*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1591
  • จำนวนผู้ชม : 2961134
  • จำนวนผู้โหวต : 1079
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1079 คน
<< พฤษภาคม 2018 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 823 , 18:08:48 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน แม่หมี , คนคอหนัง และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมเด็จย่า ตชด.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมเด็จย่า ตชด.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน พระเทพ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน พระเทพ

ตำรวจตระเวนชายแดนได้ถวายงานสมเด็จพระบรมราชชนนี (เมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปัจจุบัน ในด้านการพัฒนาและการศึกษาแก่พี่น้องประชาชนคนไทยในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายแดนโดยรอบประเทศไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน

ความเป็นมาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กว่า ๕๐ ปีมาแล้ว ที่หมู่ลาดตระเวนชายแดนและตำรวจพลร่มเข้าไปในหมู่บ้านชาวเขา และได้พบเห็นว่าไม่มีใครพูดไทยได้ และแม้ว่าจะมีเด็กวัยเรียนจานวนมาก แต่ก็ไม่มีใครไปจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านเหล่านั้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ ดังนั้น ตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ริเริ่มจัดตั้ง โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อสอนให้เด็กชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและตารวจตระเวนชายแดน อันเป็นแนวทางของการพัฒนาที่ถาวรและนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน โครงการตามพระราชดำริ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้พระราชทานพระ ราชทรัพย์สร้างโรงเรียน มีอาคารเรียนถาวร สื่ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ อีกทั้งโรงเรียน ตชด. มีความเจริญก้าวหน้า ขยายออกไปในอีกหลายพื้นที่ โรงเรียน ตชด. เป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีที่ตั้งกระจายอยู่ตามแนวชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง” จากเริ่มต้นมีโรงเรียนทั้งสิ้น ๗๑๓ โรง แต่บางส่วนถูกยุบเลิกไปเนื่องจากประชาชนย้ายถิ่นฐาน และบางส่วนมอบโอนให้กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากพื้นที่มีความเจริญเข้าถึง ในปัจจุบัน มีโรงเรียนในสังกัดตารวจตระเวนชายแดน 164 โรง แบ่งเป็นระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๑๖๑ โรง และระดับมัธยมศึกษา ๒ โรง ซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ และสายสามัญ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน

นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร มีหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยใหญ่ ไทยภูเขาเช่น กระเหรี่ยง ลัวะ ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ อีก้อ เป็นต้น ครูของโรงเรียน ตชด. เป็นตารวจตระเวนชายแดน ไม่ได้มีความรู้วิชาครูมาก่อน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการสอนให้แก่ครู ตชด. ทั้งการศึกษาระยะยาวเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และการฝึกอบรมระยะสั้นด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน

โรงเรียน ตชด. กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียน ตชด. เพื่อดำเนินการพัฒนาให้เด็กและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินงานโครงการตามพระราชดาริ จะมีครู ตชด. เป็นแกนนาในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ประชาชนในชุมชนมาร่วมในทุกๆ กิจกรรมของโรงเรียน ตชด. ทาให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการตามพระราชดำริ อาทิ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โครงการฝึกอาชีพ

โครงการส่งเสริมสหกรณ์

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลของการปฏิบัติงานของครู ตชด. รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ได้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารจานวนหลายหมื่นคนได้รับการศึกษา หลายคนได้เรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย และอีกหลายคนมีอาชีพ สามารถหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ตชด. ซึ่งมีมากกว่า ๕๐๐ แห่งก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดน

แม้ว่าเด็กและชุมชนในถิ่นทุรกันดารส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีพื้นที่ชายแดนห่างไกลการคมนาคม ที่มีประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยยังรอโอกาสที่จะได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดการศึกษาได้ ตารวจตระเวนชายแดนจึงยังต้องทาหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนเหล่านั้น ด้วยทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ทาให้ตำรวจตระเวนชายแดนสามารถสร้างสถานศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และจ้างคนในท้องถิ่นมาเป็นผู้ช่วย จัดการศึกษาให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้ ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน (Border Patrol Police)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ รูปแบบเป็นกองกำลังกึ่งทหาร มีภารกิจคือ รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และต่อต้านการก่อความไม่สงบภายในประเทศ ขึ้นกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ตั้งของกองบัญชาการ ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คำขวัญ เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

เพลงตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) (Border Patrol Police) เป็น ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ ๒๕ กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด.ในช่วงแรกคือป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน

ประวัติการจัดตั้ง

หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ประเทศอาณานิคมที่เคยเป็นเมืองขึ้นมาเป็นเวลานานหลายประเทศ ก็ได้รับเอกราชคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบก็ได้รับเอกราชใหม่ทุกประเทศได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย แม้ประเทศเหล่านี้จะได้รับเอกราชสมบูรณ์ แล้วก็ตาม แต่ความสงบสุขของบ้านเมืองในแถบนี้ยังห่างไกลจากความเป็นจริง ทั้งนี้เกิดจากความยุ่งยากทางการเมืองภายในจาก การชิงอำนาจของนักการเมืองที่มีความคิดเห็นยุ่งยากทางการเมืองภายใน จากการชิงอำนาจของนักการเมืองที่มีความคิดเห็นในนโยบายการปกครองแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุ่งยากอันเกิดจากการเมืองภายนอกที่ประเทศคอมมิวนิสต์ และบริวารพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ภูมิภาคของโลกส่วนนี้ให้อยู่ในอุ้งมือให้จึงได้ ทั้งได้พยายามดำเนินการทั้งมวลที่จะให้ประชาชนของประเทศเหล่านั้นจับอาวุธเข้าต่อสู้รัฐบาลของตนและประชาชนที่เป็นชาติเดียวกันเองหนักมือยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นชนวนแห่งความยุ่งยาก และก่อให้เกิดเหตุร้ายในส่วนนี้ของโลกตราบเท่าทุกวันนี้

ประเทศไทยได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และ สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ซึ่งได้รับความบอบซ้ำจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เศรษฐกิจและการทหารก็นับว่าอยู่ในระยะที่จะต้องปรับปรุงทั้งสิ้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ปรากฏว่าสถานการณ์รอบ ๆ ประเทศไทยและในภาคพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มตั้งเค้าแห่งความไม่สงบขึ้น เพราะการใช้สงครามบ่อนทำลายของฝ่ายคอมมิวนิสต์มีสิ่งบอกเหตุว่าภยันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู้รบระหว่างฝ่ายเวียตมินต์หรือฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสต์กับฝรั่งเศสมีการแทรกซึมของฝ่ายเวียตมินห์เข้าสู่ประเทศลาวและประเทศเขมร ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ถูกคุกคามได้ตลอดเวลา ทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยได้มีการสู้รบกับระหว่างกองทัพของประเทศพม่ากับกองทหารจีนชาติ(ก๊กมินตั๋ง) ที่ถูกคอมมิวนิสต์ตีถอยร่นลงมาทางใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และได้เข้าอยู่ในพื้นที่ของบ้านตูมและบ้านญวนในเขตแดนพม่าตรงข้ามกับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นกองทัพพม่ายังต่อสู้กับกะเหรี่ยงและไทยใหญ่ ที่เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง ซึ่งอยู่ติดกับทางทิศตะวันตกและทิศเหนือของไทยอีกด้วยทางด้านภาคใต้โจรจีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้พื้นที่บริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เป็นฐานทำการต่อสู้กับรัฐบาลของอังกฤษและรัฐบาลมาเลเซีย ประเทศไทยจึงอยู่ในภาวะที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะภัยที่ยังมองไม่เห็นกำลังคุกคามประเทศรอบด้านในขณะที่เหตุการณ์ภายนอกประเทศมีแนวโน้มซึ่งแสดงการคุกคามต่อประเทศไทยขณะเดียวกันเหตุการณ์ภายในประเทศก็เกิดขึ้นอีกโดยปฏิกิริยาของชาวญวนอพยพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุบลราชธานี

รัฐบาลและกรมตำรวจ ได้ร่วมกันพิจารณาภาวะการทางการเมืองดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาหาหนทางในการป้องกันที่จะมิให้เกิดความเสียหายต่อความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยของชาติและได้พิจารณาว่าหากจะใช้ตำรวจภูธรซึ่งงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมก็ล้นมืออยู่แล้วเพราะในขณะที่ศีลธรรมและขวัญของประชาชนเสื่อมและตกต่ำอย่างมากในระยะสงครามและ ยิ่งต่ำลงเมื่อสงครามเลิกแล้วส่วนการพิจารณาที่จะใช้กำลังทางทหารป้องกันและต่อสู้กับการคุกคามของคอมมิวนิสต์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในขณะนั้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศอย่างไรหรือไม่ เพราะประเทศรอบบ้านเราต่างก็มีประวัติศาสตร์ที่เคยสู้รบแย่งชิงอำนาจกันมาก โดยตลอดและการใช้กำลังทหารในขณะนั้นจะได้ผลคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเป็นการประหยัดหรือไม่เพราะเป็นการใช้ภารกิจด้านเดียวเพราะไม่สามารถเข้าทำการปราบอาชญากรรมหรือให้การบริการแก่ประชาชนได้เหมือนข้าราชการตำรวจและพลเรือน ปัญหาก็คือจะใช้หน่วยงานอะไรจึงจะใช้ทำงานได้ผล รัฐบาลและกรมตำรวจจึงได้พิจารณาตกลงใจว่าจะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้น และต้องเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นทั้ง ทหาร ตำรวจ และพลเรือน เมื่อไม่รบก็ต้องปราบปรามอาชญากรรม และในขณะเดียวกันก็ต้องบริการประชาชนได้หน่วยงานนั้นนอกจากจะเป็นผลต่อความมั่นคงปลอดภัย และรักษาความสงบตามชายแดน แล้วยังควรที่จะสามารถดำเนินการตามนโยบายของทุกกระทรวง ทบวง กรม อีกด้วย หรืออาจกล่าวโดยสรุป ก็คือว่าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ

แนวความคิดของรัฐบาลและกรมตำรวจในการจัดตั้ง ตชด. ก็เพื่อเสริมกำลังตำรวจภูธรในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนและป้องกันการรุกรานของคอมมิวนิสต์ ประหยัดการใช้กำลังทางทหารในยามปกติรักษาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านฝึกกำลังตำรวจเพื่อทำหน้าที่คล้ายทหาร และกำลังแบบทหารฝึกกำลังให้กับประเทศใกล้เคียง ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตำรวจตระเวนชายแดนเป็นการเตรียมกำลังตำรวจให้พร้อม เพื่อจะปฏิบัติการต่อต้านการรบนอกแบบโดยเฉพาะการรบแบบกองโจรเป็นการเตรียมกำลังตำรวจ ให้พร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอื่น ๆ ได้ทันที ถ้าสงครามเกิดขึ้นทำการคุ้มครองพื้นที่ของประเทศที่เป็นป่าเขาทั่วไปที่การคมนาคมทุกชนิดเข้าไปไม่ถึงด้วยการเดินเท้า หรือโดยการส่งลงทางอากาศทำการปราบปรามโจรผู้ร้ายที่ใช้รอยต่อของจังหวัดและของประเทศเป็นที่ซุกซ่อนกับการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงของหนีภาษี และยาเสพติดเมื่อไม่มีเหตุการณ์ สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดการกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน

การที่จะมอบหมายให้หน่วยทหารที่มีอยู่ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณแนวชายแดนก็ขัดต่อสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ระบุห้ามมิให้นำกำลังทหารไปวางไว้ ในระยะ ๒๕ กิโลเมตร จากแนวแบ่งเขตชายแดน ไทย - ลาว และกัมพูชา และหากจะพิจารณาใช้กำลังตำรวจภูธรเข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตำรวจภูธรก็มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจนไม่มีกำลังเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณแนวชายแดนได้ ในที่สุด รัฐบาลก็ได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยกำลัง "ตำรวจตระเวนชายแดน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยกำหนดให้หน่วยจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ ดังนี้

     ๑. สามารถทำการรบได้อย่างทหาร
     ๒. สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ
     ๓. สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตชด.

รถหุ้มเกราะของตำรวจตระเวนชายแดน V-150 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตำรวจตระเวนชายแดน V-150

 

การจัดโครงสร้างหน่วย ประกอบด้วย

๑. กองบังคับการอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ ๑-๘

๒. กองบังคับการสนับสนุน

ฝ่ายสนับสนุน ๑-๕

๓. กองบังคับการฝึกพิเศษ
๓.๑ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)
๓.๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)
๓.๓ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี)
๓.๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี)
๓.๕ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่)
๓.๖ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย)
๓.๗ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)
๓.๘ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)
๓.๙ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.สะเดา จ.สงขลา)

๔. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี)

กองกำกับการ ๑-๕ 

๕. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑

๕.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ (อ.มะขาม จ.จันทบุรี)
๕.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ (อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว)
๕.๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ (อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี)
๕.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ (อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์)

๖. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒
๖.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ (อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์)
๖.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี)
๖.๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร)
๖.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ (อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี)

๗. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๗.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ (อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก)
๗.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ (อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา)
๗.๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (อ.สันทราย จ.เชียงใหม่)
๗.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ (อ.เมืองตาก จ.ตาก)

๘. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
๘.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ (อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร)
๘.๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)
๘.๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ (อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา)
๘.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ (อ.เมืองยะลา จ.ยะลา)


ขอบคุณ วิกิพีเดีย และ http://www.bpp.go.thอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
vinitvadee วันที่ : 07/05/2018 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natcha2

อยู่ใกล้ที่ทำงานเก่าของแม่ค่ะน้าสิงห์

ตำรวจตระเวนชายแดน ในสมเด็จย่า ในสมเด็จพระเทพรัตน์
มงคลชีวิตอันสูงสุด

ขอจงมีแต่ความเข้มแข็งมั่นคงตลอดไปค่ะ _/\_

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน