• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139256
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2552
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 1773 , 16:24:06 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตราสัญลักษณ์วุฒิสภา

หมายเหตุ : กมธ.วุฒิสภา กำหนดจัดเสวนา “วิกฤติคุณธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร อย่างไร” ในวันศุกร์นี้ (๑๑ ก.ย.) ที่ตึกวุฒิสภา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนา และร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า รายละเอียดปรากฏตามโครงการและกำหนดการแนบท้าย

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (09/09/2552)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โครงการเสวนาเรื่อง “วิกฤติคุณธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร อย่างไร”
จัดโดย คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องรับรอง ๑-๒  ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ตึกวุฒิสภา)

๑. หลักการและเหตุผล

 สืบเนื่องจากมติของการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เริ่มดำเนินงานและนัดหมายการประชุมในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ มีมติในการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมาธิการภายใต้กรอบภารกิจที่กำหนด ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ให้บังเกิดความชัดเจน พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรสนับสนุน/เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อต่อยอดภารกิจของภาคประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท อำนาจ และหน้าที่ ของคณะอนุกรรมาธิการฯ

 จากผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่ผ่านมา พบว่า ผลที่ได้รับสามารถช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ ปัญหา และอุปสรรค ของภารกิจได้อย่างดียิ่ง ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในปีต่อไปของคณะอนุกรรมาธิการฯ จะเป็นการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ โดยต่อมาคณะอนุกรรมาธิการได้จัดสัมมนา สรุป และถอดบทเรียน โดยผลการสัมมนาได้ข้อสรุปของประเด็นเป้าหมาย ดังนี้

 ๑. ทำให้กลไกของ สมาชิกวุฒิสภา และอนุกรรมาธิการฯ ทำงานได้
 ๒. ทำให้เครือข่ายประชาชนสามารถเชื่อมโยงกับกลไกลของ สมาชิกวุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ
 ๓. ทำให้ธรรมาภิบาลเป็นกระแสสังคมและเกิดมาตรฐานของสังคม

 อนึ่ง คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ดำเนินภารกิจตามแนวทางเป้าหมายดังกล่าว โดยมีการประสานภารกิจกับหลายหน่วยงาน และ หน่วยงานสำคัญคือ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ จะประสานงานกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาวะทางสังคม เพื่อหนุนเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดย สสส.ได้มอบหมายการประสานรายละเอียดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของ สสส. กับ เจ้าหน้าที่และคณะทำงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ

 ในเบื้องต้น คณะอนุกรรมาธิการฯ จะจัดประชุม/สัมมนาหรือเสวนาเบื้องต้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้งบประมาณจากวุฒิสภา ซึ่งจะได้เชิญกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุตามมติดังกล่าว สามารถกำหนดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะ และ เป็นการเริ่มต้นเพื่อขยายผลต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงกำหนดให้มีการเสวนา “วิกฤติคุณธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร อย่างไร” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

 ๑.) เพื่อให้เกิดเวทีการเรียนรู้ภารกิจ ระหว่างภาคีเครือข่ายและคณะอนุกรรมาธิการฯ
 ๒.) เพื่อสนับสนุนเครือข่ายให้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง ตามที่คณะอนุกรรมาธิการฯ สามารถหนุนเสริมได้

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย

 ๑.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ๒.) ป.ป.ช.ภาคประชาชน
 ๓.) กลุ่มเยาวชน
 ๔.) ผู้กระจายข่าวสารทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ (Social router)
 ๕.) กลุ่มนิตยสาร ได้แก่ A day magazine , นิตยสาร Bioscope , นิตยสารกลุ่มดารา
 ๖.) กลุ่มสื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ www.sanook.com ,www.pantip.com, www.google.com
 ๗.) กลุ่มสื่ออื่น ๆ ได้แก่ Advertising Agency , TPBS , กลุ่มรายการวิทยุ , กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์
 ๘.) ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
 ๙.) เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
 ๑๐.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 ๑๑.) มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
 ๑๒.) ประชาชนผู้สนใจ

๔. วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม

 ๑.) ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
 ๒.) กำหนดกรอบการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ
 ๓.) วิทยากร
 ๔.) จัดเวทีการเสวนา
 ๕.) ดำเนินการเสวนาและเผยแพร่ จำนวน ๑ ครั้ง
 ๖.) แบ่งกลุ่ม Focus Group แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
 ๗.) การถ่ายทอดเสียง โดย วิทยุรัฐสภา
 ๘.) จัดการแถลงข่าว ณ อาคารรัฐสภา/สถานที่เสวนา

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

๖. วัน  เวลา และสถานที่จัดสัมมนา

 วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

๗. งบประมาณ

 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ๑.) คณะอนุกรรมาธิการฯ เปิดประเด็นให้กลุ่มเป้าหมายและสังคมไทย เกิดการครุ่นคิด
 ๒.) เครือข่ายภาคี เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน เพื่อเกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
 ๓.) อาจสามารถกำหนดเป็นแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

...................................

กำหนดการเสวนาเรื่อง  “วิกฤติคุณธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร อย่างไร”

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการเสวนา
  - กล่าวรายงาน โดย นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
  - กล่าวเปิดโดย ประธานวุฒิสภา

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง “วิกฤติคุณธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน อะไร อย่างไร” อภิปรายนำการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  - รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการป้องการและปราบปรามการทุจริต
  - รศ.ดร.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  - นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
  - นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องทุจริตฯ วุฒิสภา
  - นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมาธิการ ผู้ดำเนินรายการ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมเสวนา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. Focus Group แบ่งกลุ่มย่อย

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการเสวนา

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  กล่าวปิดการเสวนาโดย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 

เรื่องก่อนหน้า

เงื่อนปมคดีปราสาทพระวิหาร : บทความล่าสุดจาก ศ.ดร.สมปอง (คนไทยควรอ่านหลายๆ รอบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/09/02/entry-1

วิดีทัศน์นำการเสวนาเรื่อง แผ่นดินเขาพระวิหาร 4.6 ตร.กม.บทพิสูจน์ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของไทย (25/08/2552)

หากมีปัญหาในการโหลด โปรดรับชมวิดีทัศน์ทาง YouTube
(ตอน 1)
http://www.youtube.com/watch?v=R45eC4uQADw&feature=related
(ตอน 2)
http://www.youtube.com/watch?v=gaLzlgSaoy0&feature=related
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]