• vinitvadee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-05-07
  • จำนวนเรื่อง : 566
  • จำนวนผู้ชม : 197088
  • ส่ง msg :
  • โหวต 375 คน
รักถิ่นมาตุคามปิตุภูมิ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
Posted by vinitvadee , ผู้อ่าน : 422 , 08:18:29 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน Chaoying , สันติธาตุ และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

โดย: โรม บุนนาค
 
 
 
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญภัยของลัทธิล่าอาณานิคมอย่างหนัก แนวทางแก้ปัญหาของชาติยามนั้นจึงต้องวางเป้าหมายที่จะต้องพาชาติให้รอดปลอดภัยเป็นสำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมไทย ก็เพื่อสนองนโยบายนี้
 
แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าการปรับปรุงระบบระเบียบต่างๆภายในสังคมจะมุ่งแต่ประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียว หากได้คำนึงถึงความเหมาะสมหรือรูปแบบของสังคมไทยควบคู่ไปด้วย ซึ่งนับเป็นภาระหนักของกษัตริย์ที่ต้องทรงรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
 
ทรงหวั่นวิตกว่าหากทำไม่ได้ พระองค์จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า เป็นผู้ที่ทำให้เสียเมืองอย่างกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ปัญหาของบ้านเมืองในยามนั้น คือการการจัดระเบียบการบริหาราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องล้าสมัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบควบคุมกำลังคน ที่เรียกกันว่า ระบบไพร่ หรือการจัดระเบียบราชการแบบที่แบ่งหน้าที่ตามเขตการปกครอง เสนาบดีแต่ละคนทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่เก็บภาษี เกณฑ์ไพร่พล ตัดสินความ 
บางครั้งก็ต้องไปเป็นแม่ทัพ ซึ่งทำให้สับสน
 
ส่วนการปกครองภูมิภาค เมืองหลวงก็ไม่สามารถควบคุมหัวเมืองที่อยู่ห่างไกลได้เต็มที่ ทำให้หัวเมืองเหล่านั้นมีอิสระมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของพระราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดขึ้น

ปฏิรูปการปกครองใหม่ คนไทยเป็นเสรีชน

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานการปกครองแบบใหม่มาจนทุกวันนี้ คือยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ โดยจัดระเบียบการบริหารเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางได้จัดตั้งกระทรวงทบวงกรมแบบตะวันตก ๑๒ กระทรวง
 
มีเสนาบดีรับผิดชอบและบังคับบัญชาประจำแต่ละกระทรวง ปฏิบัติราชการตามภาระหน้าที่แตกต่างกันไป ส่วนภูมิภาคได้จัดรูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มีเทศาภิบาลซึ่งเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจการปกครองแบบรัฐชาติขึ้น
 
ทำให้ปัญหาการแบ่งแยกเขตปกครองและความแตกต่างของพลเมืองหมดไป ประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยย่อมเป็นคนไทยเหมือนกันหมด ส่วนการปฏิรูปทางสังคม ได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้เท่าเทียมกัน เลิกประเพณีล้าหลังต่างๆ เช่น การมีไพร่ มีทาส เป็นผลให้คนไทยเป็นเสรีชน มีโอกาสก้าวหน้าโดยการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับความคุ้มครองดูแลจากรัฐโดยทั่วกัน

เกิดเป็นคนไทยต้องรักถิ่นกำเนิด

“...ที่มาไกลยิ่งเห็นแปลกยิ่งกลับคิดถึงบ้าน ไม่ยักเพลิน คนที่คิดถึงบ้านน่ากลัวจะเหมือนคนที่ติดเหล้า ที่ร้อนฤาหนาวก็ต้องกินเหล้าเป็นต้น ที่ร้อนก็คิดถึงบ้าน ที่หนาวก็คิดถึงบ้าน สนุกก็คิดถึงบ้าน...”

พระราชนิพนธ์ในเรื่อง “ไกลบ้าน” แสดงว่าพระองค์ก็ทรงคิดเหมือนคนไทยทั่วไปที่มีความรักในถิ่นกำเนิด ทรงตระหนักในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่พึงมีความรักและหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อประเทศของตน คุณสมบัติข้อนี้ทรงปลูกฝังให้กับประชาชนของพระองค์เสมอมา ดังพระราชดำรัสกับประชาชนที่พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๐ ตอนหนึ่งว่า

“...เราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล้ว บางคนก็ต้องอยู่ในตำแหน่งอันใหญ่ บางคนก็อยู่ในตำแหน่งอันน้อย แต่แม้ว่าจะมียศตำแหน่งแปลกกัน ในระหว่างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมีหน้าที่อันหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายย่อมมีอยู่เหมือนกันหมด คือว่ามีหน้าที่ซึ่งจะต้องมีใจรักซึ่งกันและกัน แลจะต้องกระทำตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น...”

กษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีบุญ แต่มีกรรม

ภาระอันใหญ่หลวงที่ทรงรับในตำแหน่งประมุขของประเทศนั้น นอกจากจะปรากฏในพระราชกรณียกิจจนได้รับการถวายพระราชสมัญญามหาราชแล้ว ยังปรากฏในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอในโอกาสต่างๆ ทรงชี้ให้เห็นว่าผู้ทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม เสียสละส่วนตน มิใช่ผู้มีบุญดังความเข้าใจของคนทั่วไป แต่ถือว่าเป็นผู้มีกรรม ดังเช่นพระบรมราโชวาทถึงเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ร.ศ.๑๑๒ มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“...อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอกเทียมไถ ทำการที่หนัก การซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้นเป็นความทุกข์ มิใช่ความสุข

การเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมี ไม่ใช่สำหรับคุมเหงคนเล่นตามใจชอบ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะแก้เผ็ด มิใช่เป็นผู้สำหรับจะกินสบายนอนสบาย ถ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแล้วมีสองทาง คือบวชทางหนึ่ง เป็นเศรษฐีทางหนึ่ง
 
เป็นเจ้าแผ่นดินสำหรับแต่เป็นคนจน และเป็นคนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์ อดกลั้นต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจ หรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน
 
ผลที่จะเกิดได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้ว ว่าเป็นผู้รักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้ และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจความปกครอง ต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็นหลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่น ถ้าผู้ซึ่งมิได้ทำใจได้เช่นนี้ก็ไม่แลเห็นเลยว่า จะปกครองรักษาแผ่นดินอยู่ได้...”

อย่าไปลอกเอาตำราปลูกข้าวสาลีมาปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงเหตุที่พระองค์ไม่ทรงจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นไปตามแบบฉบับของประเทศในยุโรปโดยทันที และทรงหวังจะเตือนสติผู้ที่มีความคิดอยู่ปลายสุดของทั้งสองฝ่าย ในพระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้ที่เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองใน จ.ศ.๑๒๔๗ ความตอนหนึ่งว่า

“...พวกที่คิดราชการในประเทศยุโรปนั้นๆ ถือความคิดตัวมาจัดการในเมืองไทย ก็จะเป็นการไม่ถูกกันเลย ด้วยพื้นเพการงานทั้งปวงไม่เหมือนกัน เหมือนหนึ่งไปลอกเอาตำราทำนาปลูกข้าวสาลีในเมืองยุโรป มาปลูกข้าวเจ้าข้าวเหนียวในเมืองไทย ก็จะไม่ได้ผลอันใด

...การสิ่งไรซึ่งเป็นอยู่ในบัดนี้ควรจะเลิกถอนเสียทีเดียว การสิ่งใดควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างเก่าเป็นอย่างใหม่ การสิ่งไรซึ่งยังไม่มีไม่เป็น ควรจะตั้งเพิ่มเติมขึ้น เมื่อผู้ใดคิดเห็นพูดขึ้น ต่างพร้อมกันพิจารณาตามโดยความคิดอันละเอียดในทางได้ทางเสียตลอดทุกข้อทุกประการ
 
เมื่อจะสงสัยในความคิดอันใด ผู้ซึ่งเป็นต้นคิดจะต้องอธิบายตามความคิดเห็นของตัวที่คิดไว้แล้ว ผู้ที่จะถามนั้นก็ตั้งใจถามเพื่อจะรู้ความคิดเป็นทางที่จะได้คิดการให้ตลอดไป ฝ่ายผู้ที่เป็นต้นคิดนั้นก็ต้องไม่มีความโกรธในการที่มีผู้สงสัยไม่เข้าใจในความคิดของตัว หรือความคิดของตัวไว้ไม่ตลอด
 
