*/
  • ยี่สิบแปดกันยา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sanddy55@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-01-03
  • จำนวนเรื่อง : 144
  • จำนวนผู้ชม : 84297
  • จำนวนผู้โหวต : 4
  • ส่ง msg :
  • โหวต 4 คน
<< สิงหาคม 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
Posted by ยี่สิบแปดกันยา , ผู้อ่าน : 351 , 15:55:53 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
 
 
 

HRM 2101 Human Resource Management

ยุทธศาสตร์การบริหารคน เครือซีพี กว่า 300,000 คน ทั่วโลก ทำอย่างไร
วิชา : HRM 2101 Human Resource Management

                 การดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้หลายองค์กรต้องมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเสริมศักยภาพและสร้างความสามารถใหม่ในการแข่งขัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Conglomerate และด้วยจำนวนของบุคลากรมากกว่า 300,000 คนทั่วโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของ “บุคลากร” อันเป็นหัวใจหลัก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อการรับมือกับการปรับเปลี่ยนต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารคนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก เพื่อมุ่งสู่การเป็น Global Employer Brand อย่างแท้จริง โดยยุทธศาสตร์การบริหารคน ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่

1. สร้างผู้นำผ่านสถาบันผู้นำเครือฯ (CPLI)

2. การดึงดูด สรรหา และแนะนำคนดีคนเก่งเชิงลยุทธ์

3. การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาระดับโลก

4. การพัฒนาและวางแผนทางอาชีพให้คนดีคนเก่งของเครือฯ และ

5. องค์กรที่มีโครงสร้างแบบยืดหยุ่น

เสาหลักทั้ง 5 นี้สะท้อนถึงความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ทั้ง 3 มิติ คือ ทักษะ – สุขภาพ – เจตคติ (ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์, 2531: 1-2) ด้านทักษะ เสาหลัก 3 ต้นแรกสะท้อนถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรียนรู้ทักษะใหม่ จากเพื่อนรวมงานที่เป็นคนเก่งจากภายนอก หรือบริษัทที่ปรึกษาที่รวมงานด้วย รวมถึงการ Upskill/Reskill ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่เสมอ ด้านสุขภาพ ไม่เพียงแต่สุขภาพทางกายเท่านั้น แต่รวมไปถึงสุขภาพจิตของบุคลากร การช่วยวางแผนทางด้านอาชีพ จะช่วยให้บุคลากรสามารถวางเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนได้ ลดความเครียดอันเนื่องมาจากรูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และด้านเจตคติ การปรับองค์กรให้มีความยืดหยุ่น มีการทลายไซโล เพื่อเปิดโฮกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานอื่นมากชึ้น และเสริมสร้างให้มีความคิดในทางบวกแก่บุคลากร

เมื่อวิเคราะห์เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารคนของเครือฯ มีคุณลักษณะครบถ้วนทั้ง 5 ประการ ไม่ว่าจะเป็น

1. การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่เครือฯ มีการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำโครงการมากมายให้พนักงานมีการปรับตัวอยู่เสมอ เช่น โครงการเถ้าแก่, พอใจวันเดียว
2. การแข่งขันของตลาดแรงงานในการสรรหาหรือรักษาไว้คนดี-คนเก่ง เครือฯ ไม่เพียงแต่จะเน้นการสรรหาคนดีคนเก่งมาร่วมงาน แต่ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนดีคนเก่งให้คงอยู่
3. การเน้นระยะยาว จัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร เครือฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระยะยาว โดยมองว่าเรื่องใหม่ๆ ให้คนใหม่ทำ โครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ FLDP รวมถึงการปรับองค์กรให้มีโครงสร้างแบบยืดหยุ่น เป็นการทลายไซโลภายในองค์กร
4. การเน้นพัฒนาทางเลือก เพื่อให้คนดีคนเก่งมีการพัฒนาและเติบโต การวางแผนอาชีพให้คนดีเก่งจึงเป็นหนึ่งในเสาหลักของยุทธศาสตร์ฯ และให้มีการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบ Cross Functional เช่น SPLD, สามประสาน เพื่อให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ  
5. ขอบเขตการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย โดยเครือฯ มีการวางเป้าหมายไปที่พนักงานทุกระดับ มีโครงการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม เช่น สถาบันผู้นำ หรือ การพัฒนาทักษะดิจิทัล ผ่าน True Digital Academy เป็นต้น

นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มีการวางกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ ซึ่งมีการยึดมั่นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยได้พัฒนาและทวนสอบระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ลักษณะทางธุรกิจ ยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเครือ และหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (United Nations Guiding Principles On Business And Human Rights: UNGPs) ของสหประชาชาติ โดยเป็นไปตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จของ Mondy and Noe (2004) ที่ต้องประกอบไปด้วยทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์

แนวคิดจากยุทธศาสตร์การบริหารคนของเครือฯ ไม่จำเป็นที่จะถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในภาพใหญ่เท่านั้น แต่บุคลากรทุกระดับยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมได้เช่นกัน โดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบล่างขึ้นบน โดยบุคลากรควรทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ของเครือฯ แล้วนำมาพิจารณาตนเอง คอยเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพยายามแสวงหาความรู้ฝึกฝนทักษะใหม่ให้ตนเอง พร้อมจะแสดงความสามารถเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม หรือการหาโอกาสร่วมโครงการพิเศษกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตนเอง นอกจากนี้การบริหารทีมของหัวหน้างานตามยุทธศาสตร์ของเครือฯ ก็มีความสำคัญเช่นกัน การให้โอกาสทีมงานในการแสดงความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนให้ทีมงานอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองมาเป็นคนดีคนเก่งที่องค์กรต้องการ มีความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงความภูมิใจในสิ่งที่ตนรับผิดชอบ และเมื่อทุกๆ ส่วนงานมีแนวคิดในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของเครือฯ  ก็จะช่วยขับเคลื่อนให้เครือฯ สามารถเติบโตไปข้างหน้าร่วมกับบุคลากรที่สำคัญทั้งกว่า 300,000 คนได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารคนของเครือฯ อาจจำเป็นต้องมีการส่งเสริมบางประการเพื่อให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เช่น
1. จะทำอย่างไรให้บุคลากรในเครือเจริญโภคภัณฑ์รับทราบและเข้าใจในยุทธศาสตร์การบริหารคนของเครือฯ เนื่องจากปัจจุบันอาจไม่ได้มีการสื่อความอย่างครบถ้วนบุคลากรระดับปฏิบัติการทุกคน
2. แนวทางการทลายไซโลในองค์กร หรือการทำงานแบบยืดหยุ่นอย่างเป็นรูปธรรมควรเป็นอย่างไร หลายครั้งที่บุคลากรใหม่ๆ มีแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ แต่ไม่สามารถนำเสนอได้อย่างที่ต้องการ และส่งผลต่อความภูมิใจในงานของตน
3. จะสร้างความภูมิใจให้แก่บุคลากรในฐานะของผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างไร เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญต่อตนเอง รวมถึงได้รับการยอมรับเมื่อทำสิ่งที่ดี และพร้อมจะช่วยขับเคลื่อนเครือฯ ไปข้างหน้า
4. ทักษะและเจตคติแห่งอนาคตมีอะไรบ้าง องค์กรจะเป็นต้องสื่อถึงความต้องการที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรโดยทั่วไปเปิดใจยอมรับที่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องและมาเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนองค์กรด้วยกัน

ที่มา  businessmodelcasestudy


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน