคัตขัดสน สภาพแวดล้อมมีปัญหา ทั้งน้ำ ไฟฟ้า สาธารณสุข ฯลฯ 

         “หากพิจารณจากแผนที่และจุดระวางที่ดิน เข้าใจว่าที่ดินที่ชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่เป็นที่ดินสาธารณะแปลงใหญ่แปลงหนึ่งที่มีการตรวจสอบไว้ชัดเจนแล้ว หรือหากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ แต่เป็นที่ดินงอก ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ดี เพราะไม่ได้ถือครองโฉนดหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินใดไว้ คนที่จะครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินงอกได้ ต้องเป็นคนที่มีโฉนดที่ดินติดกับที่ดินงอกเท่านั้น”

          ประมวลภาพจากพยานหลักฐานและข้อมูลเท่าที่ได้ประจักษ์ นับว่า 'ชะตากรรม' ของชาวบ้านยังคงแขวนอยู่กับโชคชะตา และการพยายามแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อหวังยกระดับสถานภาพเช่นที่ดำรงอยู่ แทนที่จะจมปลักกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้คุณภาพตามสิทธิพลเมืองเท่าที่พึงมีพึงได้ตามสิทธิแห่งพลเมืองไทย

            แม้กระทั่งในหลักปฏิบัติระดับสากล ซึ่งเป็นกติการะหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (UN) ก็มีการบัญญัติว่าด้วย 'สิทธิ' ไว้มากมาย ถือเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ที่มีการรับรองว่า อุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนจะต้องปลอดจากความกลัวและความขาดแคลนนั้น จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของตนเท่านั้น โดยในภาค ๓ ข้อ ๗ ระบุว่า  รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง () ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ () สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

            ข้อ ๑๒ . รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ ๒. ขั้นตอนในการดำเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทำให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อ () การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก () การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม () การป้องกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจำถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่นๆ () การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย

            รวมถึง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ภาค ๑ ข้อ ๑ ภาค ๒ ข้อ ๒ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ภาค ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๗

ในหลักปฏิบัติระดับสากล เป็นกติการะหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (UN) ก็มีการบัญญัติว่าด้วย 'สิทธิ' ไว้มากมาย

ถือเป็น 'ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน' ที่สำคัญ 

         อย่างไรก็ตาม นายอรรถสิทธิ์ ณ พัทลุง นักวิชาการที่ดิน ให้คำอรรถาธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า ทางภาครัฐก็ได้พยายามแสวงหาหนทางในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องที่ดิน โดยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยการดำเนินการแบ่งกิจกรรมตามภารกิจออกเป็น ๖ กิจกรรม คือ การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชน การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การคุ้มครองที่ดินของรัฐ และการจัดการที่ดินของรัฐ

           “ทางเลือกที่รัฐเปิดให้ประชาชน จะทำให้เขาได้ประโยชน์ในเรื่องที่อยู่อาศัย ประชาชนผู้ยากจนจะได้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศํยอย่างมั่นคง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งจะก่อประโยชน์ที่ดีแก่ทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน”

           ทั้งนี้ในเอกสาร 'ที่ดินของรัฐกับภารกิจของกรมที่ดิน' โดยสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีการกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกแปลงที่ดินไว้ด้วย เช่น ผู้ครอบครองหรือบุกรุก ต้อยอมรับว่าที่ดินที่ครอบครอง เป็นที่สาธารณประโยชน์ และยอมรับการดำเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ให้ความเห็นชอบ และถ้ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิในที่ดินหรือคัดค้านแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ให้กันที่ดินส่วนนั้นออกจากโครงการ เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิตามแนวทางของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) กฎกระทรวงฯ และระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชาวบ้านที่ต่างก็เฝ้าคอย 'ความหวัง'

         ในขณะที่ นายสุนันท์ ศิริมากุล ประมงจังหวัดปัตตานี ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่ผ่านมาทางประมงจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือประมงพื้นบ้านเป็นระยะๆ โดยมีการดำเนินโครงการมากมายหลายลักษณะ ล่าสุดคือการซื้ออวนไปมอบให้กับชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมด รวมถึงชาวบ้านปาตา ตำบลตันหยงลุโละด้วยที่ได้รับความช่วยเหลือลักษณะนี้

         “พื้นที่ปัตตานีมีรายได้จากการประมงถึงปีละ ๓,๙๐๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเรือประมงพื้นบ้านซึ่งมีกว่า ๒,๐๐๐ ลำในปัตตานี ดังนั้นหากชาวประมงพื้นบ้านรายใดหรือกลุ่มใด มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ก็ติดต่อมาได้ทันที ทางเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป เพราะถือเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญ และจะได้ช่วยเหลือวิถีความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีพประมงด้วย”

