*/
  • คนดีมีวินัย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nard_pm@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2013-09-23
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 535320
  • จำนวนผู้โหวต : 524
  • ส่ง msg :
  • โหวต 524 คน
<< สิงหาคม 2018 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561
Posted by คนดีมีวินัย , ผู้อ่าน : 1156 , 22:39:46 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน แม่หมี , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

๖ มติ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

          การรวมตัวของคนทำงานด้านด็กและเยาวชน ครั้งใหญ่ของประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นอีกวาระหนึ่ง คนในแวดวงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า ๔๕๐ คน มาประชุมพร้อมกัน ในรอบ ๑ ปี ในการประชุม สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกกระบวนการในการทำงาน นำปัญหาต่างๆมาพูดคุย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของประเทศ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบูรณาการในการทำงานให้เป็นระบบ โดยปีนี้เน้นหนักในเรื่อง " ก้าวใหม่ท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชน" ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม  โดยสรุป มีมติจากที่ประชุม รวม ๖ มติดังมีรายละเอียดดังนี้

             การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กแะเยาวชน ในปี ๒๕๖๑ นี้ มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่างๆ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาควิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชน และคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ คณะทำงานวิชาการสมัชชาฯ มาร่วมประชุมกันรวมกว่า ๔๕๐ คน ได้ข้อสรุปมติสมัชชาฯ ปีนี้รวม ๖ มติ คือ

              มติที่ ๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) สานักงบประมาณ และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันร่างระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

              มติที่ ๒  ให้ผู้บริหารระดับจังหวัด นาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกาหนดนโยบายในการปฎิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ

             มติที่ ๓ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะในงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีความสามารถในการจัดทาแผน การระดมทรัพยากร และการบริหารจัดการ

          มติที่ ๔ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น

          มติที่ ๕  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีมติให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนประสานหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนทุนให้กับเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย และสามารถบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น

           มติที่ ๖  หน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ต้องมีนโยบายในการสนับสนุน ให้รางวัลและสร้างแรงจูงใจกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ในการสนับสนุนงานของเด็กและเยาวชน

            เพื่อให้การขับเคลื่อนมติทั้ง ๖ มติของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๖๑ นี้ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ได้กระจายสู่เยาวชนทุกระดับในท้องถิ่นทั่วประเทศไทย มติเหล่านี้จะนำเข้าเสนอสู่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับไปดำเนินการต่อไป 

            นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอมติการประชุมสมัชชาฯ ปีนี้ บนเวทีใหญ่ในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น. โดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และนายนาถ พรหมา อนุกรรมการฯ ด้วย 

 

           นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ และนายนาถ พรหมา อนุกรรมการฯ  นำเสนอมติการประชุมสมัชชาฯ ปีนี้ บนเวทีใหญ่ในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น

 

 

 

 

          ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายนาถ พรหมา อนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาผู้นำ (LDP) ได้ร่วมกันนำเสนอ ๖ มติ สมัชชาฯ บนเวทีใหญ่ งาน Thailand Social Expo 2018 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

                ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคอยติดตามให้มติต่างๆของสมัชชาฯ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน