*/
  • สิงห์นอกระบบ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-13
  • จำนวนเรื่อง : 1594
  • จำนวนผู้ชม : 2965004
  • จำนวนผู้โหวต : 1080
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1080 คน
<< ตุลาคม 2018 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561
Posted by สิงห์นอกระบบ , ผู้อ่าน : 902 , 20:42:23 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน สำรวจฟ้า , แม่หมี และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

พืชเชิงเดี่ยว…บ่วงปัญหาของเกษตรกรไทย

ดร.โญธิน มานะบุญ

ปัญหาของเกษตรกรไทยนั้นมีมากมาย แต่ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดคือ “ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ” ด้วยจริงราคาสินค้าเกษตรเกือบทุกประเภทตกต่ำอยู่อย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่า อาชีพเกษตรกรขายสินค้าการเกษตรขาดทุนตลอดมา
ด้วยเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะต้องมีเกษตรกรที่เดือดร้อนออกมาชุมุนมเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือทุกปี ทั้งข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ลำไย, ลองกอง, กระเทียม, หอมแดง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐช่วยเหลือเหลือภาคการเกษตรด้วยงบประมาณมหาศาล แต่เกษตรกรก็ยังคงขายสินค้าขาดทุนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ
ปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่เกษตรกรไทยทำการเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตทางการเกษตรประสบปัญหาราคาตกต่ำซ้ำซาก

และมีเกษตรกรน้อยรายมากที่จะประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจหรือมีกำไรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากที่สุดคือ บรรดาเจ้าของธุรกิจและอุตสาหกรรมปลายทาง รองลงมาเป็นพ่อค้าคนกลาง และที่ได้น้อยที่สุด ต้องแบกรับปัญหาและความเสี่ยงในทุก ๆ เรื่องคือ เกษตรกรผู้ปลูกนั้นเอง
ปัญหาของการเกษตรหรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือ
๑. พืชเชิงเดี่ยว แมลงศัตรู หรือ โรคพืช สามารถทำลายทั้งแปลงได้อย่างรวดเร็ว จนแทบไม่เหลือไว้ขายเลย
๒. ในฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
– หากขายได้ช้า ผลผลิตอาจเน่าเสีย
– ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ด้วยขายได้ช้าผลผลิตก็เน่า จึงต้องยอมขาย
– หากจะเก็บไว้ต้องสร้างที่เก็บขนาดใหญ่ การรักษาสภาพและควบคุมแมลงมีค่าใช้จ่ายสูง
ล้วนแล้วแต่เกษตรกรจะเสียมากกว่าได้และไม่คุ้มทุนเลย

 

 

 

แนวทางในการแก้ไขคือ การเกษตรผสมผสานด้วยการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
เริ่มต้นจากการมุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร โดยการใช้แนวทางการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กในฟาร์ม เช่น การขุดบ่อ ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องน้ำ เกิดหลักประกันในการผลิตอาหารเพื่อการยังชีพเบื้องต้น ส่วนที่ดินการเกษตรอื่น จะใช้ในการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานอื่นของครอบครัว ซึ่งอาจมีการขายผลผลิตส่วนเกินเพื่อเป็นรายได้ สำหรับใช้จ่ายในการยังชีพที่จำเป็น ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้ จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว แต่เกษตรกรส่วนใหญ่อาจไม่สามารถเริ่มต้นในขั้นตอนแรกนี้ได้ และอาจจำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องจัดความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ในเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนี้ มีแนวทางสำคัญในการการจัดสรรที่ดินการเกษตรและที่อยู่อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 คือ พื้นที่ส่วนที่หนึ่งประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สองประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ (กรมพัฒนาที่ดิน 2553)

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง
เมื่อเกษตรกรได้เริ่มต้นปฏิบัติตามเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว มีความพอเพียง และความมั่นคงในขั้นพื้นฐานระดับหนึ่งแล้ว ในขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ซึ่งการร่วมมือกันนี้ก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลัง และความสามารถของตน ซึ่งจะทำให้ชุมชนโดยรวมเกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติด้วย

ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
กลุ่มเกษตรกรที่ได้ดำเนินการตามทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบความสำเร็จเบื้องต้น อาจก้าวเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในระดับประเทศ เพื่อยกระดับการทำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เช่น การทำความร่วมมือกับธนาคาร เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ หรือการทำข้อตกลงกับบริษัท เพื่อขายผลผลิตให้
แนะนำให้

