*/
  • n_jeab
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : n_jeab@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-15
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 35561
  • จำนวนผู้โหวต : 6
  • ส่ง msg :
  • โหวต 6 คน
วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555
Posted by n_jeab , ผู้อ่าน : 4639 , 05:32:30 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ทำวัตรเช้า

(เมื่อหัวหน้าจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเข่าประนมมือพร้อมกัน หัวหน้าขึ้นต้นแล้ว ว่าตามพร้อมกัน)
คำนมัสการพระรัตนตรัย 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, 
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 
พุทธัง ภะควันตัง อะภิวาเทมิ. 
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 
(กราบ) 

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ; 
ธัมมัง นะนัสสามิ. 
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. 
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ; 
สังฆัง นะมามิ. 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. 
(กราบ)
ปุพพภาคนมการ
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ; 
อะระหะโต 
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ; 
สัมมาสัมพุทธัสสะ. 
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 
( ๓ ครั้ง )

--------------------------------------------------------------------------------
พุทธาภิถุติ
(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทำความชมเชย เฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด)

โย โส ตะถาคะโต, 
พระตถาคตเจ้านั้น พระองค์ใด ; 
อะระหัง 
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ; 
สัมมาสัมพุทโธ , 
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 
วิชชาจะระณะสัมปันโน, 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ; 
สุโตคะ, 
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ; 
โลกะวิทู, 
เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง ; 
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, 
เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ; 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, 
เป็นครูผู้สอน ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ; 
พุทโธ, 
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ; 
ภะคะวา, 
เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ; 
โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรหมะกัง, 
สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ,
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว, 
ทรงสอนโลกนี้ พร้อมทั้งเทวดา, มาร พรหม, และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์, พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ; 
โย ธัมมัง เทเสสิ, 
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ทรงแสดงธรรมแล้ว ; 
อาทิกัลยาณัง, 
ไพเราะในเบื้องต้น, 
มัชเฌกัลยาณัง, 
ไพเราะในท่ามกลาง, 
ปะริโยสานะกัลยาณัง, 
ไพเราะในที่สุด, 
สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปริปุณณัง ปะริสุทธัง พรหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, 
ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง, 
พร้อมทั้งอรรถะ (คำอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ) ; 
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ 
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ; 
มะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ. 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเศียรเกล้า 
(กราบรำลึกพระพุทธคุณ)

--------------------------------------------------------------------------------
ธัมมาภิถุติ
(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทำความชมเชย เฉพาะพระธรรมเถิด)

โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, 
พระธรรมนั้นใด, เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ; 
สันทิฏฐิโก, 
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ; 
อะกาลิโก, 
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล ; 
เอหิปัสสิโก, 
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด ; 
โอปะนะยิโก, 
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ; 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ, 
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ; 
ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, 
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระธรรมนั้น ; 
ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ, 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้น ด้วยเศียรเกล้า ; 
(กราบรำลึกพระธรรมคุณ)

--------------------------------------------------------------------------------
สังฆาภิถุติ
(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย ทำความชมเชย เฉพาะพระสงฆ์เจ้าเถิด)

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว ; 
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว ; 
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ; 
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว ; 
ยะทิทัง, 
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ : 
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 
คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ ; 
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 
นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ; 
อาหุเนยโย, 
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ; 
ปาหุเนยโย, 
เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ; 
ทักขิเณยโย, 
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน ; 
อัญชะลิกะระณีโย, 
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี ; 
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ, 
เป็นเนื้อนาบุญของโลก, ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ; 
ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, 
ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ; 
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ, 
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ; 
(กราบรำลึกพระสังฆคุณ)

--------------------------------------------------------------------------------

รตนัตตยัปปณามคาถา
(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะสังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส) 
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัย และบาลีที่กำหนดวัตถุเครื่องแสดงความสังเวชเถิด)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว 
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ ; 
โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน, 
พระองค์ใด มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด ; 
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก, 
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก ; 
วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, 
ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 
ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน, 
พระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป ; 
โย มัคคะปากามะเภทะภินนะโก, 
จำแนกประเภท คือ มรรค ผล นิพพาน, ส่วนใด 
โลกุตตระ โย จะ ตะทัตถะทีปะโน, 
ซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ, และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้น ; 
วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, 
ข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 
สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต, 
พระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย ; 
โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก, 
เป็นผู้เห็นพระนิพพาน, ตรัสรู้ตามพระสุคต, หมู่ใด ; 
โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส, 
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้า มีปัญญาดี ; 
วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง, 
ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ. 
อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง, ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา, มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา. 
บุญใด ที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสาม, คือพระรัตนตรัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว, ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้, ขออุปัททวะ (ความชั่ว) ทั้งหลาย, จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย, ด้วยอำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้น. 

