• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2020-07-24
  • จำนวนเรื่อง : 128
  • จำนวนผู้ชม : 36793
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์-ข่าวสาร
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/newsreportblogger
วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 377 , 14:34:26 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบนโยบายและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ มกอช. ที่เกษียณอายุราชการ รางวัลข้าราชการดีเด่น รางวัลพนักงานราชการดีเด่น รางวัลคนดี ศรี มกอช. และรางวัลเกี่ยวกับระบบมาตรฐานและอาหารปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มกอช. และผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี 

นายพิศาล เปิดเผยว่า มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบ รับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ การขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจหลักของ มกอช.

 

 

มีผล การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปัจจุบัน มกอช. ได้มีการประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมจำนวน 356 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานทั่วไป 350 เรื่อง และมาตรฐานบังคับ ที่บังคับใช้แล้ว 6 เรื่อง โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีมติเห็นชอบให้ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เป็นมาตรฐานบังคับ

ระยะเวลาบังคับใช้จะมีผลนับแต่วันประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไป การส่งเสริมด้านการมาตรฐาน ปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน จำนวน 2,381 ราย การพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ Smart famer และ YSF จำนวน 91 ราย และสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์สำหรับอาจารย์ผู้สอน จำนวน 147 ราย

สำหรับการเสริมสร้าง ความตระหนักในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) มีการบังคับใช้มาตรฐานและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 299 ราย โดยมีมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดำเนินการส่งเสริมการบังคับใช้เป็นมาตรฐานบังคับ จำนวน 2 เรื่อง และมาตรฐานทั่วไป จำนวน 6 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen)

มกอช.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมโรงอาหารปลอดภัย Q Canteen โดยได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนสมาคมสตรีไทย และโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

ยังมีโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนำร่องอีกหลายแห่ง โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปัจจุบันมีร้าน Q Restaurant อยู่ทั่วประเทศ กว่า 3,000 แห่ง และได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารที่มีศักยภาพสูงให้เป็นร้านอาหาร Q ระดับพรีเมี่ยม โดยในปี 2563 มีร้านอาหารนำร่องสมัคร เข้าร่วมและผ่านการรับรอง Q restaurant Premium จำนวน 13 แห่ง

 

 

โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) มีการตรวจประเมินและให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จำนวน 125 ตลาด 895 แผง ประเภทร้านค้าหน้าฟาร์ม จำนวน 101 ร้าน และมีการส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า จำนวน 191 ราย โครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เชื่อถือได้ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ

ในปี 2563 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง รวม 340 สาขา โครงการเกษตรเพื่อชีวิต มกอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในขอบข่าย พืชอาหาร ข้าว ประมง ปศุสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ซึ่งเข้าร่วม จำนวน 24 แห่ง โดยมีโครงการที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 28 โครงการ

โครงการ Q อาสา มีการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่ประธานศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย และผู้นำกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้ง 9 เขต จำนวน 940 คน และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา ด้านมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 78 คน

การเปิดตลาดจิ้งหรีดไปยังประเทศเม็กซิโก มกอช. ได้ร่วมประชุมกับกรมปศุสัตว์เพื่อจัดทำรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศเม็กซิโก และเสนอให้ SENASICA พิจารณาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ปัจจุบัน SENASICA อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบใบรับรองสุขอนามัย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เม็กซิโกจะอนุญาตให้มีการนำเข้าต่อไป

 

 

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยการจำหน่ายสินค้ามาตรฐานผ่านตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 2,717 ราย มีสินค้า ที่วางขายทั้งหมด 720 รายการ โดยสินค้าที่วางขายในแต่ละตลาด ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ จำนวน 170 รายการ ตลาดเกษตรปลอดภัย จำนวน 250 รายการ และตลาดสินค้า QR Trace จำนวน 180 รายการ

รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ QR Trace On Cloud ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการนำ QR Codeมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสมัครใช้งานทั้งหมด 1,907 กิจการ

“การยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะสร้างความเท่าเทียมและ ช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิคในการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการค้า การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ของไทย ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค” นายพิศาลกล่าว

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2020 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]