จุดประกายวรรณกรรม
หนังสือ วรรณกรรม นักประพันธ์ ข่าวสาร ความคิดเห็น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nirunsak
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2552
Posted by นิรันศักดิ์_บุญจันทร์ , ผู้อ่าน : 2634 , 20:37:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ด้วย รางวัลศรีบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งของ กองทุนศรีบูรพา ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ นายกุหลาบ สายประดิษฐ์-ศรีบูรพา (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้

๑.เป็นนักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น "ศรีบูรพา"

๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

๓.ยังมีชีวิตอยู่

ทั้งนี้ กองทุนศรีบูรพา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้น พ.ศ.๒๕๓๓) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๑๙ คน ตามลำดับดังนี้ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์)(๒๕๓๑), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) (๒๕๓๒), คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง (๒๕๓๔), นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ (๒๕๓๕), นายสุจิตต์ วงษ์เทศ (๒๕๓๖), นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์) (๒๕๓๗), นายกรุณา กุศลาสัย (๒๕๓๘), นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (๒๕๓๙), นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (๒๕๔๐), นายวิทยากร เชียงกูล (๒๕๔๑), นางสุภัทร สวัสดิรักษ์(๒๕๔๒), นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (ชัย ราชวัตร) (๒๕๔๓), นายเสถียร จันทิมาธร(๒๕๔๔), นายนิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๔๕), นายธีรยุทธ บุญมี นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล(๒๕๔๖), นายสมบูรณ์ วรพงษ์ (๒๕๔๗), นายสุรชัย จันทิมาธร (๒๕๔๙), นายวัฒน์ วรรลยางกูร (๒๕๕๐)  และนายสุทธิชัย หยุ่น (๒๕๕๑)

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) ได้ประกาศมอบ รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา  ๓ สาขา ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน, นายขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สำหรับปี ๒๕๕๒ นี้ คณะกรรมการกองทุนศรีบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับ รางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2552 อนึ่งพิธีมอบรางวัลศรีบูรพา กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน วันนักเขียน-๕ พฤษภา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถาด้วย 

สำหรับสถานที่จัดงานและกำหนดการที่แน่นอน คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2484 (1941) ปีมะเส็ง ที่บ้านห้องแถว ถนนทรงพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ซึ่งเพิ่งให้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทย ก่อนอาจารย์ชาญวิทย์เกิดเพียง 2 ปี อาจารย์ชาญวิทย์เกิดและเติบโตจากครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อชื่อ เชิญ (เปลี่ยนนามสกุลเดิมจาก "แก่นแก้ว" เป็น "เกษตรศิริ") ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยม 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศสยาม ซึ่งก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ่อรับราชการเป็นเทศมนตรีอำเภอบ้านโป่ง และทำการค้าขายมี "ร้านปืนบ้านโป่ง" แม่ชื่อ ฉวีรัตน์ ( สกุลเดิม "เอี่ยมโอภาส") จบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีอาชีพเป็นพยาบาลและผดุงครรภ์

อาจารย์ชาญวิทย์เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์ นักคิดและนักเขียน โดยมีผลงานเขียนออกมาเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์, 3 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย, การค้าสังคโลก, ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี, เจ้านโรดม สีหนุกับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา, รายงานชวา สมัย ร.5, สยามพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งบทความวิชาการอีกมากมาย และยังเป็นผู้สถาปนา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Southeast Asian History, Cornell University, Ithaca , New York , (2515)

- ปริญญาโท M.A. Diplomacy and World Affairs, Occidental College, Los Angeles (2510)

- ปริญญาตร (การทูต) เกียรตินิยมดี (รางวัลภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2503-2506)

- มัธยมศึกษา (ม.4-ม.8 วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ประถมและมัธยมศึกษา (ป.1-ม.3 2491-2497)

- โรงเรียนเฉลิมวิทยา สมุทรปราการ

- โรงเรียนนารีวุฒิวิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี

- โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี  

การทำงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ด้านวิชาการและอื่นๆ  

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ (2516-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (2534-ปัจจุบัน)

- เลขานุการก่อตั้งกองทุนธรรมศาสตร์ 50 ปี (2527)

- ประธานคณะกรรมการก่อตั้งกองทุนศิลปะศาสตร์ 30 ปี (2535)

- บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ (2524-2526) 

ด้านบริหาร

- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (2534-2537)

- รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2529-2531) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (เปิดศูนย์รังสิตและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

- รองอธิการบดี (ฝ่ายธรรมศาสตร์ 50 ปี) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน (2518-2519) สมัยอธิการบดีศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- รองผู้อำนวยการและกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา (2525-2528) สมัยศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นผู้อำนวยการ

- หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (2524-2526)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปริเภทตัวแทนอาจารย์ (2534)

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537-2538)

นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บรรณาธิการ Southeast Asian Bulletin Network ร่วมกับ Kyoto University Center for Southeast Asian Studies (2535-2537)

- อนุกรรมการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย สำนักนายกรัฐมนตรี (2537)

- กรรมการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี (2533)

- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2521-ปัจจุบัน)

- บรรณาธิการจุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2517-2518)

- อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่มติและหลักการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (2516-2517)

- กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ (2516-2518)

ต่างประเทศ

- นักวิจัยประจำ Center For Southeast Studies, Kyoto University (2520- 2521)

- ผู้บรรยายวิชา Southeast Asian History, University of California Berkley, Santa Cruz ตลอดปีการศึกษา (2521-2522) ในฐานะ Visiting Fellow ของมูลนิธิฟูลไบรท์

- ผู้ควบคุมวิชา Thailand Seminar, Southeast Asia Program,Cornell University หนึ่งภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2528)ในฐานะ Visiting Fellow ของ มูลนิธิฟูลไบรท์

ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

- รางวัลทุนภูมิพล (2506)

- ทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์

- ศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐอเมริกา (2508-2513)

- ทุน London-Cornell Program เพื่อวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (2513- 2515)

-โล่เกียรติคุณของคณะรัฐศาสตร์และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ในฐานะศิษย์รัฐศาสตร์ดีเด่นด้านงานบริหารและวิชารการ พ.ศ. 2530

- โล่เกียรติคุณของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะกรรมการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2530-2531 
 
(ที่มา : www.charnvitkasetsiri.com )
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทะเลไร้คลื่น วันที่ : 18/03/2009 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talay
http://www.oknation.net/blog/yeewawa/2009/11/17/entry-1 " ลูกหลานสายน้ำตาปีเมืองปักษ์ใต้ "

มือใหม่ เข้ามาทักทาย อ่านเพื่อหาความรุ้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
kokoyadi วันที่ : 06/03/2009 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kokoyadi
Blog me if you can!!! KoKoyadi  โกโก้...อย่าดิ

เย้ๆๆ อาจารย์ผม... เหมาะสมสุดๆ ชื่นชนครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ting วันที่ : 05/03/2009 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

สวัสดีคะน่าจะลงรูปให้ดูหน้าตาด้วยนะคะ
ว่าใครเป็นใคร อยากทราบคะ
ขอบคุณที่เผยแพร่ให้ทราบคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่านวนิยายเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลซีไรต์ 2552
เงาฝันของผีเสื้อ ของ เอื้อ อัญชลี
3 คน
ทะเลน้ำนม ของ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
3 คน
ประเทศใต้ ของ ชาคริต โภชะเรือง
1 คน
โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก ของ ฟ้า พูลวรลักษณ์
4 คน
ลับแล, แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล
9 คน
โลกใบใหม่ของปอง ของ ไชยา วรรณศรี
0 คน
วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
14 คน

  โหวต 34 คน