• ประภาพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : brainasia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2018-09-18
  • จำนวนเรื่อง : 76
  • จำนวนผู้ชม : 18098
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
OK Life
พลังความคิด ชีวิตเบิกบาน กับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ประสบการณ์และความท้าทาย เติมความหมายให้ชีวิต การทำงาน และการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/oklife
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
Posted by ประภาพรรณ , ผู้อ่าน : 254 , 23:04:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

  

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และมอบเหรียญพระราชทานรางวัลเรียนดี แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 39 คน และนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

              ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  กล่าวว่า ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาประเทศและโลกที่น่าอยู่และยั่งยืน ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานเรียนดี จำนวน 39 คน ได้แก่ นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , นางสาวณัฐนรี อภินันทนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , นายผาธรรม เลาหะวิไลย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นางสาวพริมพิศา ไกรคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายอภิรัช นิ่มอนุสสรณ์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , นายสรารุต พรานนท์สถิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายภควัต จุลละมณฑล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , นายเกียรติชัย ภูเวียงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร , นางสาวปิยวดี สุขโสภณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , นายมุขยา วงศ์ดาราพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , นายชญานนท์ อะทุน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายพงศ์ปณต พวงระย้า สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , นายจารุวัฒน์ ด้วงนิล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , นางสาวจิราพัชร คงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , นนร.เจนณรงค์ ชนะโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ , นายวิศวะ พันธ์สมุทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , นายพงษ์นรินทร์ ไชยเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นางสาวอิสราภรณ์ สุทธิพงศ์ฐานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , นางสาวพัชราภรณ์ พรมพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , นายวิสุทธา หมั่นทำการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , นายนารินทร์ บรรณสาร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , นายณัชพล เพิ่มญาณวรรธนะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา , Miss Sreymouy Sao สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , นนร.เจริญ นุกาศรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , นายชนบดี เสรีบวรธนศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นนอ.พีรวัส เกิดสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช , นายณัฐดนัย เวียงเหล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , นายกฤษกร ปริชัยยะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , นายกิตติศักดิ์ มะโนภักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม , นายธีระพงศ์ นกดำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , นายภูริณัฐ แซ่ย่าง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต , นายอภิชาติ ขำปรางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม , นายกิตติโรจน์ อุนจะนำ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , นางสาวเจนจิรา มีเชื้อวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , นายวิชญ์วัชร์ นาถาบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , นางสาวจิณห์ณิชภา กินแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย , นางสาวอารยา ตุ่นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , นายปิยังกูร เจริญสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงษ์เทพ ใจผ่อง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

               ่ในด้านนักวิชาการผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง “ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด : การจำลอง การออกแบบ และการวิเคราะห์” ประพันธ์โดย ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2020 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29[ Add to my favorite ] [ X ]