• ปราณชลี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nara_chumsak@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-19
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 470118
  • ส่ง msg :
  • โหวต 359 คน
นัยน์ตามีตีน
ร่วมเปิดดวงตาเสาะแสวงหาแก่นแท้ชีวิตประดับใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2553
Posted by ปราณชลี , ผู้อ่าน : 5609 , 10:12:41 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน มะอึก , กัญจ์ โหวตเรื่องนี้

วิถีเช้าแสนสวยงามที่ 'สุไหงปาดี' พี่น้องมลายูมุสลิมขายของ ขณะพระบิณฑบาตร...

กระไอหมอกขาวยามเช้า เหมือนม่านบางที่โอบอุ้มชีวิตผู้คนให้โลดลิ่วไปตามวิถีผสาน ระหว่างคนต่างศาสนา ไทยพุทธ ไทยมลายูมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมายาวนาน

ลักษณะภูมิอากาศที่ชื้นและฝนตกชุกตลอดปี ทำให้บรรยากาศยามเช้าที่ 'สุไหงปาดี' ช่างหนาวเหน็บ เหตุผลหนึ่งอาจด้วยมีภูเขาสำคัญคือ 'ทิวเขาสุไหงปาดี' ซึ่งปรากฏเต็มตาเสมือนฉาก ทอดตัวยาวเหยียดจากอำเภอสุไหงปาดีจรดอำเภอสุไหงโก-ลก กลายเป็นต้นกำเนิดของ 'น้ำตกฉัตรวาริน' ที่มีความสูงถึง ๙ ชั้น ลดหลั่นกันลงไป ปล่อยธารน้ำใสไหลเย็นอาบอิ่มตลอดทั้งปี

ด้วยทิวเขาสุไหงปาดีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงห่วงใย และได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมเยือนราษฎรที่อำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ ว่า

"เทือกเขาสุไหงปาดี มีความสูง ๑,๘๐๐ ฟุต เป็นเทือกเขาสูงที่สุดในจังหวัดนราธิวาส มีไอน้ำเกาะทำให้เกิดความชุ่มชื้นและแหล่งน้ำ ควรมีการรักษาแหล่งน้ำนี้อย่างจริงจัง"

จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว ทำให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจป่าทิวเขาสุไหงปาดี และได้ข้อสรุปว่า ป่าทิวเขาสุไหงปาดีมีสภาพดีมาก มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสัตว์ป่าชุกชุมและบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายาก จึงได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘สายน้ำแห่งทุ่งข้าวและมิตรภาพ'

'สุไหงปาดี’ มาจากคำในภาษาท้องถิ่นมลายู 'สุไหง' แปลว่า คลอง และ 'ปาดี' แปลว่า ข้าวเปลือก รวมกันหมายถึง 'คลองข้าวเปลือก'

สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ สืบเนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ คงนิยมใช้กันเฉพาะทางเรือในการสัญจรไปมาค้าขาย ตั้งแต่ปากน้ำบางนรา-คลองตากใบ ถึงที่ราบลุ่มสองฝั่งคลองสุไหงปาดี ซึ่งนับเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญแห่งหนึ่ง มีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ผู้คนบริเวณนี้จึงใช้คลองในการคมนาคมขนส่งต่างๆ โดยเฉพาะ 'ข้าวเปลือก' โดยล่องเรือไปตามคลองสุไหงปาดี นำไปขายยังท้องที่อื่นๆ เช่น อำเภอระแงะ อำเภอตากใบ ฯลฯ  

เดิมสุไหงปาดีมีอาณาเขตที่กว้างขวาง มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ต่อมามีการแยกตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปุโยะ ตำบลปาเสมัส และตำบลมูโนะ ไปรวมกัน เพื่อจัดตั้งเป็นอำเภอสุไหงโก-ลก จึงทำให้อำเภอสุไหงปาดีมีพื้นที่เล็กลงและไม่ติดกับประเทศมาเลเซียอีก

อำเภอสุไหงปาดี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีการปรับปรุงปกครองบริเวณ ๗ หัวเมืองขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน ‘มะนารอ’ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๕๘ สุไหงปาดีจึงเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอำเภอที่ ๓ ของจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ ๒๓๙,๑๔๗ ไร่ หรือ ๓๗๒,๖๓๖ ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับอำเภอเจาะไอร้อง ทิศตะวันออกติดกับอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอตากใบ ทิศใต้ติดกับอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง  ทิศตะวันตกติดกับอำเภอแว้งและอำเภอสุคีริน

ปัจจุบัน อำเภอสุไหงปาดี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลปะลุรู หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตาตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสันกาลาคีรี อยู่ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ ๔๙ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ๑,๑๔๙ กิโลเมตรโดยทางรถยนต์และ ๑,๑๑๒ กิโลเมตรโดยทางรถไฟ แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ เป็น ๖ ตำบล ๕๐ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล จำนวนประชากร ๗,๐๔๓ ครัวเรือน มีสถานศึกษาประดับประถมศึกษา ๓๔ แห่ง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๔ แห่ง ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอ ๑ แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน ๖ ศูนย์

รายได้หลักของชาวสุไหงปาดีมาจากการทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก คือ ยางพารา สวนผลไม้ ได้แก่ ลองกอง มังคุด ทุเรียน มีการทำนา การประมงในพื้นที่อาณาเขตติดต่อกับชายทะเล ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง เป็นส่วนใหญ่ และบ่อปลาของเกษตรกรบ้างเล็กน้อย การปลูกผักบางพื้นที่ อาชีพด้านการปศุสัตว์ควบคู่กับการทำสวน และอื่นๆ

ตั้งแต่เปิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ‘สุไหงปาดี’ ถูกประทับตราว่าเป็น ‘พื้นที่อันตราย’ ด้วยเกิดเหตุร้ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนเรียกขานกันว่าเป็น ‘พื้นที่แดง’ สุดๆ

แต่ตราบกระทั่งปัจจุบัน ผู้คนในพื้นที่ยังคงดำรงอยู่ด้วยความรัก ความผูกพันต่อกัน ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า หากสายน้ำแห่งทุ่งข้าวยังคงรินไหล สายธารแห่งมิตรภาพของผู้คนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่ร่วมกันมายาวนาน ณ แดนดินแห่งนี้คงจะมิมีวันเหือดแห้ง - เช่นกัน.    

ชีวิตดำเนินย่านใจกลางชุมชน

'วันนัด'

สามแยกสุไหงปาดี เลี้ยวซ้ายไปเจาะไอร้อง-ตัวเมืองนราธิวาส เส้นทางตรงไปสู่สุไหงโก-ลก

ก่อนถึง ๓ แยกสุไหงปาดี หากตรงไปคือมุ่งสู่ 'น้ำตกฉัตรวาริน'

'เจาะไอร้อง' ต่อเชื่อมกับ 'สุไหงปาดี'

ร่วมเดินทางบนรถไฟ

สถานีรถไฟสุไหงปาดี

มุมมองจากสถานีรถไฟสุไหงปาดี

ตารางเวลาเดินรถสถานีรถไฟสุไหงปาดี

แผนที่จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนมัยธยมสุไหงปาดี, ความหลังครั้งเป็นนักเรียนนุ่งกางเกงขาสั้น ระดับ ม.๑-๓

อาคารเรียนซึ่งถูกคนร้ายลอบวางเพลิงในช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ

หน้าตลาดนัดกลางชุมชน

ข้าวแกง, อาหารพื้นถิ่นแสนเอร็ดอร่อย

คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ย่านใจกลางชุมชน ปั่นจักรยานออกกำลังกาย

สะตอสดจากป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี

แผงขายหมู, ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกกลางชุมชน

ศรัทธาชาวพุทธ

ตลาดสด

คณะกรรมการฯ มีทั้งพุทธ-มุสลิม

พี่น้องไทยพุทธขายผักพื้นถิ่น

พี่น้องมลายูมุสลิมขายสะตอสด

ขนมท้องถิ่นน่ากินมากมาย

ไก่กอและ, ของแท้ดั้งเดิม

อาหารมลายูพื้นถิ่น กับรอยยิ้มสดใสของแม่ค้า

สีสันของอาหาร

ราคาอาหาร, ถูกแสนถูก...

แม่ค้า 'ละแซ'

'ละแซ' หรือละซอ คืออาหารพื้นถิ่นเหมือนขนมจีน

ลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยว ราดด้วยน้ำแกงข้นๆ สีขาวนวล และผสมผักต่างๆ

เช่น หัวปลี ถั่วงอก ดอกดาหลา ใบจันทน์หอม ถั่วฝักยาว แตงกวา ยอดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ

นานาผลไม้

ห้วงแห่งการพักผ่อนของแม่ค้า

เห็ดโคน, แสนอร่อย

สุสานคนจีนสุไหงปาดี

ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับ 'กรรมการชมรมชาวอำเภอสุไหงปาดี'

"สุไหงปาดี...คำคำนี้ คือชื่อของเมืองแสนงาม

มีชาวพุทธและอิสลาม ต่างเป็นไทยไม่มีแบ่งนามจิตในความสำนึกเป็นไทย"
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
lim วันที่ : 07/12/2010 เวลา : 19.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/meema

ชีวิตนี้ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปเที่ยวเยี่ยมถิ่นดินแดนปลายด้ามขวาง หลังสิ้นเสียงปืน และหยุดการฆ่าผู้บริสุทธิ์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ฐารตี วันที่ : 06/12/2010 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tharatee

อยากกินละแซ...จัง...เหอๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
กัญจ์ วันที่ : 06/12/2010 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mint


ทำให้รำลึกความหลัง
เติบโตที่นี่ละ..หลังบ้านเป็นไปรษณีย์
คุณตาเป็นนายไปรษณีย์ที่นี่..จนเสียชีวิต

หลังจากปี 39 ก็ไม่เคยได้กลับไปอีกเเลย

ชอบน้ำตกฉัตรวารินมาก สมัยเด้กๆ นั่งมอไซต์ไปเล่นน้ำกัน จำได้ว่า ตอนเด็กๆ เคยมีนางสาวไทย ไปเก็บตัว..ที่น้ำตก

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปราณชลี วันที่ : 06/12/2010 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขอบคุณมากครับ-พี่ลูกเสือฯ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 06/12/2010 เวลา : 10.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

แวะมาเที่ยวสุไหงปาดี...เมืองสงบที่สวยงาม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เหมือนสายลม

บทเพลงประกอบหนังสือจิตวิญญาณระหว่างขุนเขา บูโด-สันกาลาคีรี โดยชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

View All
<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]