เมื่อมีผู้ถามแปลกออกไปจากความคิด จะคิดแก้ไขไม่ได้ต่อไป ต้องรับว่าข้อนั้นเป็นผิดอยู่ ฝ่ายผู้ที่ถามต้องช่วยคิดแก้ไขต่อไปตามความคิดของตัว ไม่เป็นการแต่ถามสำหรับที่จะดักคอกันเล่นเปล่าๆ เมื่อช่วยกันพิจารณาโดยเต็มกำลัง จนถึงช่วยกันเรียบเรียงแก้ไขเป็นข้อบังคับขึ้นได้แล้ว ผู้ที่จะรับการนั้นไปทำเป็นหน้าที่ ก็จะตั้งใจทำการนั้นโดยเต็มกำลังเต็มความคิดที่จะให้เป็นไปได้ตามการที่ตกลง ถ้าเป็นการพร้อมมูลกันทำได้ดังนี้ เหตุใดการจำเริญของบ้านเมืองจะไม่สำเร็จไปเพราะความสามัคคีเล่า...”

ข้อนี้เอามาฝากท่านสมาชิกรัฐสภาด้วยนะ
สภาการแผ่นดินร่วมคิดร่วมทำ

ถึงแม้สมัยรัชกาลที่ ๕ จะเป็นการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ในทางปฏิบัติก็มิได้ทรงผูกขาดอำนาจไว้แต่พระองค์เอง โปรดให้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นเป็นสภาการแผ่นดินต่างๆเพื่อถวายความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นองคมนตรีสภา เสนาบดีสภา และรัฐมนตรีสภา
 
นับเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงริเริ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการแสดงถึงน้ำพระทัยที่มุ่งในผลประโยชน์ของชาติ โดยยอมลดพระราชอิสริยยศและพระราชอำนาจที่ทรงมีอยู่ ดังเช่นพระราชดำรัสในการที่องคมนตรีรับพระราชทานน้ำพิพัฒน์สัตยา พ.ศ.๒๔๑๗ ว่า

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ในการสุจริตอย่างเดียว จะให้การทั้งปวงซึ่งเป็นการเจริญแก่บ้านเมืองสำเร็จไป เพราะฉะนั้นจึงได้หย่อนผ่อนพระราชอิสริยยศ ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินต้นพระบรมราชวงศ์แต่ก่อนไม่มีผู้ใดเป็นผู้ทัดทานขัดขวางได้ และบัดนี้จะให้ทูลขัดขวางและชักนำได้นั้นก็เป็นการสำคัญ
 
ยากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงสันนิษฐานน้ำใจคนที่คิดการทั้งปวงนั้น จะเป็นการสุจริตฤาเป็นการคิดแต่ผลประโยชน์ตน ไม่คิดถึงคนอื่น ก็จะไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยลงได้ เพราะฉะนั้นควรที่ปรีวีเคาน์ซิลเลอร์จะต้องถวายสัตยานุสัตย์...”

คนไทยเกิดมาต้องเป็นไท

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ ทรงมีพระราชดำริว่า คนไทยทุกคนควรมีความเท่าเทียมกัน จึงทรงมีพระราโชบายให้เลิกทาส โดยดำเนินเป็นขั้นตอนเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อเจ้าของทาสและตัวทาสเอง วิธีที่ทรงใช้มีทั้งแก้พิกัดเกษียณอายุลูกทาส
 
กล่าวคือตนไทยที่เกิดในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๑ จะเริ่มพ้นจากการเป็นทาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๒ ส่วนคนที่เกิดหลัง พ.ศ.๒๔๓๒ เป็นไททั้งหมด ทรงมีพระราชดำริต่อการกำเนิดของลูกทาสว่า ควรได้รับความเป็นธรรม เป็นไท ดังความว่า

“...ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าลูกทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ตั้งแต่ออกจากท้องมีค่าตัวไปจนถึงอายุ ๑๐๐ หนึ่งก็ยังไม่หมด ดังนี้ดูหามีความกรุณาต่อลูกทาสไม่ ด้วยตัวเด็กที่เกิดมาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งใดเลย บิดามารดาทำชั่วไปขายตัวท่านแล้ว ยังพาบุตรไปให้เป็นทาสจนสิ้นชีวิตอีกเล่า เพราะรับโทษทุกข์ของบิดามารดาเท่านั้นเอง หาควรที่จะเอาเป็นทาสจนตลอดชีวิตไม่...”


นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตราพระราชบัญญัติ และออกประกาศหลายฉบับ จนในที่สุดไม่มีทาสเหลืออยู่เลย

เสรีภาพในการถือศาสนา

ในด้านการศาสนา ทรงเป็นศาสนูปถัมภก พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ทุกศาสนาในขอบขัณฑสีมา แม้พระองค์จะเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด แต่ก็ได้พระราชทานเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนของพระองค์อย่างเต็มที่ ดังพระราชดำรัสกับพระสงฆ์ที่พระราชวังบางปะอินครั้งหนึ่งว่า

“...การศาสนานั้นไม่เป็นที่ขัดขวางสิ่งใดในราชการแผ่นดิน ผู้ใดเห็นว่าศาสนาใดจะถูกต้องก็ถือตามชอบใจของผู้นั้น ผิดถูกก็อยู่แก่ผู้ถือศาสนานั้นเอง ในหนังสือสัญญาและธรรมเนียมในกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ห้ามปรามคนที่จะถือศาสนา นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในแต่ละศาสนาโดยทั่วกัน แม้ศาสนสถานของศาสนาอื่น ก็ทรงพระราชทานการปลูกสร้างให้ ไม่มีการเลือกแต่อย่างใด...”

เสด็จประพาสโดยรถไฟชั้น ๓

เรื่องที่ถูกกล่าวขานกันมากในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การเสด็จประพาสต้น ที่ทำให้พระองค์ได้ทรงสมาคมกับราษฎรอย่างใกล้ชิด โดยราษฎรไม่ทราบว่าพระองค์ก็คือพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขา อย่างที่ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ใน “เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ ๕” ตอนหนึ่งว่า

“...เสด็จรถไฟชั้นที่ ๓ ประทับปะปนไปกับราษฎร ไม่ให้ใครรู้ว่าใครเป็นใคร เพื่อจะใคร่ทรงทราบว่าราษฎรอาศัยไปมากันอย่างไร เจ้าพนักงานรถไฟก็เหลือดี มีอัธยาศัยรู้พระราชประสงค์ ที่จริงแกรู้ แต่แกล้งทำเฉย มาเรียกติเก็ตพวกเราเหมือนราษฎรทั้งปวง ทำไม่ให้ผิดกันอย่างไร ต่อผู้ใดสังเกตจริงๆ จึงจะพอเห็นได้ว่าหน้าแกออกจะซีดๆ และเมื่อไปเรียกติเก็ตพระเจ้าอยู่หัว มือไม้แกสั่นผิดปกติ...”

การที่ทรงสมาคมกับราษฎรอย่างสามัญชนต่อสามัญชนเช่นนั้น ทำให้พระองค์ทรงทราบความเป็นไปของราษฎรอย่างแท้จริง และทรงเห็นการทำงานของเจ้าหน้าซึ่งทรงไว้วางพระราชหฤทัยแต่งตั้งออกไปทำการต่างพระเนตรพระกรรณ นับเป็นประจักษ์พยานแห่งพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ ของพระองค์ผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง สมดังพระราชดำรัสที่ทรงย้ำในหลายๆแห่งว่า

“...เราจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไป ย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุข และช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุกข์...”
 
 
ขอบคุณ MGR Online
คุณโรม บุนนาค
 
สิริสวัสดิ์จันทรวารค่ะอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
vinitvadee วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 13.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณสันติธาตุค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
vinitvadee วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 13.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณ คุณลุงยั้งคิดค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
vinitvadee วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบคุณเจ้าหญิงมากค่ะ

ทำอย่างไรหนอ ที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะทราบข้อความนี้คะ

ความคิดเห็นที่ 3 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 13.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

กษัตริย์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทำเพื่อความสุขของปวงประชา จากเดิมที่ทรงสละเลือดเนื้อรักษาแผ่นดินให้พวกเราได้อยู่ได้ทำกิน พวกเราเป็นหนี้ของแผ่นดินและต้องทดแทนคุณแผ่นดิน และพระมหากษัตริย์ไทย คนที่ไม่ใช่คนไทยก็ได้อยู่ได้อาศัยด้วย ทุกวันนี้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
vinitvadee วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

ขอบพระคุณท่านPT มากค่ะ _/\_

ความคิดเห็นที่ 1 vinitvadee ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 27/05/2019 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ความเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้กษัตริย์ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2019 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]