• NiTa
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nita2009@windowslive.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-26
  • จำนวนเรื่อง : 86
  • จำนวนผู้ชม : 452554
  • ส่ง msg :
  • โหวต 42 คน
งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลปราณบุรี
การควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ระบาดวิทยาและการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โครงการเบาหวาน,ความดัน,กิจกรรมคลินิก,และข่าวสารทางสุขภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/owner
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552
Posted by NiTa , ผู้อ่าน : 85374 , 15:49:34 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ลดเสี่ยง   ลดโรคเบาหวาน    โรคความดันโลหิตสูง   
สิทธิข้าราชการ    และสิทธิประกันสังคม 

ฝึกโยคะ ท่าศพอาสนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :  งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา    โรงพยาบาลปราณบุรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ      :  นางทัศวัชภกรฒ์      สาเลศ

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน     ประชาชนมีการแข่งขันสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว    นิยมวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น   จึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  การเร่งรีบกับการทำงาน  บริโภคอาหารโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ  มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง  ขาดการออกกำลังกาย  เครียด  ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข   เป็นกลุ่มโรคที่มีปัจจัยสาเหตุการนำสู่โรคจากปัจจัยเสี่ยงร่วม     และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร   ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   เช่น  การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  และมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม

 จากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มสิทธิประกันสังคม และข้าราชการ  ตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2552  จำนวน  538  ราย  พบว่า  มีผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  14  ราย  และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  256  ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.60  และ  47.58  ตามลำดับ

 ดังนั้น   โรงพยาบาลปราณบุรี   ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้น    เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้    และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ลดการเกิดโรคเรื้อรังได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้มีสิทธิบัตรประกันสังคม  และสิทธิบัตรข้าราชการ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อให้ผู้มีสิทธิบัตรประกันสังคม  และสิทธิบัตรข้าราชการ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้มีสิทธิบัตรประกันสังคม  และสิทธิบัตรข้าราชการ  สามารถลดระดับความดันโลหิต  และระดับน้ำตาลในเลือด  ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้มีสิทธิบัตรประกันสังคม  และบัตรข้าราชการ  ที่มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  และโรคเบาหวาน  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  200  คน

กลวิธีดำเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ
2. จัดเตรียมเอกสาร  ประสานงาน  และความพร้อมก่อนดำเนินการอบรม
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ดังนี้
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองให้เหมาะสม  ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย
                            3.2 การฝึกปฏิบัติ  การสาธิตประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกาย  การฝึกจิต
                                  คลายเครียด
                            3.3 การควบคุมน้ำหนัก  และการคิดค่าพลังงานตามโครงการ
4. ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน  2552  จัดอบรม  2  รุ่นๆ ละ  3  วัน

สถานที่ดำเนินการ
- โรงพยาบาลปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประเมินผล
1. ระดับความรู้ของผู้เข้าอบรม  ประเมินจากแบบสอบถาม  เรื่อง  การดูแลสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  การบริโภคอาหาร  และสุขภาพจิต  ก่อนและหลังการอบรม  เกณฑ์ร้อยละ  80  ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้น
2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เข้าอบรม  ประเมินจากแบบสอบถาม  เรื่อง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ด้านโภชนาการ  การออกกำลังกาย  เกณฑ์ร้อยละ  80  มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  ติดตามหลังการอบรม  6  เดือน
3. ระดับความดันโลหิตของผู้เข้าอบรมที่มีภาวะเสี่ยง  ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  80  จากการตรวจติดตามหลังการอบรม  6  เดือน
4. ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าอบรมที่มีภาวะเสี่ยง  ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  80  จากการตรวจติดตามหลังการอบรม  6  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้าอบรมสิทธิบัตรประกันสังคม  และสิทธิบัตรข้าราชการ  ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  และไม่เกิดโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  และมีสุขภาพดี  อัตราการเกิดโรคเรื้อรังลดลง


                         ลงชื่อ ......................................................... ผู้เขียนโครงการ
                                         (นางทัศวัชภกรฒ์  สาเลศ)
                            พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการ

ภาพกิจกรรม

1.กิจกรรมทำอย่างไรห่างไกลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดย  

อาจารย์พูดถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว

   

หลักโภชนาการและอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ Mdel อาหารแลกเปลี่ยน

     

   

   

   

2. กิจกรรมการฝึกโยคะ ลดโรค ลดอ้วน ลดพุง เพิ่มสมาธิ โดยคุณทัศวัชภกรฒ์ สาเลศ

   

   

   

   

    

   

3.กิจกรรมตีรัญจกร ลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในเลือด คลายเครียด ลดท้องอืด เฟ้อและไมเกรน โดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์

   

   

   

     

   

   

   

และการแช่เท้าคลายกล้ามเนื้อ บำบัดความปวดเมื่อย

   

   

   

ยังมีต่อนะคะ วันนี้ขอพักก่อนค่ะ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Picture นะคะ


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เมื่อครั้งODที่เขากะโหลก

ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]