• ภาษาหลากสี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 404
  • จำนวนผู้ชม : 970168
  • ส่ง msg :
  • โหวต 541 คน
ภาษาหลากสี
สื่อความคิดหลากหลาย สู่ภาษาร้อยกรองหลากสี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2551
Posted by ภาษาหลากสี , ผู้อ่าน : 7765 , 19:14:32 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสียงคัดค้านการเข้าสัมปานป่าที่ดังขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นเสียงคัดค้านที่น่าจะดังไปถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานนี้บ้างน่ะค่ะ ลองมาดูที่มาที่ไปของ พรบ. ฉบับนี้กันค่ะ

เนื่องมาจากในสมัยรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้กำหนดให้มีการพัฒนากฎหมายและกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ แก้ไขกฎหมายหรือร่างกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้นในปีนี้2551 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .......... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....... ขึ้นแทนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535
โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินการ และมีการนำเสนองาน โดยผ่านการประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในเวทีต่าง ๆ จนมาถึงในขั้นสุดท้ายที่จะมีการนำเสนอ ร่างดังกล่าวเข้าสู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาและนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2551นี้แล้วค่ะเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม จึงมีการสัมมนาของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ในเรื่อง พรบ 2 ฉบับนี้

โดยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานรัฐร่วมแลกเปลี่ยน ใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ ภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ คือ การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า และการจัดการชุมชน 

จะลองสรุปเนื้อหา ที่นักวิชาการและเอนจีโอ ในการสัมมนาในครั้งนี้มาให้อ่านกันพอสังเขปน่ะค่ะ


ในประเด็นการจัดการพื้นที อนุรักษ์

นักวิชาการคัดค้านโดยเฉพาะมาตรา 38 และมาตรา 40

ที่ว่าด้วย
แนวเขตการจัดการภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ตาม ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ...
ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 4 กำหนดให้จำแนกออกเป็น 3 เขต ได้แก่

เขตหวงห้าม หมายความว่า บริเวณที่ดินในอุทยานแห่งชาติที่อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งคุ้มครองธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ สัตว์ป่า และเป็นแหล่งวิจัยทางวิชาการ เพื่อให้คงสภาพธรรมชาติเดิมไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

เขตบริการ หมายความว่า บริเวณที่ดินในอุทยานแห่งชาติที่จัดไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งบริการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวหรือพักแรมแก่ประชาชนทั่วไป

เขตผ่อนปรน หมายความว่า บริเวณที่ดินในอุทยานแห่งชาติที่ผ่อนผันให้บุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่อาศัยได้เป็นการชั่วคราว และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตามความจำเป็นและให้รวมถึงบริเวณที่ผ่อนผันให้บุคคลหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่อาศัยบริเวณติดต่อกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดได้อย่างยั่งยืน

โดยให้เหตุผลไว้ดังนี้ค่ะ

”สิ่งที่น่าห่วงมากก็คือ ม.38 (3) การให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือที่พักอาศัยชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว และ ม.40 ที่อธิบดีฯ มีอำนาจอนุญาตหรือทำการตกลงผูกพันให้บุคคลเข้าไปลงทุนก่อสร้างกิจการท่องเที่ยว ที่พักแรมในเขตบริการละไม่เกิน 10 ไร่คราวละไม่น้อยกว่า 5 ปีแต่ไม่เกิน 30 ปี โดยพิจารณาผลประโยชน์ที่รัฐได้รับ กับความเสียหายของอุทยานฯ ซึ่งเป็นการเปิดกว้างมากเกินไป เพราะไม่จำกัดจำนวนและขอบเขตที่ตั้ง อีกทั้งไม่เพียงแต่จะอนุญาตให้เอกชนรายใหม่เข้ามาดำเนินการเชิงพาณิชย์ง่ายขึ้น แต่ยังเปิดพื้นที่ใหม่ให้เอกชนเข้ามาลงทุนอย่างถูกกฎหมายแบบผูกขาดการหาผลประโยชน์ “


ร่างกฎหมายดังกล่าวมีช่องโหว่ที่เอกชนจะเข้าไปดำเนินการแสวงหาผลประโยชน์จากป่านอกเหนือจากที่กฎหมายได้ระบุไว้

ในประเด็นของการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ... เป็นการเพิ่มช่องโหว่ของการทำธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มค้าสัตว์ป่าได้ผลมากขึ้น ทั้งเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่า การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า การนำสัตว์ป่าเข้าไปเลี้ยงในสวนสัตว์ และการเข้าครอบครองสิทธิสัตว์ป่าโดยภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การทำธุรกิจการค้าสัตว์ป่าให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยผ่านทางสวนสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่การเปิดช่องโหว่กฎหมายให้น้อยที่สุดเป็นเรื่องจำเป็น

ในส่วนของการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า มองว่า จะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการนำสัตว์ป่ามาสวมรอย เพราะการแยกสัตว์ที่มาจากธรรมชาติและสัตว์เพาะเลี้ยงทำได้ยาก และการที่จะเปิดให้องค์กรพัฒนาเอกชนเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อคืนสู่ธรรมชาตินั้น ความสำเร็จเป็นไปได้ยากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนสูง ซึ่งการเปิดช่องนี้อาจถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการแสวงหาผลประโยชน์ และในความเป็นจริงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจำนวนมากไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ อีกทั้งไม่ได้ทำให้ปริมาณการล่าลดลง หรือทำให้สัตว์ในธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันสัตว์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ในไทยมี 233 ชนิด และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าก็ได้เปลี่ยนแปลงไป แบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของ ‘รัฐ’ อย่างเช่นจีน ที่หลอมรวมธุรกิจการค้าสัตว์ป่า ผ่านสวนสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านขายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า ธุรกิจยาจีนแผนโบราณ และการท่องเที่ยว ส่วนที่สอง คือ ‘ธุรกิจสวนสัตว์โลก’ ที่กำลังขยายตัว ทำให้มีความต้องการสัตว์เด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก
มีการตั้งคำถามถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์ป่าฉบับใหม่ ไว้ 2 ข้อ คือ

1.ได้นำประเด็นใหม่เรื่องการคุกคามสัตว์ป่า เช่น ประเด็นจีน และสวนสัตว์ในฐานะตัวจักรที่ทำทุกวิถีทางในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า มาเป็นตัวตั้งหรือไม่ หรือเอาประเด็นเดิมๆ มาตั้ง

2.ได้นำประเด็นใหม่เรื่องความอ่อนแอของระบบการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่ามาศึกษาหรือไม่ หรือคัดลอกระบบบริหารจัดการจากประเทศอื่นซึ่งไม่เข้ากับบริบทของประเทศไทย

ในประเด็นด้านสิทธิชุมชน

มาตรการ “เขตผ่อนปรน” ตามมาตรา 4 ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... และในมาตรา 53 ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ... ทำให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่อาศัยได้เป็นการชั่วคราว เกิดปัญหาในการยอมรับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและป่าอย่างยั่งยืนซึ่งกำลังจะหาทางออกได้ เพราะเมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้จะมาทำลายสิ่งเหล่านี้ ทำให้หวั่นเกรงถึงการเปิดช่องให้สามารถใช้อำนาจ บีบบังคับ กดดัน อพยพชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมออกจากพื้นที่อนุรักษ์

ในส่วนการบังคับให้ชุมชนต้องทำโครงการใน “เขตผ่อนปรน” ในร่างกฎหมายใหม่ทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นการเปิดให้กลุ่มทุนเข้ามาดำเนินการจัดการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่ นำทุนเข้ามาทำลายชุมชนได้ นอกจากนี้ที่น่าเป็นห่วงอีกส่วนหนึ่งก็คือ “ชุมชนติดป่า” ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีปัญหาถกเถียงกันในเรื่องการจัดการป่าชุมชน แต่ในร่างกฎหมายใหม่ได้บังคับให้ชุมชนเหล่านี้ต้องร่วมทำโครงการด้วย ทั้งที่ความเป็นจริง “ชุมชนติดป่า” หลายชุมชนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับป่า ทำให้หวั่นเกรงว่าชุมชนเหล่านี้จะกลายเป็นช่องสำหรับการแสวงหาประโยชน์ของคนภายนอก อีกทั้งในส่วนนี้ยังเปิดช่องให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่อุทยานฯ และจ่ายค่าเสียหายของทรัพยากรเป็นเงินได้

ภาพคัดค้านของ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร

หลังจากสัมมนาในครั้งนี้ มูลนิธิสืบฯก็ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน พรบ. ทั้ง 2 ฉบับนี้
http://www.seub.or.th/INDEX/database/hotissue/install/action=news&id=1215153618

หลังจากมีกระแสคัดค้านอย่างหนัก ทาง กระทรวงทรัพฯ จึงได้ส่ง พรบ.นี้กลับไปยัง กองอุทยานฯ เพื่อแก้ไขเมื่อข่าวนี้กระจายออกไป ทางสื่อ
http://www.suthichaiyoon.com/WS01_A001_news.php?newsid=4544
http://www.suthichaiyoon.com/WS01_A001_news.php?newsid=4582

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspxNewsID=9510000100941http://www.rssthai.com/reader.php?t=local&r=12255
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspxNewsID=9510000103887

http://www.bangkokbiznews.com/2008/09/15/news_294687.php

http://www.komchadluek.com/2008/09/15/a001_221160_report.php

http://www.prachatai.com/05web/th/home/13689

http://www.komchadluek.net/2007/04/09/a001_106113.php?news_id=106113

เกิดเสียงคัดค้านขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้ง เวปไซด์ ของผู้ที่รักการท่องเที่ยว

talaythai.com
http://www.talaythai.com/issue/trip/a0224.php
http://www.talaythai.com/issue/trip/a0225.php
http://www.talaythai.com/issue/trip/a0226.php

http://trekkingthai.com

ห้อง Blueplannet ของเวปพันธ์ทิพย์
http://www.pantip.com/cafe/blueplanet

ภาพจากกลุ่ม Blueplannet


มีการล่ารายชื่อในห้อง BluePlannet
http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E6972659/E6972659.html

และเข้ายื่นคัดค้านครั้งที่ 1 ที่กระทรวงทรัพฯ 4ooo กว่ารายชื่อ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2551
http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E7000309/E7000309.html
กลุ่มคนรักษ์อุทยานฯยื่นหนังสือคัดค้านนโยบายเปิดป่าให้เช่า
http://www.seub.or.th/board/viewtopic.php?f=2&t=34


วันที่ 24 ก.ย. 51 จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางที่ กรมอุทยานฯ ค่ะ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐
02-561-0777

ขอขอบคุณ BG.นักรักนักรบ ที่ส่งข่าวค่ะ

รายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ (24 ก.ย.51)BG. ภาษาหลากสี
สัมปทานอุทยาน เพียงแค่แนวคิดเท่านั้นหรือ
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/24/entry-1

ผ่อง เล่งอี้ ผู้ก่อตั้งอุทยานฯ เตือนบทเรียนในอดีตป่าสัมปทาน
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/26/entry-2


BG. Bluehill
ฟังบล็อกเกอร์ฅนผ่านทาง"ซักค้านเซ้งอุทยานฯ"กลางเวทีสาธารณะ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/24/entry-1

BG. feng_shui
คำต่อคำ..ในประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ..แนวคิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ..การหาความชอบธรรมเบื้องหลังการย่ำยีธรรมชาติแบบซ้ำซาก
http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/09/25/entry-1


BG.เต็งพ้ง
เอาป่ามาผลาญ เอาอุทยานมาขาย
http://www.oknation.net/blog/tengpong/2008/09/25/entry-1

BG. Ch.Minivet
ถึงเวลาBlogger OkNation ขึ้นเวทีสาธารณะ ตอน Blogger TengPong .. Blogger BlueHill http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/25/entry-1

เสียงส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ขึ้นเวทีสาธารณะ คัดค้านเปิดสัมปทานอุทยานฯให้เอกชนhttp://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/25/entry-2

บันทึกความทรงจำ วันประชุมสัมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวคิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยาน
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/26/entry-1

BG. พญาไฟสีเทา
นักวิชาการ นักการป่าไม้ องค์กรเอกชน และประชาชน ชี้ชัดไม่ควรสัมปทานเช่าอุทยานแห่งชาติhttp://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/25/entry-1

เอกสารลับ! สัมปทานอุทยาน ไหนว่า แค่แนวคิด...แล้วนี่คืออะไร? ท่านรัฐมนตรีอนงค์วรรณ ท่านรองวิชิต ตอบหน่อย
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/26/entry-1


ดูคลิป หลากหลายคนคัดค้าน
ทำได้สมบูรณ์มากค่ะ อยากให้ไปดูกัน

BG. fat_kj

fat-kj special (BLOG TV) - "การเปลี่ยนแปลงอุทยานฯต้องทำเพื่อธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม่ใช่เพื่อประชาชน"ผ่อง เล่งอี้ อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ

http://www.oknation.net/blog/area/2008/09/30/entry-1
ข่าวจาก Trekkingthai.com
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=34&topic_no=136499&topic_id=138198

เลิกได้แล้วความคิดให้สัมปทานทำโรงแรมในเขตอุทยานฯ ทั่วโลกเขาเลิกทำกันไปกว่า 30 ปีแล้วครับ เพราะมันไม่คุ้ม อ่านบทความใหม่ได้เลยครับ จะได้มีความรู้เท่าทันเล่ห์กล และทราบความเป็นจริง ขอส่งสารถึง บริษัท บ้านปูละคร (2550) ซึ่งมีรีสอร์ทที่สามร้อยยอดอยู่ด้วย ที่ท่านเสนอพยายามจะสร้างโรงแรมที่อ่าวเมาะและ อช ตะรุเตา โครงการ 5 ดาว 140 ห้องนั่นน่ะ กรุณาพับเรื่องนี้เก็บไปด้วย อย่าเสนอมาใหม่นะครับ เพราะประชาชนเขาคงจะไม่ยอมนะครับ อ่าวเมาะและควรเป็นที่เที่ยวของทุกคน ไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อย่างใด และใครจะอนุมัติก็ขอให้ดูทิศทางลมฟ้าให้ดี ๆ อย่าทำอะไรที่เป็นการทำลายทรัพยากรของชาติที่ควรเป็นของสาธารณะไปมากกว่านี้อีกเลย ท่านกรุณานำโครงการท่านไปซื้อที่ทำรีสอร์ทที่อื่นดีกว่าที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานฯ ......เราไม่ต้องการทำให้ท่านเสียชื่อเสียงหากท่านเป็นเอกชนที่ ถอย ออกไปจากกระบวนการคิดจะเอาทรัพย์ของชาติไปทำรีสอร์ทอย่างสมบูรณ์ แล้วท่านจะเจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจครับ ...2 พย. มีบรรยายฟรีเพื่อให้ความรู้เรื่องนี้แบบแจ่ม ๆ ที่ห้อง PR201 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล - เรื่องนี้โดย อ. เสรี เชิญไปฟังเลยนะครับ

ความคืบหน้าจากห้อง Blueplannet
http://www.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E6972279/E697227 9.html

คลับของคนดำน้ำ ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกันค่ะhttp://www.siamscubadiving.com/board/view.php?tid=3036&cat=

ข่าวจาก Naturethai.com
http://www.naturethai.org/forum/forum_posts.asp?TID=1004&PN=1

รวมแถลงการณ์ของกลุ่มต่างๆ คัดค้านเซ้งอุทยานฯ

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
http://www.seub.or.th/INDEX/database/hotissue/install/action=news&id=1215153618


กลุ่มคนรักษ์อุทยาน
http://www.savebird.com/Forum/index.php?action=printpage;topic=171.0

กลุ่มสมัชชาคนจน
แถลงการณ์ เรื่อง ขอคัดค้านแนวคิดให้มีการเช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อการท่องเที่ยว
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/25/entry-2

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด / เครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง : หยุด ! ยึดพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เพื่อให้นายทุนเช่าป่า-เล หากิน
http://www.oknation.net/blog/ashy/2008/09/26/entry-2


ครส(  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน )
คัดค้านนโยบายเปิดป่าให้เช่า หยุดให้กลุ่มทุนเอกชนสัมปทานอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/humanrights/2008/09/26/entry-1ร่วมลงชื่อคัดค้าน ใน โอเคเนชั่นโดยฝากชื่อ สกุล และเลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่ Msg ที่ บ้านBG.Vickie
เปิดกระดานลงชื่อ คัดค้าน อช.เปิดสัมปทานให้เอกชนเช่า-เสนอแผนพัฒนาอช.
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/23/entry-2

หรือเมลไปที่อีเมล vickie_007@hotmail.com


:: แจกสติ๊กเกอร์ |หยุด!! สัมปทานอุทยานแห่งชาติ| [y]our voice :::

BG.Mookie
http://www.oknation.net/blog/mookie/2008/09/29/entry-1

BG.พญาไฟสีเทา มีเรื่องจะขอปรึกษาเพื่อนๆบล๊อคเกอร์โอเคฯ เกี่ยวกับการยื่นหนังสือ ถึงคณะกรรมการสิทธิ  และ การนำลายชื่อที่ห้องคุณวิกกี้มาใช้ 

ลองไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะ

http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/30/entry-1

บล๊อกเกอร์โอเคเนชั่น ออกแบบแบนเนอร์เพื่อการรณรงค์หลายรูปค่ะ ของใครบ้าง ช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ จะได้ลงเครดิตให้ค่ะ

ของคุณ คนโทใส่น้ำ 1

คิดว่าของ สายลมที่ผ่านมา

ของคุณคนโทใส่น้ำ 2

ภาษาหลากสี1


ภาษาหลากสี 2

นอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงSpot

BG.หน่อผุด
ฟัง Spot รณรงค์คัดค้านสัมปทานอุทยานแห่งชาติค่ะ

แบบที่ 1
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/02/entry-1

แบบที่ 2
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/03/entry-2


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  มีการนัดประชุมร่วม องค์กร หรือกลุ่มที่มีแนวความคิดคัดค้านการให้เอกชนเข่ามาเช่าที่อุทยานแห่งชาติ ที่ห้องประชุมมูลนิธิ สืบฯ  โดยมีกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจมาร่วมพูดคุยมากมาย

BG.Bluehill
กลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติตั้ง"เครือข่ายฯ"ต้านเอกชนเซ้งอุทยานฯ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/04/entry-1

BG.Ch.Minivet
4-10-08 ประชุมกลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติ กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/10/04/entry-1

BG.เฟิงสุ่ย
นักข่าวอาสาตะลอนร่วมเสวนาที่มูลนิธิสืบ..แฮ่..สุดท้ายได้เรื่องจ๊ะ!!
http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/10/04/entry-1

BG.ภาษาหลากสี
ฟังคลิปเสียงในที่ประชุมร่วม กลุ่มคัดค้านสัมปทานป่า ชุดที่ 1
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/10/05/entry-1

การประชุมกันของบล๊อคเกอร์โอเคเนชั่น  ตกลงให้มีการจัดตั้งชมรมฯ
นอกจากจะเน้นการรณรงค์เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้องทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ชมรมฯยังมีภารกิจประสานงานกับเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เว็บบล็อกโอเคเนชั่น เป็นสมาชิกอยู่ด้วย

BG.Bluehill
รวมพลังชาวโอเคฯ ตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/06/entry-2

BG.tengpong
ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรมฯ
http://www.oknation.net/blog/tengpong/2008/10/07/entry-1


ความเคลื่อนไหวในโอเคเนชั่นบล็อกที่มีการลงเรื่องประปรายมาแล้ว

ตั้งแต่เดือนที่แล้ว ค่ะ

BG.บางอ้อ
ชินวัตรรุ่นหลานแปลงอุทยานเป็นทุน ประเคนน้ำพุร้อนให้เอกชน
http://www.oknation.net/blog/acharawadee/2008/08/22/entry-1

BG.ฟิวเจอร์
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/09/17/entry-1
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/09/05/entry-1
1http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/08/29/entry-
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/08/22/entry-1

BG. แพรจารุ
ประกาศขายประเทศไปเลยดีไหม
http://www.oknation.net/blog/parjaru/2008/09/06/entry-1
http://www.oknation.net/blog/parjaru/2008/09/06/entry-2

BG. Indexthai
ร่วมกันคัดค้านสัมปทานอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/rivermoon/2008/09/08/entry-3


จนถึง Blog talk ของ Vickie 3 เอนทรี่

: ทำไม ... ต้องให้เอกชน เข้าบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ::
:: VickieTalk 15 # ตะรุเตา ของเขาหรือของใคร ::
:: VickieTalk 16 # ป่านี้ โน้น นั้น ::
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/08/22/entry-2
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/12/entry-1
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/15/entry-1การเริ่มต้น Tag ที่ OK Nation Blog ที่นี่
เพื่อกระจายข่าวสาร และร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางค่

BG.ภาษาหลากสี
กลุ่มคนอนุรักษ์ ร่วมคัดค้านสัมปทาน ในอุทยานแห่งชาติ

http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/16/entry-1

กติกา
1. เขียนเรื่อง (ร้อยแก้ว ร้อยกรอง) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับกรณีการเปิดให้เอกชนเข้ามาทำสัมปทานในเขตอุทยานแห่งชาติ แต่ขอให้ต่อท้ายชื่อเรื่องว่า ....Have your Voice
2. ส่งต่อแท็กนี้ไปยังบล็อกเกอร์อันเป็นที่รักของท่าน 2 - 5 คน
3. ตอบแท็กแล้วแจ้งกลับไปยังผู้ส่งแท็กให้ท่านด้วย เพื่อให้ผู้ส่งแท็กทำการลิงก์เอนทรีของท่านไว้ที่ท้ายเรื่องของผู้ส่งแท็ก

ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการรวมรวมลิ้ง ที่ Tag ต่อกันไปเรื่อยๆ

BG.ศุภวรรณ
Tag … เปิดอุทยานแห่งชาติให้เช่า … นโยบายที่ต้องทบทวน
http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/09/16/entry-2
http://www.oknation.net/blog/supawan/2008/09/20/entry-2

BG.เฟิงสุ่ย
โปรดฟัง!!อาจเกิดปรากฏการณ์ทุบทำลายธรรมชาติ..Have your Voice Tag
http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/09/17/entry-2

BG.ลูกเสือหมายเลข 9
tag ..ปกป้องอุทยานให้ลูกหลาน..
http://www.oknation.net/blog/chai/2008/09/17/entry-1


BG.Bluehill
Have your Voice Tag ...ป่าตะโกน เซ้งอุทยานฯ ผลงานสุดอัปยศ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/18/entry-1

BG.อาคม
ตอบ tag พี่ลูกเสือฯ ..ปกป้องอุทยานให้ลูกหลาน
http://www.oknation.net/blog/akom/2008/09/18/entry-1

BG. Dogstar
Tag ตอบบล็อกเกอร์ อาคม /คัดค้านการให้เอกชนเช่าวนอุทยานแห่งชาติ (บ้องตื้นหรือเปล่า?)
http://www.oknation.net/blog/dogstar/2008/09/19/entry-1

BG.เดชนิยม
คัดค้านการให้เช่าอุทยานฯด้วยคน
http://www.oknation.net/blog/detniyom/2008/09/19/entry-1

BG.Pen
"ป่าป่นเพราะผีโหย เลวละโมบมาโฉบกิน" : Tag คัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/09/19/entry-1

BG. Pook
เมื่อภาครัฐขี้ฉ้อ รวมหัวกับนายทุนจอมละโมบ ทุกสิ่งอันที่เป็นสมบัติชาติจะป่นปี้ - Have youvoice
http://www.oknation.net/blog/pook17/2008/09/19/entry-2

Ch. Minivet
Tag เพื่ออุทยานแห่งชาติทางธรรมชาติ .. ( ตอบ Tag Blogger ภาษาหลากสี )
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/20/entry-1

BG.มัชฌิมาปกร
คน-ป่า-ฟ้า-ตะวัน ...Have your Voice
http://www.oknation.net/blog/kintaro/2008/09/20/entry-1

BG. คนผ่านทาง
ผมจะซื้ออุทยานแห่งชาติทั้งหมดไว้เอง - Have your Voice
http://www.oknation.net/blog/konphantang/2008/09/21/entry-1

BG. LOVECONDO3
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อนุรักษ์หรือทำร้าย บนเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
http://www.oknation.net/blog/lovecondo3/2008/09/21/entry-1

BG.ผีเสื้อพเนจร
อีกเสียงหนึ่งที่ขอคัดค้านสัมปทานอุทยานแห่งชาติhttp://www.oknation.net/blog/ontheway/2008/09/22/entry-1

BG. นักรบนักรัก
ด่วน!! เชิญร่วมประชาพิจารณ์.....ถ้าเรารักอุทยานแห่งชาติ ?!!
http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/22/entry-1

BG.คนโทใส่น้ำ
รวมพลังโอเคเนชั่น คัดค้านการเปิดสัมปทานให้เอกชนเช่าอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/konto/2008/09/23/entry-1


BG.ChaiManU

ผมอยากจะให้ ... น้ำท่วมบ้าน .... ผมทุกปี
http://www.oknation.net/blog/chaimanu/2008/09/23/entry-1

BG.Bluehill
เริ่มแล้วเซ้งอุทยานฯ เอกชนจ้องผุดโรงแรม 5 ดาวเกาะตะรุเตา
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/23/entry-1

BG. ลูกเสือหมายเลข 9
สตูลข้า..ใครอย่าแตะ
http://www.oknation.net/blog/chai/2008/09/23/entry-1

BG.Kati
ขายชาติ ขายอุทยาน
http://www.oknation.net/blog/Kati1789/2008/09/23/entry-2

BG.นายสิบหมื่น
หยุด...อย่ากัดกินธรรมชาติ..ชีวิตจักสิ้น....Have your Voice
http://www.oknation.net/blog/namsean/2008/09/23/entry-1

.

BG.HOOKNOI
มองย้อนกลับ ก็ผิดตั้งแต่เริ่ม....Have your Voice Tag
http://www.oknation.net/blog/hooknoi/2008/09/23/entry-1

BG.Vickie
เปิดกระดานลงชื่อ คัดค้าน อช.เปิดสัมปทานให้เอกชนเช่า-เสนอแผนพัฒนาอช.
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/23/entry-2

BG. ลูกเสือหมายเลข 9
บล็อกเกอร์ OKNATION ขึ้นเวทีค้านนโยบายเซ้งอุทยาน
http://www.oknation.net/blog/chainews/2008/09/24/entry-2

BG.ลุงฟาง
แด่..ธรรมชาติที่รัก..เพลง..หิ่งห้อยเฝ้า อุทยาน HAVE YOUR VOICE.. ( เพลง )
http://www.oknation.net/blog/semtele/2008/09/24/entry-1

BG.เดชนิยม
ป่าใช่มีแค่อุทยาน จงรักป่าทุกสถานเถิดชืนใจ ( ร้อยกรอง )
http://www.oknation.net/blog/detniyom/2008/09/24/entry-1

BG. อธิฏฐาน
รักษ์ป่า ก่อนที่จะไม่มีป่าให้รักษ์ ( ร้อยกรอง )

http://www.oknation.net/blog/sandstone/2008/09/24/entry-1


BG. ภาษาหลากสี
สัมปทานอุทยาน เพียงแค่แนวคิดเท่านั้นหรือ
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/24/entry-1

BG. Bluehill
ฟังบล็อกเกอร์ฅนผ่านทาง"ซักค้านเซ้งอุทยานฯ"กลางเวทีสาธารณะ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/24/entry-1


BG .สีน้ำฟ้า
เรื่องแค่นี้คุณทำได้ไหม? Have your voice..
http://www.oknation.net/blog/rimtarn/2008/09/25/entry-1

BG.ก่องแก้วกวีวรรณ
สมองที่ถูกทับ-อุทยานก็ยับก็ย่อยหนฯ (ร้อยกรอง )
http://www.oknation.net/blog/250714/2008/09/25/entry-1


BG. feng_shui
คำต่อคำ..ในประชุมสัมมนาเวทีสาธารณะ..แนวคิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติ..การหาความชอบธรรมเบื้องหลังการย่ำยีธรรมชาติแบบซ้ำซาก
http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/09/25/entry-1

BG.thailandneverdie
สัมปทานป่า...แค่คิดก็ผิดแล้วhttp://www.oknation.net/blog/thailandneverdie/2008/09/25/entry-1

BG. Ch.Minivet
ถึงเวลาBlogger OkNation ขึ้นเวทีสาธารณะ ตอน Blogger TengPong .. Blogger BlueHill
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/25/entry-1
เสียงส่วนหนึ่งของประชาชน ที่ขึ้นเวทีสาธารณะ คัดค้านเปิดสัมปทานอุทยานฯให้เอกชน
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/25/entry-2

BG. พญาไฟสีเทา
นักวิชาการ นักการป่าไม้ องค์กรเอกชน และประชาชน ชี้ชัดไม่ควรสัมปทานเช่าอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/25/entry-1

BG.เต็งพ้ง
เอาป่ามาผลาญ เอาอุทยานมาขาย
http://www.oknation.net/blog/tengpong/2008/09/25/entry-1

BG.กระดานดำออนไลน์
ลำนำภูกระดึง : ร่วมคัดค้านเปิดสัมปทานอุทยานฯ ให้เอกชน
http://www.oknation.net/blog/kradandum/2008/09/25/entry-3

BG.ภาษาหลากสี
ผ่อง เล่งอี้ ผู้ก่อตั้งอุทยานฯ เตือนบทเรียนในอดีตป่าสัมปทาน
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/26/entry-2

BG.Spyone
ฆ่า ...อุทยาน (ร้อยกรอง)
http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/09/26/entry-1

BG. สายลมที่ผ่านมา
วันที่ป่าของเราหมดไป คนไทยต้องอ่าน และต้องอ่านให้จบ ใครก็เขียนได้ไม่ต้องรอ ให้ใครมาTag
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2008/09/26/entry-1

BG.แม่น้องฯ
^^อีกหนึ่งมุมมอง ~ของอุทยานต่างประเทศ^^Have Your Voice TaG
http://www.oknation.net/blog/MAENONGDD/2008/09/26/entry-1

BG .Mookie
::: ท่ า น ถ า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล้ ว ห รื อ ยั ง :::
http://www.oknation.net/blog/mookie/2008/09/26/entry-1

BG. Ch.Minivet
บันทึกความทรงจำ วันประชุมสัมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวคิดการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยาน
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/09/26/entry-1

BG.พญาไฟสีเทา
เอกสารลับ! สัมปทานอุทยาน ไหนว่า แค่แนวคิด...แล้วนี่คืออะไร? ท่านรัฐมนตรีอนงค์วรรณ ท่านรองวิชิต ตอบหน่อย
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/26/entry-1

BG. เรือรบเรือมั่น
อย่าให้เอกชนมีอำนาจเหนือการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/ruarob/2008/09/26/entry-1

BG. นายสิบหมื่น
จดหมายน้อย..ถึง..คุณอนงค์วรรณ
http://www.oknation.net/blog/namsean/2008/09/26/entry-1

BG.witphoto
ตอบTAG เพื่อนสมาชิก...เพื่อร่วมคัดค้านสัมปทาน ในอุทยานแห่งชาติ...ตอนอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย
http://www.oknation.net/blog/witphoto/2008/09/26/entry-1

BG. กระดานดำออนไลน์
เที่ยวอุทยานโยเซมิตี้ การจัดการธรรมชาติที่น่าเอาอย่าง
http://www.oknation.net/blog/kradandum/2008/09/26/entry-1

ครส
คัดค้านนโยบายเปิดป่าให้เช่า หยุดให้กลุ่มทุนเอกชนสัมปทานอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/humanrights/2008/09/26/entry-1

BG.วานิชสุนทรนนท์
แถลงการณ์ ค้านเปิดป่า-เปิดเล ให้นายทุนหากิน/เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด, ครือข่ายชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง (อีกหนึ่งความเจ็บปวดของชาวบ้าน)
http://www.oknation.net/blog/kontrangnews/2008/09/26/entry-2

BG. อธิษฐาน
รักษ์ป่า ก่อนที่จะไม่มีป่าให้รักษ์ (๒) (ร้อยกรอง)
http://www.oknation.net/blog/sandstone/2008/09/26/entry-1

BG. พญาไฟสีเทา
เอกสารลับ! สัมปทานอุทยาน ไหนว่า แค่แนวคิด...แล้วนี่คืออะไร? ท่านรัฐมนตรีอนงค์วรรณ ท่านรองวิชิต ตอบหน่อย
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/26/entry-1

BG.vincentoldbook
มนุษย์..ธรรมชาตินิยม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในอุ้งมือทุนสามานย์ ..
http://www.oknation.net/blog/vincentoldbook/2008/09/26/entry-1

BG ธีร์/อันมัย
http://www.oknation.net/blog/teeanmai/2008/09/26/entry-1

BG.kokoyadi
นโยบายส่งเสริมเอกชนเข้าร่วมบริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สะท้อน อะไร
http://www.oknation.net/blog/kokoyadi/2008/09/26/entry-1

BG. บุษยมาศ
ไม่เห็นด้วยกับการให้เช่าอุทยาน
http://www.oknation.net/blog/trangnaewnanews/2008/09/26/entry-3

จุดชนวน
คนค้านเอกชนเช่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/judchanuan/2008/09/27/entry-1

BG. แมวเหมียว
อย่าให้มากไปกว่านี้เลย.......Have your voice .........
http://www.oknation.net/blog/wassanok/2008/09/27/entry-1

BG.สายลมที่ผ่านมา
ป่าไม้ กับ สายลมฯ (สันทราย และสายน้ำแม่ปิง)
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2008/09/27/entry-1

BG.Vickie
แฉหัวขบวนงาบตะรุเตา : หยุดก่อน บ้านปูละคร...ถอนเถอะ
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/27/entry-1

BG. แก้วตา
ยังมีประตูอีกบานเสมอ
http://www.oknation.net/blog/tto-okk/2008/09/27/entry-1

BG. อังศนา
~ ..เด็ดดวงดาวเพียงสะท้านก้านดอกไม้..~  (  ร้อยกรอง )
http://www.oknation.net/blog/angsana/2008/09/27/entry-2

BG. อิ่มกุดัน
รักป่า (ร้องกรอง)
http://www.oknation.net/blog/im/2008/09/27/entry-1

BG.คนกุลา
ร่วมค้าน..นโยบายให้เอกชนงาบอุทยาน..!!!(  ร้อยกรอง )
http://www.oknation.net/blog/konkula/2008/09/28/entry-1

BG.ค.โคกทราย
การกลับมาของสลัดตะรุเตา
http://www.oknation.net/blog/SeksantS/2008/09/28/entry-1

BG. ซันตะวันยิ้ม
เขาใหญ่ ในอดีต...ป่าไม้สัตว์ป่า...น้ำตานอง (ปิดป่า..เซ้งอุทยาน)
http://www.oknation.net/blog/suntawanyim/2008/09/28/entry-1

BG.นักรบนักรัก
แด่.. วิShiT..Assนงค์วรรณ..และมันทั้งหลาย...!!
http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/28/entry-1

BG.ไทบ้าน
ป่าคือชีวิต....ชีวิตคือป่าคือวิถีประชาคือป่าของทุกคน
http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2008/09/28/entry-1

BG. ซันตะวันยิ้ม
เขาใหญ่ ในอดีต...ป่าไม้สัตว์ป่า...น้ำตานอง (ปิดป่า..เซ้งอุทยาน)
http://www.oknation.net/blog/suntawanyim/2008/09/28/entry-1

BG.Mookie
:: แจกสติ๊กเกอร์ |หยุด!! สัมปทานอุทยานแห่งชาติ| [y]our voice :::
http://www.oknation.net/blog/mookie/2008/09/29/entry-1

BG. Bluehill
คุณอนงค์วรรณ...แค่คิดก็เลิกได้แล้ว อย่าดันทุรัง!!!
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/29/entry-3

BG. สายลมที่ผ่านมา
จุดจุบของ "ป่าสัมปทาน" ที่คุณต้องรู้และดูเอาไว้
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2008/09/29/entry-1

BG นายครก
อ่านไม่ออกแปลไม่ได้(Have Your Voice)
http://www.oknation.net/blog/naykrok/2008/09/29/entry-1

BG.Bighead
คนเราไม่มีแขน ไม่มีขา ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
http://www.oknation.net/blog/bighead/2008/09/29/entry-1

BG.burapis
อย่าลืมสิ่งนี้ ก่อนที่จะเปิดป่าให้เอกชน โดย สมภพ ศิริสว่าง
http://www.oknation.net/blog/sompop/2008/09/29/entry-3

BG.Dj.พะโล้
สงสัยงานเข้า เจ๊เป้าไม่ได้เซ้ง....อุทยาน... พวกสื่อจำไว้ ทีหลังอย่าเก็บเศษกระดาษข้างถนนมาเขียน
http://www.oknation.net/blog/djpalo/2008/09/29/entry-2

BG.คุณพ่อต้นฝ้าย
จะกู่ร้องให้ก้องป่า...(Have your Voice ) http://www.oknation.net/blog/123shoot/2008/09/29/entry-1


BG.หน่อผุด
ทำไมต้องแลกด้วยชีวิตคนดี ?
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/09/30/entry-1

BG.โฟล์คเหน่อ
:::เพลง ราคาใบไม้ (หยุดสัมปทานอุทยานแห่งชาติ):::: ( เพลง)
http://www.oknation.net/blog/folkner/2008/09/30/entry-1

BG.ภาษาหลากสี
ด่วน ! เอกชนเตรียมงาบอุทยานแห่งชาติอันดามัน 7 แห่ง
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/30/entry-1

BG.นักรบนักรัก

ขอเชิญร่วมเสนอแนวคิดผลิต-วางแผนการใช้สื่อ-รณรงค์ คัดค้านการให้สัมปทานอุทยานแห่งชาติ

http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/30/entry-1

 

BG. fat_kj

fat-kj special (BLOG TV) - "การเปลี่ยนแปลงอุทยานฯต้องทำเพื่อธรรมชาติ สัตว์ป่า ไม่ใช่เพื่อประชาชน"ผ่อง เล่งอี้ อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ

http://www.oknation.net/blog/area/2008/09/30/entry-1

,

BG. พญาไฟสีเทา
เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา/ขออนุมัติ : (ร่าง) หนังสือร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณี กระทรวงทรัพย์ฯ
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/09/30/entry-1

BG.Spyone
คร่า...อุทยาน (ร้อยกรอง )
http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/09/30/entry-2

BG. สายลมที่ผ่านมา
“ครส.” แถลงค้านให้ “กลุ่มทุนเอกชน” สัมปทาน “อุทยานแห่งชาติ”
http://www.oknation.net/blog/swongviggit/2008/09/30/entry-2
.

BG. Thaihippy
..สักวัน..คงให้เช่า กระ ทรวง ทรัพย์ฯ ..นอมินี่ ขี้เท่อ เอ๊ย.. !!
http://www.oknation.net/blog/Thaihippy/2008/09/30/entry-1
.

BG.BigHead
อุทยานแห่งชาติ.. ความหมายที่ยังห่างไกลการรับรู้ของคนไทย
http://www.oknation.net/blog/bighead/2008/10/01/entry-1
.

BG.Burapis
แปรรูปอุทยานฯ 1. (รัฐมนตรีมีนอนี่)
http://www.oknation.net/blog/sompop/2008/10/01/entry-1

BG.Bluehill
ด่วน!กลุ่มค้านเซ้งอุทยานฯนัดรวมพลวันเสาร์นี้ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/01/entry-3

.

BG.Market
ฉันขอ.....Have your voice.....
http://www.oknation.net/blog/market/2008/10/02/entry-1
.

BG.หน่อผุด
ฟัง Spot รณรงค์คัดค้านสัมปทานอุทยานแห่งชาติค่ะ
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/02/entry-1
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/03/entry-2

.

BG.ฟิวเจอร์
พับโครงการเซ้งป่าชั่วคราว
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/10/02/entry-1

.


วันที่ 2 ตุลาคม 2551  มีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะ

  อธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่  นายอุภัย วายุพัฒน์  เข้ารับตำแหน่งวันแรก ประกาศพับแผน ให้เอกชนเข้าลงทุนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ บอกถึงกฎหมายจะเปิดช่องให้ทำได้ แต่ตราบใดยังเป็นอธิบดีกรมนี้จะไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด  เพราะไม่อยากสวนกระแสสังคมต่อต้าน ฝากบอกเอกชนที่เตรียมเข้ามาเช่าพื้นที่ทำรีสอร์ต เลิกคิดไปได้เลย สั่งข้าราชการเน้นทำงานสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์เป็นอันดับแรก
ขอปรบมือให้ท่าน และ ทุกคนที่ช่วยกันคัดค้านด้วยค่ะ

BG. ฟิวเจอร์
อนงค์วรรณชูอุทยานสีเขียว ลดกระแสต้านกินป่า

http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/10/03/entry-1

BG.สุรศักดิ์
ร่วมคัดค้านให้เอกชนสัมปทานอุทยานแห่งชาติ ... Have your voice ...
http://www.oknation.net/blog/surasakc/2008/10/03/entry-1

BG.คนไร้ที่ดิน
สัมปทานพื้นที่อุทยานให้กลุ่มทุน
http://www.oknation.net/blog/landreformnetwork/2008/10/03/entry-1


BG.พญาไฟสีเทา
รมต.อนงค์วรรณ ให้สัมภาษณ์ NBT กรณีสัมปทานอุทยานแห่งชาติ วันนี้ล่าสุด!
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/10/04/entry-1

.

BG.Bluehill
กลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติตั้ง"เครือข่ายฯ"ต้านเอกชนเซ้งอุทยานฯ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/04/entry-1

.

BG.Ch.Minivet
4-10-08 ประชุมกลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติ กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
http://www.oknation.net/blog/ChMinivet/2008/10/04/entry-1

.

BG.เฟิงสุ่ย
นักข่าวอาสาตะลอนร่วมเสวนาที่มูลนิธิสืบ..แฮ่..สุดท้ายได้เรื่องจ๊ะ!!
http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/10/04/entry-1

'

BG.ภูเชียงดาว
เมื่อมนุษย์ต้องการข่มขืนแม่ธรรมชาติ...(Have your voice)
http://www.oknation.net/blog/phuchiangdao/2008/10/05/entry-1

BG. นู๋ลูกจันทร์
บ้านปูละคร ถอดใจสร้างโรงแรมที่อ่าวเมาะและ ตะรุเตา
http://www.oknation.net/blog/undaman/2008/10/07/entry-1

BG.Bluehill
ด่วน!กลุ่มค้านเซ้งอุทยานฯนัดรวมพลวันเสาร์นี้ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/01/entry-3


BG.Market
ฉันขอ.....Have your voice.....
http://www.oknation.net/blog/market/2008/10/02/entry-1
.
BG.หน่อผุด
ฟัง Spot รณรงค์คัดค้านสัมปทานอุทยานแห่งชาติค่ะ
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/02/entry-1
http://www.oknation.net/blog/korpai/2008/10/03/entry-2
.

BG.ฟิวเจอร์
พับโครงการเซ้งป่าชั่วคราว
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/10/02/entry-1

BG. ฟิวเจอร์
อนงค์วรรณชูอุทยานสีเขียว ลดกระแสต้านกินป่า
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/10/03/entry-1

BG.สุรศักดิ์
ร่วมคัดค้านให้เอกชนสัมปทานอุทยานแห่งชาติ ... Have your voice ...
http://www.oknation.net/blog/surasakc/2008/10/03/entry-1

BG.คนไร้ที่ดิน
สัมปทานพื้นที่อุทยานให้กลุ่มทุน
http://www.oknation.net/blog/landreformnetwork/2008/10/03/entry-1


BG.พญาไฟสีเทา
รมต.อนงค์วรรณ ให้สัมภาษณ์ NBT กรณีสัมปทานอุทยานแห่งชาติ วันนี้ล่าสุด!
http://www.oknation.net/blog/andamanwatch/2008/10/04/entry-1


BG.Bluehill
กลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติตั้ง"เครือข่ายฯ"ต้านเอกชนเซ้งอุทยานฯ
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/04/entry-1

BG.Vickie
ติเคาะระฆัง ...เวทีสาธารณะของพวกเราเปิดแล้วคร๊าบ
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/10/11/entry-1

BG.บางอ้อ
ไนท์ซาฟารีตัวอย่างอันเจ็บปวดของการใช้อุทยานผิดเป้าหมาย
http://www.oknation.net/blog/acharawadee/2008/10/13/entry-1

เริ่มก่อตั้ง ชมรมฯ (ยังไม่มีชื่อ )

BG.Tengpong
อีกก้าวหนึ่งของชมรม OKnation.net เพื่อสิ่งแวดล้อม
http://www.oknation.net/blog/tengpong/2008/10/13/entry-1

BG.tengpong
คณะทำงานชมรมฯ
http://www.oknation.net/blog/tengpong/2008/10/07/entry-1


BG.pasalarksee
รับสมัครสมาชิกชมรมฯ เชิญทางนี้ค่ะ (update )
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/10/14/entry-1


BG.วิตามินบี
ถึงเวลาร่วมกันขับเคลื่อนพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดตั้งชื่อ ชมรม เพื่อปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ
http://www.oknation.net/blog/babymind/2008/10/14/entry-2BG.ผีเสื้อพเนจร
มาอีกแล้วครับ ... ขอกันป่า2.7หมื่นไร่พ้นอุทยานฯทองผาภูมิ http://www.oknation.net/blog/ontheway/2008/10/15/entry-1


BG.พิไชยอินทรา
กฎหมายที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
http://www.oknation.net/blog/naturelaw/2008/10/17/entry-3

คำนิยามของ "อุทยานแห่งชาติ"
http://www.oknation.net/blog/naturelaw/2008/10/17/entry-5

คำอธิบาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ แบบสั้น
http://www.oknation.net/blog/naturelaw/2008/10/19/entry-2

ยุทธศาสตร์ทางกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
http://www.oknation.net/blog/naturelaw/2008/10/21/entry-2

อุทยานแห่งชาติกับป่าสงวน อะไรสำคัญกว่ากัน
http://www.oknation.net/blog/naturelaw/2008/10/22/entry-2

BG.Bluehill
ด่วนมาก! กรมอุทยานฯสั่งรื้อรีสอร์ทหรูเกาะอาดังภายใน 30 วัน
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/10/22/entry-2
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
มิราจ วันที่ : 23/04/2009 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/upama

มนุษย์ไม่รู้จักพอ ทุนนิยม เหลือไว้ให้ลูกหลานบ้าง ร่วมคัดค้านด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
เดะลี วันที่ : 02/02/2009 เวลา : 16.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dealee

สวัสดี

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 22.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
SOUTHERN THAILAND NEWSPEOPLE ข่าวสารเล็กๆเพื่อคนเล็กๆ

ขอเป็นส่วนหนึ่งที่คัดค้าน

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
Redrose วันที่ : 05/11/2008 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Redrose

ขอคัดค้าน เพราะ
1.คนไม่มีเงินเข้าไม่ถึงทรัพยากรของประเทศ ที่ทุกคนควรเข้าถึงโดยเท่าเทียมกัน
2.ไม่จำเป็นต้องเอาธรรมชาติมาขายเพื่อหาเงินมาให้รัฐบาลโกง
3.อุทยานทุกแห่งเป็นของคนไทยทุกคน ควรได้ใช้
4.สัตว์ป่า พันธุ์พืช และความหลายหลายทางชีวภาพอาจหมดไป
5.คนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใประโยชน์ได้อีก
แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าปล้นความเป็นอธิปไตยของประชาชนไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารประเทศ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
LoveEarthLoveUs วันที่ : 14/10/2008 เวลา : 19.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveearthloveus

อธิบดีกรมอุทยานฯ และ รมว.อนงค์วรรณ ยกเลิกโครงการฯ ไปแล้วหลังจากคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
มีโครงการใหม่น่าสนใจเรื่องอุทยานสีเขียว
ให้คนเที่ยว คนดูแลพยายามให้ทุกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังรอรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจะมาเล่าให้ฟัง

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
บางอ้อ วันที่ : 13/10/2008 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/acharawadee

มาบอกเล่าถึงบทเรียนการเฉือนที่อุทยานทำแหล่งท่องเที่ยวค่ะ

http://www.oknation.net/blog/acharawadee/2008/10/13/entry-1

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
ladybeer วันที่ : 09/10/2008 เวลา : 00.19 น.

บอกได้คำเดียว ว่ามันเลวจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
โม้งหัวครก วันที่ : 06/10/2008 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/think49
ข้าราชฯ

ให้กำลังใจ "คนรักอุทยาน"

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ความคิดเห็นที่ 3
TheQueenofNostalgia วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 08.33 น.
http://www.oknation.net/blog/saisoi
The worst is yet to come.