แนวคิดที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 โดยคุณเฑียรชัย เอื้อชูจิตต์
– ปลูกน้อย แต่คุณภาพสูง
– มีการคัดเกรด คัดคุณภาพ ขายตามคุณภาพสินค้า รักษาคุณภาพให้คงที่หรือดีขึ้น ไม่
ขายคละเกรด
– ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเรื่องการขาย เกษตรกรต้องรู้จักรวมกลุ่มกันขาย ตั้งสหกรณ์รวมกลุ่มกัน ผลิต ขาย ให้ได้ หากไม่อยากตายแห้ง หรือ แห้งตาย
– ผลิตสินค้านอกฤดูกาล
– มีการแปรรูปเองอย่างน้อยหนึ่งขั้น
– เลิก ผลิตมาก คุณภาพต่ำ
– เลิก ขายเหมาโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง
– เลิก ขายผลผลิตเป็นวัตถุดิบ ต้องขายผลผลิตเป็นสินค้าที่ผ่านการแปรรูป ยิ่งแปรรูปมากขั้นตอนเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
– เลิก ปลูกอะไรตามๆ กัน เพราะเห็นคนอื่นทำแล้วขายดี เพราะผลสุดท้าย จำนวนของก็จะมากจนล้น แล้วก็จะขายไม่ได้ราคา
– เลิก ปลูกตามบริษัทขายยา ขายปุ๋ย นักวิชาการเกษตร ข้าราชการ ที่แนะนำให้ทำครั้งละมากๆ หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว
– ผลผลิตอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ขอให้ผลผลิตในเวลาที่คนอื่นไม่มี และ เป็นของที่มีคุณภาพสูง แล้วจะมีรายได้มากกว่าเดิม คู่แข่งน้อยลง
การทำเกษตรเชิงเดี่ยว รายได้ของเกษตรกรจะได้รับเมื่อขายผลผลิตได้ตามวงรอบการปลูก 2-3 รอบต่อปี ราคาผลผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ตัวเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้เลย แต่การเกษตรแบบผสมผสมตามทฤษฏีใหม่ เกษตรกรจะมีรายได้เพื่อใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกวันตลอดทั้งปี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ มีความสามารถในการปลดหนี้ สามารถหลุดพ้นจากบ่วงปัญหาทั้งหมดทั้งมวล และสามารถพึ่งพาตนเองยืนหยัดด้วยลำแข้งแรงกายได้เองในที่สุด

ขอบคุณ http://www.greennet.or.th/node/1036 และ https://www.gotoknow.org/posts/487495

ที่มา http://www.thaigen-y.com
 
กำลังแก้ปัญหา PC Log in OK ไม่ได้ ต้องใช้ NB แทน ไม่ค่อยสะดวกครับ
 
 
หากเกษตรกรไทยสามารถหลุดพ้นบ่วงปัญหา
 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ 
 
ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำจะลดน้อยลง
 
ด้วยมีการเฉลี่ยพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นอื่น
 
ให้มากมายหลายหลากขึ้น
 
การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
 
แนวพระราชดำริในหลวง ร.๙
 
นับว่าเป็นหนทางที่น่าสนใจที่สุด


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 23/10/2018 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เกษตรกรไทยหวังจะได้เงินก้อนใหญ่หลังจากลงทุนลงแรงปลูกพืชตามๆกัน ไม่นำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงมาใช้

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 22/10/2018 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ กำลังแก้ปัญหา PC Log in OK ไม่ได้ ต้องใช้ NB แทน ไม่ค่อยสะดวกครับ

พี่เจ้าหญิงเขียนเล่าเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 4 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 22/10/2018 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

พระองค์ทรงวางแนวทางให้ดำเนินรอยตาม ผู้ใดนำมาปฏิบัติก็จะประสบผลสำเร็จ อยากให้เกษตรกรหันมาทำตามกันให้มากขึ้น

ความคิดเห็นที่ 3 สิงห์นอกระบบ , แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สุรศักดิ์ วันที่ : 22/10/2018 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "ไทยยิ่งพัฒนา ยิ่งเหลื่อมล้ำ...ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ ?? กรุณาคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลย 

การผลิตเพื่อการส่งออกนั้น จะต้องเปิดให้ประมูลล่วงหน้า
แล้วผลิตตามความต้องการ

นำระบบประกันภัยพืชผลมาใช้ เพื่อบรรเทาความเสียหาย

ปราบปรามคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ให้หมดไปให้ได้
รวมทั้งพ่อค้าและข้าราชการ

เกษตรกรรายย่อย เพื่อความอยู่รอด ควรเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยว
แล้วหันมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ความคิดเห็นที่ 2 สิงห์นอกระบบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 22/10/2018 เวลา : 04.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เป็นเอ็นทรีที่ยอดเยี่ยมไปเลย ค่ะ คุณสิงห์นอกระบบ
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน ตามคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
นำมาช่วยให้เกษตรมีกินมีรายได้ตลอดปี ดีที่สุดในการแก้ไข
เพิ่งไปเห็นของจริง ลงพื้นที่ ที่ชาวกะเหรี่ยงทำเกษตรยึดแนวพระราชดำริ มาสดๆ ร้อนๆ เลยค่ะ
โดยการทำโมเดล "โคก หนอง นา" ประการแรกต้องเก็บน้ำฝนให้ได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด เมื่อมีน้ำ ก็สามารถทำเกษตร เพาะปลูก ลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้ทฤษฎีธรรมชาติ มีอยู่ มีกิน ก่อน เพราะมีผลผลิตตลอดปี แล้วค่อยนำไปขาย และมีการรวมกลุ่มกันต่อมา ทั้งนี้ ภาครัฐต้องเข้ามาแนะนำ

ความคิดเห็นที่ 1 สิงห์นอกระบบ , แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (2)
นายยั้งคิด วันที่ : 21/10/2018 เวลา : 22.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

ช่วยกันดูแลเกษตรกรกันให้มากๆสักหน่อยเถิดนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน