จุดประกายวรรณกรรม
หนังสือ วรรณกรรม นักประพันธ์ ข่าวสาร ความคิดเห็น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/nirunsak
วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2552
Posted by นิรันศักดิ์_บุญจันทร์ , ผู้อ่าน : 4754 , 18:57:53 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายสำหรับการประกาศผลวรรณกรรมรางวัล "นายอินทร์อะวอร์ด" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 พร้อมทั้งฉลองครบรอบสู่ 1 ทศวรรษ และเปิดตัวหนังสือวาระพิเศษ "โอกาส" จากนักเขียนยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ณ อมรินทร์คอร์เปอเรทปาร์ค โดยมีบรรดานักเขียน นักแปล คนทำหนังสือ และสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นับตั้งแต่ปี 2543 โครงการรางวัลนายอินทร์ วอร์ด ถือกำเนิดขึ้นจาก ร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก และต่อมาในปี 2544 จึงเพิ่มการประกวดประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชน

กระทั่งปี 2548 จึงได้จัดประกวดประเภทเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันเป็น 6 ประเภท ได้แก่ สารคดี หนังสือภาพสำหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย โดยดำเนินการมาครบรอบปีที่ 10 หรือครบรอบ 1 ทศวรรษในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวรางวัลนี้ได้สร้างนักเขียนขึ้นมาประดับวงการน้ำหมึกไทยอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นเวทีให้นักเขียนใหม่ๆ ได้แสดงความสามารถอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้คณะบรรณาธิการยังได้จุดประกายความคิดให้บรรดา 17 นักเขียน รางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด รวมตัวกันแสดงพลังความคิดและพลังสร้างสรรค์จัดทำหนังสือวาระพิเศษชื่อ "โอกาส" ตามคำขวัญของโครงการว่า "มากกว่ารางวัลคือโอกาส" ผ่านงานเขียนสร้างสรรค์ทั้ง 6 ประเภท รวมจำนวน 15 เรื่องอีกด้วย

การประกาศผลวรรณกรรมรางวัล "นายอินทร์อะวอร์ด" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 ทั้ง 6 ประเภท ดังนี้...

1.ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก คณะกรรมการรอบคัดเลือก ประกอบด้วย สุภาวดี โกมารทัต, อ.สุรเดช แก้วท่าไม้ และอนุสรา ดีไหว้ ได้พิจารณาคัดสรรให้หนังสือภาพสำหรับเด็กเข้ารอบตัดสินจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ 1.หนูรอกับหนูรี โดย คมกริช มานนท์ 2.หมานุ่ม...หมาเน่า โดย พนิดา สีชมภู 3.ถึงไหนแล้วนะ โดย ม.ล.ประกายพรึก จักรพันธ์ 4.มนุษย์ 60 ปาก โดย คมกริช มานนท์

จากนั้นคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร, อ.พรอนงค์ นิยมค้า, อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ อ.ชีวัน วิสาสะ และผศ.รพินทร ณ ถลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 เรื่องยังไม่สมบูรณ์และอาจยังไม่เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านคือเด็กและเยาวชนมากนัก จึงไม่มีหนังสือภาพสำหรับเด็กเรื่องใดที่สมควรได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2552 แต่ยังมีเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับการตีพิมพ์คือเรื่อง หนูรอกับหนูรี โดย คมกริช มานนท์

2.ประเภทวรรณกรรมเยาวชน คณะกรรมการรอบคัดเลือกประกอบด้วย อริยา ไพฑูรย์, นฤมล อิทธิวิวัฒน์ และดาวิษ ชาญชัยวานิช ได้มีมติให้ต้นฉบับวรรณกรรมเยาวชนเข้ารอบจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เมืองความดีไม่สูญหาย โดย มยุรี เดชบุญ 2.โรงเรียนก็มีหัวใจ โดย สิริมงคล แท้สูงเนิน 3.อุดมโลก โดย นทธี ศศิวิมล และคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย สุภาวดี โกมารทัต, ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์, อ.อัจฉรา ประดิษฐ์, อ.ผุสดี นาวาวิจิต และอ.ปรีดา อัครจันทโชติ ได้มีมติร่วมกันว่าวรรณกรรมเยาวชนทั้ง 3 เรื่องยังมีข้อบกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์ในเชิงวรรณศิลป์บางประการ จึงไม่สมควรมอบรางวัลยอดเยี่ยมให้แก่เรื่องใด แต่คณะกรรมการตัดสินเห็นพ้องกันว่ามีเรื่องควรได้รับการตีพิมพ์ 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ อุดมโลก และโรงเรียนก็มีหัวใจ

  

3.ประเภทกวีนิพนธ์ คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก ประกอบด้วย สุนันท์ พันธุ์ศรี, พิเชฐ แสงทอง และจตุพล บุญพรัด ได้พิจารณากลั่นกรองและคัดสรรบทกวี 48 สำนวน เข้ารอบให้คณะกรรมการตัดสินอันประกอบด้วย ประยอม ซองทอง, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, จิระนันท์ พิตรปรีชา, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ และไพวรินทร์ ขาวงาม ได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินโดยมีมติให้บทกวี 3 สำนวน ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ บทกวีรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ได้แก่ นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม บทกวีรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ใจชรา โดย วรภ วรภา และวิทยาศาสตร์กถา โดย พลัง เพียงพิรุฬห์

4.ประเภทนวนิยาย คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย จิตติ หนูสุข, นภาพร พิทยวราภรณ์ และใจรัตน์ สมบัติพิบูลย์ ได้พิจารณาคัดสรรแล้วมีมติให้นวนิยาย 5 เรื่องเข้ารอบตัดสิน ดังนี้ 1.เจ็ดกุญแจ โดย สองขา 2.นิยายความรัก (The Clock Tick Way) โดย นพดล แปงณีวงศ์ 3.ฝุ่นดาวของค่ำคืน โดย ธาร ยุทธชัยบดินทร์ 4.มะละกา โดย ราชศักดิ์ 5.หนังสือซ่อนปริศนา (The Book) โดย จัตวาลักษณ์ และคณะกรรมการตัดสินอันประกอบด้วย ประภัสสร เสวิกุล, ศ.ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, กนกวลี กันไทยราษฎร์, ขจรฤทธิ์ รักษา และวุฒิชาติ ชุ่มสนิท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2552

 

5.ประเภทสารคดี คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก ประกอบด้วย นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ, ตรีคิด อินทรขันตี และทิพรัตน์ เดชดำรงศักดิ์กุล ได้พิจารณาแล้วมีมติให้สารคดี 6 เรื่องเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ 1.สู่ขอบฟ้า...ยูนนาน โดย วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์ 2.แบกเป้ ลุยเดี่ยว ตีตั๋วรถไฟไปเที่ยวหลังคาโลก โดย วีณา เชิงชาญกิจ 3.ฝากท้องแฝดกับสูติแพทย์ในโตเกียว โดย ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ บรู๊คแคร์ 4.แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์ 5.บันทึกคนเดินช้า ณ Melbourne โดย Mr.Forever 6.เปรมา...ภารตะนคร โดย หฤทัย บัวเขียว

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ประมวล โกมารทัต, รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร, อรสม สุทธิสาคร, ธีรภาพ โลหิตกุล และนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ผลงานสารคดีเรื่อง แม่น้ำสีเขียวคราม โดย บำเพ็ญ ไชยรักษ์ เป็นสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2552

 

6.ประเภทเรื่องสั้น คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก ประกอบด้วย สุภาพ พิมพ์ชน, จตุพล บุญพรัด และเทวัญกานต์ มุ่งปั่นกลาง ได้พิจารณากลั่นกรอง 20 เรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ 1.สำนึกสายเลือด โดย ณ กรรณ 2.ประตูที่ผลักออก โดย ปันนา ศรีกาวิน 3.หนูน้อยกลางถนนกับคนใจยักษ์ โดย ชาติณรงค์ วิสุตกุล 4.ไพ่ใบสุดท้ายของจิ้งจก โดย จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ 5.ก้อนกรวดในงานเลี้ยง โดย ดอกแส 6.คนอย่างเขาหรือ? โดย เชตวัน เตือประโคน 7.มนุษย์เชื่องช้า-วิฬาร์ซึมเซา โดย ฉมังฉาย 8.ตาหน่าย โดย นาวาเอกสมสินธ์ อ่อนศรี 9.การเมือง ความรัก และศรัทธา โดย "อัชฌาฐิณี" 10.ท่อนแขน โดย สร้อยสัตตบรรณ

11.หมาขี้เรื้อน โดย กิตติคุณ คัมภิรานนท์ 12.ที่เกิดเหตุ โดย อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ 13.เพื่อนบ้านของเรา โดย ก้าววิโรจน์ ดำจำนงค์ 14.วิทยุของหมู่บ้านและหลานลุงทูน โดย พาวิสุ ถมพงศ์ 15.กาลคืนหนึ่ง โดย พิณประภา ขันธวุธ 16.ยายมารำสาก โดย ส. ปาลกะวงศ์ 17.ห้องเรียนดวงดาว โดย สุธาทิพย์ โมราลาย 18.เรื่องเศร้าประจำวัน โดย กิตวัฒน์ ตันทะนันท์ 19.ความโรแมนติกสุดท้าย โดย โกสินทร์ ขาวงาม และ 20.ฆาตกร โดย วิทยากร โสวัตร

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ชมัยภร แสงกระจ่าง, อัศศิริ ธรรมโชติ, พิบูลศักดิ์ ละครพล, จำลอง ฝั่งชลจิตร และจตุพล บุญพรัด ได้พิจารณาเรื่องสั้นทั้ง 20 เรื่องแล้วมีมติให้เรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ฆาตกร โดย วิทยากร โสวัตร เรื่องสั้นรางวัลรองชนะเลิศ 2 เรื่อง ได้แก่ ท่อนแขน โดย สร้อยสัตตบรรณ และที่เกิดเหตุ โดย อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ

จากงานเขียนทั้ง 6 ประเภทมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเพียง 3 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ 1.กวีนิพนธ์ จากบทกวีชื่อ นัยน์ตาของโคเสี่ยงทาย ของ วิสุทธิ์ ขาวเนียม เนื้อหาสะท้อนความเป็นไปของสังคมเกี่ยวกับพิธีแรกนาขวัญผ่านนัยน์ตาโคเสี่ยงทาย ผ่านภาพข่าวโทรทัศน์ ผ่านมุมมองกล้องทันสมัย ผ่านความรู้สึกของชาวบ้าน ผ่านมุมมองของกวีที่ตั้งคำถามเชิงสังหรณ์กับคำพยากรณ์ในพิธีมงคล ว่าแท้จริงแล้ววิถีเกษตรกรบนแผ่นดิน จะดำรงอยู่และดำเนินไปด้วยดีเพียงใด เมื่อสังคมเกษตรล่มสลาย ทุนข้ามชาติเข้ามาถือครอง และการตัดต่อพันธุกรรม บทกวีสำนวนนี้โดดเด่นทั้งรูปแบบและเนื้อหา และถ่ายทอดลีลาทางวรรณศิลป์ได้อย่างมีชั้นเชิง

