• NiTa
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nita2009@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-26
  • จำนวนเรื่อง : 86
  • จำนวนผู้ชม : 452517
  • ส่ง msg :
  • โหวต 42 คน
งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลปราณบุรี
การควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ระบาดวิทยาและการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โครงการเบาหวาน,ความดัน,กิจกรรมคลินิก,และข่าวสารทางสุขภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/owner
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2552
Posted by NiTa , ผู้อ่าน : 9440 , 02:50:40 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการ   : การพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนำชุมชน ภายใต้โครงการดูแลผู้ป่วยและรณรงค์หยุดยั้งวัณโรคในชุมชน อำเภอปราณบุรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  คณะกรรมการงานเร่งรัดควบคุมวัณโรค อำเภอปราณบุรี


หลักการและเหตุผล
  จากการที่องค์การอนามัยโลกได้จัดลำดับประเทศที่มีอุบัติการณ์วัณโรค ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 18 ใน 22 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าประเทศไทยจะนำกลยุทธ์ DOTS มาใช้ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน แต่อัตราผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อยังอยู่ และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ทำให้ปัญหาวัณโรคทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ขึ้นทะเบียนรายใหม่  ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกที่สามารถแพร่เชื้อได้  และสามารถรักษาผู้ป่วยสำเร็จได้เพียงร้อยละ  71.8     สาเหตุหลักคือเสียชีวิตก่อนการรักษาครบ และขาดยา  ทำให้แนวโน้มของการดื้อต่อยารักษาวัณโรคเพิ่มสูงขึ้น
  วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  ในปีงบประมาณ  2551  อำเภอปราณบุรีมีจำนวนผู้ที่มีสงสัยวัณโรคและได้รับการตรวจเสมหะรายใหม่จำนวน 410 ราย มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จำนวน 93 ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เสมหะบวก ระยะแพร่เชื้อ 30 ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะลบ 21 ราย วัณโรคที่อวัยวะอื่นๆ 8 ราย และ ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษาใหม่  จำนวน  42 ราย  เป็นผู้ป่วยรักษาหายขาด 28 ราย ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ำ 2 ราย   รับโอน 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ    และกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ ระหว่าง 25-44 ปี) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  ทำให้อัตราความสำเร็จของการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงที่กำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ  85  ซึ่งผลการรักษาผู้ป่วยในปี2551ที่ผ่านมา  มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะบวกรักษาหายและรักษาครบร้อยละ 93.33 (จากผู้ป่วยเสมหะบวก) เสียชีวิตร้อยละ 5.37 ขาดยาและรักษาล้มเหลวร้อยละ 4.30 อื่นๆร้อยละ 3.22 และโอนออกไปรักษาที่อื่นไม่ทราบผลการรักษาร้อยละ4.30 (จากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนทั้งมด)   ดังนั้นการเสียชีวิตและการขาดยาจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเอดส์   ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง  ญาติผู้ป่วย แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยการค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่และอสม.ในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ในการนี้ CUP ปราณบุรี  จึงได้จัดทำการพัฒนาศักยภาพ อสม.ภายใต้โครงการดูแลผู้ป่วยและรณรงค์หยุดยั้งวัณโรคในชุมชน อำเภอปราณบุรี เพื่อดำเนินการควบคุมวัณโรคแบบครบวงจร  เริ่มตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงให้ได้รับการคัดกรอง  วินิจฉัยและการรักษาวัณโรคตามแนวทางวัณโรคแห่งชาติ  ร่วมกับการควบคุมกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ  รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์ทั่วไป
 1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเยี่ยมบ้านของอสม.ในการช่วยดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดฯภายใต้กลวิธีการควบคุมกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง
 2.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย และความร่วมมือของชุมชนในการ
ป้องกัน ควบคุมวัณโรค
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโรควัณโรค
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนและกลุ่มเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยเน้นการควบคุมกำกับการรักษาแบบ
มีพี่เลี้ยง (DOT) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข
3. เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรค
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคี เครือข่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคในชุมชน อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมวัณโรคที่ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
 อสม.อำเภอปราณบุรีและแกนนำ จำนวน 80 คน

กลวิธีการดำเนินงาน
 1. ชี้แจงนโยบายเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรค ,สถานการณ์วัณโรคและโรคเอดส์ในปัจจุบัน และแนวทาง
                การแก้ไขปัญหา
2. การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ อสม.และแกนนำชุมชน ในเรื่องวัณโรค
 -การให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคแก่ประชาชน, ผู้ป่วยและญาติ
 - การค้นหา / คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่
 - การให้สุขศึกษา/ข้อมูล/คำแนะนำ  แก่ประชาชน, ผู้ป่วยและญาติ
 - การส่งต่อผู้ป่วย
 -การควบคุมกำกับการกินยาในระยะเข้มข้น และระยะต่อเนื่อง และการดูแลติดตามผู้ป่วยวัณโรคโดยวิธี DOT
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
 –การซักประวัติค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวกรายใหม่ตามแบบคัดกรอง
 - การให้ความรู้/สุขศึกษา/ข้อมูลแก่ญาติและผู้ป่วย
 - ฝึกการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบตามFlow chart
    - การติดตามผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ถึงอาการและการป้องกันของวัณโรคให้ประชาชนทั่วไปในเขตรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน

 ก.ทางหอกระจายข่าว
  -ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง / เดือน
  -ในหมู่บ้าน 1 ครั้ง / เดือน
ข. ทางสถานีวิทยุ 5 ครั้ง / สัปดาห์

ระยะเวลาดำเนินการ
 เดือน  5 มีนาคม   พ.ศ.2552    

สถานที่ดำเนินการ
 ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลปราณบุรี


 การประเมินผล
1.รายงานรอบ 3 เดือนของผู้ป่วยวัณโรคใหม่และรักษาซ้ำ (TB 07)
2.รายงานรอบ3เดือนของผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น(TB 07/1)
3.รายงานรอบ 3 เดือนของผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (TB 08)
4.จำนวนผู้มีอาการสงสัยวัณโรค  และจำนวนผู้ป่วยวัณโรคจากการค้นหา/คัดกรองวัณโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.อสม.และแกนนำที่ได้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวัณโรค
2.ผู้มีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรคได้รับการคัดกรอง  วินิจฉัยและการรักษาวัณโรคตามมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานวัณโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก  ผู้ป่วยได้รับการดูแลการกินยาต่อเนื่อง  สามารถลดอัตราการเสียชีวิต  การขาดยาและการรักษาล้มเหลว  ทำให้อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะบวก

                                   

              

                               

                                

                                 

                                 

                                   

                                              

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เมื่อครั้งODที่เขากะโหลก

ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้

View All
<< มีนาคม 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]