เยอะมากกก

ตกลงพับไปแล้วใช่มั้ยคะร่าง

หนูยังไม่ได้ลงชื่อคัดค้านเลยอ่ะ
---------------------------

ความคิดเห็นที่ 2
แม่หมี วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 04.51 น.
http://www.oknation.net/blog/mamaomme
จะทยอยอ่านค่ะ
------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1
ครูเก๋ วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 01.40 น.
http://www.oknation.net/blog/clear
++Clear : ชัดเจน จริงใจ ตรงไปตรงมา++

ขอบคุณมากๆค่ะพี่นิด

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 05/10/2008 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ขอยกเอาคอมเม้นท์ในเอนทรีที่ซ้ำมาไว้น่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2
แม่หมี วันที่ : 04/10/2008 เวลา : 06.53 น.
http://www.oknation.net/blog/mamaomme

คัดค้านค่ะ ขืนปล่อยให้ทำกันตามอำเภอใจ แบบนี้ชาติเสียหาย สิ้นชาติแน่ๆ ขี้ฉ้อจริงๆ

-----------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 14.36 น.
http://www.oknation.net/blog/chai

ขอบคุณครับ..
ต้องระวังกันตลอด พวกจะกินป่านี่เผลอไม่ได้ มันจะกินหมดประเทศ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ฟิวเจอร์ วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cwichuda

ฝากอีกลิงค์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
http://www.oknation.net/blog/cwichuda/2008/10/03/entry-1

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 03/10/2008 เวลา : 01.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ลิ้งค์ เริ่มมากขึ้นทุกที ดูยาก โหลดนานรึเปล่าค่ะ ช่วยสะท้อนความคิดเห็นหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
spyone วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/spyone
  โลกหมุนด้วยความรัก

http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/09/26/entry-1
http://www.oknation.net/blog/spyone/2008/09/30/entry-2

ฝาก 2 link ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ขอบคุณที่ส่งข่าวน่ะค่ะ คุณชาลี

ลิ้งค์ใดตกหล่น กรุณาแจ้งด้วยค่ะ พยายามรวบรวมทุกวันค่ะ แต่บางทีก็ไม่ทราบมีตกหล่นบ้างเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
BlueHill วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ฝากข่าวด้วยครับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มอนุรักษ์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ 2 เรื่องใหญ่ ๆ ครับ
1. สมาชิกกลุ่มเว็บไซต์กลุ่มรักษ์อุทยาน รวมไปถึงชาวโอเคเนชั่น เตรียมนัดประชุมกันในเร็ว ๆ นี้ เพื่อกำหนดทำงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป อาจมีการจัดตั้งชมรมร่วมกันขึ้นมาเพื่อติดตามตรวจสอบป้องกันไม่ให้นักการเมืองเข้าไปทำมาหากินในอุทยาน
2. เตรียมยื่นรายชื่อผู้ที่คัดค้านแนวคิดเซ้งอุทยานฯให้แก่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส่วนวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

ถือเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของกลุ่มคนรักษ์อุทยานตามเว็บไซต์ต่าง ๆ

ส่วนในโอเคเนชั่น ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมา โดยจะใช้บล็อกเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้คนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และติตามมอนิเตอร์สิ่งแปลกปลอมในอุทยานแห่งชาติ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของบล็อกเกอร์โอเคเนชั่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
BlueHill วันที่ : 30/09/2008 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เรื่องล่าสุดจาก Bluehill ครับ
คุณอนงค์วรรณ...แค่คิดก็เลิกได้แล้ว อย่าดันทุรัง!!!
http://www.oknation.net/blog/charlee/2008/09/29/entry-3

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
pen วันที่ : 29/09/2008 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pen
ปากกาคืออาวุธ จับประยุทธ์เพื่อสัจจะธรรม ความจริงคือคำมั่น พันธเกียรติเพื่อปวงชน

http://www.oknation.net/blog/pen/2008/09/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
pen วันที่ : 29/09/2008 เวลา : 23.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pen
ปากกาคืออาวุธ จับประยุทธ์เพื่อสัจจะธรรม ความจริงคือคำมั่น พันธเกียรติเพื่อปวงชน

ถึงคุณพี่นิดนรี

เจ้าเรือนฝากส่ง Tag คัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

ร่วมสู้เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืนสืบไป

เรือนปากกา บ้านแม่ริม
pen

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
BigHead วันที่ : 29/09/2008 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bighead
วันว่างๆที่ไม่ว่าง.. http://www.oknation.net/blog/darkside


มาร่วมด้วยค่ะ สู้ๆ พวกเราไม่ยอม

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
o-lac วันที่ : 29/09/2008 เวลา : 11.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/o-lac

เมื่อไหร่มันจะรู้จักพอซักทีน๊า ชาติที่แล้วมันน่าจะเป็นเปรต กลับชาติมาเกิด ชาตินี้มันจึงหิวกระหายกันได้ขนาดนี้ สาธุ ขอให้พวกที่คิดจะทำลายป่า จงตายลงนรกไป ....ให้มันเอาแนวคิดที่ชั่วร้ายไปจัดการป่าต้นงิ้วในอเวจีแทน.....สาธุ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 27/09/2008 เวลา : 09.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

เปิดรวมลิ้งอีก เอนทรีหนึ่งค่ะ
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/26/entry-3
มีข้อความคล้ายกัน จะอัพเดจทั้งสองอันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
คนบุญ วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dooduang

เนชั่น...สู้ สู้ เนชั่น..สู้ตาย..เนชั่น..ไว้ลาย..สู้ตาย สู้ สู้
เนชั่น...สู้ สู้ เนชั่น..สู้ตาย..เนชั่น..ไว้ลาย..สู้ตาย สู้ สู้
ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนในเนชั่น ร่วมกัน
ต่อสู้และคัดค้าน นโยบายชั่วช้าให้เช่าป่าเช่นนี้

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
คนบุญ วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dooduang

ผมและคนไทยที่รักแผ่นดินเกิดอีกหลายล้านคน ขอคัดค้านและสาปแช่งไอ้พวกขี้ข้านักการเมือง เช่น อธีบดีกรมอุทยานแห่งชาติ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงใครทุกคนที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เช่าอุทยานฯ ขอให้มันทุกคนจงมีอันเป็นไป ไอ้พวกขายชาติ จะไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 11.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ฝากจดหมายถึงเจ้เป้าครับพี่

http://www.oknation.net/blog/namsean/2008/09/26/entry-1

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 26/09/2008 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ขอยกคอมเม้นท์ในหัวข้อที่ซ้ำกันมาไว้ที่นี่ค่ะ
______________________________

ความคิดเห็นที่ 3
mookravee วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 23.56 น.
http://www.oknation.net/blog/mookravee


พี่นิด มุกกี้ขออนุญาตเอาลิงค์เอนทรี่นี้ของพี่นิดไปวางในเอนทรี่บ้านมุกกี้ด้วยนะครับผม....


---------------------------------
ความคิดเห็นที่ 2
ล.ท่าแนะ วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 23.55 น.
http://www.oknation.net/blog/LThanae


ร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โลก สัตว์ ป่า คนครับ
-----------------------------------------------------------

ความคิดเห็นที่ 1
แม่สีไฟ วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 23.52 น.
http://www.oknation.net/blog/ting


ขอบคุณมากค่ะ

เยี่ยมเลย แม่สีไฟทำวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เจอนโยบายนี้มาต้องปรับเหมือนกัน มึน
คงเป็นประโยชน์มิใช่น้อยเลยค่ะ

แต่ต้องค่อย ๆ ตาม
วันนี้ตาแฉะแระ

หลับฝันดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
BlueHill วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 22.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

มาติดตามความเคลื่อนไหวอีกคนครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

พี่คะ มาดูลิงค์ค่ะ พี่ ..

จะคลิ๊กไปหา คนอื่น อิอิ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 19.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tawanna
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ขอให้ oknation เป็นผู้ถือธงนำประชาชนคัดค้านเรื่องนี้
ล่อมันทั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ ที่ไม่มีปัญญาดูแลอุทยาน
ล่อมันทั้ง รัฐมนตรีและที่ปรึกษาตัวจริงเสียงจริงที่อยู่บ้านเดียวกันให้พินาศฉิบหาย / ผืนดินในจังหวัดสุโขทัยจะได้ไม่ถูกน้ำท่วมอีกต่อไป.... แบบว่า แผ่นดินสูงขึ้นไง 555

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 25/09/2008 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

เริ่มลงเรื่องในการระดมความคิดเห็นวันที่ 24 กันยา ที่กองอุทยานฯ แล้วค่ะ

สัมปทานอุทยาน เพียงแนวคิดเท่านั้นเหรอ
http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2008/09/24/entry-1

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 24/09/2008 เวลา : 19.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

...น่าจะอัญเชิญวิญญาณ "สืบ นาคะเสถียร" มาร่วมเสวนาด้วย...

