• เสือจุ่น
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : tigerjun@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2008-08-01
 • จำนวนเรื่อง : 15
 • จำนวนผู้ชม : 42613
 • ส่ง msg :
 • โหวต 4 คน
ชมรมนักนิยมธรรมชาติ (Nature conservacy club)
เพื่อเสริมความรู้ เพื่อสร้างความรัก ในการศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนของเรา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/naturethai
วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2551
Posted by เสือจุ่น , ผู้อ่าน : 1958 , 11:04:37 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชมรมนักนิยมธรรมชาติ


ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จากการรวมตัวของกลุ่มผู้รักธรรมชาติที่ได้เดินทางไปสัมผัสความง ดงามของผืนป่าตะวันตก แถบทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย ่างยิ่ง ในความหลากหลายของสัตว์ป่า พรรณไม้ และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ที่ต่างล้วนยึดโยงรวมกันอยู่ในผืนป่า เป็นระบบนิเวศน์อันซับซ้อน และยังเป็นแหล่งกำเนิดลำธารหลายสายที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงชีวิตต่ างๆ ที่อาศัยอยู่แนวผ่านของสายน้ำ ทุกคนจึงเห็นพ้องกันว่าจะต้องช่วยกันพิทักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกขอ งอนุชนรุ่นต่อไป

 

จากจุดเริ่มต้นได้นำมาซึ่งการทัศนศึกษาแห่งธรรมชาติแห่งอื่นๆ ของประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าที่ได้ซึมซับความงดงาม และคุณค่าของป่าที่มีต่อมวลชีวิต  จึงตระหนักว่าหากไม่มีการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์อย่างจริงจังแล้ว ในไม่ช้าอวสานของการดำรงอยู่ของแหล่งธรรมชาติจะมาถึง ซึ่งหมายถึงการสูญเสียป่า สัตว์ พืช แหล่งน้ำ อากาศ และตัวมนุษย์เองในที่สุด

 

ด้วยความเชื่อว่า ความรักธรรมชาตินั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพียงแต่ขาดโอกาสและการแนะนำที่ถูกต้องให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วม กับธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยไม่ทำลายล้าง ชาวชมรมฯ จึงทุ่มเทกายใจ เริ่มงานขั้นพื้นฐานของการให้ความรู้ และความเข้าใจธรรมชาติแก่คนทั่วไป เพื่อก้าวไปสู่ความรักอันจะเป็นผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในที่ส ุด

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมความรู้ และทักษะเชิงวิชาการในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

2. ส่งเสริมประสบการณ์ด้านธรรมชาติวิทยา

3. เสริมสร้างความรัก และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ

4. ส่งเสริมความสามัคคี ในการร่วมกันทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

5. วางพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชน


สัญลักษณ์ของชมรมนักนิยมธรรมชาติ :

 

 


 

นกจาบคาเกาะในเขาสมัน

 

 

        นกจาบคา : นกกินแมลงที่พบได้ในป่าทั่วไป จัดเป็นผู้ควบคุมจำนวนแมลงในธรรมชาติ ถ้าถูกทำลายก็จะส่งผลเสียมาถึงภาคเกษตรกรรม นกจาบคาจึงนับเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาสมดุลธรรมชาติ

 

         เขาสมัน : สมัน (กวางชนิดหนึ่ง) ซึ่งพบได้เฉพาะเขตที่ราบลุ่มภาคกลางในอดีต มีเขาที่สวยงามที่สุด และยังให้ภาพของลีลาอันงดงามของกิ่งก้านสาขาไม้ใหญ่ในป่า ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นความงามที่ย่อยยับลงด้วยน้ำมือมนุษย์ เขาสมันจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเราถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนขอ งการอนุรักษ์เพื่อรักษาให้ยังประโยชน์อยู่ให้นานที่สุด

 

 ทั้งสองสิ่งจึงเป็นเครื่องเตือนเราให้ตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมชาติย่อมกระทบต่อความสมดุ ลของสายสัมพันธ์ในธรรมชาติ ซึ่งผลกระทบที่เกิดย่อมย้อนกลับมาสู่มนุษย์เอง เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันปกปักรักษาเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายลง เพราะจะไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนได้อีก