"ผมขอขอบคุณคณะทำงานและคณะกรรมการรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดทุกท่านที่เล็งเห็นคุณค่าในกวีของเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่างานกวีต้องสะท้อนชีวิตและสังคมทางศิลปะและจินตนาการ เป็นงานที่กลั่นกรองจากภาวะภายในและทุกคนต้องอ่านเข้าใจได้ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเกษตรกร คนเลี้ยงวัว ชาวประมง นักเรียน ผู้ใช้แรงงาน จนถึงปัญญาชนและกวี คิดว่าบทกวีร่วมสมัยคงเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้" วิสุทธิ์ ขาวเนียม กวีหนุ่มใหญ่จากจังหวัดตรัง กล่าว

2.เรื่องสั้น จากเรื่อง ฆาตกร ของ วิทยากร โสวัตร เป็นเรื่องสั้นสะท้อนสะท้อนภาพสังคม ที่บ่งชี้ให้เห็นการต่อสู้ด้วยหัวใจของชาวบ้านกับอำนาจรัฐในเรื่องของปากเสียงประชาชน ระบบของภาครัฐ และการถูกแย่งชิงทรัพยากร โดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครหลักสองปู่หลานที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ เพียงเพราะไม่ยอมรับอำนาจที่รัฐเข้ามาสร้างเขื่อนและทำลายหมู่บ้านของชุมชน โดยผู้เขียนใช้กลวิธีผูกร้อยเรื่องราวที่ซับซ้อนกันหลายชั้นด้วยโครงเรื่องหลักเดียวกันคือการต่อสู้ของชุมชน เพื่อจะนำไปสู่คำตอบสุดท้ายที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และคนในชุมชนก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากรอความตาย

3.สารคดี จากเรื่อง แม่น้ำสีเขียวคราม ของ บำเพ็ญ ไชยรักษ์ สารคดีชุมชนที่สอดแทรกเรื่องราวรอบด้านทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาและการต่อสู้ของชุมชนริมสายน้ำแดนอีสาน อันนับเป็นการสะท้อนภาพสังคมไทยนอกกระแสหลัก ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจต่อชุมชนกลุ่มนี้น้อยมากหรืออาจไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นรังสรรค์ผลงานด้วยการค้นคว้าข้อมูลของชุมชนลุ่มแม่น้ำสงครามทั้งจากเอกสาร และการลงพื้นที่เป็นเวลานาน ก่อนนำมากลั่นกรองเป็นข้อเขียนเชิงสารคดีที่มีข้อมูลเชิงลึกและนำเสนอเรื่องราวอย่างมีศิลปะ

"งานนี้ใช้เวลานานมากในการเขียน ทีแรกตั้งใจจะส่งเมื่อสิบปีที่แล้ว (หัวเราะ) แต่ว่าจริงๆ เพิ่งเขียนเสร็จปีที่แล้ว แต่ยังไม่กล้าส่งเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้ง เรื่องอะไรหลายๆ อย่างที่เราต้องให้เกียรติกับคนที่เราเขียนถึง ทำให้ลังเล ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่า เอาไปให้ใครอ่านก็ไม่มีความเห็นใดๆ ตอบกลับมา เลยไม่แน่ใจว่ามันดี เลยเก็บไว้ จนกระทั่งเอาให้พี่คนหนึ่งอ่านแล้วเขาบอกให้ส่งมาประกวด

ที่สุดเลยคือต้องขอบคุณชาวบ้านลุ่มน้ำสงคราม สี่ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น เป็นคนแม่น้ำสงครามด้วย และได้เขียนถึงบ้านตัวเองก็รู้สึกมีความสุข และวันนี้ยังได้รับรางวัลจากคุณอรสมซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจ รวมทั้งคุณธีรภาพและท่านอื่นๆ ด้วย เพราะว่างานก่อนหน้านั้นของท่านทำให้อยากเขียนสารคดี เป็นงานที่ทำให้หัดเขียนสารคดี เพราะว่ามีแรงดลใจบางอย่างว่าเรื่องจริงหลายอย่างต้องเขียนและเล่าให้คนอื่นได้รับรู้บ้าง" บำเพ็ญ ไชยรักษ์ นักเขียนสารคดีจากลุ่มน้ำสงคราม กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2552 จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลประเภทละ 50,000 บาท และ 30,000 บาท (สำหรับประเภทเรื่องสั้น และกวีนิพนธ์) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลประเภทละ 10,000 บาท โดยผลงานทั้งหมดจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการรวมเล่มและจัดพิมพ์ต่อไป

พรชัย จันทโสก : เรื่อง

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เยี่ยมทองน้อย วันที่ : 22/08/2009 เวลา : 04.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yiumthongnoy

มาสวัสดีท่านบอกอจุดประกาย อยู่ดีมีแฮงเด้อ.

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ยิปซี วันที่ : 19/08/2009 เวลา : 02.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fairy
สก็อย

อ่อ


รับแซบค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
นกจร วันที่ : 02/08/2009 เวลา : 22.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nokjorn

ยินดีกับทุกท่านค่ะ โดยเฉพาะนักเขียนสารคดีศิษย์เก่า มมส. ยินดีด้วยเป็นพิเศษค่ะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
tatuk วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tatuk
เรานี่แหละ ผู้ปกป้องชาติและราชบัลลังก์! 

ต้องยินดีกับน้องแอ้ว (บำเพ็ญ ไชยรักษ์) ศิษย์เก่า มมส เป็นพิเศษ
ส่วนคนอื่นๆ คุ้นเคยกันบ้างแล้ว ยินดีแบบธรรมดาๆ ก็พอนะครับ


ความคิดเห็นที่ 12 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

ยินดีกับเลือดใหม่ในแวดวงวรรณกรรมด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
หน่อผุด วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 07.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/korpai
'ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า  กระดาษแผ่นเดียวไม่เป็นหนังสือ'

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
joeyman วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 00.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/inmind

ขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
แล่มจันท์พิศาโล วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 00.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/laemkcl

มาติดตามข่าวด้วยความสนใจ สงสัยต้องเสียสตังค์อีกหลายแน่คราวนี้...คิดถึงเจ้าของบ้านนี้เสมอ แม้ช่วงหลังจะไม่ค่อยได้พบกันบ่อยๆ เมื่อวันวานที่ผ่านมา...ขอให้จำเริญๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
J1214 วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jittima1214

ขอลอกคห.4 ด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สายลมลอย วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suankikran

ลอกความเห็น พิทักษ์ ครับ

(ฮี่ ฮี่)

อ้อ...สวัสดีครับ อาว์นิรันศักดิ์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
musachiza วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

ขอบคุณครับที่นำข่าวดีๆมาให้ติดตาม
http://www.oknation.net/blog/dragonball

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
อักษรานันต์ วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hungkumnung

สวัสดีครับ ยินดีกับทุกท่านทุกรางวัลครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
phithak-P วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phithak-P

ขอแสดงความยินดีกับกวี และนักเขียนผู้ทำงานสร้างสรรค์ทุกๆท่านครับ
ขอให้วรรณกรรมไทยร่วมสมัยจงเจริญขอ-รับ!

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

ยินดีด้วยกับทุกท่าน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
nonamenosound วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.29 น.

สนใจแม่น้ำสีเขียวคราม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 19.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

ขอบคุณที่ให้ข้อมูล

ธรรมะสวัสดี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่านวนิยายเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลซีไรต์ 2552
เงาฝันของผีเสื้อ ของ เอื้อ อัญชลี
3 คน
ทะเลน้ำนม ของ ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
3 คน
ประเทศใต้ ของ ชาคริต โภชะเรือง
1 คน
โรงเรียนที่เงียบที่สุดในโลก ของ ฟ้า พูลวรลักษณ์
4 คน
ลับแล, แก่งคอย ของ อุทิศ เหมะมูล
9 คน
โลกใบใหม่ของปอง ของ ไชยา วรรณศรี
0 คน
วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
14 คน

  โหวต 34 คน