• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 139201
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2552
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 1705 , 18:44:06 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาพดัดแปลงจาก Funia.com

หมายเหตุ : คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ๔ คณะ ร่วมกับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ : ใครได้ใครเสีย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องรับรอง หมายเลข ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาและแสดงความคิดเห็น (ดังรายละเอียดและกำหนดการแนบท้าย) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (๑๔/๑๐/๒๕๕๒)

โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ : ใครได้ใครเสีย”
จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
คณะกรรมาธิการสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วุฒิสภา
ร่วมกับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง หมายเลข ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ตึกวุฒิสภา)

-----------------------------
 
หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบให้เสนอเปิดประชุมร่วมรัฐสภาอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเป็นประเด็นที่ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลัก ๖ ประเด็น ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ เสนอมา ได้แก่ ประเด็นยุบพรรคการเมือง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค(มาตรา ๒๓๗) , ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๙๓-๙๘), ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑-๑๒๑), การทำหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐), การดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๒๖๕), และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๖๖)

แต่อย่างไรก็ดี การขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบ้านเมืองส่วนรวม เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อส่วนรวม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม คดีความที่อยู่ในศาล ขัดต่อหลักนิติรัฐ ไม่ใช่การแก้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใดหรือของนักการเมือง พรรคการเมือง นายทุนพรรค และควรแก้เมื่อพบว่า บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติส่วนรวมและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในยามที่สถานการณ์บ้านเมืองยังคงมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ยังต้องการเสถียรภาพในประเทศ เพื่อความเชื่อมั่นและการฟื้นตัว อีกทั้งควรให้มีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างเต็มที่ ในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอที่จะศึกษาและเห็นถึง ผลดี-ผลเสียของการใช้บังคับรัฐธรรมนูญที่มีต่อประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อประเด็นการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว ตามช่องทางแห่งรัฐธรรมนูญในวิถีของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนคณะกรรมาธิการสามัญศึกษาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยจึงเห็นควรจัดเสวนาเรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ : ใครได้ใครเสีย” ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเวทีในการอภิปรายและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกรณีการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิด เห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางต่อกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ประชาชน ต่อกรณีการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๔. เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
                                                 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ
๒. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนต่อกรณีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
๔. ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

---------------------------------------------------

กำหนดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ แก้ไขรัฐธรรมนูญ : ใครได้ใครเสีย ”

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ นาฬิกา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการเสวนาโดย นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา พิธีเปิดโดย นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา

๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา อภิปรายเรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ : ใครได้ใครเสีย ” โดยเชิญวิทยากร ดังนี้ 
 ๑. นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 ๒. นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 ๓. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 ๔. นายประสาร  มฤคพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา
 ๕. นายไพบูลย์  นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา
 ๖. นายวิทวัส  บุญญสถิต สมาชิกวุฒิสภา
 ๗. นายคำนูณ  สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา
 ๘. นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 ๙. นายเสรี  สุวรรณภานนท์
 ๑๐. นาวาอากาศตรี ประสงค์  สุ่นศิริ
 ๑๑. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๑๒. ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
 ๑๓. ดร.สุจิต บุญบงการ
 ๑๔. นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 ๑๕. นายชวรงค์  ลิมปัทมปาณี
 ๑๖. นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช
 ๑๗. นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 ๑๘. นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร (มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย)
 ๑๙. พลเอก สายหยุด  เกิดผล (มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย)
 ๒๐. นายสกุล  สื่อทรงธรรม (มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย)

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา สรุปผลการเสวนาและปิดการเสวนาโดย  
 •  นายสมชาย แสวงการ  ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
 •  นายประสาร  มฤคพิทักษ์ รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค คนที่หนึ่ง

--------------------------------------------------

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, เป็นการอภิปรายติดต่อกันโดยมีอาหารว่างบริการ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา และอาหารกลางวันบริการเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

ขอบคุณ : เพลงประชาธิปไตย (คาราบาว)
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หนุ่มฮวงซุ๊ย45 วันที่ : 14/10/2009 เวลา : 19.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/huawgsui45
แย่งกันทำมาหากินแย่งถิ่นกันอาศัยแย่งคู่กันพิสวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่    โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด......

ประชาสัมพันธ์ ช้าจัง ผมเตรียมตัวไม่ทัน

ทำไมโครงการอย่างนี้ สื่อช้าจริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]