...จะได้ไม่ลืมว่าชีวิตคนดีๆคนหนึ่งต้องเสียไป....

...ยังไม่พออีกหรือไง...!!!

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
วิตามินบี วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 23.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


บีหอบช่อดอกไม้มาขอบคุณ
ที่พี่นิดสละเวลา
ร่วมส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 17.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !


อ้างถึง http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/22/entry-1
ความคิดเห็นที่ 84 - ภาษาหลากสี
ขอบคุณ และน้อมรับด้วยความยินดีนะครับ

ผมขอแจ้งข่าวเลยนะครับ จากการปรึกษากับคุณชาลี ที่บล้อกคุณ vickie
http://www.oknation.net/blog/vickie/2008/09/23/entry-2 ได้ข้อสรุปดังนี้

ความคิดเห็นที่ 25 -BlueHill วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 17.21 น.
http://www.oknation.net/blog/charlee

*********************************
ประชุมหัวหน้าอุทยาน น่าจะเป็นเรื่องนำเสนอพื้นที่ให้เช่าอุทยานจาก 3 หัวหน้าเขต
หลังจากภาคใต้มีการเสนอไปแล้ว 7 อุทยาน น่าจะเป็นการประชุมภายใน
ปล่อยให้นักข่าวไปทำดีกว่าครับ .....

ผมเห็นว่า พวกเรา(ชาวOK Nation และพลพรรครักเอย, รักคุด, รักพองโตทั้งหลาย ฯลฯ )
น่าจะมุ่งไปที่เรื่องประชาพิจารณ์ที่กรมอุทยานฯดีกว่าครับ

**********************************
สรุป : พรุ่งนี้เช้า...พวกเราทั้งหมดรวมพล บุกไปรวมตัวที่ กรมอุทยานฯ...ตรงม. เกษตรนะครับ
(ไปกินข้าวฟรี เอ๊ย ! ไม่ใช่ไปรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาครัฐกันครับ )

***********************************

กรุณาอย่า(ลืม) พกอาวุธ (ตามภาพ)

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
อะหนึ่ง วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 17.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ผมร่วมคัดค้าน ล้านเปอร์เซ็นต์ ครับคุณนิด
กำลังติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจเนื้อหา
ก่อนเขียนเรื่องครับ

พรุ่งนี้ วันที่ 24 ก.ย. น่าสนใจ...

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

พี่คะ แป๋มจะไปด้วย .. รออนุมติลา อยู่ค่ะ .. กระทันหันมากๆ ..

ลาผิดวัน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

ขอแก้เป็นวันที่ 24 ก.ย. น่ะค่ะ ในเอนทรี ข้อมูลผิดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ฉันชนบท วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 14.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondernpa
"ทำดี อย่าอาย จงเป็นคนไทยให้สมบูรณ์"  สิ้นสุดด้วยความเจ็บปวด ดีกว่าต้องเจ็บปวดไม่มีที่สิ้นสุด 

คัดค้านถึงที่สุดค่ะ ไม่ยอมเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ยักษ์ใหญ่ใส่สารพัด วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/draf676322

กระบวนการรุกรานชาวบ้านและธรรมชาติอย่างถูกกฎหมาย

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ร่วมคัดค้านครับ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.oknation.net/blog/namsean/2008/09/23/entry-1

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
indyArt วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pui
Pu_iCreative-indyart

คัดค้าน ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
นักรบนักรัก วันที่ : 23/09/2008 เวลา : 09.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mymemory
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ นั่นคือการที่ คนดีๆนิ่งดูดาย ! !

ขอแทรกข่าวด่วนนะครับ !!

กรุณาส่งต่อเชิญชวนเพื่อนฝูงไปแสดงความเห็นกันให้เต็มที่นะครับ

ผมเพิ่งทราบจากคุณชาลี ว่า..***พรุ่งนี้ ***ทางกรมอุทยานจะจัดสัมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้
เลยจัดการหารายละเอียดได้มาดังนี้ครับ อยากให้ทุกท่านที่สนใจสละเวลาเข้าร่วมรับฟังกันนะครับ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐
02-561-0777 ( ไม่ต้องโทรจองครับ ไปลงทะเบียนขอเข้าฟังที่หน้างานได้เลย )
"http://www.dnp.go.th"

เปิดรับฟังความคิดเห็น ( ประชาพิจารณ์)
บุคคลทั่วไปท่านใดสนใจเชิญเข้าไปรับฟังและแสดงความเห็นได้ครับ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ตึกกริตสามะพุทธิ ( ตึกญี่ปุ่น )

8.30 น. เริ่ม ลงทะเบียน ( ไม่ต้องโทรจองครับ ไปลงทะเบียนขอเข้าฟังที่หน้างานได้เลย )
งานเลิกเวลา ประมาณ 16.00 น.
มีเลี้ยงข้าวกลางวันฟรีด้วย

แผนที่ขนาดใหญ่ แสดงที่ตั้งหน่วยงาน ภายในกรมอุทยาน ดูภาพขยายจากลิงค์นะครับ
http://www.dnp.go.th/nation_index/Dnpbui_map.pdf

แผนที่การเดินทางไปกรมอุทยาน ดูภาพขยายจากลิงค์นะครับ
http://www.dnp.go.th/nation_index/Dnpoutside.pdfรายละเอียดที่เหลือ โปรดติดตามที่นี่ครับ
http://www.oknation.net/blog/mymemory/2008/09/22/entry-1

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เอื้อยนาง วันที่ : 22/09/2008 เวลา : 04.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ouynang

ขอคัดค้านด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ซันญ่า วันที่ : 22/09/2008 เวลา : 03.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

มาร่วมอุดมการณ์ รนณรงค์ คัดค้านนโยบายเปิดป่าให้เช่า
ด้วยคน อย่าสุดแรงกำลังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Thaihippy วันที่ : 22/09/2008 เวลา : 00.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

ขอบคุณมาก..ช่วยกันสร้างการเมืองใหม่..
แล้วมีเวลา จะเขียนร่วมคัดค้านการเช่าอุทยานด้วยคน

นายเม็ดฝุ่น เองครับ
ประธานกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ พุเตย

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แมงป่องจำศีล วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 20.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maengpong

มันจะเอาทรัพย์สมบัติไปเผาโคตรมันเหรอไอ้พวกเสนียดสังคมทั้งหลาย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
มัชฌิมาปกร วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kintaro
kintaro2- ภาพ kintaro3- กลอน >คมความคิด ชีวิตมีสุข หนังสือเล่มแรกของผม

ลืมกันได้ไงครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 19.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

ดีครับการออกมาคัดค้านติติงในรูปแบบนี้ผมสนับสนุน เป็นการตรวจสอบ และเป็นการเปิดมุมมองด้านอื่นๆให้รอบด้าน เพราะบางทีการคิดเพียงด้านเดียว ก็ทำให้มองไม่เห็นถึงปัญหาอื่นๆที่จะตามมา ดังนั้นต้องช่วยกันเตือน ช่วยกันสอดส่อง แต่ก็ขอให้เป็นไปด้วยความเมตตา เพื่อสรรค์สร้างสังคม ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะคะคาน นับว่าประเสริฐอย่างยิ่งนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
dif.pen วันที่ : 21/09/2008 เวลา : 19.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/difcorner

ฉันว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของช่องทางทำมาหากินอย่างถูกกฎหมาย ที่จริงดิฉันในฐานะประชาชนไม่เคยรู้มาก่อนเลย อุทธยานแห่งชาติก็ทราบเพียงว่าเป็นของสงวน เพื่อนอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า ให้มีที่อยู่ และอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่คิดเลยว่าจะขนาดมีพรบรองรับให้หาประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

80'y Long Live the King

ความทรงจำฉลอง 60 ปีครองราชย์

View All
<< กันยายน 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]