กิจกรรมภาคสนามของชมรมนักนิยมธรรมชาติ


   ค่ายเยาวชนนักนิยมธรรมชาติรุ่นเยาว์ การจะเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติได้นั้น จำเป็นต้องผ่านการสัมผัสใกล้ชิด ทั้งต้องอาศัยการสังเกตศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ ตลอดจนประทับใจในความร่มรื่นงดงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้โดยอาศัยกระบวนการค่าย ใช้ผืนป่าเป็นห้องเรียน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกซึ่งกันและกัน โครงการค่ายเยาวชนนักนิยมธรรมชาติรุ่นเยาว์จึงได้เกิดขึ้น เพื่อนำเยาวชนจากที่ต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปตั้งค่ายพักแรมกลางป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แท้จริง โดยมีพี่เลี้ยงซึ่งผ่านการอบรม และฝึกฝนเป็นพิเศษเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ชี้ชวน และช่วยอธิบายให้เยาวชนได้สังเกต และเข้าใจถึงความหมาย และรหัสต่างๆ ของป่าที่แฝงเร้นอยู่ค่ายเยาวชนกุยบุรี 

          การฝึกอบรมพี่เลี้ยงเพื่อค่ายเยาวชน

 ค่ายเยาวชนไม่อาจขาดพี่เลี้ยงซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการดู แล ให้ความช่วยเหลือ และแนะนำเยาวชนในการดำรงชีพในป่า การถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจต่อสังคมพืชและสัตว์ เพื่อช่วยให้เยาวชนเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของการพึ่งพากันและกันข องชีวิตระดับต่างๆ ในระบบนิเวศน์

 ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ภาระหน้าที่ในการดูแลเยาวชนในค่ายประสบความสำเร็จได้เป ็นอย่างดี

 จนถึงปัจจุบัน ทางชมรมฯ ได้เปิดการอบรมพี่เลี้ยงแล้วทั้งสิ้น 19 รุ่น ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดที่มาจากต่างสาขาอาชีพ ต่างวัย ต่างฐานะ แต่ยอมสละเวลา แรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อพัฒนาตนให้เป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่ จะเป็นได้ อีกทั้งยังอดทนกับความเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลาค่าย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ก็ด้วยสำนึกเช่นเดียวกันคือ การดูแลและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่นั้นเป็นภาระหน้าที่ของเราทุก คน

สดจากการอบรมพี่เลี้ยง

 

          ค่ายเยาวชนผู้ด้อยโอกาสสัมผัสธรรมชาติ

 นอกจากค่ายเยาวชนปกติแล้ว ทางชมรมฯ ยังได้จัดค่ายสำหรับผู้มีอุปสรรคทางร่างกาย ซึ่งทำให้ขาดโอกาสที่จะได้สัมผัส และเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตนเอง เป็นค่ายซึ่งพี่เลี้ยงทุกคนต่างมีความรู้สึกเป็นสุขในฐานะผู้ให ้ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกว่าค่ายเยาวชนปกติก็ตาม แต่เมื่อเห็นความสุขที่ฉายออกมาอย่างชัดเจนจากเยาวชนเหล่านั้น ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายก็หมดสิ้นไป ในขณะเดียวกันพี่เลี้ยงทั้งหลายซึ่งต่างก็ท่งในความสามารถของเย าวชนที่สามารถทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำได้  แม้จะยากลำบากแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อ และในที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียว สิ่งที่เยาวชนได้ให้กลับมาคือบทเรียนว่า บ่อยครั้งที่สิ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่นั้น แท้จริงก็เป็นแต่เพียงความไม่สะดวกของชีวิตเท่านั้น หากเรายังมีความใฝ่ฝันและมุมานะแล้วข้อจำกัดใดๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะขวางเราไว้ได้ดวงตาสู่ธรรมชาติ

 

          รักษ์ผีเสื้อ

 ด้วยความหลงใหลในสีสันแพรวพราวบนปีกของแมลงตัวน้อย ซึ่งได้สมญาว่า อัญมณีแห่งพงไพรความรักอันยิ่งใหญ่ได้ผุดขึ้นกลางใจ ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง กลุ่มรักษ์ผีเสื้อซึ่งเป็นกิจกรรมหลักอีกโครงการหนึ่งของชมรมฯ จึงได้ก่อตัวอย่างเงียบๆ และนำไปสู่การมุ่งมั่นศึกษา จากพื้นๆ สู่ลึกในแก่นวิชา จากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งและคนต่อๆ ไปจนได้ตระหนักต่อถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่แมลงตัวน้อยนี้มีต่อก ารดำรงและสืบทอดเผ่าพันธุ์ของพรรณไม้ทั้งมวล

 สมาชิกกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ ได้ทำงานภาคสนามเพื่อถ่ายภาพ, บันทึกจำนวน และชนิดของผีเสื้อที่พบได้ในบริเวณแก่กระจาน และป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลของความพยายามต่อเนื่องนับเป็นแรมปีนี้ได้ปรากฏออกมาเป็นหนัง สือผีเสื้ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่รวบรวมภาพถ่ายและลักษณะเด่นของผีเสื้อหลากชนิดที่พบได้ที่อุ ทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปัจจุบัน ซึ่งผู้สนใจทั่วไปอาจใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นในการศึกษาผีเสื้อไ ด้ นอกจากนี้การออกสำรวจในแต่ละเดือนก็จะมีผู้สนใจกลุ่มใหญ่ติดตาม ไปเพื่อชื่นชมกับความงดงามของอัญมณีแห่งพงไพรนี้ด้วยทุกครั้ง

 ในปีนี้กลุ่มรักษ์ผีเสื้อมีโครงการสำรวจผีเสื้อเพิ่มเติมในพื้น ที่อื่นๆ และยินดีต้อนรับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเดือน 

 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับสมาชิก

 ธรรมชาติทั้งทางบกและทะเลของประเทศเรานั้นมีความงดงามสมบูรณ์อย ่างยิ่ง การได้ไปสัมผัสความร่มรื่นเย็นฉ่ำของผืนป่าสายน้ำ ความเนียนนุ่มของหาดทราย และความงดงามใต้ท้องทะเลฯลฯ ล้วนนำมาซึ่งความรื่นรมย์ของชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยจากการงานและช ีวิตประจำวันของเรา แต่ในขณะเดียวกันการพยายามรักษาธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์และงดง ามอยู่เช่นเดิมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทางชมรมฯ จึงได้จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นเพื่อนำสมาชิกของชมรมฯ ไปสัมผัสธรรมชาติในที่ต่างๆ ทั้งนี้การท่องเที่ยวดังกล่าวจะตั้งอยู่บนหลักการของการไม่ทำลา ยสภาพแวดล้อมและพยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด  ซึ่งการท่องเที่ยวแต่ละครั้งทางชมรมฯ ได้เน้นเนื้อหาในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่สอดคล้องกั บการท่องเที่ยวคราวนั้นๆ เอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของสมาชิกต่อสภาพแวดล ้อม
กิจกรรมอื่นๆ ของชมรมนักนิยมธรรมชาติ

 

นอกจากกิจกรรมภาคสนามข้างต้นแล้ว ชมรมฯ ยังมีกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ อีกคือ

 1. จัดทำวารสารชมรมฯ ราย 2 เดือน จัดส่งในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ หรือ PDF ไฟล์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมฯ และความรู้ด้านธรรมชาติ เพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิก
 2. นัดพบสมาชิกทุกๆ 2 เดือน เพื่อพบปะ พูดคุย และชมภาพสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของชมรมฯ ซึ่งในแต่ละครั้งทางชมรมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิท ยาและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย
 3. จัดการอบรมให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแก่สมาชิกในหัวข้อพิเศษ เป็นครั้งคราว
 4. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และบุคลากร ในการดำเนินงานค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
 5. เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปในโอกาสต่างๆ
 6. จัดทำ และจำหน่ายอุปกรณ์ดำรงชีพในป่าที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม ตลอดจนของที่ระลึกของชมรมฯ เพื่อเป็นรายได้ในการดำเนินงานของชมรมฯ

ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯ

1. คุณพิไล พูลสวัสดิ์ (ประธานชมรมฯ พ.ศ.2526-2530)

2. คุณบุญเลิศ อังศิริจินดา (ประธานชมรมฯ พ.ศ.2531-2536)

3. คุณสืบ นาคะเสถียร

4. คุณสุรชัย ท้วมสมบูรณ์ (ต้อย-ท้วม)

5. คุณนพรัตน์ นาคสถิตย์ (นพ)

6. คุณวันทนีย์ รัตนศักดิ์ (นี)

7. คุณดวงดาว สุวรรณรังษี (หน่อย)

8. คุณวราภรณ์ พลอยบริสุทธิ์

9. คุณวีรวัธน์ ธีระประสาธน์

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak


ชอบเนื้อหา
บางภาพไม่ขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สมดุล วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Rosefinchy วันที่ : 14/08/2008 เวลา : 13.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Rosefinchy
::: Live EveryDay as if It wereYour LasT :::

มาสวัสดีค่ะคุณเสือจุ่น

แอบย่องไปเยี่ยมเวบ พร้อมสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
apooh วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 13.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bedtaled
Reduce..Re-use..Re-cycle

ตอบคุณคห.5 แทน จขบ."นี่มิใช่บ้านแรก และ บ้านเดียวของพี่เสือจุ่นค่ะ"


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

แอบ ซ่อนลิงก์ ไว้เยอะเลยครับ ลองคลิกดูตามชื่อต่างๆ สิครับ

สำหรับชาวโอเค ที่อยากทำค่ายจริงๆ มันมีกระบวนการค่ายที่ ต้องมีการสื่อความหมายธรรมชาติ

เราจัดอบรมกันที 8 สัปดาห์

เบื้องต้น ต้องไปลองอ่าน กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เวบไซต์นะครับ

http://www.naturethai.org

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ยายเม้าท์เองค่ะ วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaimout
"เม้าท์"  กันไหมคะ? คุณๆขา....

สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Canary วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajhara

โครงการดีๆ ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 14.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ถือเป็นคณะผู้ก่อการดีทางธรรมชาติอีกคณะหนึ่งครับ ขอยืนยันได้ 1000%

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นายมะอึก วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 13.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom1
 

เห็นแล้วอยากจัดค่ายเยาวชนคนชาวบล็อคสักครั้ง
ท่านเสือจุ่นเป็นแกนนำได้ปะ?

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
kokuril วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokuril

อ๊ะ ผมเห็นคุณเสือจุ่นค่อนข้างบ่อยใน Comment คนอื่น นึกว่าเขียนไว้หลาย Entry แล้วซะอีก

นึกว่าชมรมนักนิยมธรรมชาตินี่คือผู้นิยมนุ่งลมห่มฟ้าซะอีก
คริ คริ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เสือจุ่น วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tigerjun
สู่ฝัน กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน ติดตามข่าวได้ที่ Bangkok Bicycle Campaign

สมัครสมาชิกฟรี ได้ที่ เวบไซต์ชมรมครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ดีจ๊า....คุณพี่เสือจุ่น

แล้วพวกเราชวนกันไปเที่ยวอนุรักษ์เชิงธรรมชาติ กันนะคะ
เอาประมาณปลายปีมั๊ย? ไปช่วยบ้านครูซัน หรือครูสบเมย กันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
TheQueenofNostalgia วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saisoi
The worst is yet to come. 

โหวตแรก
แล้วมีเว็บไซต์มั้ยคะ
กับ pdf newsletter จะขอรับได้ยังไง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คเชนทร์ วันที่ : 01/08/2008 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kachan

ดีคับ เพื่อโลก เพื่อทุกคน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ฝูงกูปรี ในป่าเต็งรัง เขมร : ภาพเก่าแก่หาชมยาก

ผมพบลิงก์วิดิโอนี้จากเพื่อนคนหนึ่งส่งมาให้ พอดูแล้วนึกสงสัย เลยสอบถามพี่ชายที่ชื่อศรัณย์ บุญประเสริฐ ซึ่งแนะนำให้อ่านในหนังสือเรื่อง "ธรรมชาตินานาสัตว์" ของ นพ. บุญส่ง เลขะกุล (สำนักพิมพ์สารคดีจัดพ

View All
<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]