• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139154
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2551
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 3056 , 19:58:52 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ที่มา : http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/9-December.html

หมายเหตุ : สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ซึ่งถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ในการนี้ประเทศไทยจะต้องออกกฏหมายรองรับและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสอดรับกับอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการ “การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003” เพื่อศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญา โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศมาระยะหนึ่ง ตลอดจนได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมรวบประเด็นปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทย  ในการนี้ คณะผู้วิจัยจะจัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดและกำหนดการประชุมปรากฏตามข้อมูลแนบท้าย

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัย “การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003”

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบันในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย มีความซับซ้อนกว่าในอดีตจนยากแก่การตรวจสอบและดำเนินการ แม้ว่าองค์การและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มในการจัดทำกฎหมายและความระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหลายเรื่องมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในหลายเรื่อง  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC, 2003) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 (ค.ศ.2003) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐาน มาตรการและกฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ส่วนหลัก ได้แก่  1) มาตรการป้องกันการทุจริต (Chapter 2 Prevention) 2) การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย (Chapter 3 Criminalization and law enforcement)  3) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Chapter 4 International cooperation)  และ 4) การติดตามสินทรัพย์คืน (Chapter 5 Asset recovery) 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นต่ออนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องมีการยกร่างกฎหมายฉบับใหม่และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับคือ 1. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 2. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาพ.ศ.2535  และ 3. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด  พ.ศ. .... 

คณะนักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศ และการศึกษาถึงความพร้อมและพันธกรณีในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญานี้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบในทางบวกและทางลบในมิติด้านระบบกฎหมายไทย  มิติเชิงโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เมื่อคณะนักวิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศมาระยะหนึ่ง ตลอดจนได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทย และรับฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม   

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง ภาคประชาสังคม และนำผลการศึกษาไปพัฒนานโยบาย  แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต อัยการ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนพรรคการเมือง ภาคประชาสังคมด้านการตรวจสอบการทุจริต สื่อมวลชน รวมประมาณ 200 - 250 คน

รูปแบบการประชุม

คณะนักวิจัยนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้วิพากษ์และผู้เข้าร่วมประชุม 
กำหนดเวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551  ณ ห้องเมจิก 2 (ชั้น 2) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ เวลา 8.15 – 16.30 น.

ผู้จัดการประชุม

คณะนักวิจัย “โครงการการศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003” ซึ่งประกอบด้วย

1. ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส  หัวหน้าโครงการ 
2. ดร.วิสูตร ตุวยานนท์  นักวิจัยอาวุโส
3. ผศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี  นักวิจัยหลัก
4. รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  นักวิจัยหลัก
5. อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล  นักวิจัย
6. คุณอำนาจ บุบผามาศ  นักวิจัย
7. อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช  นักวิจัย
8. คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์  นักวิจัย และผู้จัดการโครงการ
9. คุณกิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ  นักวิจัย
10. คุณขอบฟ้า นันทโรจนาพร  ผู้ช่วยนักวิจัย
11. คุณปิยะดา ศิลปอาชา  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

งบประมาณ

“โครงการการศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003” ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะผู้จัดงานรับทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงผลการศึกษาวิจัยโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีตามอนุสัญญา UNCAC และ          มีความเข้าใจในสาระสำคัญของอนุสัญญานี้ รับทราบสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเด็นกฎหมาย ปัญหาทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขของประเทศไทย รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีจิตสำนึกและความตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

กำหนดการ

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัย “โครงการการศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551

8.15 – 8.45 น. ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น. กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย  ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  หัวหน้าโครงการ

9.00 – 9.45 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย : อุปสรรค ความพร้อมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี 

9.45 – 10.00 น. ความเป็นมาและความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิต  จิตตเสวี

10.00 - 10.15 น.    ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญา UNCAC และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดย ดร.วิสูตร ตุวยานนท์ 

10.15 - 11.15 น.    ผลการศึกษากฎหมายต่างประเทศ 

- กฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยคุณกิตติพงษ์ พงษ์พัทธนคุณ
- กฎหมายอังกฤษ โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
- กฎหมายเยอรมัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
- กฎหมายญี่ปุ่น โดย คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ 

11.15 – 11.50 น. ผู้วิพากษ์ ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ กรรมการกฤษฎีกา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 8 สมัย ดำเนินรายการโดย  ผศ.ดร.ขจิต  จิตตเสวี

11.50 – 12.15 น. ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

12.15 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.15 น. การปฏิบัติพันธกรณีตามอนุสัญญา UNCAC กับ กฎหมายไทย

- มาตรการป้องกัน การกำหนดให้เป็นความผิดทางอาญา การบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาในทางปฏิบัติ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ และอัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล
- การติดตามสินทรัพย์คืน โดย คุณอำนาจ  บุบผามาศ

14.15 – 14.30 น. ผลดีและผลกระทบต่อประเทศไทยในกรณีการเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญา UNCAC
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดย ดร.ขจิต จิตตเสวี และ ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส 

14.30 – 15.10 น. ผู้วิพากษ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (รศ.ธงทอง จันทรางศุ) ดำเนินรายการโดย  ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส 

15.10 – 15.40 น. บทสรุปและข้อเสนอแนะของคณะนักวิจัย โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส  หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย 

15.40 – 16.20 น. ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

16.20 – 16.30 น. สรุปปิดการประชุม

เรื่องย้อนหลัง

30 มิ.ย.เชิญร่วมสัมมนาส่งท้าย คตส.
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/06/25/entry-1
Radio Clip แฉตระกูลยี้ฮุบที่ รฟท.ประทิน ลั่น กรมที่ดินไม่กล้าชี้ผิด แล้วหมาที่ไหนจะกล้า!?
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/06/13/entry-1
25-26 เมษาฯ ปปช.ภช.อีสาน ต้านสวนป่า ออป.- แฉอิทธิพลเถื่อนลอบดูดทราย 3 หมื่นไร่!
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/04/23/entry-2
20 เม.ย.Work Shop เครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/04/12/entry-1
ป.ป.ช.ภาคประชาชน ร้องประธานวุฒิฯ สอบขบวนการโกงภาษีเงินได้ 2.4 หมื่นล้าน!
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/04/10/entry-1
9 เมษาฯ ป.ป.ช.ดีเดย์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/04/02/entry-1
รายงานกิจกรรม ป.ป.ช.ภาคประชาชน : เดินสายผนึกกำลังองค์กรภาคี
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/03/27/entry-2 อ่านต่อ 
ปฐมฤกษ์บล็อก ป.ป.ช.ภาคประชาชน : ชูธงหยุดความรุนแรงที่บางสะพาน!!
http://www.oknation.net/blog/pacm/2008/03/27/entry-1
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
prigsir วันที่ : 01/07/2008 เวลา : 19.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localvision

ขอบคุณครับ
กรุณาติดตามผลสรุปการสัมมนาฯ มานำเสนอต่อไป ศ.สุภาพรรณ จุฬาฯแจ้งความประสงค์ อยากทราบในรายละเอียด และควรมีรายละเอียดของอนุสัญญาคอร์รัปชันสากล ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สื่อบ้านนอก วันที่ : 30/06/2008 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krabi

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นไม่ได้ซับซ่อนอย่างที่หลายฝ่ายคิด ปัจจัยสำคัญคือกระบวนการตรวจสอบและเอาผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษมากกว่า

ในส่วนของประชาชนในระดับรากหญ้าเห็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติเนื่องจากการบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการนำผู้กระทำความผิดนั้นกระทำไม่ได้

ทำให้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการตรวจสอบ.......

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< มิถุนายน 2008 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]