นายสุนันท์ ศิริมากุล ประมงจังหวัดปัตตานี ให้ข้อมูลว่า ช่วงที่ผ่านมาทางประมงจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือประมงพื้นบ้านเป็นระยะๆ โดยมีการดำเนินโครงการมากมายหลายลักษณะ

         ถึงที่สุดแล้วเส้นทางต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้านทั้ง ๓๗ ครอบครัวแห่งบ้านปาตา ตำบลตันหยงลุโละ คงเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจ และประการสำคัญ ต้องดำเนินต่อไปภายใต้วิถีที่เป็นธรรมและถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างที่อยู่ที่ยืนของชีวิตและครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

          เช่นที่ นายแวซอเฮาะ เวาะโซะ ประธานชมรมประมงพื้นบ้านตันหยงลุโละ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ ก็ขอเพียงให้ภาครัฐได้เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น อย่างน้อยสิ่งที่ดำรงอยู่ในทุกวันนี้ชาวบ้านก็พอใจในระดับหนึ่งแล้ว เพราะได้ร่วมมือกันช่วยเหลือตัวเองมาโดยตลอด และมีบ้างที่ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมคลี่คลายประเด็นที่เป็นปัญหา

          อย่างน้อยก็ให้สมกับนิยามของคำ 'ตันหยงลุโละ' ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่บรรณาการทุกอย่างให้ชีวิตนับตั้งแต่อดีตจนถึงกาลปัจจุบัน เพียงสิ่งจำเป็นและเป็นความหวังคงเป็นเช่นไม้ใหญ่ที่ต้องมีรากหยั่งลึก เสมือน 'บ้าน' ที่จะบรรจุไว้ซึ่งความสำคัญทุกอย่างของชีวิต เพื่อจะนำไปสู่สิ่งดีอื่นๆ อีกมากมาย

          และนั่นย่อมเป็นไปตามนัยสำคัญยิ่งว่า ณ ผืนแผ่นดินที่เรียกว่าเป็น 'บ้าน' แห่งนี้ เป็น “แหลมที่เต็มไปด้วยเพชร พลอย และสิ่งของที่มีค่า ที่ทำให้ประชาชนในตำบลทำมาหากินง่าย

         เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ตามความหมายของชื่อชุมชน...อย่างแท้จริง

นายแวซอเฮาะ เวาะโซะ ประธานชมรมประมงพื้นบ้านตันหยงลุโละ กล่าวว่า หากไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่ ก็ขอเพียงให้ภาครัฐได้เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น

'บ่อน้ำจืด' หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในชุมชนแห่งนี้

ชะตากรรมของ 'เด็กน้อย' อยู่ที่ความเอาใจใส่ของ 'ผู้ใหญ่' ทุกคน

"ต้นไม้ขาดรากหยั่งลึก ผู้คนไร้บ้านคุ้มอาศัย อาจเป็นเฉกเช่นมวลวิหคที่ถูกจำกัดอิสรภาพ

หากหวังจักโบยบินอย่างเสรีในโลกกว้างไกล, คงเป็นเรื่องยากเย็นยิ่ง" - ปราณชลี

หมายเหตุ : ด้วยฐานะเป็นหนึ่งใน 'นักเรียนน้อย' ใคร่ขอขอบคุณ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม อินเตอร์นิวส์ คณะวิทยากร ล่าม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จัดให้มีโครงการอบรม 'การทำข่าวด้านสิทธิมนุษยชน' ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี และสำนักงานของอินเตอร์นิวส์ จ.ปัตตานี ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ยิ่งต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อนผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่แสดงให้เห็นพลังของ 'มิตรภาพ' อันเป็นแก่นสำคัญของทุกชีวิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว, ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ ดร.เจยา เชรดฮาร์ ผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนกว่า ๑๕ ปีจากประเทศอินเดีย และ ดร.เจรามี ซาร์กิน ประธานคณะทำงานด้านคนหายขององค์การสหประชาชาติ นักสิทธิมนุษยชนผู้มากประสบการณ์ ที่ได้สอนทฤษฎี บอกเล่าประสบการณ์ ฯลฯ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และสมค่ากับการเป็น 'อาจารย์' ที่แท้จริง 

