• อ๊อดสารคาม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : olympic2549@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 306
  • จำนวนผู้ชม : 257142
  • ส่ง msg :
  • โหวต 53 คน
อ๊อดสารคาม
ทุกเรื่องราวหลากหลายในชีวิตชายคนนี้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/olympic2549
วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556
Posted by อ๊อดสารคาม , ผู้อ่าน : 867 , 17:54:01 น.  
หมวด : ตำรวจ-อาชญกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 7/2556 เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้บรรดาประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือการดำเนินการใดของศูนย์อำนวยการ หน่อยงาย พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ยังคงมีผลบังคับใช้โดยต่อเนื่องจนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ลงวันที่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีกาีปฏิบัตที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก้เหตุได้ นั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปรามระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ตามวรรคหนี่ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายลุกราม จนเกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักรรวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐ อาศัยอํานาจตามความในข้อ2 และวรรคสาม3 ของ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราช บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ผู้อํานวยการศูยน์อํานวยความสงบเรียบร้อย จึงออกประกาศกําหนดดังนี้ ข้อ1 ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดซึ่งมีพฤติดารณ์อัน ก่อให้เกิดความไม่สงบหรือกระทําการยั่วยุปั่นป่วนต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และ ความสงบสุขของประชาชนเข้าหรือต้องออกจากบริเวร พื้นที่ดังต่อไปนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือได้รับคําสั่ง จากพนักงานเจ้าหน้าที่ (1) กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณการทรวงการ ต่างประเทศและกรมประชาสัมพันธ์ (2) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานของรัฐอื่น รวมถึงศาลและองค์อิสระตามรัฐ ธรรมนูญ ข้อ2 ให้ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจักร ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาความสงบ เรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดําเนินการ ตามประกาศนี้ ข้อ3 ประกาศกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 8/2556 เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด
  • ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้บรรดาประกาศ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือการดำเนินการใดของศูนย์อำนวยการ หน่อยงาย พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ยังคงมีผลบังคับใช้โดยต่อเนื่องจนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ลงวันที่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีกาีปฏิบัตที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก้เหตุได้ นั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้อนที่ตามวรรคหนึ่งให้ดปนไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายลุกลามจนเกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และวรรคสาม ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงออกประกาศดังนี้ ข้อ 1 ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถานภายในเขตพื้นที่ที่มีประกาศกำหนด ข้อ2 ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนำอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด สิ่งใดที่อาจนำมาใช้ได้อย่าง อาวุธ เช่น หนังสติ๊ก ลูกเหล็ก ท่อนเหล็ก เครื่องช๊อตไฟฟ้า ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิติ ร่างกาย ของบุคคลใด รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของทางราชการ เข้าไปในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ข้อ3 ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเินการตามประกาศนี้ ข้อ4 ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]