• ป.ป.ช.ภาคประชาชน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-03-26
  • จำนวนเรื่อง : 55
  • จำนวนผู้ชม : 134901
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน
ป.ป.ช.ภาคประชาชน คือ องค์กรภาคประชาชนที่มีพันธกิจคู่ขนานกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pacm
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2554
Posted by ป.ป.ช.ภาคประชาชน , ผู้อ่าน : 1242 , 12:07:52 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนเช็กบิลกรมทางฯ ยัน ครม.- ขออำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราว

วันนี้ (๙ ส.ค.) นายไสว จิตเพียร และคณะตัวแทนสภาทนายความผู้รับมอบอำนาจจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (มอเตอร์เวย์) รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น ๕๓๗,๙๖๐ (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบล้านบาท) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีผู้ถูกฟ้อง ๓ ราย คือ กรมทางหลวงโดยอธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีผู้เห็นชอบแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง “มอเตอร์เวย์” ในเส้นทางสายบางปะอิน – นครราชสีมา (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖) - ขอนแก่น - หนองคาย ระยะทาง ๕๓๕ กิโลเมตร และสายนครราชสีมา - อุบลราชธานี ระยะทาง ๓๐๑ กิโลเมตร (รวมระยะทาง ๘๓๖ กิโลเมตร)

ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติการณ์ทั้งหมดของผู้ถูกฟ้อง ส่อว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคแรก (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒    เพราะมิได้ผ่านกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือไม่มีการศึกษาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้รอบด้าน  ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗ นอกจากนี้ยังส่อถึงความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างไม่สุจริต ไม่คุ้มค่าเกินกว่าความเป็นจริง สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรด้วยดุลพินิจโดยไม่ชอบ  โดยเฉพาะโครงการ  “มอเตอร์เวย์” สายบางปะอิน – นครราชสีมา (ระยะทาง ๑๙๙ กม.) เริ่มก่อตัวในปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท (สองหมื่นเก้าพันล้านบาท) แต่ปรากฏว่าได้เพิ่มขึ้นถึง ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท (หกหมื่นล้านบาท) ในปัจจุบัน

คำฟ้องตอนหนึ่งสรุปได้ว่า โครงการ “มอเตอร์เวย์” สายบางปะอิน – นครราชสีมา มีเส้นทางตัดผ่าน จ. พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี และจ.นครราชสีมา โดยแนวก่อสร้างจะพาดผ่านทั้งสิ้น ๓๖ หมู่บ้าน หรือชุมชนถึง ๒๑ ตำบล ๑๗ อำเภอ ของ ๓ จังหวัด เส้นทางการก่อสร้างโครงการนี้ตัดผ่านพื้นที่หลายแห่งอันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า เขตหวงห้ามสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ ผ่านโบราณสถานสำคัญคือ แหล่งตัดหินสีคิ้วและเมืองโบราณเสมา (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ) และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๒ (ตามมติ ครม.) จึงส่งผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ นิเวศน์พืช นิเวศน์สัตว์ การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ขัดต่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือไม่มีการศึกษาถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้รอบด้าน โดยไม่มีการจัดทำ EIA (รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๖ และ ๖๗

คำฟ้องตอนหนึ่งระบุว่า “โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน – โคราช ประหยัดระยะทางกว่าเดิมเพียง ๕ กิโลเมตรเท่านั้น (เทียบกับเส้นทางถนนมิตรภาพ) การสร้างให้คดเคี้ยวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด โครงการนี้แบ่งแยกพื้นที่ ๒ ฝั่ง วิถีชีวิตของคนและสัตว์จะเปลี่ยนไปตลอดกาล นอกจากนี้มลพิษจากท่อไอเสียบนมอเตอร์เวย์ จะลงสู่ลำตะคองซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของเมืองโคราช และยังมีความไม่โปร่งใสในการเพิ่มงบประมาณจาก ๒๙,๐๐๐ล้านบาท  เป็น ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท”    

ผู้ฟ้องคดีคดีทั้งหมดรวม ๑๖ คน ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับยับยั้ง (คุ้มครองชั่วคราว) และพิจารณายกเลิกเพิกถอนการดำเนินการใดๆ ในโครงการ “มอเตอร์เวย์” ทั้งหมดตามคำข้อท้ายคำฟ้อง ดังนี้

ข้อ ๑.ให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน แผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๕/๕๗๓๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และให้ยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ สายบางปะอิน – นครราชสีมา (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖) – ขอนแก่น – หนองคาย ระยะทาง ๕๓๔ กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษสายอื่นๆทุกเส้นทาง ในแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทยดังกล่าวตามฟ้อง ที่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด

ข้อ ๒.ให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ทุเลาการบังคับใช้ แผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ ตามคำขอท้ายฟ้องข้อ ๑.ข้างต้น รวมทั้งให้ยุติกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษตามฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายภาพ หรือ  การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ หรือคำสั่งทางปกครอง หรือการกระทำอื่นใดไว้ก่อนชั่วคราวระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ศูนย์ข่าว ป.ป.ช.ภาคประชาชน รายงาน
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/238802956142290?sk=wall
....................................(โพสต์ย้อนหลัง)

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (จบ)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2011/08/04/entry-1

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (๒)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2011/08/03/entry-2

จ่อฟ้องศาลปกครองยกเลิกมอเตอร์เวย์ ๕ แสนล้าน! (๑)
http://www.oknation.net/blog/pacm/2011/08/02/entry-1
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลุงวอ วันที่ : 09/08/2011 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

รู้ทันปัญหาปราสาทพระวิหาร

วิดีทัศน์นำการเสวนา (25/08/2552)

View All
<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]