ผลงานเขียนเรื่อง 'ชีวิตที่ยังคงไร้ราก : ชุมชนประมงพื้นบ้านแห่งตันหยงลุโละ' เป็นหนึ่งในผลิตผลจากการนำความรู้ที่ได้ผ่านการอบรม ลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง -ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ปราณชลี วันที่ : 19/06/2010 เวลา : 19.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ, คุณนกน้อยแห่งโพหัก
แต่ผู้รับผิดชอบมักโยนภาระรับผิดชอบกันไปมาเสมอ
กรณีนี้เท่าที่ทราบ ก็ไม่พ้นวิถีนั้นเช่นกันครับ
ยังไงก็คงต้องต่อสู้กันอีกเยอะสำหรับชาวบ้านตาดำๆ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
นกน้อยแห่งโพหัก วันที่ : 15/06/2010 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nonglek
.....รู้จักให้  รู้จักอภัย  จะสุขใจกว่าใครๆ......

..ความเป็นอยู่ของชาวประมงกลุ่มนี้ดูแล้วค่อนข้างลำบาก...ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรรีบหาทางออกเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน....สงสารเด็กตาดำๆ...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

สบายดีครับ, คุณเตาะแตะ
"ระลึกถึงเสมอ" ไม่มีโอกาสได้สนทนากันยาวๆ สักทีเนอะ
แต่หวังว่าสักวันหนึ่งไม่นานจากนี้...คงได้เจอกันด้วยยินดี

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ไม่แน่ใจว่าได้อ่านอีกสักรอบหรือยัง, คุณไออุ่นพฤษภา
หากอ่านแล้วมีความคิดอะไรดีๆ เสนอแนะ-ยินดีเลยนะครับ
พร้อมรับฟังเสมอ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

เพิ่งกลับจากนราฯ มาได้ ๒-๓ วัน
ว่างๆ ไปเยือน 'เมืองคนดี' กันครับ, คุณ jeang

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับพี่ charlee
พื้นที่สำหรับ 'คนจน' หรือ 'คนด้อยโอกาส' ตีบตันลงทุกทีในสังคมไทย
"การแก้ปัญหาให้กับชุมชมนั่น คือ จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาของชาติ"
คม-ชัด-ลึก ครับพี่ฯ โดยเฉพาะที่ 'ชายแดนใต้' นะ ยิ่งต้องเพียรปฏิบัติอย่างเร่งรีบโดยพลัน.

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

อืม !! ผู้รู้จริง-จริงๆ ป๋าโซฯ เพราะอยู่ใกล้ 'น้ำทะเล'
"เขตรับผิดชอบอำเภอเมือง แต่เหมือนชายขอบ ชายแดน" อันนี้เห็นภาพชัดเจนแจ่มแจ๋ว
'ทับเส้น' นี่ก็อีกหนึ่ง
'ประชาชน' เลย 'รับเคราะห์' อยู่ร่ำไป

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ครับ, คุณภาณุมาศฯ
เหล่านี้คือ 'ภาพความจริง' ของแผ่นดิน ที่สะท้อนแง่คิดอะไรต่างๆ ไว้มากมาย
แต่มักถูกหลงลืม หรือถูกทำให้ 'ลืม' ในสังคมไทยที่ผู้คนต่างมุ่งไขว่คว้าประโยชน์เฉพาะตน

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ปราณชลี วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 10.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

"บังตา บังใจ" ประเด็นนี้สำมะคัญครับพี่ tengpong
เท่าที่ตรวจสอบล่าสุด แน่นอนแล้วว่าที่ดินบริเวณที่มีปัญหาเป็นที่ดินสาธารณะ ภาครัฐเองได้เตรียมตัดถนนเลียบริมทะเลไปสู่ฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งจมอยู่ในน้ำทะเลบริเวณใกล้เคียงกันนั้น และต้องผ่านที่ดินแปลงนี้แน่นอน
ชาวบ้านเองยอมรับว่า หากรัฐไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในฐานะที่ดินงอกได้ ก็ขอเพียงให้เข้ามาดูแลความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเท่านั้น หรือจะแก้ไขขยับขยายกันอย่างไรก็ว่ากันไปตามสภาพที่ทำได้
ประเด็นนี้สำคัญ, เพราะหากทุกฝ่ายเร่งลงมือช่วยเหลือก็จะแก้ปัญหากันได้ หากปล่อยไว้ให้คาราคาซัง เรื่องราวเช่นนี้จะยังคงถูกกระพือออกไปเรื่อยๆ ว่ารัฐไม่ให้ความเอาใจใส่หรือ 'เลือกปฏิบัติ' ทำให้กลายเป็น 'เงื่อนไข' อีก
แต่หากทุกคน ทุกฝ่าย ลงมือช่วยกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาของ 'เพื่อนมนุษย์' แล้ว ย่อม 'ได้ใจ' กันอีกมากโข ในท่ามกลางสถานการณ์ 'ไฟใต้' ที่ข่าวด้านลบมักถูกโหมกระพือเพื่อเป็น 'เครื่องมือ' ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ได้ง่ายเสมอ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 00.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

สบายดีนะพี่
.
.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 14/06/2010 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

แวะมาดูภาพ
แล้วจะกลับมาอ่านอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ

สวัสดียามดึกดื่น ขณะทำงานไปด้วย
ราตรีสวัสดิ์เช่นกันนะคะ คุณปราณชลี

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
jeang วันที่ : 13/06/2010 เวลา : 18.54 น.

...เห็นภาพ เรือศรีตันหยง คึดถึงนราธิวาสมากครับ....

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
BlueHill วันที่ : 13/06/2010 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ข่าวเพื่อสิทธิของคน ได้หดหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์บ้านเรานานมากแล้วนะครับคุณย่อง อย่าว่าแต่หน้า 1 เลยกระทั่งหน้าในหรือล้อมกรอบ ก็มีที่ทางให้น้อยกว่าน้อย

หรือมองไม่เห็นว่า การแก้ปัญหาให้กับชุมชมนั่น คือ จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาของชาติ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 13/06/2010 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

เขตรับผิดชอบอำเภอเมือง แต่เหมือนชายขอบ ชายแดน ... มั๊งคับพี่ย่อง
กี่ปี กี่เดือน ก็ยังคงเป็นอย่างนี้
บางที การเข้าไป ก็อาจเป็นการเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือทับเส้นได้นะพี่
หึ หึ หึ .... ขี้เกียจแหลงแระ

ไปเที่ยวดีกว่า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 13/06/2010 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ดินงอก
ตรงตันหยงลุโละ นั้น ย่อมงอกคับพี่ย่อง
เพราะว่า มันเป็นอ่าวด้านใน
แกนโลกเอียง
ดินงอก


ลองไปดูแนวตะโล๊ะกาโปร์ ไปถึงแหลมโพธิ์ (แหลมตาชี) ซิคับ น้ำเซาะจนถนนพังทุกปี (เหมือนหาดสมิหลา)

ถนนพัง - ขาด ในฤดูฝน ทุกปี
เจ้าหน้าที่ระดับใหญ่ ๆๆ ก็ไปดูทุกปี
ทำได้แค่เพียง "ซ่อมถนน"
แทนที่จะหาหินมาทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำเซาะ !!!!!

ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

คิดถึงคับพี่ ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปราณชลี วันที่ : 12/06/2010 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบพระคุณท่านพี่ทั้งสองครับ ที่มาทักทายและติดตามงานของข้าผู้น้อยอย่างสม่ำเสมอ
ต้องขออภัย, ด้วยเวลาเร่งรีบ ต้องเดินทางจากนราฯ ไปยังสนามบินเพื่อ 'เข้ากรุง' ณ บัดนี้
ไว้ช่วงบ่ายแก่ๆ เมื่อถึงเป้าหมาย จะมาสนทนากันยาวๆ ว่าด้วยประเด็นปัญหาของชุมชนประมงแห่งตันหยงลุโล๊ะต่อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 12/06/2010 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ผมชอบจัง วิถีชีวิตของชาวบ้าน

ไปเที่ยวที่ไหนก็อดที่จะลัดเลาะไปดูไม่ได้

เห็นแล้วทำให้ได้แง่คิดหลายอย่างครับ

ขอบคุณสำหรับรายงานชิ้นนี้ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
tengpong วันที่ : 12/06/2010 เวลา : 11.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ผมเห็นปัญหานี้บ้างแล้วว่า

โฉนดที่ดินที่ติดกับที่งอกตรงนี้ ใครถือครองอยู่

เจ้าของโฉนดนั้นจะนิ่งดูดายอยู่เฉยๆเพื่อรอโอกาสได้ที่ดินเพิ่ม หรือจะทำเรื่องตามกฏหมายที่ดิน ให้ที่งอกนั้นรวมกับโฉนดให้ถูกต้องแล้วแบ่งให้กับชาวบ้านเขา เพื่อที่สาธารณูประโภคอย่างอื่น เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า จะได้ตามมา

แต่ประเด็นก็ยังอยู่ที่ว่าภาครัฐรู้ปัญหานี้แล้วทำไมม่เร่งเจรจาหรือลงมือใดใดกับเจ้าของโฉนดที่ติดกับที่งอก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

หรือมีอะไรบังตา บังใจอยู่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< มิถุนายน 2010 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]