--------------------------------------------------------------------------------
สังเวคปริกิตตนปาฐะ

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน 
พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้ ; 
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 
เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ; 
ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก, 
และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ ; 
อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก, 
เป็นเครื่องสงบกิเลส, เป็นไปเพื่อปรินิพพาน ; 
สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต ; 
เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม, เป็น ธรรมที่พระสุคตประกาศ ; 
มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ : - 
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว, จึงได้รู้อย่างนี้ว่า : - 
ชาติปิ ทุกขา, แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ; 
ชะราปิ ทุกขา, แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ ; 
มะระณัมปิ ทุกขัง, แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ; 
โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา, 
แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ ; 
อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข 
ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ; 
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข, 
ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ ; 
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, 
มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ ; 
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา, 
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ ; 
เสยยะถีทัง, 
ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ :- 
รูปูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือรูป ; 
เวทะนูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือเวทนา ; 
สัญญูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสัญญา ; 
สังขารูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขาร ; 
วิญญาณูปาทานักขันโธ, 
ขันธ์ อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือวิญญาณ ; 
เยสัง ปะริญญายะ, 
เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์ เหล่านี้ เอง, 
ธะระมาโน โส ภะคะวา, 
จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่, 
เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ, 
ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย เช่นนี้เป็นส่วนมาก ; 
เอวังภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา ปะวัตติตะติ, 
อนึ่ง คำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, ส่วนมาก, มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า :- 
รูปัง อะนิจจัง, รูปไม่เที่ยง 
เวทะนา อะนิจจา, เวทนาไม่เที่ยง 
สัญญา อะนิจจา, สัญญาไม่เที่ยง 
สังขารา อะนิจจา, สังขารไม่เที่ยง 
วิญญาณัง อะนิจจัง, วิญญาณไม่เที่ยง 
รูปัง อะนัตตา, รูปไม่ใช่ตัวตน 
เวทะนา อะนัตตา, เวทนาไม่ใช่ตัวตน 
สัญญาอะนัตตา, สัญญาไม่ใช่ตัวตน 
สังขาราอะนัตตา, สังขารไม่ใช่ตัวตน 
วิญญาณัง อะนัตตา, วิญญาณไม่ใช่ตัวตน 
สัพเพ สังขารา อะนิจจา, สังขารทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยง
สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้. 
เต (ตา) มะยัง โอติณณามหะ, 
พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ; ชาติยา, โดยความเกิด ; 
ชะรามะระเณนะ, 
โดยความแก่และความตาย ; 
โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปยาเสหิ, 
โดยความโศก ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย ; 
ทุกโขติณณา, 
เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเอาแล้ว ; 
ทุกขะปะเรตา, 
เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว ; 
อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขันขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ. 
ทำไฉน การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ . จะพึ่งปรากฏชัด แก่เราได้. 

สำหรับพระภิกษุและสามเณรสวด
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง
เราทั้งหลาย อุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น
สัทธา อะคารัสมา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา
เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชจากเรือน ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว
ตัสมิง ภะคะวะติ พรัห์มะจะริยัง จะรามะ
ประพฤติซึ่งพรหมจรรย์ในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา 
ถึงพร้อมด้วยสิกขา และธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลาย
ตัง โน พรัห์มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ
ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ เทอญ ฯ

สำหรับอุบาสก อุบาสิกาสวด
จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, 
เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปรินิพพานนานแล้ว พระองค์นั้น เป็นสรณะ 
ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, ถึงพระธรรมด้วย, ถึงพระสงฆ์ด้วย ; 
ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ, 
จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง
สา สา โน ปะฏิปัตติ, ขอให้ความปฏิบัตินั้น ๆ ของเราทั้งหลาย ; 
อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ. 
จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ ทั้งสิ้นนี้ เทอญ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน